Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Türkmen parlamentarileri ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň 29-njy mejlisiniň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga gatnaşdylar

Şu gün Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekilleri wideoaragatnaşyk arkaly Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament assambleýasynyň Sekretariaty tarapyndan guralan duşuşyga gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda bu guramanyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge saldamly goşant goşmaga gönükdirilen parlamentara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki syýasy-diplomatik işiniň möhüm ugrudyr.

Interaktiw söhbetdeşlikde duşuşyga gatnaşyjylar ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň 29-njy mejlisiniň esasy meselelerini we gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu mejlisi şu ýylyň iýul aýynda onlaýn görnüşde geçirmek meýilleşdirilýär.

Onuň çäklerinde bu abraýly düzümiň giňişliginde üstünlikli ösdürilýän köptaraply hyzmatdaşlygyň syýasy, ykdysady, ylmy-tehniki, ekologiýa we ynsanperwer ugurlaryna degişli meseleleriň uly toplumyna garamak göz öňünde tutulýar. Onuň düzümine Ýewropanyň, Aziýanyň, Demirgazyk Amerikanyň 57 döwletiniň 300-den gowrak parlamentarisi girýär.