Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

ARKADAG LIDER BILEN BILELIKDE HALKYŇ JEBISLIGINIŇ DABARALANMAGY Geljek, 2022-nji ýylyň şygary ara alnyp maslahatlaşyldy