Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär


Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň…

 28.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler…

 25.12.2020 

giňişleýin

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin Pudagara toparyň mejlisi


Şu gün Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin pudagara iş toparynyň onlaýn maslahaty geçirildi.…

 24.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Dialogyny döretmek boýunça ilkinji duşuşyga gatnaşdy


Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Dialogyny…

 23.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde eden çykyşy


Hormatly Şawkat Miromonowiç! 
Hormatly döwlet Baştutanlary! 


Ilki…

 19.12.2020 

giňişleýin

Milli Liderimiz GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet…

 18.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly…

 17.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti jemgyýetçilik- syýasy guramalaryň wezipeleri boýunça maslahat geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler…

 16.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň,…

 14.12.2020 

giňişleýin

Milli Liderimiz Halkara ýubileý maslahatyna gatnaşdy


Şu gun paýtagtymyzda“Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi…

 12.12.2020 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara maslahatda eden çykyşy


Hormatly Halkara maslahatyna gatnaşyjylar! 
Hanymlar we jenaplar!

Öňi bilen,…

 12.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy


Şu gün agzybir we beýik başlangyçlary bolan yhlasy bilen bir maksada gulluk edýän türkmen halky döredijilik…

 12.12.2020 

giňişleýin