​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
14.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы

The National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty of Turkmenistan met with the Chairman of the Japanese-Turkmen Inter-Parliamentary friendship group

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiaki bilen duşuşdy. Duşuşyga Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň agzasy Aýano Sato hem gatnaşdy.

Jenap Endo Toşiaki wagt tapyp kabul edendigi üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Ýaponiýanyň Imperatory Naruhitonyň we Premýer-ministri Fumio Kisidanyň mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny ýetirdi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň soňky ýyllarda depginli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň giňeldilmegine goşýan uly şahsy goşandyny belledi.

Hormatly Arkadagymyz myhmanlary mübärekläp hem-de olary myhmansöýer türkmen topragynda kabul etmäge şatdygyny belläp, Ýaponiýanyň wekilleriniň şu gezekki saparynyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, hususan-da, parlamentara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşmaga mümkinçilik döretjekdigine ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy kanun çykaryjy edaralaryň ugry boýunça özara hereketleriň oňyn häsiýete eýedigini belledi. Bu ulgamda eýýäm köp işler edildi we häzir hem dowam etdirilýär.

Milli Liderimiz Ýaponiýanyň Imperatoryna we Premýer-ministrine mähirli salamyny, hoşniýetli arzuwlaryny beýan edip, Ýaponiýa bilen deňhukuklylyk, özara hormat goýmak, ynanyşmak ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berdi. Gahryman Arkadagymyz ýurtlarymyzyň ikitaraplaýyn görnüşde, halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk edýändiklerini aýdyp, Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny, parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyny, 2025-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan etmek baradaky başlangyjyny goldaýandygy üçin Ýaponiýanyň Hökümetine minnetdarlyk bildirdi. Geljek ýylda bu şygar bilen birnäçe duşuşyklar geçiriler diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy we dostlukly ýurduň wekillerini bu çärelere gatnaşmaga çagyrdy.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy şu ýylyň ýurdumyzda beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna beslenýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, şu gezekki duşuşygyň giňden bellenilýän ýubileý senäniň, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda geçirilmeginiň aýratyn ähmiýetine üns çekildi.

Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy mähirli kabul edilendigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallygyny bildirip, 2022-nji ýylda Ýaponiýada türkmen halkynyň Milli Lideri bilen bolan duşuşygyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belledi. Şol duşuşygyň dowamynda döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy. Myhmanyň nygtaýşy ýaly, onuň Türkmenistanyň Prezidenti bilen şu günki duşuşygynyň dowamynda netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Pursatdan peýdalanyp, jenap Endo Toşiaki hormatly Arkadagymyzy geljek ýyl Ýaponiýada geçiriljek “EKSPO — 2025” Bütindünýä sergisine baryp görmäge çagyrdy.

Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri boýunça gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Şunda söwda-ykdysady ulgam ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine ýaponiýaly hyzmatdaşlaryň goşýan saldamly goşandyny belledi. Şeýle-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ikitaraplaýyn gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmakda Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministri Sindzo Abeniň bitiren hyzmatlaryny nygtady. Munuň özi Ýaponiýanyň işewür toparlarynyň ýurdumyzda alyp barýan netijeli işlerinde öz beýanyny tapýar.

Ýaponiýanyň iri kompaniýalary köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň gaz pudagynda, himiýa senagatynda netijeli işläp gelýärler. Şunda Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawody gurmak boýunça bilelikdäki taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi muňa aýdyň mysal hökmünde görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, myhman bu döwrebap kärhanada öndürilýän ýokary hilli, ekologik ölçeglere laýyk gelýän benzine daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýändigini belledi.

Ýurtlarymyzyň uly kuwwaty nazara alnanda, özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlyk üçin täze ugurlar açylýar. Öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak, hususan-da, “akylly” şäherleri taslamalaşdyrmak, gurmak we dolandyrmak babatda tejribe alyşmak üçin hem giň mümkinçilikler bar.

Duşuşygyň dowamynda parlamentara gatnaşyklary ösdürmek meselesine aýratyn üns berildi. Şunda Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparlarynyň işine möhüm orun degişlidir. Bu toparlar kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak, ugurdaş ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak, geňeşmeleri geçirmek üçin netijeli gural bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň Aşgabatda “Merkezi Aziýa — Ýaponiýa” dialogynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýaponiýanyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygyny geçirmek baradaky başlangyjyny amala aşyrmak boýunça işleriň alnyp barylýandygy bellenildi. Bu formatyň çäginde hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi toplandy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri mümkinçilikden peýdalanyp, “Merkezi Aziýa — Ýaponiýa” dialogyna gatnaşyjy ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ilkinji sammitiniň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi.

Ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmakda ähmiýetli orun eýeleýändigi nygtaldy. Ol halklary ýakynlaşdyrmaga we medeniýetleri özara baýlaşdyrmaga ýardam berýär. Şunda Türkmenistanyň hem-de Ýaponiýanyň bu ugurdaky köpýyllyk netijeli gatnaşyklary dowam etdirmäge taýýardyklary tassyklanyldy. Şeýle hem şu ýyl beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli halkara derejede iri çäreleriň geçirilýändigi bellenildi. Söz ussadynyň goşgulary dünýäniň dürli dillerine terjime edildi, onuň döredijilik mirasy bolsa bütin adamzadyň medeni genji-hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

Pursatdan peýdalanyp, myhman Gahryman Arkadagymyzy, hormatly Prezidentimizi, ähli türkmen halkyny bu şanly sene, şeýle-de ýakynlaşyp gelýän baýram — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlady.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiaki birek-birege hoşniýetli arzuwlaryny beýan edip, döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо. Во встрече также приняла участие член Палаты представителей Парламента Японии Айано Сато.

Выразив глубокую признательность за уделённое время, г-н Тошиаки Эндо передал Герою-Аркадагу тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Императора Нарухито и Премьер-министра Японии Фумио Кисида, подчеркнув большой личный вклад Национального Лидера туркменского народа в развитие межгосударственных отношений, получивших в последние годы качественно новую
динамику.

Приветствуя гостей и отметив, что рад принимать их на древней и гостеприимной туркменской земле, Герой-Аркадаг выразил уверенность, что нынешний визит представителей Японии предоставит хорошую возможность обменяться мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, в частности, на межпарламентском уровне, чему уделяется большое внимание. В данном контексте Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что связям по линии законотворческих органов присущ позитивный характер. Здесь уже многое сделано, и совместная работа в этом направлении продолжается.

Передав ответные тёплые приветствия и добрые пожелания Императору и Премьер-министру Японии, Герой-Аркадаг дал высокую оценку традиционно дружественным отношениям со Страной восходящего солнца, выстраиваемым на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия.

Отметив, что наши государства конструктивно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, Национальный Лидер туркменского народа высказал в адрес Японии благодарность за поддержку нейтрального статуса и миролюбивого внешнеполитического курса Туркменистана, а также его инициативы о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия. В следующем году под этим девизом будет проведён ряд мероприятий, сказал Герой-Аркадаг, пригласив принять в них участие представителей Японии.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что, как известно, 2024 год ознаменован для нашей страны 300-летием со дня рождения великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В данной связи примечательно, что нынешняя встреча проходит в период широкого празднования юбилейной даты, а также в преддверии Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана.

Высказав Герою-Аркадагу признательность за оказанный радушный приём, председатель Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы отметил, что с большой теплотой вспоминает состоявшуюся в 2022 году в Японии встречу с Национальным Лидером туркменского народа, на которой были рассмотрены приоритетные аспекты межгосударственного сотрудничества. Как сказал гость, сегодня состоялась его встреча с главой Туркменистана, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего развития плодотворного двустороннего партнёрства.

Пользуясь случаем, г-н Тошиаки Эндо также пригласил Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова посетить Всемирную выставку «EXPO-2025», которая пройдёт в Японии в следующем году.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам туркмено-японского сотрудничества, где одним из ключевых направлений является взаимодействие в торгово-экономической сфере. В данной связи Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул весомый вклад японских партнёров в претворение в жизнь программы индустриализации Туркменистана, реализацию крупных инвестиционных проектов. В продолжение темы Председатель Халк Маслахаты также отметил заслуги экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в выводе двусторонних отношений на новый уровень, что нашло отражение в продуктивной деятельности японских деловых кругов в нашей стране.

В течение многих лет крупные компании Японии эффективно работают в газовой сфере и химической промышленности Туркменистана. Здесь в качестве наглядного примера был приведён успешно реализованный совместный проект по строительству в Ахалском велаяте завода по производству бензина из природного газа. В данной связи гость отметил, что выпус­каемый на этом суперсовременном предприя­тии высококачественный бензин, полностью отвечающий экологическим стандартам, востребован за рубежом.

Исходя из солидного потенциала, которым располагают наши страны, открываются новые направления взаимовыгодного экономического партнёрства. Широкие перспективы имеются также для сотрудничества в сфере применения передовых технологий, в частности, в области проектирования, строительства и управления «умными» городами.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию межпарламентских связей. Здесь значимая роль отводится деятельности Туркмено-японской и Японо-туркменской групп дружбы, призванных служить эффективным механизмом обмена опытом в законотворческой сфере, укрепления профильных двусторонних контактов и проведения консультаций.

В данном контексте отмечалось, что осуществляется работа по реализации инициативы Героя-Аркадага об организации в Ашхабаде встречи руководителей Парламентов ­центральноазиатских стран и Японии в рамках диалога «Центральная Азия+Япония», в формате которого накоплен позитивный опыт сотрудничества.

Пользуясь представившейся возможностью, Национальный Лидер туркменского народа пожелал успешного проведения первого Саммита глав государств-участников диалога «Центральная Азия+Япония».

Подчёркивалось также, что значимую роль в укреплении межгосударственных отношений, безусловно, играет сотрудничество в гуманитарной сфере, способствующее сближению народов и взаимообогащению культур. При этом была выражена готовность Туркменистана и Японии к продолжению многолетнего плодотворного взаимодействия в данном направлении.

Отмечалось также, что в нынешнем году на международном уровне проводятся крупные мероприятия, посвящённые 300-летию со дня рождения выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги. Произведения гениального мастера слова и мыслителя переведены на языки многих народов мира, а его творческое наследие является неотъемлемой частью общечеловеческой культурной сокровищницы.

Пользуясь случаем, гость сердечно поздравил Героя-Аркадага, Президента Туркменистана и весь туркменский народ с этой знаменательной датой, а также с приближающимся большим праздником – Днём Конституции и Государственного флага.

В завершение встречи, обменявшись взаимными добрыми пожеланиями, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственного диалога, наполнении его новым конкретным содержанием.

On May 14, 2024, the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov met with the Chairman of the Japanese-Turkmen Inter-Parliamentary Friendship Group Toshiaki Endo. Member of the House of Representatives of the Japanese Parliament, Ayano Sato, also took part in the meeting.

Expressing deep gratitude for his time, Toshiaki Endo conveyed greetings and best wishes to Arkadag from Emperor Naruhito and Prime Minister of Japan Fumio Kishida, emphasizing the great personal contribution of the National Leader of the Turkmen people to the development of bilateral relations, which have received in recent years qualitatively new dynamics.

Having conveyed greetings and good wishes to the Emperor and Prime Minister of Japan, Arkadag highly appreciated the traditionally friendly relations with the Land of the Rising Sun, built on the principles of equality, mutual respect and trust.

Noting that our states interact constructively both in a bilateral format and within the framework of international organizations, the National Leader of the Turkmen people expressed gratitude to Japan for supporting the neutral status and peaceful foreign policy of Turkmenistan, as well as its initiative to declare 2025 as the International Year of Peace and Trust.

During the conversation, an interested exchange of views took place on current issues of Turkmen-Japanese cooperation, where one of the key areas is interaction in the trade and economic sphere. In this regard, the National Leader of the Turkmen people emphasized the significant contribution of Japanese partners to the implementation of the industrialization program of Turkmenistan and the implementation of major investment projects.

Continuing the topic, Chairman Halk Maslahaty also noted the merits of former Prime Minister of Japan Shinzo Abe in bringing bilateral relations to a new level, which was reflected in the productive activities of Japanese business circles in our country.

Special attention during the meeting was paid to the development of interparliamentary relations. Here, a significant role is given to the activities of the Turkmen-Japanese and Japanese-Turkmen Friendship Groups, designed to serve as an effective mechanism for exchanging experience in the legislative sphere, strengthening specialized bilateral contacts and conducting consultations.

In this context, it was noted that work is underway to implement Arkadag’s initiative to organize a meeting in Ashgabat of the heads of parliaments of the Central Asian countries and Japan within the framework of the “Central Asia + Japan” Dialogue, in the format of which positive experience of cooperation has been accumulated.

Taking advantage of this opportunity, the National Leader of the Turkmen people wished the successful holding of the first Summit of the Heads of State participating in the “Central Asia + Japan” Dialogue.

It was also emphasized that cooperation in the humanitarian sphere, which contributes to the rapprochement of peoples and the mutual enrichment of cultures, certainly plays a significant role in strengthening interstate relations. At the same time, the readiness of Turkmenistan and Japan to continue many years of fruitful interaction in this direction was expressed.

At the end of the meeting, having exchanged mutual good wishes, the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty Gurbanguly Berdimuhamedov and Chairman of the Japan-Turkmen Interparliamentary Friendship Group Toshiaki Endo expressed confidence in the further successful development of the interstate dialogue and filling it with new specific content.