Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

Ozon gatlagyny dargadyjy maddalar boýunça Monreal teswirnamasyna düzedişleri tassyklamak hakynda

«Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 13-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi k a r a r e d ý ä r :

 

Ozon gatlagyny dargadyjy maddalar boýunça Monreal teswirnamasyna 2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Kigali şäherinde kabul edilen düzedişleri tassyklamaly.

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy

G.Mämmedowa

Aşgabat şäheri.

2020-nji ýylyň 22-nji awgusty.

№ 281-VI.

Resminamanyň mazmuny

Karar nomeri: 281-VI


Kabul edilen senesi:  22.08.2020 


Neşir edilen ýeri:


Çagyryş: VI