Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda ses berdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk…

 26.03.2023 

giňişleýin

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy


Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň…

 26.03.2023 

giňişleýin

MILLI PARLAMENTE, ÝERLI HÄKIMIÝET WE ÖZ-ÖZÜŇI DOLANDYRYŞ EDARALARYNA DALAŞGÄRLERI HÖDÜRLEMEK DOWAM EDÝÄR


Türkmenistanda möhüm syýasy-jemgyýetçilik waka — Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher…

 10.02.2023 

giňişleýin

Wolodin: — Türkmenistan bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmek Russiýanyň ileri tutýan ugurlaryndan biri


Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklar strategiki häsiýete eýe we deňlik ýörelgelerine…

 30.01.2023 

giňişleýin

TÜRKMEN-RUS PARLAMENTARA HYZMATDAŞLYGYNYŇ GELJEGI MASLAHATLAŞYLDY


Şu gün paýtagtymyzda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagyndaTürkmenistanyň Mejlisiniň BaşlygyG.Mämmedowanyň…

 30.01.2023 

giňişleýin

Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabada geldi


Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodiniň ýolbaşçylygyndaky Russiýanyň…

 29.01.2023 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy


Eziz watandaşlar!

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen…

 01.01.2023 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip yglan etmek hakynda


Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly…

 29.12.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň…

 29.12.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp,…

 26.12.2022 

giňişleýin

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak pata berdi


Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow…

 24.12.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň

KARARY

 22.12.2022 

giňişleýin