Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Russian
Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýasynyň Serhetüsti bilen baglylykda daşky gurşawa edilýän täsire baha bermek boýunça Teswirnamasyny tassyklamak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak boýunça Konwensiýa goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Afrika‒Ýewraziýanyň göçýän suw-batgalyk guşlaryny gorap saklamak boýunça Ylalaşyga goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Ozon gatlagyny dargadyjy maddalar boýunça Monreal teswirnamasyna düzedişleri tassyklamak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Gümrük amallarynyň ýönekeýleşdirilmegi we sazlaşyklylygy hakyndaky halkara Konwensiýasyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Howpsuzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Biologik dürlülik baradaky Konwensiýanyň Genetik baýlyklaryň elýeterliligini kadalaşdyrmak hem-de olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyndaky Nagoýa Teswirnamasyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

Kabul edilen senesi: 24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyna Mälikguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 18.11.2020 

Neşir edilen ýeri:

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 09.12.2020 

Neşir edilen ýeri: 322-VI