Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Russian

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny uly dabaralara besläp, guwandyryjy zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda halkymyzyň baý taryhy mirasyna, onuň syýasy we hukuk medeniýetine esaslanýan, şol bir wagtda hem döwlet gurluşynyň dünýä tejribesini nazara alýan türkmen döwletliliginiň häzirki zaman nusgasynyň kemala getirilmegi bilen, berkarar Watanymyz öz ösüşinde belent sepgitlere ýetdi. Hemişelik Bitarap döwletimiz dünýäde ýokary depginler bilen ösýän, «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer taglymaty yzygiderli durmuşa geçirip, öz halkynyň abadan, bagtyýar we bolelin durmuşda ýaşamagyny gazanan ýurtlaryň hatarynda mynasyp orny eýeleýär.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýylynyň içinde ýurdumyzy ýokary depginler bilen ösdürmekde, giň möçberli taryhy maksatnamalary işläp taýýarlamakda we üstünlikli durmuşa geçirmekde, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda, hemişelik Bitarap döwletimiziň dünýädäki abraýyny has-da belende götermekde amala aşyrylan asyrlara ýaň saljak beýik işler Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary, öňdengörüjilikli hem-de oýlanyşykly döwlet syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Bu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýäde bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerýän, dürli halklar we döwletler bilen özara bähbitli we deňhukukly gatnaşyklary ileri tutýan döwlet hökmünde tanalýar.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara abraýyny artdyrmakda, döwlet gurluşyny kämilleşdirmekde, dünýä ülňülerine laýyk gelýän konstitusion özgertmeleri amala aşyrmakda, raýat jemgyýetiniň edaralaryny ösdürmekde, ylmy, bilimi, medeniýeti, sungaty, saglygy goraýşy, ýurdumyzyň durmuşynyň beýleki ugurlaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, şäherlerimiziň we obalarymyzyň keşbini özgertmekde, türkmen halkynyň däp-dessurlaryny, taryhy-medeni mirasyny aýawly saklamakda, dünýä ýaýmakda, ösüp gelýän ýaş nesli Watana söýgi, wepalylyk, mertlik, halallyk ruhunda terbiýelemek işinde Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy, «Türkmenistan ‒ parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi k a r a r  e d ý ä r :

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamaly.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň

Mejlisiniň Başlygy G.MÄMMEDOWA.

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 24-njsentýabry.

408-VI.

Resminamanyň mazmuny

Karar nomeri: 408-VI


Kabul edilen senesi:  24.09.2021 


Neşir edilen ýeri:


Çagyryş: VI