Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Russian
2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi:  31.12.2020 

Neşir edilen ýeri:

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi:  09.12.2020 

Neşir edilen ýeri:

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi:  09.12.2020 

Neşir edilen ýeri: 322-VI

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyna Mälikguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi:  18.11.2020 

Neşir edilen ýeri:

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

Kabul edilen senesi:  24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Biologik dürlülik baradaky Konwensiýanyň Genetik baýlyklaryň elýeterliligini kadalaşdyrmak hem-de olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyndaky Nagoýa Teswirnamasyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Howpsuzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

Kabul edilen senesi:  24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Gümrük amallarynyň ýönekeýleşdirilmegi we sazlaşyklylygy hakyndaky halkara Konwensiýasyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Ozon gatlagyny dargadyjy maddalar boýunça Monreal teswirnamasyna düzedişleri tassyklamak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Afrika‒Ýewraziýanyň göçýän suw-batgalyk guşlaryny gorap saklamak boýunça Ylalaşyga goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri: