Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň

KARARY

 22.12.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini…

 21.12.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANDA MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGYNYŇ MASLAHATY GEÇIRILDI


Şu gün türkmen paýtagtynda MerkeziAziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň ýyllyk jemleýji maslahaty…

 12.12.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy


Döredijilik ruhuna beslenen we Watanyna çäksiz buýsanjy bolan halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň…

 12.12.2022 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna


Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi halklary…

 12.12.2022 

giňişleýin

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy geçirilýär


Paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Merkezi…

 10.12.2022 

giňişleýin

DAŞARY ÝURTLARYŇ TÄZE BELLENEN ILÇILERINDEN YNANÇ HATLARY KABUL EDILDI


Şu gün hormatly Prezidentimiz SerdarBerdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunçaMilli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy…

 09.12.2022 

giňişleýin

Milli Geňeşiň Mejlisinde duşuşyk


Şu gün Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň Fransiýa Respublikasynyň Senatynyň “Fransiýa…

 09.12.2022 

giňişleýin

Daşary ýurtlaryň wezipä täze bellenen ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy…

 09.12.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Fransiýa Respublikasynyň Senatynyň “Fransiýa — Merkezi Aziýa” parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşygy


Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Fransiýa…

 09.12.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary bilen duşuşygy


Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa…

 09.12.2022 

giňişleýin

Daşary ýurtlaryň täze bellenen ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Milli Geňeşiň Mejlisiniň…

 08.12.2022 

giňişleýin