Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatyna iş saparyna ugrady


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyna ugrady.

Döwlet…

 22.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly…

 18.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) sanly…

 16.06.2021 

giňişleýin

«Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizildi, halkara konwensiýalaryna goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi


Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar astynda…

 12.06.2021 

giňişleýin

BILIM ULGAMYNYŇ BERK ESASY


Ýurdumyzda bilim ulgamynyň işini ösdürmek, kämilleşdirmek ugrunda alnyp barylýan göwrümli işler dünýäde…

 11.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi


Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji…

 05.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň…

 04.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi


Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen…

 03.06.2021 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna


Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi Bütindünýä…

 03.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde YHG-nyň Parlament assambleýasynyň ikinji baş maslahatyna gatnaşdy


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň…

 02.06.2021 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna


Mähriban halkym!

Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri!

Sizi…

 01.06.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine bardy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli,…

 01.06.2021 

giňişleýin