Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky…

 11.11.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň maslahaty


Şu gün sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky ýigriminji maslahaty…

 09.11.2022 

giňişleýin

Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Baş sekretary, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyny gutlady


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň…

 23.10.2022 

giňişleýin

Döretmegiň ýoly bilen ata Watanymyzyň abadançylygyny pugtalandyryp


Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň…

 23.10.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady


Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu…

 23.10.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Baş sekretary, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyny gutlady


Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine Hytaýyň…

 23.10.2022 

giňişleýin

Welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmegiň meselelerine garaldy


Şu gün Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy…

 22.10.2022 

giňişleýin

Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky ýokary derejedäki duşuşyk


Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza resmi sapar…

 21.10.2022 

giňişleýin

Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada Jarnama


Mundan beýläk Taraplar diýlip atlandyrylýan Türkmenistan we Özbegistan Respublikasy,

Dostluk,…

 21.10.2022 

giňişleýin

«Daşkent» dynç alyş seýilgähi – mizemez türkmen-özbek dostlugynyň ýene bir aýdyň nyşany


Prezidentler Serdar Berdimuhamedowwe Şawkat Mirziýoýew Aşgabatda gurlan «Daşkent» dynç alyş seýilgähiň…

 21.10.2022 

giňişleýin

Özbek Liderine Hormatly proffesor alymlyk ady dakyldy


Resmi saparyň çäklerinde Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Magtymguly adyndaky…

 21.10.2022 

giňişleýin

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýdy


Günüň ikinji ýarymynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew «Halk hakydasy» ýadygärlikler…

 21.10.2022 

giňişleýin