Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


«Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizildi, halkara konwensiýalaryna goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi


Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar astynda…

 12.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi


Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji…

 05.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň…

 04.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi


Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen…

 03.06.2021 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna


Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi Bütindünýä…

 03.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde YHG-nyň Parlament assambleýasynyň ikinji baş maslahatyna gatnaşdy


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň…

 02.06.2021 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna


Mähriban halkym!

Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri!

Sizi…

 01.06.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine bardy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli,…

 01.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanyldy


Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda…

 31.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeşligi


Şu ýyl bellenilýän şanly sene — Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň 30 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimiz…

 31.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly tomus döwründe Hazaryň…

 28.05.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz Mälikguly Berdimuhamedowyň hatyrasyna sadaka berdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň “Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda…

 27.05.2021 

giňişleýin