Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky parlamentara gatnaşyklar berkidilýär


Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen…

 24.05.2022 

giňişleýin

«TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNA 30 ÝYL: TÄZE TARYHY EÝÝAM WE KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ HÄZIRKI ZAMAN TEJRIBESI» atly ylmy-amaly maslahat


Ýurdumyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda…

 17.05.2022 

giňişleýin

Özbegistan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy T.K.Narbaýewanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi


Özbegistan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy T.K.Narbaýewanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet…

 13.05.2022 

giňişleýin

MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝANYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGYNA GATNAŞYJYLARA


Hormatly dialoga gatnaşyjylar!

Mähriban zenanlar!

Sizi…

 13.05.2022 

giňişleýin

Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygynyň Orunbasary J. K. Isaýewanyň ýolbaşçylygyndaky gyrgyz wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi


Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygynyň Orunbasary J. K. Isaýewanyň ýolbaşçylygyndaky…

 12.05.2022 

giňişleýin

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.I.Matwiýenkonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi


Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.I.Matwiýenkonyň ýolbaşçylygyndaky…

 12.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň Parlamentara…

 12.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisiniň Senatynyň Başlygyny kabul etdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň…

 12.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygyny kabul etdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň…

 12.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygyny kabul etdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň…

 12.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Parlament Senatynyň Başlygyny kabul etdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň…

 12.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi


Şu gün paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi.…

 12.05.2022 

giňişleýin