Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ WEKILIÝETI 10-NJY NEWA HALKARA EKOLOGIÝA KONGRESINIŇ IŞINE GATNAŞDY


2023-nji ýylyň 26-njy maýynda Sankt-Peterburgda geçirilýän onunjy Newa halkara ekologiýa kongresiniň…

 27.05.2023 

giňişleýin

Dünýägözel Gulmanowa Sankt-Peterbugrda Walentina Matwiýenko bilen duşuşdy


Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň…

 26.05.2023 

giňişleýin

TÜRKMENISTANDA KIPR RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI IŞE BAŞLADY


Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

 23.05.2023 

giňişleýin

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisi


Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow…

 22.05.2023 

giňişleýin

Türkmenistan — Gruziýa: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar


Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde “Türkmenistan — Gruziýa” parlamentara dostluk toparynyň başlygy Dawid…

 22.05.2023 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatynda döwlet Baştutanlarynyň birinji Sammitindäki çykyşy


Hormatly Döwletleriň Baştutanlary!

Hormatly wekiliýetleriň…

 19.05.2023 

giňişleýin

Ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr


Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli döwlet derejesinde guralýan…

 18.05.2023 

giňişleýin

TÜRKMENISTANDA SERBIÝA RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI IŞE BAŞLADY


Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

 18.05.2023 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE DÖWLET BAÝDAGYNYŇ GÜNI MYNASYBETLI MASLAHAT


Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we…

 17.05.2023 

giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisi ÝHHG-niň Parlament Assambleýasy bilen bilelikde halkara maslahat geçirdi


16-njy maýda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «ÝHHG-niň çäginde howpsuzlygy, durnuklylygy we dialogy…

 16.05.2023 

giňişleýin

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi


Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi boldy.…

 16.05.2023 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy.

Ozal…

 11.05.2023 

giňişleýin