Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Türkmenistanda Litwa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Litwa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Egidiýus Nawikasdan ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan ilçini ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de oňa Türkmenistan bilen Litwanyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Öz gezeginde doly ygtyýarly wekil Litwa Respublikasynyň ýolbaşçy düzüminiň hormatly Prezidentimize hem-de tutuş türkmen halkyna ýakynlaşyp gelýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli iberen gutlaglaryny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi. Şeýle hem ol sebitde parahatçylyk dörediji döwlet hökmünde ykrar edilen we ählumumy abadançylygyň bähbidine oňyn hem-de netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny şertlendirýän Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmegiň uly hormatdygyny nygtady.

Duşuşygyň dowamynda Egidiýus Nawikas Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýäniň dürli ýurtlary we abraýly halkara guramalar bilen ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň bähbidine gönükdirilen gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyny esasy ugur edinýän döwlet syýasatynyň möhüm ugurlary bilen tanyşdyryldy.

Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça milli ykdysadyýetimiziň mümkinçilikleriniň köpugurly esasda ösdürilmegine gönükdirilen hem-de sebitlerde häzirki zaman düzüminiň täzeçil esasda ösdürilmegini, halkymyzyň abadançylygynyň we durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny nazarlaýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeleriň amala aşyrylmagyna möhüm üns berildi.

Litwaly diplomat milli parlamentimiziň düzümi hem-de onuň köpugurly işi, şol sanda milli kanunçylygy döwrebaplaşdyrmak, konstitusion özgertmeleri geçirmek we ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler bilen tanyşdyryldy.

Halkara gün tertibiniň, şol sanda Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi görnüşindäki gatnaşyklaryň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmalar boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geçirilýän oňyn syýasat netijesinde üstünlikli ösýän ykdysadyýetiň söwda-ykdysady, ulag we beýleki pudaklaryndaky hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Iki dostlukly halkyň özara düşünişmek we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkidilmegini şertlendirýän medeni hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerine garaldy. Şeýle hem parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň wajypdygy nygtaldy.