Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

Türkmenistanyň Mejlisi k a r a r e d ý ä r :

 

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň girdejiler boýunça 83 868 097,0 müň manat we çykdajylar boýunça 83 716 718,0 müň manat möçberinde ýerine ýetirilendigini tassyklamaly.

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy

G.Mämmedowa

Aşgabat şäheri.

2020-nji ýylyň 24-nji oktýabry.

301-VI.

Resminamanyň mazmuny

Karar nomeri: 301-VI


Kabul edilen senesi:  24.10.2020 


Neşir edilen ýeri:


Çagyryş: VI