Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Russian
Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we salgytlary tölemekden boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Singapur Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

Kabul edilen senesi: 14.03.2020 

Neşir edilen ýeri: (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2020 ý., № 1, 18-nji madda)

Kerimguly Berdimuhamedowy edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 30.06.2020 

Neşir edilen ýeri:

Ýerine ýetirijileriň, fonogrammalary taýýarlaýjylaryň we ýaýlyma goýberiş guramalarynyň hukuklaryny goramak hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Körlere we görüş ukyby bozulan ýa-da metbugat maglumatlaryny kabul etmek bilen bagly beýleki mümkinçilikleri çäkli adamlara çap edilen eserleriň elýeterliligini ýeňilleşdirmek hakyndaky Marrakeş Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna Ýol çyzgylary hakyndaky Teswirnama goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

1968-nji ýyldaky Ýol hereketi hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Halkara utgaşdyrylan daşamalaryň möhüm ýollary we degişli desgalary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Halkara magistral demir ýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Halkara magistral awtoýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri: