Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Russian
Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak boýunça Konwensiýa goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýasynyň Serhetüsti bilen baglylykda daşky gurşawa edilýän täsire baha bermek boýunça Teswirnamasyny tassyklamak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Halkara magistral awtoýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Halkara magistral demir ýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Halkara utgaşdyrylan daşamalaryň möhüm ýollary we degişli desgalary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

1968-nji ýyldaky Ýol hereketi hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna Ýol çyzgylary hakyndaky Teswirnama goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Körlere we görüş ukyby bozulan ýa-da metbugat maglumatlaryny kabul etmek bilen bagly beýleki mümkinçilikleri çäkli adamlara çap edilen eserleriň elýeterliligini ýeňilleşdirmek hakyndaky Marrakeş Ylalaşygyna goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri:

Ýerine ýetirijileriň, fonogrammalary taýýarlaýjylaryň we ýaýlyma goýberiş guramalarynyň hukuklaryny goramak hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

Kabul edilen senesi:  22.08.2020 

Neşir edilen ýeri: