Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Milli Liderimiz GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet…

 18.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly…

 17.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti jemgyýetçilik- syýasy guramalaryň wezipeleri boýunça maslahat geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler…

 16.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň,…

 14.12.2020 

giňişleýin

Milli Liderimiz Halkara ýubileý maslahatyna gatnaşdy


Şu gun paýtagtymyzda“Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi…

 12.12.2020 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara maslahatda eden çykyşy


Hormatly Halkara maslahatyna gatnaşyjylar! 
Hanymlar we jenaplar!

Öňi bilen,…

 12.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy


Şu gün agzybir we beýik başlangyçlary bolan yhlasy bilen bir maksada gulluk edýän türkmen halky döredijilik…

 12.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň „Ruhyýet” köşgünde Garaşsyz…

 11.12.2020 

giňişleýin

Milli Liderimiziň “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy


Şu gün Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň…

 05.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler…

 04.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun…

 02.12.2020 

giňişleýin

Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergi açyldy


Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna…

 01.12.2020 

giňişleýin