​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
27.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

The President of Turkmenistan Held a Working Meeting via the Digital System

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi.

Ol welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça ekilen meýdanlarda ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatda galla oragyna başlamaga, möwsümi guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görüldi. Sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralma we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak boýunça işler geçirilýär. Hasabatyň dowamynda häkim welaýatyň pileçi kärendeçileriniň pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendiklerini habar berdi.

Şeýle-de welaýatda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini talabalaýyk guramak, Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek medeni-köpçülikleýin çärelere taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetini belledi hem-de gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny, galla oragy möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda görkezmeler berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça ekilen meýdanlarynda degişli ideg işleri ýerine ýetirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegine aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda welaýatda galla oragy möwsümine girişmäge, ony guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak barada berýän tabşyryklaryndan ugur alnyp, welaýatda ýeralma, beýleki gök-bakja ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri geçirilýär. Pile tabşyrmak boýunça meýilnamany üstünlikli berjaý etmek ugrunda zerur çäreler görülýär. Mundan başga-da, häkim welaýatda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara gününe, Bütindünýä welosiped gününe taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky hem-de binalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin işleriň, hususan-da, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini, galla oragy möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatdaky möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda hatarara bejergi, otag etmek, ýekelemek işleri ýerine ýetirilýär. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalary doly güýjünde işledilýär.

Welaýatda galla oragyny guramaçylykly geçirmek, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almak üçin degişli taýýarlyk işleri alnyp baryldy. Ýurdumyzda öndürilýän ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň möçberini artdyrmak babatda öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda bu ekinlere ideg etmek, suw tutmak işleri geçirilýär. Welaýatyň ýüpekçi kärendeçileri tarapyndan döwlet harmanyna pile tabşyrmak işine girişildi. Mundan başga-da, häkim welaýatda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek medeni-köpçülikleýin çärelere taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatda galla oragynyň guramaçylykly geçirilmegini, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi üçin ähli zerur çäreleri görmegi häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatyň gowaça meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, gögeriş alnan meýdanlarda hatarara bejergi, ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Bu ugurda peýdalanylýan oba hojalyk tehnikalary doly güýjünde işledilýär. Ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnap almak, galla oragyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, zerur taýýarlyk işleri geçirildi. Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ýeralma, beýleki gök-bakja ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işlerini geçirmek bilen birlikde, irki ýetişdirilen ýazlyk ýeralmanyň hasylyny ýygnamak işi utgaşykly dowam edýär. Sebitde ýygnalan pile hasylyny pile kabul ediş bölümlerinde talabalaýyk saklamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem häkim welaýatda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek medeni-köpçülikleýin çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, galla oragynyň guramaçylykly geçirilmegi üçin ähli zerur çäreleriň görülmeginiň, welaýatyň gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagynyň möhümdigini belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça meýdanlarynda ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatda galla oragyna girişmäge we bu möwsümi guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. Ýazlyk ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak işleri geçirilýär. Hasabatyň dowamynda häkim welaýatyň ýüpekçi kärendeçileriniň 2024-nji ýylda döwlet harmanyna pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendiklerini habar berdi. Mundan başga-da, welaýatda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara gününe, Bütindünýä welosiped gününe taýýarlyk görlüşi, “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi we gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, galla oragyna guramaçylykly taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hiliniň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň hemaýat-goldawlary netijesinde pagtaçy daýhanlarymyz tarapyndan gowaça meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, hatarara bejergi, ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Şunuň bilen birlikde, welaýatlarda galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmek, ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny öz wagtynda ýygnap almak üçin taýýarlyk görülýär. Ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek, bu önümler bilen ilaty bolelin üpjün etmek maksady bilen, häzirki wagtda ýazlyk ekinlere ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak işleri dowam edýär. Welaýatlarda ýüpek gurçugyna ideg etmek, ýetişdirilen pile hasylyny ýygnap almak, pile tabşyrmak baradaky bellenilen meýilnamany üstünlikli berjaý etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalyk pudagynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi we galla oragy möwsümine guramaçylykly girişilmegini, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, talabalaýyk alnyp barylmagyny gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ýene-de bir gezek ünsi çekip, ýazlyk ekinlere ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, ekerançylyk meýdanlarynda zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işleriň geçirilmegini tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сельскохозяйственных кампаний в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время на засеянных хлопчатником полях осуществляются прореживание, прополка, подпитка минеральными удобрениями и вегетационный полив растений в соответствии с агротехническими требованиями. При этом делается всё необходимое для эффективного задействования сельхозтехники и агрегатов.

Вместе с тем в велаяте ведётся подготовка к организованному проведению сезона жатвы зерна.

На земледельческих угодьях региона выполняются работы по уходу и сбору выращенного урожая картофеля и других овощебахчевых культур.

Кроме того, прозвучала информация об успешном выполнении шелководами-арендаторами велаята плановых обязательств по сдаче коконов.

Наряду с этим сообщалось о принимаемых мерах для надлежащей организации летних каникул для детей, подготовки к культурно-массовым мероприятиям, посвящённым Международному дню защиты детей и Всемирному дню велосипеда, а также о ходе строительства объектов социального и производственного назначения в рамках Национальной сельской программы, сдача в эксплуатацию которых запланирована на текущий год.

Заслушав отчёт, глава государства сделал акцент на важности ведущихся в эти дни сезонных сельскохозяйственных работ, поручив хякиму обеспечить уход за полями хлопчатника в соответствии с агротехническими требованиями и держать под строгим контролем подготовку к проведению сезона жатвы зерна на должном уровне.

Также были даны указания, касающиеся качества строительства объектов различного назначения в рамках Национальной сельской программы, которые намечены к открытию в нынешнем году.

Затем о положении дел в регионе доложил хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.

Как отмечалось, в эти дни продолжается уход за хлопчатником. Особое внимание уделяется эффективному функционированию сельхозтехники и агрегатов.

В настоящее время ведётся подготовка к организационному проведению зерноуборочной страды.

Вместе с тем, в соответствии с поручениями Президента Сердара Бердымухамедова по укреплению продовольственного изобилия в стране, на засеянных картофелем и другими овощебахчевыми культурами площадях осуществляются различные агротехнические мероприятия.

Также предпринимаются необходимые шаги для успешного выполнения в велаяте плана по сдаче коконов шелкопряда.

Помимо этого, сообщалось о ведущейся работе по организации летних каникул для детей, подготовке к мероприятиям, посвящённым Международному дню защиты детей и Всемирному дню велосипеда, а также о ходе строительства объектов социального и производственного назначения в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, сдача в эксплуатацию которых запланирована на текущий год.

Резюмируя отчёт, глава государства распорядился обеспечить согласно нормам агротехники организованный и своевременный уход за хлопчатником, а также контроль за подготовкой и проведением на должном уровне сезона жатвы зерновых.

Вместе с тем Президент Туркменистана дал указание держать в поле зрения соблюдение сроков и качества строительства объектов различного назначения в рамках Программы социально-экономического развития страны, открытие которых намечено на этот год.

Далее рабочее совещание продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сезонных сельскохозяйственных работ.

Сообщалось, что в настоящее время на засеянных хлопчатником полях в соответствии с нормами агротехники осуществляются междурядная обработка, прореживание и прополка. Сделано всё необходимое для задействования в этой работе на полную мощность сельхозтехники и агрегатов.

Как отметил руководитель региональной администрации, для организованного проведения хлебоуборочной кампании и сбора урожая зерна без потерь приняты соответствующие подготовительные меры.

В целях выполнения поставленных главой государства задач по увеличению объёмов выращиваемых в стране картофеля и других овощебахчевых культур, на полях велаята осуществляются уход и полив растений.

Наряду с этим шелководы-арендаторы приступили к сдаче государству заготовленных коконов.

В продолжение хяким северного региона доложил о подготовке к летнему сезону отдыха детей, Международному дню защиты детей и Всемирному дню велосипеда, в том числе соответствующих культурно-массовых мероприятий, а также о ходе строительных работ на объектах социального и производственного назначения, возводимых в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы, которые намечены к вводу в эксплуатацию в нынешнем году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов определил в числе приоритетных задач организованное проведение зерноуборочной страды и строгое следование требованиям агротехники при уходе за хлопчатником. В данном контексте хякиму были адресованы конкретные поручения.

Кроме того, глава государства распорядился обеспечить высокое качество и соблюдение сроков при проведении всех работ, запланированных в велаяте в рамках программ социально-экономического развития страны, и держать в поле зрения их выполнение.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний отчитался хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев.

Как отмечалось, на засеянных хлопчатником полях региона ведутся вегетационный полив, междурядная обработка, прополка, подпитка минеральными удобрениями. В данной связи принимаются надлежащие меры для эффективного использования техники и агрегатов.

В целях сбора урожая зерна в срок и без потерь, организованного проведения данной кампании проводится необходимая подготовка.

Наряду с проведением работ по уходу за картофелем и другими овощебахчевыми культурами в соответствии с нормами агротехники, ведётся сбор созревшего весеннего урожая картофеля.

Принимаются меры для хранения в приёмных пунктах собранных коконов шелкопряда согласно установленным требованиям.

В продолжение позвучала информация о подготовке в велаяте к летнему сезону отдыха детей и культурно-массовых мероприятий по случаю Международного дня защиты детей, Всемирного дня велосипеда, а также о темпах строительных работ на объектах социального и производственного назначения в рамках Национальной сельской программы, запланированных к открытию в нынешнем году.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность надлежащего проведения текущих сельхозкампаний, поручив хякиму обеспечить строгое соблюдение агротехнических норм при уходе за хлопчатником и в ходе жатвы зерна.

Глава государства также распорядился держать в центре внимания качество и сроки выполнения строительных работ на объектах различного назначения в рамках реализации Национальной сельской программы, которые запланированы к сдаче в эксплуатацию в нынешнем году.

Далее о темпах сезонных сельскохозяйственных кампаний доложил хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как отмечалось, на засеянных хлопчатником полях осуществляются междурядная обработка, прореживание, прополка, подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив. Предпринимаются соответствующие шаги для эффективного использования в данной работе сельхозтехники и агрегатов.

Наряду с этим в регионе полным ходом идёт подготовка к началу хлебоуборочной страды.

Также осуществляется работа по уходу и сбору поспевших овощебахчевых культур.

Кроме того, хяким доложил об успешном выполнении дайханами велаята договорных обязательств по сдаче государству коконов шелкопряда.

Прозвучала информация о ходе подготовки к сезону летних каникул школьников, празднованию Международного дня защиты детей, Всемирного дня велосипеда, а также строительства объектов различного назначения в рамках Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года, открытие которых намечено на текущий год.

Заслушав отчёт, глава государства отметил важность надлежащего проведения сезонных сельхозработ и распорядился обеспечить соблюдение агротехнических норм при уходе за хлопчатником, а также соответствующую подготовку к жатве пшеницы.

Вместе с тем хякиму было дано указание держать под контролем строительство объектов различного назначения в рамках Национальной сельской программы, сдача в эксплуатацию которых запланирована на этот год.

Затем о ходе сельскохозяйственных работ в велаятах доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

Как отмечалось, благодаря заботам и поддержке Президента Сердара Бердымухамедова хлопкоробы страны в соответствии с нормами агротехники осуществляют междурядную обработку, прореживание, прополку, подкормку минеральными удобрениями и вегетационный полив посевов. В этой работе эффективно используется сельхозтехника и агрегаты.

Продолжается подготовка к организованному проведению сезона жатвы зерна без потерь и с соблюдением установленных сроков.

В целях повышения урожайности картофеля и других овощебахчевых культур, а также обеспечения населения этой продукцией в полном объёме, в настоящее время ведётся работа по уходу за данными культурами и сбору выращенного урожая.

Наряду с этим продолжается уход за коконами шелкопряда, их заготовка и сдача государству.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на стоящих перед сельскохозяйственным комплексом задачах, поручив вице-премьеру держать в поле зрения подготовку к организованному началу хлебоуборочной страды и вопросы соблюдения агротехнических требований при уходе за посевами хлопчатника.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, глава государства ещё раз сделал акцент на важности текущих сезонных работ и поручил обеспечить надлежащий уход за посевами, а также продолжить работу по предотвращению появления сельхозвредителей на полях страны.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в решении поставленных ответственных задач.

Today, President Serdar Berdimuhamedov held a working meeting via the digital system with the participation of Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahalliyev and velayat khyakims to consider the progress of seasonal field work in the country.

The first floor was given to Akhal velayat khyakim R.Hojagulyev, who reported on the pace of agricultural campaigns in the region.

As noted, at present, thinning, weeding, feeding with mineral fertilizers and vegetative watering of plants are carried out in fields sown with cotton in accordance with agro-technical requirements. At the same time, everything necessary is done for the effective use of agricultural machinery and units.

At the same time, preparations are underway in the velayat for an organized grain harvest season.

On the agricultural lands of the region, work is carried out to care for and harvest the grown crop of potatoes and other vegetable and cucurbits crops.

In addition, it was informed about the successful fulfillment by the silkworm tenants of the velayat of their planned obligations to deliver cocoons.

Along with this, it was reported on the measures taken for the proper organization of summer holidays for children, preparations for cultural events dedicated to International Children’s Day and World Bicycle Day, as well as on the progress of construction of social and industrial facilities within the framework of the National Rural Program, commissioning whose operation is planned for the current year.

After hearing the report, the head of state emphasized the importance of seasonal agricultural work being carried out these days, assigning the khyakim to ensure care of the cotton fields in accordance with agro-technical requirements and to keep preparations for the grain harvest season at the proper level under strict control.

Instructions were also given regarding the quality of construction of facilities for various purposes within the framework of the National Rural Program, which are scheduled to open this year.

Then the khyakim of Balkan velayat H.Ashyrmyradov reported on the state of affairs in the region.

As noted, cotton care continues these days. Particular attention is paid to the efficient functioning of agricultural machinery and units.

Currently, preparations are underway for the organizational holding of the grain harvest campaign.

At the same time, in accordance with the instructions of President Serdar Berdimuhamedov to strengthen food abundance in the country, various agro-technical measures are being carried out on areas sown with potatoes and other vegetable and cucurbits crops.

The necessary steps are also being taken to successfully implement the plan for the delivery of silkworm cocoons in the velayat.

In addition, it was reported on the carried out work on organizing summer holidays for children, preparations for events dedicated to International Children’s Day and World Bicycle Day, as well as on the progress of construction of social and industrial facilities within the framework of the Program for Socio-Economic Development of the country in 2022–2028, commissioning of which is scheduled for the current year.

Summarizing the report, the head of state ordered to ensure organized and timely care of the cotton plant in accordance with agricultural technology standards, as well as control over the preparation and conduct of the grain harvest season at the proper level.

At the same time, the President of Turkmenistan gave instructions to keep under review compliance with the timing and quality of construction of facilities for various purposes within the framework of the country’s socio-economic development program, the opening of which is scheduled for this year.

Then the working meeting continued with a report from the khyakim of Dashoguz velayat S.Soltanmyradov on the progress of seasonal agricultural work.

It was reported that at present, in the fields sown with cotton, inter-row cultivation, thinning and weeding are carried out in accordance with agricultural technology standards. Everything necessary has been done to use agricultural machinery and equipment in this work at full capacity.

As the head of the regional administration noted, appropriate preparatory measures have been taken to organize the grain harvest campaign and harvest the grain without loss.

In order to fulfill the tasks set by the head of state to increase the volume of potatoes and other vegetable and melon crops grown in the country, plants are maintained and watered in the fields of the velayat.

At the same time, tenant silkworm breeders began handing over harvested cocoons to the state.

Continuing, the khyakim of the northern region reported on preparations for the summer holiday season for children, International Children’s Day and World Bicycle Day, including relevant cultural events, as well as on the progress of construction work on social and industrial facilities built within the framework of the Program for Socio-Economic Development of the country in 2022–2028 and the National Rural Program, which are scheduled for commissioning this year.

After hearing the report, President Serdar Berdimuhamedov identified among the priority tasks the organized conduct of the grain harvest and strict adherence to the requirements of agricultural technology when caring for cotton. In this context, specific instructions were addressed to the khyakim.

In addition, the head of state ordered to ensure high quality and adherence to deadlines in all work planned in the velayat as part of the country’s socio-economic development programs, and to keep their implementation under review.

Then the khyakim of Lebap velayat Sh.Amangeldiev reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As noted, in the fields sown with cotton in the region, vegetation irrigation, inter-row cultivation, weeding, and feeding with mineral fertilizers are carried out. In this regard, appropriate measures are taken to ensure the effective use of equipment and units.

In order to harvest the grain on time and without losses, and to carry out this campaign in an organized manner, the necessary preparations are carried out.

Along with carrying out work to care for potatoes and other vegetable and cucurbits crops in accordance with agricultural technology standards, the ripe spring potato harvest is being collected.

Measures are being taken to store collected silkworm cocoons at collection points in accordance with established requirements.

Continuing, information was provided on the preparations in the velayat for the summer season of children’s recreation and cultural events on the occasion of International Children’s Day, World Bicycle Day, as well as on the pace of construction work on social and industrial facilities within the framework of the National Rural Program planned for opening this year.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of proper conduct of current agricultural campaigns, instructing the khyakim to ensure strict compliance with agro-technical standards when caring for cotton and during the grain harvest.

The head of state also ordered to keep the focus on the quality and timing of construction work on objects for various purposes as part of the implementation of the National Rural Program, which are scheduled for commissioning this year.

Further, khyakim of Mary velayat B.Orazov reported on the pace of seasonal agricultural campaigns.

As noted, in fields sown with cotton, inter-row cultivation, thinning, weeding, fertilizing with mineral fertilizers and vegetation irrigation are carried out. Appropriate steps are being taken to effectively use agricultural machinery and equipment in this work.

At the same time, preparations for the start of the grain harvest are in full swing in the region.

Work is also carried out on the care and collection of ripened vegetable and cucurbits crops.

In addition, the khyakim reported on the successful fulfillment by farmers of the velayat of contractual obligations to deliver silkworm cocoons to the state.

Information was provided on the progress of preparations for the summer holiday season for schoolchildren, the celebration of International Children’s Day, World Bicycle Day, as well as the construction of various facilities within the framework of the National Program of the President of Turkmenistan to transform the social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers on period until 2028, the opening of which is scheduled for this year.

After hearing the report, the head of state noted the importance of proper conduct of seasonal agricultural work and ordered to ensure compliance with agro-technical standards when caring for cotton, as well as appropriate preparation for the wheat harvest.

At the same time, the khyakim was instructed to keep under control the construction of facilities for various purposes within the framework of the National Rural Program, the commissioning of which is planned for this year.

Measures are being taken to store collected silkworm cocoons at collection points in accordance with established requirements.

Continuing, information was provided on the preparations in the velayat for the summer season of children’s recreation and cultural events on the occasion of International Children’s Day, World Bicycle Day, as well as on the pace of construction work on social and industrial facilities within the framework of the National Rural Program planned for opening this year.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of proper conduct of current agricultural campaigns, assigning the khyakim to ensure strict compliance with agro-technical standards when caring for cotton and during the grain harvest.

The head of state is also ordered to keep the focus on the quality and timing of construction work on objects for various purposes as part of the implementation of the National Rural Program, being scheduled for commissioning this year.

Further, khyakim of Mary velayat B. Orazov reported on the pace of seasonal agricultural campaigns.

As noted, in fields sown with cotton, inter-row cultivation, thinning, weeding, fertilizing with mineral fertilizers and vegetation irrigation are carried out. Appropriate steps are being taken to effectively use agricultural machinery and equipment in this work.

At the same time, preparations for the start of the grain harvest are in full swing in the region.

Work is also carried out on the care and collection of ripened vegetable and cucurbits crops.

In addition, the khyakim reported on the successful fulfillment by farmers of the velayat of contractual obligations to deliver silkworm cocoons to the state.

Information was provided on the progress of preparations for the summer holiday season for schoolchildren, the celebration of International Children’s Day, World Bicycle Day, as well as the construction of various facilities within the framework of the National Program of the President of Turkmenistan to transform the social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers on period until 2028, the opening of which is scheduled for this year.

After hearing the report, the head of state noted the importance of proper conduct of seasonal agricultural work and ordered to ensure compliance with agro-technical standards when caring for cotton, as well as appropriate preparation for the wheat harvest.

At the same time, the khyakim was instructed to keep under control the construction of facilities for various purposes within the framework of the National Rural Program, the commissioning of which is planned for this year.