Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary bilen maslahat geçirdi


Şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynda hormatly Prezidentimiz, Halk Maslahatynyň Başlygy…

 26.05.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz “Aşgabat-sitiniň” gurluşygyna badalga berdi hem-de täze ýaşaýyş toplumyny açdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140…

 25.05.2021 

giňişleýin

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna


Mähriban halkym! 
Eziz watandaşlar!

Sizi…

 25.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine


Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
Mähriban…

 25.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ak mermerli paýtagtymyz…

 24.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň maslahaty


Şu gün sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on dördünji…

 22.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň,…

 19.05.2021 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy


Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa…

 18.05.2021 

giňişleýin

Ministrler Kabinetiniň we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelip, «Awaza»…

 14.05.2021 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna


Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi adamzadyň…

 13.05.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy


Şu gün ýurdumyzda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan…

 09.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Ýeňiş Güni bilen gutlady


Eziz halkym!
Hormatly uruş weteranlary!

Sizi…

 09.05.2021 

giňişleýin