Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant üçin Watan sylaglary


Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna…

 26.09.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşy


Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary! 
Hormatly ýaşulular! 
Hormatly adamlar! 

 25.09.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi


Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly…

 25.09.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi


Hormatly jenap Başlyk! 
Hormatly jenap Baş sekretar!

Ilki bilen jenap Wolkan…

 23.09.2020 

giňişleýin

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi


Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň…

 11.04.2020 

giňişleýin

Milli Liderimiz saglygy goraýyş we bilim meseleleri boýunça maslahat geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary…

 08.04.2020 

giňişleýin

Bütindünýä saglyk güni geçirildi


Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda türkmen halkynyň sagdyn durmuş…

 07.04.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler…

 03.04.2020 

giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň syýasaty durmuşa geçirilýär


Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işleri, amala aşyrylýan…

 02.04.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisinde döredilen iş toparynyň maslahaty geçirildi


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň  Halk Maslahatynyň  ikinji mejlisinde…

 01.04.2020 

giňişleýin

GÖZELLIGIŇ WE PARAHATÇYLYGYŇ NURANA BAÝRAMY


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda Milli…

 22.03.2020 

giňişleýin

— TÄZE TOKAÝ ZOLAKLARY — WATANYMYZYŇ EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGYNA ULY GOŞANT


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek,…

 21.03.2020 

giňişleýin