Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

Halkara magistral demir ýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

«Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi k a r a r e d ý ä r :

 

1985-nji ýylyň 31-nji maýynda Ženewa şäherinde kabul edilen Halkara magistral demir ýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmaly.

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy

G.Mämmedowa

Aşgabat şäheri.

2020-nji ýylyň 22-nji awgusty.

№ 286-VI.

Resminamanyň mazmuny

Karar nomeri: 286-VI


Kabul edilen senesi:  22.08.2020 


Neşir edilen ýeri:


Çagyryş: VI