Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlaryBaýramowa Gurbangül Geldiýewna

2-nji «Bitaraplyk» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna

3-nji «Azatlyk» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Owganow Saparmyrat Esenowiç

4-nji «Berkararlyk» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy

Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna

5-nji «Parahatçylyk» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň hukuk bölüminiň başlygy

Mämmedowa Gülşat Sahyýewna

7-nji «Güneş» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy

Tagandurdyýewa Sülgün Meýlisowna

8-nji «Dostluk» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölüminiň müdiri

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç

9-njy «Älem» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç

10-njy «Arçabil» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy

Saparlyýewa Şemşat Hudaýberdiýewna

11-nji «Bagtyýarlyk» saýlaw okrugy

Aşgabat şäheriniň 15-nji Saglyk öýüniň baş lukmany

Mämmedow Resulberdi Nurmämmedowiç

12-nji «Aşgabat» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy

Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç

13-nji «Köşi» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy

Gulgeldiýew Gulgeldi

14-nji «Ruhabat» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Gurluşyk ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory

Gurbanberdiýew Muhammetnazar Sapargeldiýewiç

15-nji «Büzmeýin» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Orazgylyjow Orazgylyç Aşyrmämmedowiç

16-nj «Gökje» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Maşgala lukmançylygy boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň assistenti

Gutlyýew Welmyrat Rejepalyýewiç

17-nji «Arçman» saýlaw okrugy

«Weli gurluşyk»» hususy kärhanasynyň başlygy

Gurbanow Maksatberdi Yslamberiýewiç

18-nji «Bäherden» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy

Kömekow Nury Babaýewiç

19-njy «Gökdepe» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç

20-nji «Yzgant» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy

Berkeliýewa Gurbangül Bäýramberdiýewna

21-nji «Derweze» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç

22-nji «Änew» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy

Göjenowa Aýşat Muhametdurdyýewna

24-nji «Kaka» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy

Öräýew Möwlam

23-nji «Ak bugdaý» saýlaw okrugy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 17-nji orta mekdebiniň müdiri

Çaryýew Ahmet Amangeldiýewiç

26-njy «Tejen» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri

Işanow Şatlyk Gurbanowiç

27-nji «Agalaň» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy

Myradowa Baýramsoltan

29-njy «Babadaýhan» saýlaw okrugy

Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Ahal welaýatynyň Ak bygdaý etrabyndaky ilkinji gurama-larynyň başlyklarynyň Geňeşiniň hünärmeni

Atageldiýew Baýrammyrat

30-njy «Altyn Asyr» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Awtoulaglar kärhanasynyň ýuristi

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç

31-nji «Sarahs» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy

Taýlyýew Atamyrat Baýmyradowiç

32-nji «Balkan» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Hukuk bölüminiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirijisi

Keriýew Ýazpolat Nurpolatdowiç

33-nji «Balkanabat» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygynyň orunbasary

Diwanowa Meňli Abalakowna

34-nji « Daşrabat » saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy

Gurbanow Berdimämmet Hanmämmedowiç

35-nji «Awaza» saýlaw okrugy

Balkan welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň ilkinji saglygy goraýyş işleri boýunça orunbasary

Tanaýew Amangurban Tagangurbanowiç

36-njy «Türkmenbaşy» saýlaw okrugy

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň dolandyryş edarasynyň baş direktorynyň düýpli gurluşyk boýunça orunbasary

Annataganow Döwran Nepestaganowiç

37-nji «Bereket» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» Döwlet täjirçilik bankynyň Türkmenbaşy şahamçasynyň Maliýe ykdysady we pul dolanşygy bölüminiň başlygy

Tagandurdyýew Dawutdurdy Annaýewiç

38-nji «Esenguly» saýlaw okrugy

Balkan welaýatynyň Esenguly etrap hassahanasynyň baş lukmany

Öwezow Tahyr Bäşimowiç

39-njy «Serdar» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň başlygy

Durdyew Saparmämmet Pygyýewiç

40-njy «Magtymguly» saýlaw okrugy

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň 14-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç

41-nji «Gumdag» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Daňatarow Kadyr Kakajanowiç

69-njy «Darganata» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Azimowa Laçyn Şadmankulyýewna

70-nji «Seýdi» saýlaw okrugy

«Çäksiz diýar» hususy kärhanasynyň esaslandyryjysy

Metkulyýew Muratjan Jumakulyýewiç

71-nji «Dänew» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Seýdi şäheriniň pagta egriji fabriginiň baş inženeri

Mustakowa Mamajan

72-nji «Asuda» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçe hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölüminiň ftiziater-lukmany

Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç

73-nji «Hojagala» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygy

Joraýew Serdar Açyldurdyýewiç

75-nji «Zergär» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy

Hudaýberdyýew Döwran Allamuratowiç

74-nji «Amyderýa» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Müdirýetiniň başlygy

Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç

77-nji «Farap» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy

Kerimberdiýew Şöwket Ýagmyrowiç

78-nji «Jeýhun» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Lebap welaýat bölüminiň müdiri

Kulyýewa Gunça Baýramowna

79-njy «Ýaşlyk» saýlaw okrugy

«Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň başlygy

Hanow Maksat Nurmyradowiç

80-nji «Türkmenabat» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň sertifikatiýa bölüminiň uly döwlet inspektory

Derkarow Bagtyýar

81-nji «Lebap» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň Guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri

Kerimowa Dünýägözel Kamylowna

82-nji «Amul» saýlaw okrugy

Lebap welaýat häkimliginiň söwda, syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň esasy hünärmeni

Gubyýewa Mahym Ýaňybaýewna

83-nji «Sakar» saýlaw okrugy

I.Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy

Jäjiýew Röwşen Bäşimowiç

84-nji «Saýat» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygynyň orunbasary- Býujet jemleýji bölümçesiniň başlygy

Amanowa Göwher Döwletgeldiýewna

85-nji «Garabekewül» saýlaw okrugy

Lebap welaýat kitaphanasynyň direktory

Ýolbarsow Annadurdy

86-njy «Pelwert» saýlaw okrugy

«Aga gurluşyk» hususy kärhanasynyň direktory

Gurbannazarow Baýramguly Tagandurdyýewiç

87-nji «Halaç» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň «Jora Jeren» hojalyk jemgyýetiniň ykdysadçysy

Begenjow Joramyrat Jumamyradowiç

88-nji «Çohpetde» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Halaç etrap hassahanasynyň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary

Hudaýnazarow Myrat Hudaýberdiýewiç

89-njy «Astanababa» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Kerki etrap hassahanasynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy

Hezretow Aganiýaz Joraýewiç

91-nji«Ýalkym» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Gekir geňeşliginiň kätibi

Babakulow Merdan

95-nji «Garlyk» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy

Rahmankulow Rüstem Döwletmuradowiç

93-nji «Döwletli» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Döwletli etrap birleşmesiniň başlygy

Hudaýnazarow Ýusup Goçmyradowiç

94-nji «Köýtendag» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň müdiri

Mahmatkulow Nurgeldi Penjiýewiç

96-njy «Magdanly» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Magdanly şahamçasynyň dolandyryjysy

Narbaýew Azizjan Reýimkulyýewiç

76-njy «Çärjew» saýlaw okrugy

Lebap welaýatynyň Salgyt bölüminiň Salgyt barlaglary bölümçesiniň baş salgyt inspektory

Goçmedow Myratgeldi Amangeldiýewiç

42-nji «Daşoguz» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň başlygy

Piriýewa Bahar Gazakowna

43-nji «Şabat» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň müdiri

Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna

44-nji «Altynýol» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýat inçe kesel hassahanasynyň çagalar bölüminiň müdiri

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç

45-nji «Diýar» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary

Buzlyýew Öwez Dädebaýewiç

46-njy «Akdepe» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Bilim bölüminiň müdiriniň orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi

Nepesowa Täzegül Hakberdyýewna

47-nji «Nowruz» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman senagaty ministrligi Daşoguz welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkeziň metbugat bölüminiň müdiri

Kurtow Sapargeldi Ýegennazarowiç

48-nji «Rowaçlyk» saýlaw okrugy

«Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Boldumsaz etrap şahamçasynyň dolandyryjysy

Gazakow Tirkeş Rejebowiç

49-njy «Boldumsaz» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň jemagat hojalygy müdirliginiň başlygy

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç

50-nji «Görogly» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy

Seýilow Baýly Toýlyýewiç

52-nji «Aksaraý» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy

Nazarowa Almagül Kakabaýewna

51-nji «Yzmykşir» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

Ýowbasarow Merdan Saparbaýewiç

53-nji «Gubadag» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň «Daýhanbank» Döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz welaýat Gubadag etrap şahamçasynyň Karzlaşdyryş bölüminiň baş hünärmeni

Ataýewa Gurbangül Kakalyýewna

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyk-larynyň Milli merkeziniň başlygy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy

Öwezowa Oguljan

55-nji «Gurbansoltan eje» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň işgärler bölüminiň başlygy

Mollaýewa Oguljemal Halbaýewna

56-njy «Täzezaman» saýlaw okrugy

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň Marketing kafedrasynyň uly mugallymy

Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç

57-nji «Agzybirlik» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap komitetiniň başlygy

Allaýew Aşyrdurdy Aranowiç

58-nji «Köneürgenç» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň başlygy

Annakurbanowa Aýgül Kurbandurdyýewna

59-njy «Derýalyk» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç

60-njy « Gürgenç » saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Amanýazowa Enejan Saparmuhammedowna

61-nji « Bossan » saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň 9-njy çagalar bagynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

Meredow Nurgeldi Nurymämmedowiç

63-nji «Nowbahar» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etraby boýunça döwlet salgyt bölüminiň başlygy

Gurbandurdyýewa Jahan Rejepowna

64-nji «S.A.Nyýazow» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň baş buhgalteri

Taganowa Aýna Ataýewna

66-njy «Aýböwür» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň Zähmet bölüminiň baş hünärmeni

Kakalyýewa Gülbahar Jumaýewna

67-nji « Sarygamyş » saýlaw okrugy

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň «Marketing» kafedrasynyň uly mugallymy

Sadullaýew Rasul Kamilowiç

68-nji «Ruhubelent» saýlaw okrugy

Daşoguz welaýatynyň Salgyt bölüminiň içerki gözegçiligi bölümçeiniň uly salgyt inspektory

Annamuhammedow Azat Muhammetgeldiýewiç

97-nji «Mary» saýlaw okrugy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň 4-nji maşyn traktor bölüminiň başlygy

Muhammetberdiýew Şatlyk Muhammetçaryýewiç

98-nji «Şapak» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň pensiýa gaznasynyň bölüminiň pensiýa gatançlaryny dolandyrmak bölümçesiniň başlygy

Taganow Sapargeldi Ataýewiç

99-njy «Kemine» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň partiýa guramaçysy

Mämmetesenow Döwlet Orazowiç

100-nji «Baýramaly» saýlaw okrugy

«Dor bedew» hojalyk jemgyýetiniň başlygy

Janmyradow Maksat Çarymyradowiç

101-nji «Oguzhan» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat Geňeşiniň başlygy

Seýidow Gurbangeldi

102-nji «Jemgyýet» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç

104-nji «Peşanaly» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy

Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç

103-nji «Zarpçy» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy

Allahanow Sapardurdy Çaryýewiç

105-nji «Türkmenistan» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi

Serdarow Ata Öweznepesowiç

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy

Pirkulyýew Maksat Öwezberdiýewiç

107-nji «Rysgally» saýlaw okrugy

«Wekilbazarsuwhojalyk» önümçilik dolanşygynyň abzallar bölüminiň başlygy

Gurbanow Mekan Çaryýewiç

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy

Hojanepesow Sapa Halnazarowiç

108-nji «Wekilbazar» saýlaw okrugy

Telekeçi

Gurbanow Kakageldi Isaýewiç

110-njy «Garaýap» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy

Ogşukow Myrat Orazmuhammedowiç

111-nji «Çaşgyn» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň Sakarçäge şahamçasynyň dolandyryjysy

Saparow Durdy Nazarowiç

112-nji «Merw» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Garagum etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna

113-nji «Soltan Sanjar» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Süleýmanow Sapargylyç Tekegylyjowiç

114-nji «Mekan» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Türkmengala etrap hassahanasynyň çaga dogrulýan bölüminiň müdiri

Amanow Berdi Kanalgeldiýewiç

115-nji «Garagum» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Garagum kanaly» daýhan birleşiginiň başlygy

Täşliýew Muhammetnazar Akmuhammedowiç

116-njy «Türkmengala» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmengala etrap komitetiniň başlygy

Meredow Rejepgeldi Ýazjumaýewiç

118-nji «Ýolöten» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy

Hümmedowa Maýagözel Orazjumaýewna

119-njy «Soltanbent» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Ýolöten etrap hassahanasynyň maslahat beriş-kesel anyklaýyş bölüminiň narkolog lukmany

Muhammetorazow Gurbanmyrat Allaberdiýewiç

120-nji «Murgap» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Murgap etrap birleşmesiniň başlygy

Çarykulyýewa Güljahan Amanmyradowna

121-nji «Ylham» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Mary şäher häkimliginiň garamagyndaky «Arkadagyň bagtyýar nesilleri» çagalar sagaldyş we dynç merkeziniň müdiri

Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç

122-nji «Miras» saýlaw okrugy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary

Gurbangeldiýew Guwanç Töräýewiç

123-nji «Tagtabaza » saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrap häkimliginiň işleri dolandyryş müdirliginiň hünärmeni

Rozyýew Kasym Ýagşynazarowiç

124-nji «Pendi» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

Setdarow Agajuma Ýazgulyýewiç

125-nji «Serhetabat» saýlaw okrugy

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň zähmet bölümçesiniň başlygy