​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
13.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

The President of Turkmenistan Held a Working Meeting via the Digital System

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim Ahal welaýatynda täze, möhüm desgalary — ýylda 1 million tonna sement öndürmäge ukyply Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyryny we Ýaşlyk şäherçesindäki kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metre deň bolan suw arassalaýjy desgany gurduryp berendigi, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylaryna döwrebap awtoulaglary sowgat edendigi üçin hormatly Prezidentimize sebitiň bagtyýar ilatynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Arkadagly Gahryman Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra häkim welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça ekilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak, hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleri ýerine ýetirilýär. Gowaça ideg etmekde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary netijeli işledilýär. Welaýatyň bugdaý meýdanlarynda-da degişli ideg işleri alnyp barylýar. Galla oragy möwsümine taýýarlyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, tohumlyk bugdaý hasylyny ýygnap almak, daşamak hem-de talabalaýyk saklamak üçin taýýarlyk işleri, ýetişdirilen pile hasylyny ýygnamak we döwlet harmanyna tabşyrmak boýunça işler geçirilýär. Mundan başga-da, häkim welaýatda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralara taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi we gowaça, bugdaý ekilen meýdanlardaky agrotehniki çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi, galla oragyna ýokary derejede taýýarlyk görülmegini häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň hilini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, gowaça meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak we hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleri geçirilýär. Galla oragy möwsüminiň ýokary hilli geçmegini üpjün etmek maksady bilen, galla kabul ediş kärhanalaryny, elewatorlary möwsüme taýýarlamak, tohumlyk bugdaýy talabalaýyk ýygnap almak hem-de saklamak üçin zerur işler ýerine ýetirilýär. Welaýatda pile öndürmek boýunça bellenilen meýilnama laýyklykda, häzirki wagtda pileçi kärendeçiler tarapyndan ýüpek gurçugyna ideg etmek işleri alnyp barylýar. Şeýle-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli welaýatda geçiriljek dabaraly çärelere taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin işleriň, hususan-da, gowaça hem-de bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, galla oragy möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görülmeginiň zerurdygyny belledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hiliniň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Nygtalyşy ýaly, welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda hatarara bejergi, otag, ýekelemek işleri alnyp barylýar. Bugdaý meýdanlarynda ekine ösüş suwuny tutmak, ideg etmek işleri geçirilýär. Galla oragyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, welaýatdaky galla kabul ediş kärhanalary möwsüme taýýar edildi. Bu işler bilen bir hatarda, tohumlyk ekilen bugdaýy talabalaýyk ýygnamak we saklamak boýunça degişli işler alnyp baryldy. Häzirki wagtda welaýatda pile öndürmek möwsümi dowam edip, pileçi kärendeçiler tarapyndan ýüpek gurçugyna ideg etmek işleri alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim welaýatda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaraly çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatyň gowaça we bugdaý ekilen meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi hem-de bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de galla oragy möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görülmegi babatda birnäçe görkezmeler berildi. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly binalardaky we desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça ekilen meýdanlarda kadaly ösüş almak maksady bilen, hatarara bejergi, ýekelemek we otag etmek, bugdaý meýdanlarynda degişli ideg işleri dowam edýär. Ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almak hem-de Watan harmanyna tabşyrmak üçin galla kabul ediş kärhanalary taýýar edildi. Welaýatda pile möwsümi dowam edip, häzirki wagtda ýetişdirilen pile ýygnalyp alynýar. Şeýle-de häkim maý aýynda ýurdumyzda giňden bellenilýän şanly seneler mynasybetli welaýatda guraljak dabaraly çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygynda dowam edýän möwsümleýin işleriň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we gowaça, bugdaý ekilen meýdanlardaky işleriň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, galla oragyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny belläp, welaýatda bu ugurda alnyp barylýan işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatyň gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri geçirilýär. Bu işlerde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanmak boýunça zerur çäreler görülýär. Bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. Häzirki wagtda galla kabul ediş kärhanalary, elewatorlar möwsüme doly taýýar edildi. Tohumlyk bugdaýyň hasylyny ýygnap almak, daşamak we talabalaýyk saklamak, ýetişdirilen pile hasylyny ýygnap alyp, döwlet harmanyna tabşyrmak boýunça hem degişli işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim welaýatda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna”, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gowaça we bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz welaýatda galla oragyny guramaçylykly geçirmek üçin zerur çäreleriň görülmegini tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda, şu ýyl üçin welaýatda meýilleşdirilen işleriň bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini aýtdy we bu ugurdaky işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Diýarymyzda bol pagta hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlaryň gowaça ekilen meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri geçirilýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda ideg etmek, ösüş suwuny tutmak işleri tamamlaýjy tapgyrda barýar. Galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça-da taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şeýle hem tohumlyk bugdaý hasylyny ýygnamak, daşamak, galla kabul ediş kärhanalarynda bellenen tertipde kabul etmek we talabalaýyk saklamak boýunça işler geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda pile möwsümini guramaçylykly geçirmek babatda öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, häzirki wagtda welaýatlarda ýüpek gurçugyna ideg etmek, ýetişdirilen pile hasylyny ýygnap almak işleri utgaşykly dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak üçin ähli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda we talabalaýyk ýerine ýetirilmelidigini belledi hem-de wise-premýere ýurdumyzyň gowaça, bugdaý ekilen meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, ýetip gelýän galla oragy möwsümine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, häkimlikleriň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işiniň talabalaýyk guralmagyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных сельскохозяйственных работ в стране.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о положении дел в регионе.

Выразив сердечную признательность Президенту Туркменистана от имени жителей за строительство в Ахалском велаяте новых важных объектов – второй очереди Бахерденского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год и водоочистного сооружения в посёлке Яшлык мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки, а также передачу в качестве подарка жителям региона современного автотранспорта, хяким пожелал Аркадаглы Герою Сердару и ­Герою-Аркадагу крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов во всех начинаниях во благо народа и страны.

Далее руководитель администрации региона отчитался о ходе сезонных сельхозкампаний.

Как отмечалось, в настоящее время на земледельческих площадях велаята проводятся вегетационный полив, междурядная обработка, прополка и прореживание всходов. При этом эффективно задействованы сельхозтехника и агрегаты.

На полях осуществляется уход за пшеницей в соответствии с нормами агротехники. Наряду с этим в регионе организованно продолжается подготовка к жатве зерновых и сбору семенного материала, в том числе приёмных пунктов, элеваторов, хлебоуборочных комбайнов, автотранспорта для перевозки урожая и другой техники.

В настоящее время также принимаются меры для успешного проведения сезона заготовки коконов и выполнения договорных обязательств.

Помимо этого, было доложено о подготовке в велаяте к торжествам по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана и 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, а также о темпах строительства объектов социального и производственного назначения в рамках Национальной сельской программы, запланированных к открытию в нынешнем году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность проведения текущих сельхозкампаний, в частности соблюдения агротехнических требований при уходе за полями, засеянными хлопчатником и пшеницей, адресовав хякиму ряд конкретных поручений по подготовке к жатве зерна на должном уровне.

Наряду с этим глава государства распорядился держать под контролем сроки и качество строительства объектов различного назначения в рамках Национальной сельской программы, предусмотренных к сдаче в эксплуатацию в этом году.

Затем о ходе сезонных сельхозработ отчитался хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.

Как отмечалось, на площадях, засеянных хлопчатником, осуществ­ляется вегетационный полив, а на участках, где появились всходы, – междурядная обработка, прореживание и прополка. В этой работе на полную мощность задействованы сельхозтехника и агрегаты.

В велаяте также продолжается уход за пшеницей. В целях проведения на должном уровне жатвы зерновых, предпринимаются шаги по готовности к сезону приёмных пунктов и элеваторов.

Наряду с этим ведётся подготовительная работа по сбору и хранению семенного зерна.

Для успешного выполнения плана по производству коконов в настоящее время арендаторами осуществляется уход за шелкопрядом.

Прозвучала информация о подготовке в велаяте к торжествам по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана и 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги, а также о ходе строительства в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы объектов различного назначения, запланированных к сдаче в эксплуатацию в нынешнем году.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана сделал акцент на важнос­ти проводимых в настоящее время сельскохозяйственных работ, поручив хякиму обеспечить строгое соблюдение агротехнических норм при уходе за хлопчатником и пшеницей, а также принять меры для подготовки к приб­лижающемуся сезону жатвы зерна.

Вместе с тем глава государства распорядился держать под неослабным конт­ролем сроки и качество строительства объектов социального и производственного назначения в рамках программ социально-экономического развития страны, намеченных к открытию в велаяте в текущем году.

Далее рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сезонных сельхозкампаний.

Сообщалось, что на хлопковых полях проводятся междурядная обработка, прореживание и прополка. В данной связи делается всё необходимое для эффективного задействования сельхозтехники и агрегатов.

Продолжаются уход за пшеницей и вегетационный полив. Вместе с тем для организованного проведения жатвы предпринимаются шаги для подготовки пунктов приёма зерна, создаются условия для сбора и хранения семенного материала пшеницы согласно установленным требованиям.

В настоящее время в регионе осуществляются уход за шелкопрядом и заготовка коконов.

Прозвучала информация о подготовке в велаяте мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, а также о ходе строительных работ в рамках Национальной сельской программы на объектах социального и производственного назначения, запланированных к сдаче в эксплуа­тацию в этом году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на приоритетных задачах в сфере сельского хозяйства, в том числе важности строгого соблюдения норм агротехники при уходе за полями, засеянными хлопчатником и пшеницей. Также глава государства дал хякиму ряд конкретных поручений о подготовке к сезону уборки зерна.

Наряду с этим глава государства распорядился обеспечить качество и сроки строительства объектов различного назначения в рамках Национальной сельской программы, намеченных к открытию в нынешнем году, дав указания хякиму держать под контролем текущие работы в данном направлении.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний отчитался хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев.

Как отмечалось, в велаяте на хлопковых полях в целях получения хороших всходов проводятся междурядная обработка, прореживание и прополка. В данной связи делается всё необходимое для эффективного задействования сельхозтехники и агрегатов.

На пшеничных полях продолжаются соответствующие работы по уходу за посевами. Вместе с тем для уборки зерна без потерь и сдачи урожая на харман Родины подготовлены пункты приёма, элеваторы.

Также ведётся подготовительная работа по сбору и хранению семенного зерна.

В велаяте продолжается уход за шелкопрядом, в настоящее время идёт заготовка коконов.

Также было доложено о намеченных мероприятиях по случаю знаменательных дат и о темпах строительства в рамках Национальной сельской программы объектов социального и производственного назначения, сдача в эксплуатацию которых запланирована на текущий год.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности надлежащего выполнения текущих сельхозработ, поручив хякиму обеспечить строгое соблюдение норм агротехники при уходе за пшеницей и хлопчатником, а также на должном уровне подготовиться к жатве зерновых.

Отметив значение успешной реализации задач в рамках Национальной сельской программы, глава государства распорядился держать в поле зрения качество и сроки выполнения в велаяте работ в данном направлении.

Затем о ходе сезонных сельхозкампаний доложил хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как сообщалось, на площадях, где появились всходы хлопчатника, осуществляются междурядная обработка, прореживание и прополка. Принимаются меры для эффективного использования в данной работе сельхозтехники и агрегатов.

На полях, засеянных пшеницей, продолжается вегетационный полив. Наряду с этим ведётся подготовка к организованному проведению сезона жатвы зерновых, в том числе приёмных пунктов и элеваторов.

Предпринимаются соответствующие шаги по сбору, транспортировке и хранению семенной пшеницы.

Кроме того, в велаяте продолжается сезон заготовки коконов шелкопряда.

Хяким также доложил о подготовке мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, а также о темпах строительства объектов различного назначения в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Резюмируя отчёт, глава государства отметил, что основным требованием при уходе за посевами хлопчатника и пшеницы является соблюдение агротехнических норм, и дал хякиму ряд конкретных поручений. Также Президент Туркменистана распорядился принять соответствующие меры для организованного проведения жатвы пшеницы.

Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость неослабного контроля за темпами и качеством строительства объектов различного назначения в рамках программ социально-экономического развития страны, которые запланированы к открытию в этом году.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий агропромышленный комплекс, доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в велаятах.

Как отмечалось, в целях выращивания в стране богатого урожая «белого золота», в настоящее время на полях, засеянных хлопчатником, осуществляются междурядная обработка, прореживание и прополка. В данной работе эффективно задействованы сельхозтехника и агрегаты.

На завершающем этапе – работы по уходу и вегетационный полив посевов пшеницы. Наряду с этим продолжается подготовка к организованному проведению жатвы зерна.

Принимаются соответствующие меры для сбора, транспортировки на приёмные пункты, а также для надлежащего хранения семенного урожая пшеницы.

Согласно поставленным Президентом Туркменистана задачам по организованному проведению сезона производства коконов, в настоящее время осуществляются уход за гусеницами шелкопряда и заготовка коконов.

Заслушав отчёт, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил, что в целях получения богатого урожая сельхозкультур следует своевременно и на должном уровне выполнять все установленные требования, поручив вице-премьеру держать в поле зрения проведение сезонных сельскохозяйственных работ на пшеничных и хлопковых полях страны в соответствии с агротехническими нормами, а также подготовку к предстоящей уборке зерновых.

Кроме того, Президент Туркменистана, обратившись к хякимам велаятов, распорядился обеспечить строгий контроль за надлежащей работой подведомственных хякимликам учреждений и предприятий.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в решении поставленных задач.

Today, President Serdar Berdimuhamedov held a working meeting via the digital system with the participation of Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atahallyev, who supervises the agro-industrial complex, and the khyakims of the velayats, to consider the progress of seasonal agricultural work in the country.

The first floor was given to the khyakim of Ahal velayat R.Hojagulyev, who reported on the state of affairs in the region.

Expressing heartfelt gratitude to the President of Turkmenistan on behalf of the residents for the construction of new important facilities in Ahal velayat – the second stage of the Baherden Cement Plant with a capacity of 1 million tons of cement per year and a water treatment plant in Yashlyk village with a capacity of 30 thousand cubic meters of water per day, as well as donation as a gift to residents region of modern motor transport, the khyakim wished Arkadagly Hero Serdar and Hero-Arkadag sound health, long life and new successes in all endeavors for the benefit of the people and the country.

Hereafter, the head of the regional administration reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As noted, currently vegetative irrigation, inter-row cultivation, weeding and thinning of seedlings are carried out on the agricultural areas of the velayat. At the same time, agricultural machinery and units are effectively used.

Wheat is cared for in the fields in accordance with agricultural technology standards. Along with this, preparations for the grain harvest and collection of seed material, including receiving points, elevators, grain harvesters, vehicles for transporting crops and other equipment, continue in an organized manner in the region.

Currently, measures are also being taken to conduct successfully the cocoon-harvesting season and fulfill contractual obligations.

In addition, it was reported on the preparations for the celebrations in the velayat on the occasion of the Constitution Day and the State Flag of Turkmenistan and the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Fragi, as well as on the pace of construction of social and industrial facilities within the framework of the National Rural Program, planned for opening this year.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov noted the importance of carrying out current agricultural campaigns, in particular, compliance with agro-technical requirements when caring for fields sown with cotton and wheat, addressing the khyakim with a number of specific instructions to prepare for the grain harvest at the proper level.

At the same time, the head of state ordered to keep under control the timing and quality of construction of facilities for various purposes within the framework of the National Rural Program, scheduled for commissioning this year.

Then the khyakim of Balkan velayat, H.Ashyrmyradov reported on the progress of seasonal agricultural work.

As noted, in areas sown with cotton, vegetation irrigation is carried out, and in areas where seedlings have appeared, inter-row cultivation, thinning and weeding are carried out. Agricultural machinery and units are used at full capacity in this work.

Wheat care also continues in the velayat. In order to carry out the grain harvest at the proper level, steps are being taken to prepare receiving points and elevators for the season.

Along with this, preparatory work is being carried out to gather and store seed grain.

To implement successfully the cocoon production plan, tenants are currently caring for silkworms. 

Information was given on preparations for the celebrations in the velayat on the occasion of the Constitution Day and the State Flag of Turkmenistan and the 300th anniversary of Magtymguly Fragi, as well as on the progress of construction within the framework of the Program of the President of Turkmenistan for the socio-economic development of the country in 2022–2028 and the National Rural Program of various facilities appointments planned for commissioning this year.

After listening to the report, the President of Turkmenistan emphasized the importance of the currently ongoing agricultural work, assigning the khyakim to ensure strict compliance with agro-technical standards when caring for cotton and wheat, as well as to take measures to prepare for the approaching grain harvest season.

At the same time, the head of state ordered to keep under constant control the timing and quality of construction of social and industrial facilities within the framework of the country’s socio-economic development programs scheduled for opening in the velayat this year.

Next, the working meeting via the digital system continued with a report of the khyakim of Dashoguz velayat S.Soltanmyradov on the progress of seasonal agricultural campaigns.

Cotton fields were reported to be undergoing inter-row tillage, thinning and weeding. In this regard, everything necessary is being done to effectively use agricultural machinery and units.

Wheat care and vegetative watering continue. At the same time, for the organized harvest, steps are being taken to prepare grain reception points, and conditions are being created for the harvest and storage of wheat seed material in accordance with established requirements.

Currently, silkworm care and cocoon harvesting are carried out in the region.

Information was given about the preparation of events in the velayat dedicated to the Constitution Day and the National Flag of Turkmenistan, the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Fragi, as well as the progress of construction work within the framework of the National Rural Program at social and industrial facilities planned for commissioning this year.

After hearing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized priority tasks in the field of agriculture, including the importance of strict adherence to agricultural technology standards when caring for fields sown with cotton and wheat. The head of state also gave the khyakim a number of specific instructions on preparing for the grain harvest season.

Along with this, the head of state ordered to ensure the quality and timing of the construction of facilities for various purposes within the framework of the National Rural Program, scheduled for opening this year, assigning the khyakim to keep current work in this direction under control.

Then the khyakim of Lebap velayat Sh.Amangeldiev reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As noted, in the cotton fields of the velayat, in order to obtain good seedlings, inter-row cultivation, thinning and weeding are carried out. In this regard, everything necessary is being done to effectively use agricultural machinery and units.

Relevant work to care for the crops continues in the wheat fields. At the same time, reception points and elevators have been prepared to harvest grain without loss and deliver the harvest to the storage of the Homeland.

Preparatory work is also underway to collect and store seed grain.

Silkworm care continues in the velayat, and cocoons are currently being harvested.

It was also reported about the scheduled events on the occasion of significant dates and the pace of construction within the framework of the National Rural Program of social and industrial facilities, the commissioning of which is planned for the current year.

After hearing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of proper implementation of current agricultural work, instructing the khyakim to ensure strict compliance with agricultural technology standards when caring for wheat and cotton, as well as to prepare the grain harvest at the proper level.

Noting the significance of successful implementation of tasks within the framework of the National Rural Program, the head of state ordered to keep under review the quality and timing of work in the velayat in this direction.

Then the khyakim of Mary velayat B.Orazov reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As reported, in the areas where cotton seedlings have appeared, inter-row cultivation, thinning and weeding are carried out. Measures are being taken to ensure the effective use of agricultural machinery and equipment in this work.

Vegetative irrigation continues in fields sown with wheat. Along with this, preparations are being made for the organized holding of the grain harvest season, including reception points and elevators.

Appropriate steps are taken for harvesting, transporting and storing seed wheat.

In addition, the harvesting season for silkworm cocoons continues in the velayat.

The khyakim also reported on the preparation of events dedicated to the Day of the Constitution and the National Flag of Turkmenistan, the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Fragi, as well as the pace of construction of facilities for various purposes within the framework of the Program of the President of Turkmenistan for the socio-economic development of the country in 2022–2028 and the National rural programs planned for commissioning this year.

Summarizing the report, the head of state noted that the main requirement when caring for cotton and wheat crops is compliance with agro-technical standards, and gave the khyakim a number of specific instructions. The President of Turkmenistan also ordered to take appropriate measures for the organized holding of the wheat harvest.

In addition, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the need for continued control over the pace and quality of construction of facilities for various purposes as part of the country’s socio-economic development programs, which are scheduled to open this year.

Further, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atahalliyev, who oversees the agro-industrial complex, reported on the progress of seasonal agricultural campaigns in the velayats.

As noted, in order to grow a rich harvest of “white gold” in the country, inter-row cultivation, thinning and weeding are currently carried out in the fields sown with cotton. Agricultural machinery and outfits are effectively used in this work.

At the final stage – care work and vegetative watering of wheat crops. At the same time, preparations for an organized grain harvest continue.

Appropriate measures are taken for the harvest, transportation to collection points, as well as for proper storage of the wheat seed crop.

In accordance with the tasks set by the President of Turkmenistan for the organized conduct of the cocoon production season, silkworm caterpillars are currently being cared for and cocoons are being stored up.

After listening to the report, the head of state Serdar Berdimuhamedov noted that in order to obtain a rich harvest of agricultural crops, all established requirements should be fulfilled in a timely manner and at the proper level, instructing the Deputy Prime Minister to keep under review the conduct of seasonal agricultural work in the country’s wheat and cotton fields in accordance with agro-technical standards , as well as preparation for the upcoming grain harvest.

Moreover, the President of Turkmenistan, having addressed the khyakims of the velayats, ordered to ensure strict control over the proper operation of the institutions and enterprises subordinate to the khyakimliks.

Concluding the working meeting via the digital system, President Serdar Berdimuhamedov wished its participants success in solving the assigned tasks.