​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
01.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

The President of Turkmenistan held a working meeting via a digital system

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda gowaça ekişi dowam edýär. Bu möwsümi agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirmek, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary doly güýjünde işletmek boýunça zerur çäreler görülýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Galla kabul ediş kärhanalaryny, elewatorlary, awtoulaglary galla oragy möwsümine taýýarlamak babatda hem zerur işler alnyp barylýar. Welaýatyň ýazlyk ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri geçirilýär. Şeýle hem dowarlardan owlak-guzy, düýelerden köşek almak möwsümi tamamlanyp, häzirki wagtda ýaş mallary sagdyn ösdürip ýetişdirmek üçin degişli işler alnyp barylýar.

Häkim Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda meýilleşdirilen köpçülikleýin sport we medeni çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hem hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we gowaça ekişiniň talabalaýyk, bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, welaýatyň bugdaý meýdanlarynda ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny aýtdy we bu ugurda welaýatda alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda sebitde şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekişi dowam edýär. Oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallardan netijeli peýdalanmak, bu jogapkärli möwsüme gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmek üçin zerur çäreler görülýär. 2024-nji ýylda ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek babatda öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda degişli ideg işleri ýerine ýetirilýär. Galla oragy möwsümine taýýarlyk görmegiň çäklerinde işlediljek kombaýnlary, bugdaý daşajak awtoulaglary, galla kabul ediş bölümlerini möwsüme taýýar etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Welaýatda gök-bakja ekinleriniň ekişi dowam edip, ýazlyk ýeralma, beýleki gök ekinler ekilen meýdanlarda agrotehniki çäreler geçirilýär. Sebitde dowarlaryň baş sanyny artdyrmak, olaryň önüm berijiligini ýokarlandyrmak we talabalaýyk idetmek boýunça-da zerur işler ýerine ýetirilýär. Häzirki wagtda welaýatyň maldarçylyk hojalyklarynda owlak-guzy möwsümi dowam edip, ony guramaçylykly geçirmek üçin degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem häkim Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görlüşi, “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin işleriň agrotehniki möhletlerde geçirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň möhümdigini belledi we gowaça ekişiniň talabalaýyk alnyp barylmagyny, bugdaý meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatdaky möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, sebitde gowaça ekişine girişilip, bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary doly güýjünde işletmek, ekiş möwsümini ýokary hilli, agrotehniki möhletlerde geçirmek üçin zerur çäreler görülýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, welaýatdaky galla kabul ediş bölümlerini, elewatorlary, bugdaý daşajak awtoulaglary möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Hormatly Prezidentimiziň ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma we gök-bakja ekinleri bilen bolelin üpjün etmek boýunça berýän tabşyryklaryna laýyklykda, welaýatda bu ekinleriň ekişi dowam edýär, ekiş geçirilen ýerlerde bolsa agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri geçirilýär. Şu günler welaýatyň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlardan owlak-guzy, düýelerden köşek almak işleri gyzgalaňly dowam edýär. Bu jogapkärli möwsümi guramaçylykly geçirmek üçin welaýatyň maldarlaryna ähli zerur şertler döredildi.

Häkim ýurdumyzda her ýyl giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçiriljek medeni-sport çärelerine taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hem hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gowaça ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň, bugdaý meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli, öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitde 2024-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekişini bellenen möhletde geçirmek, ekişde ulanylýan kuwwatly oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmak ugrunda zerur çäreler görülýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri geçirilýär. Galla kabul ediş kärhanalaryny, elewatorlary we bu ugurda ulanyljak awtoulaglary galla oragy möwsümine doly taýýar etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak, ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma we beýleki gök-bakja önümleri bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek babatda berýän tabşyryklaryna laýyklykda, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda degişli ideg işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem welaýatyň maldarçylyk hojalyklarynda dowarlardan owlak-guzy, düýelerden köşek almak möwsümini guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur şertler döredilip, häzirki wagtda bu jogapkärli möwsüm dowam edýär.

Häkim Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda meýilleşdirilýän çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly binalardaky we desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gowaça ekişiniň bellenen möhletlerde, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini, ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Şeýle hem galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, galla kabul ediş kärhanalaryny, elewatorlary, awtoulaglary möwsüme taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär. Welaýatda gowaça ekişi dowam edip, ekiş möwsümini bellenen möhletlerde we guramaçylykly geçirmek işleri gündelik gözegçilikde saklanylýar. Ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýle hem sebitiň ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda degişli ideg işleri geçirilýär. Welaýatda dowarlaryň baş sanyny artdyrmak, olaryň önüm berijiligini ýokarlandyrmak, mallary talabalaýyk idetmek boýunça hem zerur çäreler alnyp barylýar. Häzirki wagtda maldarçylyk hojalyklarynda dowarlardan owlak-guzy, düýelerden köşek almak möwsümi guramaçylykly dowam edýär.

Häkim Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi meýilleşdirilen köpçülikleýin sport we medeni çärelere taýýarlyk görlüşi, “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin işleriň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we gowaça ekişiniň bellenen möhletlerde, ýokary hilli geçirilmegini, ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatlarda gowaça ekişi dowam edip, ekiş möwsümini bellenen agrotehniki möhletlerde geçirmek, bu ugurda ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny hem-de gurallary doly güýjünde işletmek boýunça zerur çäreler görülýär. Ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek arkaly azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak maksady bilen, welaýatlaryň ak ekin meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär. Galla oragy möwsümine taýýarlyk görmegiň çäklerinde galla kabul ediş kärhanalaryny, elewatorlary taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Diýarymyzda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak, bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, häzirki wagtda welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ekinleriň ekişi, olara ideg etmek işleri utgaşykly dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, agrotehniki çäreleriň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň ýerden bol hasyl almagyň esasy şertleriniň biridigini belledi hem-de gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde, bökdençsiz geçirilmegini, ýurdumyzyň bugdaý ekilen meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, ýazlyk ekinlere ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegini, galla oragy möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimlerine ýurdumyzda giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen medeni-köpçülikleýin, sport çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сельско­хозяйственных кампаний в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время продолжается сев хлопчатника. Принимаются необходимые меры для его проведения на качественном уровне и в установленные сроки, особое внимание уделяется эксплуа­тации на полную мощность сельхозтехники и агрегатов.

На полях велаята в соответствии с агротехническими нормами осуществляется уход за пшеницей, в частности, подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив. Наряду с этим к жатве зерновых готовятся профильные предприятия, приёмные пункты, элеваторы и транспорт.

Выполняются работы по уходу за площадями, засеянными картофелем и другими овощебахчевыми культурами, с соблюдением соответствующих требований.

В велаяте завершился сезон окота овец и верблюдов, в настоящее время в регионе прилагаются усилия по взращиванию здорового молодняка.

Помимо этого, сообщалось о подготовке к спортивным и культурным мероприятиям, посвящённым Всемирному дню здоровья, а также о ходе строительства объектов социального и производственного назначения в рамках Нацио­нальной сельской программы, сдача в эксплуатацию которых запланирована на
текущий год.

Заслушав отчёт, глава государства сделал акцент на важности ведущихся в эти дни сезонных сельскохозяйственных работ, поручив хякиму обеспечить уход за пшеничными полями в соответствии с агротехническими требованиями и проведение на должном уровне в установленные сроки посевной хлопчатника.

Президент Туркменистана также распорядился осуществ­лять действенные шаги для своевременного решения задач, обозначенных в программах социально-экономического развития страны.

Затем о состоянии дел доложил хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.

Как отмечалось, в эти дни в регионе продолжается сев хлопчатника. Принимаются меры для координации работы всех профильных структур и эффективного использования в посевной сельхозтехники и агрегатов.

В целях реализации поставленных задач по получению в 2024 году богатого урожая на полях велаята согласно нормам агротехники ведётся уход за посевами пшеницы. Идёт подготовка к жатве комбайнов, машин для транспортировки зерна на приёмные пункты.

В регионе осуществляется сев овощебахчевых культур, на засеянных картофелем, луком и другими культурами площадях проводятся соответствующие агротехнические мероприятия.

Наряду с этим в настоящее время в животноводческих хозяйствах региона принимаются необходимые меры для организованного проведения окотной кампании, увеличения поголовья скота, ухода за молодняком.

Прозвучала информация о подготовке к мероприятиям, посвящённым Всемирному дню здоровья, а также о ходе строительства объектов социального и производственного назначения в рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года», сдача в эксплуатацию которых запланирована на текущий год.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность ответственного подхода к сезонным полевым работам, поручив хякиму обеспечить организованное и своевременное проведение сева хлопчатника, а также качественный уход за пшеницей в соответствии с агротехническими нормами.

Кроме того, Президент Туркменистана дал указание держать под контролем соблюдение сроков и качества строительства объектов различного назначения в рамках Национальной сельской программы, открытие которых намечено на этот год.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сезонных сельхозкампаний.

Как отмечалось, в велаяте приступили к посевной хлопчатника. В целях её качественного проведения в установленные сроки принимаются меры для функционирования на полную мощность сельхозтехники и агрегатов.

Для получения богатого урожая пшеницы в соответствии с агротехническими нормами осуществляются подпитка минеральными удобрениями и вегетационный полив растений.

Наряду с этим в регионе предпринимаются шаги для подготовки к сезону жатвы ­автотранспорта, пунктов приёма зерна, элеваторов.

В целях выполнения поручения Президента Сердара Бердымухамедова по обеспечению населения картофелем и овощебахчевыми культурами в достаточном объёме в велаяте продолжается их посадка, а также уход за засеянными полями в соответствии с нормами агротехники.

Также в эти дни в животноводческих хозяйствах велаята идёт окотная кампания овец и верблюдов. Прилагаются все усилия для её организационного проведения.

Кроме того, хяким доложил о подготовке культурно-спортивных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья, ежегодно отмечаемому в нашей стране. Сообщалось также о ходе строительных работ на объектах социального и производственного назначения в рамках Национальной сельской программы, сдача в эксплуатацию которых намечена на текущий год.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на прио­ритетных задачах, стоящих перед всеми велаятами в эти дни – посевной хлопчатника в установленные сроки и уходом за пшеницей в соответствии с агротехническими нормами, распорядившись держать под строгим контролем выполнение работ в этом направлении.

Также глава государства адресовал хякиму поручения обеспечить соблюдение качества и сроков строительства объектов различного назначения в рамках Национальной сельской программы, запланированных к открытию в этом году.

О ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний отчитался хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев.

Как отмечалось, принимаются меры для качественного и своевременного проведения в велаяте сева хлопчатника. В данной связи делается всё необходимое для полного задействования сельхозтехники и агрегатов.

Согласно нормам агротехники на полях региона осуществ­ляются подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив пшеницы. Вместе с тем ведётся подготовка к жатве пунктов приёма зерна, элеваторов и транспорта.

В соответствии с поручением Президента Туркменистана по укреплению продовольственного изобилия в стране, обеспечению населения отечественной овощной продукцией в достаточном объёме продолжается уход за картофелем и луком.

Животноводам созданы все условия для организованного проведения окотного сезона и увеличения поголовья овец и верблюдов.

Кроме того, хяким доложил о подготовке к запланированным в регионе мероприятиям по случаю Всемирного дня здоровья, а также о строительстве объектов социального и производственного назначения в рамках Национальной сельской программы, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов в числе основных задач определил своевременный и организационный сев хлопчатника, уход за пшеницей в соответствии с нормами агротехники, поручив хякиму осуществлять строгий контроль за этими работами.

Также глава государства распорядился держать в поле зрения качество и сроки строи­тельства объектов различного назначения в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы, сдача в эксплуатацию которых намечена на текущий год.

Далее о состоянии дел в регионе доложил хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как отмечалось, в соответствии с поставленной задачей по выращиванию в стране богатого урожая пшеницы продолжается подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив растений. В целях организованного проведения жатвы принимаются необходимые меры по подготовке приёмных пунктов, элеваторов и автотранспорта.

В настоящее время в регионе полным ходом идёт сев хлопчатника, принимаются меры для соблюдения сроков посевной, а также для задействования на полную мощность сельхозтехники и агрегатов.

Наряду с этим в велаяте осуществляется уход за полями с картофелем, луком и другими овощебахчевыми культурами.

Кроме того, в животноводческих хозяйствах продолжается окотная кампания, прилагаются усилия по увеличению поголовья скота, повышению его продуктивности и уходу за молодняком.

Прозвучала информация о подготовке культурно-спортивных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья, а также ходе строительства в рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» объектов социального и производственного назначения, запланированных к открытию в текущем году.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана заострил внимание на важности надлежащего выполнения в эти дни сезонных сельскохозяйственных работ и поручил хякиму держать под строгим контролем проведение сева хлопчатника в намеченный срок и на высоком качественном уровне, соблюдение агротехнических норм при уходе за пшеничными полями.

Глава государства также адресовал руководителю администрации велаята конкретные поручения по своевременному и качественному строительству объектов социального и производственного назначения в рамках Национальной сельской программы, ввод в эксплуатацию которых запланирован в этом году.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий агропромышленный комплекс, доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в стране.

Как сообщалось, в эти дни в велаятах продолжается сев хлопчатника, принимаются все меры для его проведения в соответствии с установленными сроками и для задействования на полную мощность сельхозтехники и агрегатов.

В целях выращивания в стране богатого урожая пшеницы и укрепления продовольственного изобилия осуществляется уход за её посевами в соответствии с агротехническими нормами. Вместе с тем в рамках подготовки к сезону жатвы делается всё необходимое для надлежащего функционирования приёмных пунктов, элеваторов, автотранспорта.

Для обеспечения населения картофелем, овощами и другими сельхозпродуктами, успешного выполнения задач по укреплению продовольственного изобилия в стране в настоящее время в регионах осуществляются сев весенних культур и уход за ними.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в числе важных условий получения богатых урожаев – проведение агротехнических мероприятий в срок и на качественном уровне, необходимость соблюдения установленных требований в ходе текущих сельскохозяйственных кампаний, особенно сева хлопчатника и ухода за пшеницей, и поручил вице-премьеру держать под строгим контролем эти вопросы.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, ­глава государства подчеркнул, что следует приложить все усилия для качественного и организованного проведения сельскохозяйственных работ, соблюдения агротехнических норм. Также было дано указание вести подготовку к сезону жатвы пшеницы.

Президент Туркменистана поручил хякимам велаятов обеспечить высокий уровень организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, запланированных по случаю широко отмечаемого Всемирного дня здоровья.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, глава государства Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в выполнении поставленных задач.

Today, President Serdar Berdimuhamedov has held a working meeting via a digital system with the participation of Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atakhallyev, who is in charge of the agro-industrial complex, and khyakims of velayats, during which the progress of seasonal field work in the country was reviewed.

The floor was first given to Akhal Velayat Khyakim R.Hojagulyev, who reported on the pace of agricultural campaigns in the region.

As was reported, cotton sowing is currently underway. The necessary measures are taken to carry it out at a high-quality level and within the established deadlines, while special attention is paid to the operation of agricultural machinery and equipment at full capacity.

Treatment of wheat fields is carried out in the velayat I carried out in accordance with agro-technical standards, in particular, application of mineral fertilizers and vegetative irrigation. Along with this, specialized enterprises, collection points, elevators and transport are prepared for the grain harvest.

Work is carried out to treat areas sown to potatoes and other vegetable, watermelon and melon crops in compliance with the relevant requirements.

The lambing season of sheep and camels has ended in the velayat, and efforts are currently made in the region to cultivate healthy young animals.

The report included information on preparations for sports and cultural events on World Health Day, as well as on the construction progress of social and industrial facilities being built under the National Rural Program, scheduled for commissioning the current year.

Having heard the report, the head of state emphasized the importance of seasonal agricultural work ongoing these days, instructing the khyakim to ensure the treatment of wheat fields in accordance with agro-technical requirements and complete the cotton sowing in a proper level within the established time frame.

The President of Turkmenistan also ordered to take effective steps to timely implement the provisions outlined in the programs of socio-economic development of the country.

Then Balkan Velayat Khyakim H.Ashyrmyradov reported on the state of affairs.

As was reported, cotton sowing continues in the region these days. Measures are taken to coordinate the work of all relevant agencies and the effective use of agricultural machinery and equipment in the sowing season.

In order to achieve the goals set to gather a bountiful harvest in 2024, wheat crops are cared for in the fields of the velayat according to the agro-industrial requirements. Preparations of the harvest combines and vehicles for transporting grain to collection points are underway.

Vegetable, water melon and melon crops are being in the region, and appropriate agro-technical measures are undertaken on areas sown to potatoes, onions and other crops.

Along with this, the necessary measures are currently taken in the livestock farms of the region for the organized carrying out of the lambing campaign, increasing the number of livestock, and caring for young animals.

Information was provided on preparations for events on World Health Day, as well as on the construction progress of social and industrial facilities as part of the “National Program of the President of Turkmenistan for the transformation of social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers for the period up to 2028”, scheduled for commissioning this year.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov stressed the importance of a responsible approach to seasonal field work, instructing the khyakim to ensure organized and timely sowing of cotton, as well as high-quality care for wheat in accordance with agro-technical standards.

Furthermore, the President of Turkmenistan instructed to control compliance with the deadlines and quality of construction of facilities for various purposes being built under the National Rural Program, to be opened this year.

The working meeting via a digital system was continued with the report from Dashoguz Velayat Khyakim S.Soltanmyradov on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As was reported, cotton sowing has begun in the velayat. In order to ensure its high-quality implementation, measures are taken to ensure the full capacity of agricultural machinery and equipment.

In order to gather a bountiful wheat harvest, application of mineral fertilizers and vegetative irrigation of plants are carried out in accordance with agro-technical standards.

Along with this, steps are taken in the region to prepare vehicles, grain collection points and elevators for the harvest season.

In order to fulfill the instructions of President Serdar Berdimuhamedov to sufficiently provide the population with potatoes, and other vegetable, watermelon and melon crops, the planting continues in the velayat, and sown fields are treated in accordance with agro-technical standards.

Moreover, lambing of sheep and camels is in progress these days in the livestock farms of the velayat. Every effort is made to carry out it in an organized manner.

In addition, the khyakim reported on the preparation of cultural and sporting events on the World Health Day, which is celebrated annually in our country. The report also covered the progress of construction work at social and industrial facilities under the National Rural Program, scheduled got commissioning this year.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov focused on the priority targets facing all velayats these days, the completion of sowing cotton on time and caring for wheat in accordance with agro-technical standards, ordering to keep under strict control the performance of work in this area.

The head of state also gave instructions to the khyakim to ensure compliance with the quality and timing of building facilities for various purposes as part of the National Rural Program, scheduled for commissioning this year.

Lebap Velayat Khyakim Sh. Amangeldiev reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As was reported, measures are taken to carry out high-quality and timely cotton sowing in the velayat. In this regard, everything necessary is done to fully operate agricultural machinery and equipment.

Application of mineral fertilizers and vegetative irrigation of wheat fields are carried out in the region according to agro-technical standards. At the same time, preparations of the harvest of grain collection points, elevators and transport are underway.

Potato and onion care continues in accordance with the instruction of the President of Turkmenistan on strengthening food abundance in the country, and providing the population with domestic vegetable products in sufficient volume.

All conditions have been created for livestock breeders to organize the lambing season and increase the number of sheep and camels.

In addition, the khyakim reported on preparations for the events planned in the region on the occasion of World Health Day, as well as on the construction of social and industrial facilities as part of the National Rural Program, to be put into operation this year.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov identified among the main goals the timely and organizational sowing of cotton and wheat care in accordance with the agro-industrial standards, instructing the khyakim to keep strict control over these works.

Further, Mary Velayat Khyakim B.Orazov reported on the state of affairs in the region.

As was reported, application of with mineral fertilizers and vegetative irrigation of plants continue in accordance with the instructions on growing a bountiful wheat crop in the country. In order to organize the harvest, the necessary measures are taken to prepare collection points, elevators and vehicles.

Currently, cotton sowing is in full swing in the region, and measures are taken to comply with the sowing deadlines, as well as to operate agricultural machinery and equipment at full capacity.

Along with this, the fields sown to potatoes, onions and other vegetable crops are treated in the velayat.

In addition, the cattle breeding campaign continues in livestock farms, efforts are made to increase the number of livestock, their productivity and care for young animals.

The report included information on the preparation of cultural and sports events on World Health Day, as well as the construction of social and industrial facilities progress under the “National Program of the President of Turkmenistan for the transformation of social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers for the period up to 2028” to be opened this year.

Having heard the report, the President of Turkmenistan drew attention to the importance of proper performance of seasonal agricultural work ongoing these days, and instructed the khyakim to keep under strict control the sowing of cotton on schedule and at a high quality level, as well as compliance with agro-technical standards in treating wheat fields.

The head of state also gave instructions to the governor of the velayat on the timely and high-quality construction of social and industrial facilities as part of the National Rural Program, to be commissioned this year.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atakhallyev, who supervises the agro-industrial complex, reported on the progress of seasonal agricultural campaigns in the country.

As was reported, cotton sowing continues in the velayats these days. All measures are taken to carry it out in accordance within the established deadlines, and to use agricultural machinery and equipment at full capacity.

In order to grow a bountiful wheat crop and strengthen food abundance in the country, the treatment of lands under crops is underway in accordance with agro-technical standards. At the same time, as part of preparation for the harvest season, everything necessary is done for the proper operation of collection points, elevators, and vehicles.

In order to provide the population with potatoes, vegetables and other agricultural products, and successfully achieve the goals of strengthening food abundance in the country, spring crops are currently sown and cared for in the regions.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov specified that the important conditions for growing bountiful harvests include conducting agro-technical measures on time and at a high quality level, as well as the need to comply with established requirements during current agricultural campaigns, especially cotton sowing and wheat care, and instructed the deputy prime minister to keep these issues under strict control.

Addressing the working meeting participants, the head of state stressed that every effort must be made to ensure high-quality and organized agricultural work, and comply with agro-technical standards. The instruction was also given to prepare for the wheat harvest season.

The President of Turkmenistan instructed the khyakims of velayats to ensure a high level of organization of cultural and sporting events scheduled on the occasion of widely celebrated World Health Day.

Concluding the working meeting via a digital system, Head of State Serdar Berdimuhamedov wished the participants success in fulfilling their duties.