Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


“Döwlet edaralarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň arasyndaky netijeli aragatnaşyk” atly maslahat geçirildi.


2020-nji ýylyň 3-4-nji martynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk…

 04.03.2020 

giňişleýin

Türkiýe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Togan Oral kabul edildi


2020-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly…

 28.02.2020 

giňişleýin

Türkmenistanda Somali Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa…

 17.02.2020 

giňişleýin

Owganystan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Najibullah Alihil Türkmenistanyň Mejlisinde kabul edildi


2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky…

 31.01.2020 

giňişleýin

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa…

 21.01.2020 

giňişleýin

Türkmenistanda Efiopiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa…

 19.12.2019 

giňişleýin

Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Daşky aragatnaşyklar ministriniň orunbasary jenap Sýan Hunşanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet kabul edildi


Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň…

 16.12.2019 

giňişleýin

Türkmenistanda Litwa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň…

 10.12.2019 

giňişleýin

Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi kabul edildi


Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Mubarak Abdurahman …

 09.12.2019 

giňişleýin

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Beskostyý Wýaçeslaw Wasiliýewiç kabul edildi


Myhman Türkmenistanyň Mejlisinde degişli tertibe laýyklykda hormat bilen kabul edildi.

Türkmenistanyň…

 15.11.2019 

giňişleýin

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji Natiýa Naswlişwili kabul edildi


Myhmanlar Türkmenistanyň Mejlisinde degişli tertibe laýyklykda hormat bilen kabul edildi we Mejlisiň…

 07.11.2019 

giňişleýin

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Naýthart Hýofer-Wissing kabul edildi


Myhmanlar Türkmenistanyň Mejlisinde degişli tertibe laýyklykda hormat bilen kabul edildi we Mejlisiň…

 07.11.2019 

giňişleýin