Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy öz işine başlady


Şu gün paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy öz…

 12.05.2022 

giňişleýin

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşyjylara


Hormatly Parlamentara foruma gatnaşyjylar!

Sizi ak şäherimiz Aşgabatda Türkmenistanyň…

 12.05.2022 

giňişleýin

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyndaky Çykyşy


(Aşgabat, 2022-nji ýylyň 12-nji maýy)

Hormatly…

 12.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanda Ýeňiş güni bellenildi


Şu gün Türkmenistanda uly baýram — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň…

 09.05.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI


Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň altynjy mejlisi geçirildi, onuň dowamynda…

 07.05.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň maslahaty


Şu gün sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi.…

 04.05.2022 

giňişleýin

TÜRKMEN-TÜRK PARLAMENTARA GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR


Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň…

 04.05.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY


Şu gün sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi.…

 04.05.2022 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy


Şu gün eziz Diýarymyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerimde bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli…

 24.04.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralýan…

 24.04.2022 

giňişleýin

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany bilen duşuşygy


Şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda dabaralar tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Milli…

 24.04.2022 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna


Eziz watandaşlar!

Hormatly atşynaslar!

Sizi «Halkyň…

 23.04.2022 

giňişleýin