Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

Neşir edilen ýeri: