​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
17.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Рабочая поездка Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в город Аркадаг

Рабочая поездка Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в город Аркадаг

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Şundan ugur alyp, Gahryman Arkadagymyz bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň işlenip taýýarlanylan taslamalary hem-de gurluşygyna başlanan binalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we gurluşykda ulanylýan serişdeleriň görnüşlerini, şäheriň ekologik ýagdaýyny has-da sagdynlaşdyrmakda ähmiýetli hasaplanýan usullaryň ulanylyşyny synlady.

Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan we yzygiderli tagallasyndan binýat bolan täze şäherde önümçilik toplumlarynyň gurluşygyna badalga berildi we bu işler batly depginlerde dowam etdirilýär. Bu ýerde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk işleriniň netijeliligi we köptaraply häsiýeti Arkadag şäheriniň sazlaşykly ösüşinde öz beýanyny tapýar.

Ir bilen türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy täze, häzirki zaman şähergurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde hajy Arkadagymyz täze şäheriň çäginde gurulýan metjidiň bezeg işlerinde ulanylmagy meýilleşdirilýän bezeg serişdeleriniň görnüşlerini synlady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow alnyp barylýan gurluşyk işleri, metjidiň we onuň ýanynda bina ediljek muzeýiň içki we daşky bezeginde ulanylmagy meýilleşdirilýän serişdeleriň görnüşleri barada hasabat berdi. Bu ýerde gurluşygyň bezeg işlerinde ulanyljak dürli görnüşli örtük daşlarynyň aýratynlyklary, olarda yşyk we Gün şöhlesi düşende emele gelýän öwüşginler hem-de muzeýde goýuljak gymmatlyklaryň görnüşleri barada maglumat berildi. Munuň özi degişli binalaryň bezeg işlerinde häzirki zaman serişdeleriniň ulanylýandygyny görkezýär.

Şeýle hem ol binalaryň otaglarynda goýulýan bezeg gülleri, olaryň görnüşleri, güllere ideg etmegiň täzeçil usullary barada aýtdy. Soňra D.Orazow şäheriň çäginde ekilýän baglara ideg etmekde Täjigistan Respublikasyna guralan sapar mahalynda özleşdirilen tejribäni ulanmak, bag nahallarynyň köküni epgekli ýellerden goramagyň we onda çyglylygy saklamagyň täzeçil usullary barada giňişleýin maglumat berdi.

Hajy Arkadagymyz görkezilen bezeg serişdelerini synlap, gurluşyklarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we desgalaryň bellenilen möhletlerde ulanmaga tabşyrylmagynyň, hemişe bolşy ýaly, möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Aýratyn-da, Arkadag şäheriniň täze metjidiniň hem-de muzeýiň bezeg işlerine milli ýörelgeler esasynda çemeleşilmelidir. Bu işler halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän däp-dessurlaryna we ruhy ýörelgelerine kybap gelmelidir. Munuň özi taslama taýýarlaýjylara, gurluşykçylara bildirilýän üýtgewsiz talapdyr diýip, hajy Arkadagymyz belledi we bu ýörelgäni netijeli dowam etdirmelidigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz bag nahallaryna ideg etmegiň täzeçil usullarynyň özleşdirilmeginiň daşary ýurtlara sapara gidýän wekiliýet agzalary üçin netijeli häsiýete eýe bolýandygyny kanagatlanma bilen belläp, bu işleri mundan beýläk-de milli ýörelgeler we ylmy esasda ösdürmelidigini belledi. Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde döwrebap binagärlik çözgüdiň aýdyň netijesi bolan täze şäheriň kemala gelmegi ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygynyň, durmuşymyzyň her bir pursadynyň uly rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Bu ýerde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Arkadag şäheriniň desgalarynyň gurluşygynda täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň işjeň ulanylýandygy, şunda okuwlaryny önümçilik bilen utgaşykly alyp barýan talyp ýaşlaryň eden işleri, olaryň daşary ýurtlarda saparda bolup, zerur tejribeleri toplandygy barada hasabat berildi. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän ýaşlar baradaky syýasatynyň oňyn netije berýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

Hormatly Arkadagymyz gurluşyk işlerinde merkeziň ekologik ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilmelidigini belläp, şunda degişli talaplaryň berk berjaý edilmelidigini, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmalydygyny aýtdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri bu baradaky gürrüňi dowam edip, merkezde «akylly» şäher konsepsiýasyndan ugur alynmalydygyna ünsi çekdi. Bu konsepsiýanyň esasy ugry bina edilýän desgalaryň gurluşygynda ekologik taýdan arassa serişdeleriň ulanylmagyndan we ýokary ekologik derejäni üpjün etmekden ybaratdyr. Merkeziň çäklerinde ýerine ýetirilýän ähli işlerde şu ýörelgelerden ugur alynmagy esasy talap bolup durýar.

Gahryman Arkadagymyz alnyp barylýan işleriň taryhy ähmiýete eýedigini belläp, bu ýerde häzirki zamanyň ekologik talaplarynyň berk berjaý edilmelidigini aýtdy hem-de ekilen bag nahallaryna ideg etmegiň öňdebaryjy tejribeleriniň we täzeçil usullarynyň ulanylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän täze şäherde amatly howa gurşawynyň saklanmagy möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi.

Soňra bu ýerde hormatly Arkadagymyzyň garamagyna merkeziň çäginde gurluşygy alnyp barylýan we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary hem-de olaryň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Şeýle-de ýurdumyzyň Futbol federasiýasynyň merkezi binasynyň taslamasy we onuň özboluşly aýratynlygy barada hasabat berildi.

Gahryman Arkadagymyz görkezilen taslamalary synlap, bu binanyň gurluşygynda we bezeg işlerinde sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanyň sport ulgamynda ýeten derejesiniň öz beýanyny tapmalydygyny belledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri täze toplumyň binagärlik çözgüdini oňlap, gurluşyk işleriniň ýokary derejede amala aşyrylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Üç gatdan ybarat boljak binada bu ugra degişli halkara we sebitara derejedäki maslahatlary, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin ähli zerur şertler üpjün edilmelidir. Binada daşary ýurtlardan gelýän myhmanlaryň we ýerli hünärmenleriň netijeli işläp bilmekleri, çaý başynda gysga wagtlyk söhbetdeşlikleri gurap bilmekleri, oňaýly dynç almaklary bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Arkadag şäheriniň çäklerinde meýilleşdirilen we alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpjün etmek, olary bellenilen möhletlerde tamamlamak bilen baglanyşykly meseleleriň wajypdygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz şähergurluşyk maksatnamasy ýerine ýetirilende, häzirki zamanyň ösen tejribesinden we täzeçil usullardan peýdalanmagyň wajypdygyny, şunda milli binagärlik ýörelgeleriniň işjeň ulanylmalydygyny aýtdy. Milli Liderimiz desgalaryň gurluşygynda täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň netijeli ulanylmalydygyna ünsi çekip, gurluşyk işlerinde bu künjegiň tebigy aýratynlyklarynyň we ekologik ýagdaýynyň nazara alynmalydygyny belledi. Şunda degişli talaplaryň berk berjaý edilmegi, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir.

Şeýle hem bu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň garamagyna Arkadag şäheriniň çagalar seýilgähiniň taslamasy görkezildi. Munuň özi täze şäherde ösüp gelýän ýaş nesilleriň boş wagtlaryny gyzykly hem-de peýdaly geçirmekleri, umuman, çagalaryň sazlaşykly ösüşi ugrunda döwlet derejesinde yzygiderli alada edilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Hormatly Arkadagymyz görkezilen taslamalary, çagalar seýilgähinde ýerleşdiriljek şekilleriň we heýkeljikleriň görnüşlerini synlap, olaryň her biriniň özboluşly aýratynlyklarynyň bolmalydygyny, çagalarda ýakymly duýgulary oýarmalydygyny belledi. Şol bir wagtyň özünde, seýilgähiň çäginde ýerleşdiriljek güýmenje toplumlarynyň sanly ulgam bilen enjamlaşdyrylmagy, hereket edýän elektron oýnawaçlaryň bolmagy çagalarda ýakymly täsirleri galdyrar we toplumyň özüne çekijiligini artdyrar. Şunuň bilen baglylykda, häzirki zamanyň ösen tejribesinden ugur alynmagy, çagalaryň söýgüli ertekileriniň gahrymanlaryna möhüm orun berilmegi esasy talap bolmalydyr.

Gahryman Arkadagymyz çagalar seýilgähiniň merkezi girelgesiniň bezeg aýratynlyklaryna ünsi çekip, onuň çagalaryň türkmen halkynyň ertekileriniň gahrymanlarynyň şekilinde gurulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Hususan-da, merkezi girelge çagalar üçin söýgüli gahrymana öwrülen Böwenjigiň şekilinde bolsa, onuň ýylgyryp duran keşbi ýaş nesillerde şatlyk duýgusyny döreder.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda Arkadag şäherinde alnyp barylýan işleriň, gurulýan durmuş maksatly desgalaryň baş maksadynyň halkymyz, aýratyn-da, ösüp gelýän ýaş nesiller üçin amatly dynç alyş şertlerini döretmekden ybaratdygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu işleriň «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary baş ýörelge edinýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryna kybap gelmelidigini aýtdy. Munuň özi bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmünde dünýä derejesinde ykrar edilen Türkmenistanda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň adam hakdaky aladany esasy ugur edinýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow öňde goýlan wezipeleri degişli derejede ýerine ýetirmekde hemmelere uly üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов по поручению Президента Туркменистана совершил рабочую поездку в город Аркадаг для ознакомления с проектами запланированных к возведению объектов, а также с состоянием работ на стройплощадках. Помимо этого, Герой-Аркадаг осмотрел виды используемых стройматериалов, поинтересовался методами ведущихся работ в целях поддержания надлежащего уровня экологической среды нового города.

В настоящее время благодаря инициативам и усилиям Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова дан старт строительству промышленного кластера нового города – производственных комплексов. Все работы осуществляются высокими темпами. Эффективность и многосторонность развёрнутого здесь масштабного строительства отражаются в гармоничном развитии города Аркадаг.

Рано утром Национальный Лидер туркменского народа прибыл на место реализации новой современной градостроительной программы. Хаджи Аркадаг ознакомился с декоративными особенностями будущей мечети.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о положении дел на стройплощадках, видах материалов для отделки внутренних помещений и внешнего фасада мечети и возводимого рядом музея. Герою-Аркадагу были представлены сведения об отделочных материалах, особенно тех, которые при попадании на них света или солнечных лучей производят невероятно красивое сияние. Это свидетельствует о том, что при декорировании строящихся зданий будут применяться самые современные отделочные материалы.

В связи с тем что для украшения внутренних помещений будут использованы различные цветы, рассматривались новейшие способы ухода за ними. Д.Оразов представил обширную информацию о том, как ухаживать за посадками деревьев в городе с учётом опыта Республики Таджикистан, куда для изучения данного вопроса были командированы наши специалисты. Герою-Аркадагу рассказали, как сохранять влагу в корнях деревьев и как спасать их от суховеев.

Осмотрев представленные средства декора, Хаджи Аркадаг сделал акцент на необходимости своевременного и качественного окончания строительства объектов. Подчёркивалось, что при отделке новой мечети и музея города Аркадаг должны учитываться особенности национального зодчества, их возведение отвечает многовековым традициям и духовным принципам народа. Таково неизменное требование, предъявляемое как к проектировщикам, так и к строителям, отметил Хаджи Аркадаг, добавив, что всё вышесказанное должно неукоснительно выполняться.

Герой-Аркадаг с удовлетворением подчеркнул, что командировки специалистов в зарубежные страны принесли огромную пользу и дают хорошие результаты. Эта работа должна быть продолжена, развиваться на основе национальных принципов и на научной основе. Рождение нового города в живописных предгорьях Копетдага, города, ставшего образцом современных архитектурных решений, – очередное подтверждение уверенной поступи Отчизны на пути к светлому будущему, где каждый день нашей жизни отмечен огромными успехами и достижениями.

Здесь Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание, в котором приняли участие председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и хяким города Аркадаг Ш.Дурдылыев.

В ходе рабочего совещания был представлен отчёт об активном использовании новейших технологий и цифровой системы при возведении нового города, об объёмах работ, выполненных студентами, совмещающими учёбу с практической деятельностью, о том, как они, побывав за рубежом, изучили передовой опыт в этой области и теперь применяют его на месте. И это – очередное свидетельство успешности молодёжной политики, инициатором которой выступил Герой-Аркадаг, и сегодня она продолжается под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, в строительных работах особое внимание должно быть уделено экологическому состоянию города, при этом необходимо строго соблюдать все соответствующие требования и обязательно учитывать благоустройство прилегающих территорий.

Вместе с тем следует руководствоваться концепцией «умный город», основными направлениями которой являются использование экологически чистых материалов при строительстве зданий и обеспечение экологической безопасности. Следование этим принципам в осуществляемой деятельности выступает основным требованием.

Аркадаг поручил ответственно подходить к использованию современных практик и инновационных методов ухода за посаженными садовыми растениями. В новом городе, расположенном в красивом уголке у подножия Копетдага, важной задачей определено поддержание комфортного для проживания населения климата.

Затем Аркадагу были продемонстрированы проекты строящихся и планируемых к возведению объектов, чертежи их расположения. Также было доложено о проекте центрального здания Национальной федерации футбола страны и его уникальных особенностях.

Ознакомившись с представленными проектами, Герой-Аркадаг отметил, что спортивные достижения Туркменистана, который признан страной здоровья и духовности, должны найти отражение при строительстве и отделке этого здания. Национальный Лидер туркменского народа одобрил архитектурное решение нового комплекса и подчеркнул важность проведения строительных работ на высоком уровне.

Здание, в котором будет три этажа, должно обеспечивать все условия для проведения конференций международного и регионального уровня, двусторонних и многосторонних встреч. Герой-Аркадаг отметил, что большое значение следует придавать вопросам, связанным с созданием здесь возможностей для иностранных гостей и отечественных специалистов эффективно работать, вести короткие беседы за «чашкой чая», комфортно отдыхать, и дал на этот счёт ряд поручений.

Подчеркнув важность обеспечения высокого качества запланированных и проводимых на территории города Аркадаг строительных работ и их завершения в установленные сроки, Герой-Аркадаг сказал, что при реализации программы градостроительства следует применять передовой опыт и новейшие методы, гармонично сочетая с особенностями национального зодчества.

Герой-Аркадаг отметил, что в ходе строительства необходимо эффективно использовать инновационные технологии и цифровую систему, с учётом природных особенностей и экологии этой местности. Особое внимание следует уделять строгому соблюдению соответствующих требований и вопросам озеленения прилегающих к объектам территорий.

Также Национальному Лидеру туркменского народа был представлен проект детского парка города Аркадаг. Строительство данного парка – ещё одно проявление постоянной заботы на государственном уровне о полезном и интересном времяпрепровождении подрастающего в новом городе молодого поколения и о гармоничном развитии детей.

Аркадаг ознакомился с видами изображений и фигурок, которые будут размещены в парке, отметив, что они должны быть уникальными, вызывать у детей приятные чувства.

При этом цифровое оснащение развлекательных комплексов, которые будут размещены на территории парка, наличие движущихся электронных игрушек оставят незабываемые впечатления у детей и повысят его привлекательность. В данной связи основным требованием является руководство передовым опытом, при этом важное место должны занять герои любимых детских сказок.

Рассматривая чертежи центрального входа в детский парк, Герой-Аркадаг отметил, что было бы уместным построить его по образу героев детских сказок туркменского народа, в частности, выполнить в образе улыбающегося Бовенджика, ставшего любимым персонажем детей, что вызовет чувство радости у подрастающего поколения.

Отметив, что целью всех работ, проводимых в регионах страны, в том числе в городе Аркадаг, является создание комфортных условий для жизни, труда и отдыха нашего народа, особенно молодого поколения, Герой-Аркадаг подчеркнул, что необходимо следовать основным направлениям государственной политики, главный принцип которой «Государство – для человека!».

Это является очередным свидетельством того, что государственная политика, реализуемая в Туркменистане, признанном страной счастливого детства, ориентирована на заботу о людях.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав всем больших успехов в выполнении поставленных задач, отбыл с места события.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов по поручению Президента Туркменистана совершил рабочую поездку в город Аркадаг для ознакомления с проектами запланированных к возведению объектов, а также с состоянием работ на стройплощадках. Помимо этого, Герой-Аркадаг осмотрел виды используемых стройматериалов, поинтересовался методами ведущихся работ в целях поддержания надлежащего уровня экологической среды нового города.

В настоящее время благодаря инициативам и усилиям Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова дан старт строительству промышленного кластера нового города – производственных комплексов. Все работы осуществляются высокими темпами. Эффективность и многосторонность развёрнутого здесь масштабного строительства отражаются в гармоничном развитии города Аркадаг.

Рано утром Национальный Лидер туркменского народа прибыл на место реализации новой современной градостроительной программы. Хаджи Аркадаг ознакомился с декоративными особенностями будущей мечети.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о положении дел на стройплощадках, видах материалов для отделки внутренних помещений и внешнего фасада мечети и возводимого рядом музея. Герою-Аркадагу были представлены сведения об отделочных материалах, особенно тех, которые при попадании на них света или солнечных лучей производят невероятно красивое сияние. Это свидетельствует о том, что при декорировании строящихся зданий будут применяться самые современные отделочные материалы.

В связи с тем что для украшения внутренних помещений будут использованы различные цветы, рассматривались новейшие способы ухода за ними. Д.Оразов представил обширную информацию о том, как ухаживать за посадками деревьев в городе с учётом опыта Республики Таджикистан, куда для изучения данного вопроса были командированы наши специалисты. Герою-Аркадагу рассказали, как сохранять влагу в корнях деревьев и как спасать их от суховеев.

Осмотрев представленные средства декора, Хаджи Аркадаг сделал акцент на необходимости своевременного и качественного окончания строительства объектов. Подчёркивалось, что при отделке новой мечети и музея города Аркадаг должны учитываться особенности национального зодчества, их возведение отвечает многовековым традициям и духовным принципам народа. Таково неизменное требование, предъявляемое как к проектировщикам, так и к строителям, отметил Хаджи Аркадаг, добавив, что всё вышесказанное должно неукоснительно выполняться.

Герой-Аркадаг с удовлетворением подчеркнул, что командировки специалистов в зарубежные страны принесли огромную пользу и дают хорошие результаты. Эта работа должна быть продолжена, развиваться на основе национальных принципов и на научной основе. Рождение нового города в живописных предгорьях Копетдага, города, ставшего образцом современных архитектурных решений, – очередное подтверждение уверенной поступи Отчизны на пути к светлому будущему, где каждый день нашей жизни отмечен огромными успехами и достижениями.

Здесь Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание, в котором приняли участие председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и хяким города Аркадаг Ш.Дурдылыев.

В ходе рабочего совещания был представлен отчёт об активном использовании новейших технологий и цифровой системы при возведении нового города, об объёмах работ, выполненных студентами, совмещающими учёбу с практической деятельностью, о том, как они, побывав за рубежом, изучили передовой опыт в этой области и теперь применяют его на месте. И это – очередное свидетельство успешности молодёжной политики, инициатором которой выступил Герой-Аркадаг, и сегодня она продолжается под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, в строительных работах особое внимание должно быть уделено экологическому состоянию города, при этом необходимо строго соблюдать все соответствующие требования и обязательно учитывать благоустройство прилегающих территорий.

Вместе с тем следует руководствоваться концепцией «умный город», основными направлениями которой являются использование экологически чистых материалов при строительстве зданий и обеспечение экологической безопасности. Следование этим принципам в осуществляемой деятельности выступает основным требованием.

Аркадаг поручил ответственно подходить к использованию современных практик и инновационных методов ухода за посаженными садовыми растениями. В новом городе, расположенном в красивом уголке у подножия Копетдага, важной задачей определено поддержание комфортного для проживания населения климата.

Затем Аркадагу были продемонстрированы проекты строящихся и планируемых к возведению объектов, чертежи их расположения. Также было доложено о проекте центрального здания Национальной федерации футбола страны и его уникальных особенностях.

Ознакомившись с представленными проектами, Герой-Аркадаг отметил, что спортивные достижения Туркменистана, который признан страной здоровья и духовности, должны найти отражение при строительстве и отделке этого здания. Национальный Лидер туркменского народа одобрил архитектурное решение нового комплекса и подчеркнул важность проведения строительных работ на высоком уровне.

Здание, в котором будет три этажа, должно обеспечивать все условия для проведения конференций международного и регионального уровня, двусторонних и многосторонних встреч. Герой-Аркадаг отметил, что большое значение следует придавать вопросам, связанным с созданием здесь возможностей для иностранных гостей и отечественных специалистов эффективно работать, вести короткие беседы за «чашкой чая», комфортно отдыхать, и дал на этот счёт ряд поручений.

Подчеркнув важность обеспечения высокого качества запланированных и проводимых на территории города Аркадаг строительных работ и их завершения в установленные сроки, Герой-Аркадаг сказал, что при реализации программы градостроительства следует применять передовой опыт и новейшие методы, гармонично сочетая с особенностями национального зодчества.

Герой-Аркадаг отметил, что в ходе строительства необходимо эффективно использовать инновационные технологии и цифровую систему, с учётом природных особенностей и экологии этой местности. Особое внимание следует уделять строгому соблюдению соответствующих требований и вопросам озеленения прилегающих к объектам территорий.

Также Национальному Лидеру туркменского народа был представлен проект детского парка города Аркадаг. Строительство данного парка – ещё одно проявление постоянной заботы на государственном уровне о полезном и интересном времяпрепровождении подрастающего в новом городе молодого поколения и о гармоничном развитии детей.

Аркадаг ознакомился с видами изображений и фигурок, которые будут размещены в парке, отметив, что они должны быть уникальными, вызывать у детей приятные чувства.

При этом цифровое оснащение развлекательных комплексов, которые будут размещены на территории парка, наличие движущихся электронных игрушек оставят незабываемые впечатления у детей и повысят его привлекательность. В данной связи основным требованием является руководство передовым опытом, при этом важное место должны занять герои любимых детских сказок.

Рассматривая чертежи центрального входа в детский парк, Герой-Аркадаг отметил, что было бы уместным построить его по образу героев детских сказок туркменского народа, в частности, выполнить в образе улыбающегося Бовенджика, ставшего любимым персонажем детей, что вызовет чувство радости у подрастающего поколения.

Отметив, что целью всех работ, проводимых в регионах страны, в том числе в городе Аркадаг, является создание комфортных условий для жизни, труда и отдыха нашего народа, особенно молодого поколения, Герой-Аркадаг подчеркнул, что необходимо следовать основным направлениям государственной политики, главный принцип которой «Государство – для человека!».

Это является очередным свидетельством того, что государственная политика, реализуемая в Туркменистане, признанном страной счастливого детства, ориентирована на заботу о людях.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав всем больших успехов в выполнении поставленных задач, отбыл с места события.