Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Russian

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi  karar  edýär:

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny 2022-nji ýylyň 12-nji martyna, şenbe gününe bellemeli.

 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy 

G.Mämmedowa

Aşgabat şäheri.

2022-nji ýylyň 12-nji fewraly.

№ 451-VI.

Resminamanyň mazmuny

Karar nomeri: 451-VI


Kabul edilen senesi:  14.02.2022 


Neşir edilen ýeri:


Çagyryş: VI