Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri bilen parlamentara dostluk toparlary


Awstriýa Respublikasynyň Federal Ýygnagynyň Milli Geňeşi bilen:

Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç –Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary (toparyň başlygy);

Kerimowa Dünýägözel Kamylowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Berkeliýewa Gurbangül Baýramberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Allaýew Aşyrdurdy Aranowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Gazakow Tirkeş Rejebowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy».

Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisi bilen:

Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç  Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Diwanowa Meňli Abalakowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Hanow Maksat Nurmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Azimowa Laçyn Şadmankulyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Hezretow Aganiýaz Joraýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Baýramowa Gurbangül Geldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Belarus Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň Respublika Geňeşi bilen:

Joraýew Serdar Açyldurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Süleýmanow Süleýman – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Orazgylyjow Orazgylyç Aşyrmämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Amanowa Göwher Döwletgeldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Metkulyýew Muratjan Jumakuliýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Işanow Şatlyk Gurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Parlamentiniň Lordlar Palatasy bilen:

Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary (toparyň başlygy);

Gubyýewa Mahym Ýaňybaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Kakalyýewa Gülbahar Jumaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Berdiýew Agamyrat Rahmanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Nazarowa Almagül Kakabaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbannazarow Baýramguly Tagandurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Annataganow Döwran Nepestaganowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň Federal Milli Geňeşi bilen:

Mämmedow Resulberdi Nurmämmedowiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Göjenowa Aýşat Muhametdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Ýowbasarow Merdan Saparbaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Taganowa Aýna Ataýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Allaýew Aşyrdurdy Aranowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Keriýew Ýazpolat Nurpoladowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Işanow Şatlyk Gurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».

Bolgariýa Respublikasynyň Halk Ýygnagy bilen:

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbanow Berdimämmet Hanmämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Ogşukow Myrat Orazmuhamedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Taganowa Aýna Ataýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Amanowa Göwher Döwletgeldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Öräýew Möwlam – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Çeh Respublikasynyň Parlamentiniň Deputatlar Palatasy bilen:

Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary (toparyň başlygy);

Hümmedowa Maýagözel Orazjumaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Meredow Nurgeldi Nurymämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Kurtow Sapargeldi Ýegennazarowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Buzlyýew Öwez Dädebaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Allahanow Sapardurdy Çaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Çarygulyýewa Güljahan Amanmyradowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Ermenistan Respublikasynyň Milli Ýygnagy bilen:

Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç – Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Mollaýewa Oguljemal Halbaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Kerimowa Dünýägözel Kämilowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Jäjiýew Röwşen Bäşimowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Hezretow Aganiýaz Joraýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisi bilen:

Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Mollaýewa Oguljemal Halbaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Gulgeldiýew Gulgeldi – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Seýidow Gurbangeldi – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Janmyradow Maksat Çarymyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Amanow Berdi Kanalgeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Hojanepesow Sapa Halnazarowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Kulyýewa Gunça Baýramowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Finlýandiýa Respublikasynyň Parlamenti bilen:

Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç–Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Goçmedow Myratgeldi Amangeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Gulgeldiýew Gulgeldi – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Muhammetberdiýew Şatlyk Muhammetçaryýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Narbaýew Azizjan Reýimkuliýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Kerimberdiýew ŞöwketÝagmyrowiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Atageldiýew Baýrammyrat – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Annakurbanowa Aýgül Kurbandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy».

Fransiýa Respublikasynyň Milli Assambleýasy bilen:

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Mahmatkulow Nurgeldi Panjiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Piriýewa Bahar Gazakowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Mažilisi bilen:

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Süleýmanow Süleýman – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Tažiýewa Tamara Nuraddinowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Mämmetesenow Döwlet Orazowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Annamuhammedow Azat Muhammetgeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Mustakowa Mamajan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Ýolbarsow Annadurdy – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Bundestagy bilen:

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Möwlýamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Sadullaýew Rasul Kamilowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Berkeliýewa Gurbangül Baýramberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Daňatarow Kadyr Kakajanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Nazarowa Almagül Kakabaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Çaryýew Ahmet Amangeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».

Gruziýanyň Parlamenti bilen:

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Amanow Orazgylyç Tagangylyjowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Muhammetberdiýew Şatlyk Muhammetçaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Setdarow Agajuma Ýazgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Hudaýnazarow Ýusup Goçmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Baýramowa Gurbangül Geldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşi bilen:

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Ýowbasarow Merdan Saparbaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Rozyýew Kasym Ýagşynazarowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Annamuhammedow Azat Muhammetgeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Derkarow Bagtyýar – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Hudaýnazarow Myrat Hudaýberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Horwatiýa Respublikasynyň Sabory bilen:

Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Möwlýamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Gulgeldiýew Gulgeldi – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Narbaýew Azizjan Reýimkuliýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Orazgylyjow Orazgylyç Aşyrmämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Buzlyýew Öwez Dädebaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Saparow Durdy Nazarowiç –Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Hytaý Halk Respublikasynyň Halk wekilleriniň Ählihytaý Ýygnagy bilen:

Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary (toparyň başlygy);

Seýilow Baýly Toýlyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Hudaýnazarow Pirnazar– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jenet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Ýowbasarow Merdan Saparbaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Berkeliýewa Gurbangül Baýramberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Gazakow Tirkeş Rejebowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».

Koreýa Respublikasynyň Milli Ýygnagy bilen:

Joraýew Serdar Açyldurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Begenjow Joramyrat Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwezowa Oguljan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Taýlyýew Atamyrat Baýmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Pirkuliýew Maksat Öwezberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Baýramowa Gurbangül Geldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Latwiýa Respublikasynyň Seými bilen:

Joraýew Serdar Açyldurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Tagandurdyýew Dawutdurdy Annaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwezowa Oguljan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Mämmetesenow Döwlet Orazowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbanberdiýew Muhammetnazar Sapargeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Baýramowa Gurbangül Geldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Litwa Respublikasynyň Seými bilen:

Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Seýilow Baýly Toýlyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Nepesowa Täzegül Hakberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Işanow Şatlyk Gurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Malaýziýanyň Parlamenti bilen:

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Möwlýamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Meredow Nurgeldi Nurymämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Kakalyýewa Gülbahar Jumaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Kurtow Sapargeldi Ýegennazarowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Babakulow Merdan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Moldowa Respublikasynyň Parlamenti bilen:

Mämmedow Resulberdi Nurmämmedowiç  Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Göjenowa Aýşat Muhametdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Annakurbanowa Aýgül Kurbandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Çaryýew Ahmet Amangeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Wolesi Jirgasy bilen:

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary (toparyň başlygy);

Mahmatkulow Nurgeldi Panjiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Gutlyýew Welmyrat Rejepalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Daňatarow Kadyr Kakajanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Taganow Sapargeldi Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisi bilen:

Mämmedow Resulberdi Nurmämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gulgeldiýew Gulgeldi – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Sadullaýew Rasul Kamilowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Hajymämmedow BaýrammyratAmanalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Babakulow Merdan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Meredow Rejepgeldi Ýazjumaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Hudaýberdiýew Döwran Allamuratowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».

Pakistanyň Milli Assambleýasy bilen:

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Seýilow Baýly Toýlyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Hudaýnazarow Pirnazar – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Muhammetberdiýew Şatlyk Muhammetçaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Kerimberdiýew Şöwket Ýagmyrowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Durdyýew Saparmämmet Pygyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Nepesowa Täzegül Hakberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Rumyniýanyň Deputatlar Palatasy bilen:

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Garaýew Atamyrat Eşekgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Keriýew Ýazpolat Nurpoladowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Işanow Şatlyk Gurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Russiya Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşi bilen:

Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary (toparyň başlygy);

Diwanowa Meňli Abalakowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Gulgeldiýew Gulgeldi – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Saparlyýewa Şemşat Hudaýberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbanberdiýew Muhammetnazar Sapargeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Işanow Şatlyk Gurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».

Russiya Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasy bilen:

Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary (toparyň başlygy);

Göjenowa Aýşat Muhametdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Berkeliýewa Gurbangül Baýramberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Babakulow Merdan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Hudaýberdiýew Döwran Allamuratowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Çaryýew Ahmet Amangeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Saud Arabystany Patyşalygynyň Şura Mejlisi bilen:

Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gurbanow Berdimämmet Hanmämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Gutlyýew Welmyrat Rejepalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Daňatarow Kadyr Kakajanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Taganow Sapargeldi Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Amanýazowa Enejan Saparmuhammedowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbangeldiýew Guwanç Töräýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».

Serbiýa Respublikasynyň Halk Skupşinasy bilen:

Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Seýilow Baýly Toýlyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Taýlyýew Atamyrat Baýmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Nazarowa Almagül Kakabaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Öwezow Tahyr Bäşimowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Sloweniýa Respublikasynyň Parlamentiniň Döwlet Ýygnagy bilen:

Mämmedow Resulberdi Nurmämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanuncylyk baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Hümmedowa Maýagözel Orzajumaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Suleýmanow Sapargylyç Tekegylyjowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Berdiýew Agamyrat Rahmanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Durdyýew Saparmämmet Pygyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Tagandurdyýewa Sülgün Meýlisowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Federal Ýygnagy bilen:

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Möwlýamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Owganow Saparmyrat Esenowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Rozyýew Kasym Ýagşynazarowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Azimowa Laçyn Şadmankulyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy.

Taganow Sapargeldi Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Işanow Şatlyk Gurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň Milli Majlisi bilen:

Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç  Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gurbandurdyýewa Jahan Rejepowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Sadullaýew Rasul Kamilowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Myradowa Baýramsoltan – Türkmenistanyň Mejlisiniň  Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Annakurbanowa Aýgül Kurbandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisi bilen:

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Rahmankulow Rüstem Döwletmuradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Owganow Saparmyrat Esenowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Janmyradow Maksat Çarymyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbanberdiýew Muhammetnazar Sapargeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç–Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbanow Kakageldi Isaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Ukrainanyň Ýokary Radasy bilen:

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Tagandurdyýew Dawutdurdy Annaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Tanaýew Amangurban Tagangurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Berkeliýewa Gurbangül Baýramberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary;

Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Meredow Rejepgeldi Ýazjumaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Işanow Şatlyk Gurbanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Wengriýa Respublikasynyň Milli Ýygnagy bilen:

Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç  Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Diwanowa Meňli Abalakowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Ýowbasarow Merdan Saparbaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Muhammetorazow Gurbanmyrat Allaberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Babakulow Merdan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Annakurbanowa Aýgül Kurbandurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Kulyýewa Gunça Baýramowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Ysraýyl Döwletiniň Knesseti bilen:

Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Göjenowa Aýşat Muhametdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbanberdiýew Muhammetnazar Sapargeldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Täşliýew Muhammetnazar Akmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller Palatasy bilen:

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Möwlýamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Seýilow Baýly Toýlyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Owganow Saparmyrat Esenowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Saparlyýewa Şemşat Hudaýberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Myradowa Baýramsoltan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Piriýewa Bahar Gazakowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Kömekow Nury Babaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».

Argentina Respublikasynyň Deputatlarynyň Milli Palatasy bilen:

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gurbanow Mekan Çaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Gubyýewa Mahym Ýaňybaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Ogşukow Myrat Orazmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Amanowa Göwher Döwletgeldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Ataýewa Gurbangül Kakalyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbannazarow Baýramguly Tagandurdyýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Serdarow Ata Öweznepesowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.

Marokko Patyşalygynyň Wekiller palatasy bilen:

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gurbanow Mekan Çaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

GubyýewaMahym Ýaňybaýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Hanow Maksat Nurmyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Ataýewa Gurbangül Kakalyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Allahanow Sapardurdy Çaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Serdarow Ata Öweznepesowiç –Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Öräýew Möwlam – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.

Italiýa Respublikasynyň Deputatlar palatasy bilen:

Joraýew Serdar Açyldurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gurbanow Mekan Çaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Amanow Orazgylyç Tagangylyjowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Ataýewa Gurbangül Kakalyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Atageldiýew Baýrammyrat – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Pirkulyýew Maksat Öwezberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Serdarow Ata Öweznepesowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Täşliýew Muhammetnazar Akmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy».