Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatlaryna toý saparlaryny…

 18.06.2022 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň täze merkezi toplumlaýyn şähergurluşygyň nusgasydyr


Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow…

 18.06.2022 

giňişleýin

ABADAN DURMUŞYŇ ESASLARY


Düýn Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň hem­de Mejlisiniň jemgyýetçilik guramalary…

 08.06.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň…

 04.06.2022 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine


Hormatly daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärleri!

Eziz watandaşlar!

Sizi…

 04.06.2022 

giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna


Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi adamzadyň…

 03.06.2022 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy


Şu gün, asylly däbe görä, ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň…

 03.06.2022 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna sapary tamamlandy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna saparynyň çäklerinde…

 02.06.2022 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow umra hajyny berjaý edýär


Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň umra hajy däp-dessurlaryny berjaý etmek üçin…

 01.06.2022 

giňişleýin

Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky parlamentara gatnaşyklar berkidilýär


Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen…

 24.05.2022 

giňişleýin

«TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNA 30 ÝYL: TÄZE TARYHY EÝÝAM WE KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ HÄZIRKI ZAMAN TEJRIBESI» atly ylmy-amaly maslahat


Ýurdumyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda…

 17.05.2022 

giňişleýin

Özbegistan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy T.K.Narbaýewanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi


Özbegistan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy T.K.Narbaýewanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet…

 13.05.2022 

giňişleýin