​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
22.06.2024

Arkadag şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Участникам Недели культуры, проводимой в городе Аркадаг

Участникам Недели культуры, проводимой в городе Аркадаг

Gadyrly Medeniýet hepdeligine 

gatnaşyjylar!

Eziz watandaşlar!

Sizi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Arkadag şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik üstünliklerini arzuw edýärin.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew batly ösüşlere beslenýän Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda iri möçberli döwlet maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň welaýatlarynda, Aşgabat we Arkadag şäherlerinde senagat-önümçilik toplumlary, medeni-durmuş maksatly binalar, döwrebap ýaşaýyş jaýlary yzygiderli gurlup, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan beýik özgertmeler ähli ulgamlarda üstünlikli dowam etdirilýär. «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgämizden gelip çykýan wezipeler ilatyň bagtyýar we abadan ýaşaýşyny üpjün etmekde, Diýarymyzy hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Eziz watandaşlar!

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli türkmen milli toýy görnüşinde guralmagy asylly däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi ýurdumyzyň welaýatlarynda, Aşgabat şäherinde yzygiderli geçirilip gelinýär. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň giňden bellenilýän ýylynda bu giň gerimli medeni forumyň «akylly» şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurlan Arkadag şäherinde ilkinji gezek geçirilmegi aýratyn many-mazmuna eýedir. Hormatly Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan, halkymyza hem-de Watanymyza bolan beýik söýgüsinden kemala gelen Arkadag şäheri bagtyýarlygyň, rowaçlygyň, sazlaşykly ösüşleriň şäheridir. Arkadag şäheri dana Pyragynyň dürdäne şygyrlarynda arzuw eden döwlet berkararlygynyň, il agzybirliginiň nusgalyk şäheridir.

Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!

At-owazasy dünýä dolan Arkadag şäherinde dürli maksatly desgalar bilen birlikde, Döwletmämmet Azady adyndaky kitaphana, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki, Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry, Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi, Sahy Jepbarow adyndaky ýörite sungat mekdebi, Şükür bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebi ýaly birnäçe medeni aň-bilim edaralarynyň döwrebap binalary guruldy. Milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmekde we kämilleşdirmekde örän ähmiýetli bolan bu binalar «akylly» şähere gelýän myhmanlary haýran galdyrýar. Arkadag şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dowamynda guraljak çäreler hem bu ajaýyp künjekde medeniýeti, sungaty ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini nobatdaky gezek giňden açyp görkezer.

Häzirki döwürde biz ýurdumyzyň şekillendiriş we amaly-haşam, aýdym-saz, teatr, kino sungatyny ösdürmäge, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmäge aýratyn üns berýäris. Şoňa görä-de, Medeniýet hepdeliginiň çäginde sungatyň bu ugurlaryna degişli çäreler baý many-mazmunly we döredijilikli guralyp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeleri aýdyň şöhlelenmelidir. Şahyrlaryň şygryýet agşamy il içinden täze zehinleriň ýüze çykarylmagynda, türkmen edebiýatynyň kämil eserler bilen baýlaşmagynda möhüm ähmiýete eýe bolmalydyr. Çünki dana Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy hem-de bu şanly sene mynasybetli Köpetdagyň ajaýyp dag eteginde nusgawy şahyrymyzyň ýadygärliginiň we onuň adyny göterýän medeni-seýilgäh toplumynyň gurulmagy ýurdumyzyň ähli döredijilik işgärleriniň, şol sanda ýazyjy-şahyrlarymyzyň ylhamyny has-da joşdurýar.

Hormatly Medeniýet hepdeligine 

gatnaşyjylar!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biz ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, medeni edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmäge, döredijilik işgärleriniň çekýän asylly zähmetini höweslendirmäge uly ähmiýet berýäris. Bagtyýar watandaşlarymyzy halal hem netijeli zähmet çekmäge ruhlandyrmakda, döwletimiziň dünýädäki belent at-abraýyny giňden wagyz etmekde ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, suratkeşleriň, teatr we kino işgärleriniň, kompozitorlaryň, bagşy-sazandalaryň alyp barýan döredijilikli işine ýokary baha berýäris. Döredijilik işgärleriniň kämil, döwrebap eserleri döretmekleri, bagtyýar durmuşda ýaşamaklary, öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin olary mundan beýläk-de ähli zerur şertler bilen üpjün ederis.

Arkadag şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň hem türkmen medeniýetini we sungatyny has-da kämilleşdirmek, onuň köpöwüşginliligini giňden açyp görkezmek babatda baý mazmunly medeni çärä öwrüljekdigine berk ynanýaryn.

Hormatly medeniýet we 

sungat işgärleri!

Gadyrly Medeniýet hepdeligine 

gatnaşyjylar!

Siziň ähliňizi Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, döredijilik üstünliklerini arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Уважаемые участники 

Недели культуры!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с торжественным открытием в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Недели культуры, проводимой в городе Аркадаг! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в независимом, постоянно нейтральном Туркменистане, развивающемся со стремительностью скакуна, успешно реализуются масштабные госпрограммы. В велаятах страны, в городах Ашхабад и Аркадаг регулярно строятся промышленно-производственные комплексы, объекты социально-культурного назначения, современные жилые дома, последовательно улучшаются социально-бытовые условия жизни нашего народа. Во всех сферах успешно осуществляются грандиозные преобразования, инициированные Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом. Задачи, вытекающие из принципов «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», имеют важное значение в обеспечении счастливой и благополучной жизни наших граждан, всестороннем гармоничном развитии страны.

Дорогие соотечественники!

Проведение в велаятах и в городе Ашхабад Недели культуры по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги в характерном для туркменского национального тоя стиле стало благородной традицией.

Впервые этот масштабный творческий форум проводится в городе Аркадаг, построенном в соответствии с Концепцией «умный» город в году широко отмечаемого 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги, что имеет особое значение. Город Аркадаг, возведённый благодаря мудрости Героя-Аркадага, его великой любви к нашему народу и Родине, – это город счастья, благополучия, гармоничного развития. Город Аркадаг – это образцовый город, отражающий мощь нашего государства, символизирующий единство народа, о которых мечтал в своих бесценных произведениях мыслитель Фраги.

Дорогие работники 

культуры и искусства!

В городе Аркадаг, прославившемся на весь мир, наряду с другими объектами различного назначения, возведены такие современные культурно-просветительские и образовательные учреждения, как Библиотека имени Довлетмаммета Азади, Государственный конный цирк имени Гёроглы, Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, Историко-краеведческий музей, Специализированная школа искусств имени Сахы Джепбарова, Детская школа искусств имени Шукура бахши. 

Они имеют важное значение в совершенствовании национальной культуры и искусства, а архитектура зданий поражает гостей «умного» города. Мероприятия, которые пройдут в городе Аркадаг в рамках Недели культуры, в очередной раз продемонстрируют широкие возможности, созданные в этом замечательном уголке, для развития культуры и искусства.

В настоящее время мы придаём особое значение развитию изобразительного и декоративно-прикладного, песенно-музыкального, театрального и киноискусства, совершенствованию деятельности средств массовой информации. Именно поэтому организованные в рамках Недели культуры мероприятия, представляющие данные жанры искусства, будут богаты по содержанию и должны стать отражением результатов работы в этом направлении. Вечер поэзии играет важную роль в выявлении среди народа новых талантов, обогащении туркменской литературы совершенными произведениями.

300-летие со дня рождения мыслителя Фраги и строительство в предгорье Копетдага по случаю знаменательной даты памятника и культурно-паркового комплекса, носящего имя поэта-классика, воодушевило творческих работников, в том числе прозаиков и поэтов.

Уважаемые участники 

Недели культуры!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы придаём большое значение развитию сферы культуры, дальнейшему укреплению материально-технической базы профильных учреждений, стимулированию благородного труда мастеров творческого цеха. Высоко оцениваем вклад прозаиков и поэтов, журналистов, художников, деятелей театра и кино, композиторов, бахши-музыкантов, воодушевляющих наших счастливых соотечественников на добросовестный и созидательный труд, в широкую популяризацию в мире авторитета нашего государства. Мы и впредь будем обеспечивать все условия для создания творческими работниками современных произведений, вдохновляющих на новые успехи.

Уверен, что Неделя культуры станет богато содержательным творческим мероприятием, способствующим дальнейшему совершенствованию туркменской культуры и искусства, а также широко раскрывающим их многогранность.

Уважаемые деятели 

культуры и мастера искусств!

 Дорогие участники 

Недели культуры!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в городе Аркадаг. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.

Уважаемые участники 

Недели культуры!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с торжественным открытием в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Недели культуры, проводимой в городе Аркадаг! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в независимом, постоянно нейтральном Туркменистане, развивающемся со стремительностью скакуна, успешно реализуются масштабные госпрограммы. В велаятах страны, в городах Ашхабад и Аркадаг регулярно строятся промышленно-производственные комплексы, объекты социально-культурного назначения, современные жилые дома, последовательно улучшаются социально-бытовые условия жизни нашего народа. Во всех сферах успешно осуществляются грандиозные преобразования, инициированные Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом. Задачи, вытекающие из принципов «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», имеют важное значение в обеспечении счастливой и благополучной жизни наших граждан, всестороннем гармоничном развитии страны.

Дорогие соотечественники!

Проведение в велаятах и в городе Ашхабад Недели культуры по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги в характерном для туркменского национального тоя стиле стало благородной традицией.

Впервые этот масштабный творческий форум проводится в городе Аркадаг, построенном в соответствии с Концепцией «умный» город в году широко отмечаемого 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги, что имеет особое значение. Город Аркадаг, возведённый благодаря мудрости Героя-Аркадага, его великой любви к нашему народу и Родине, – это город счастья, благополучия, гармоничного развития. Город Аркадаг – это образцовый город, отражающий мощь нашего государства, символизирующий единство народа, о которых мечтал в своих бесценных произведениях мыслитель Фраги.

Дорогие работники 

культуры и искусства!

В городе Аркадаг, прославившемся на весь мир, наряду с другими объектами различного назначения, возведены такие современные культурно-просветительские и образовательные учреждения, как Библиотека имени Довлетмаммета Азади, Государственный конный цирк имени Гёроглы, Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, Историко-краеведческий музей, Специализированная школа искусств имени Сахы Джепбарова, Детская школа искусств имени Шукура бахши. 

Они имеют важное значение в совершенствовании национальной культуры и искусства, а архитектура зданий поражает гостей «умного» города. Мероприятия, которые пройдут в городе Аркадаг в рамках Недели культуры, в очередной раз продемонстрируют широкие возможности, созданные в этом замечательном уголке, для развития культуры и искусства.

В настоящее время мы придаём особое значение развитию изобразительного и декоративно-прикладного, песенно-музыкального, театрального и киноискусства, совершенствованию деятельности средств массовой информации. Именно поэтому организованные в рамках Недели культуры мероприятия, представляющие данные жанры искусства, будут богаты по содержанию и должны стать отражением результатов работы в этом направлении. Вечер поэзии играет важную роль в выявлении среди народа новых талантов, обогащении туркменской литературы совершенными произведениями.

300-летие со дня рождения мыслителя Фраги и строительство в предгорье Копетдага по случаю знаменательной даты памятника и культурно-паркового комплекса, носящего имя поэта-классика, воодушевило творческих работников, в том числе прозаиков и поэтов.

Уважаемые участники 

Недели культуры!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы придаём большое значение развитию сферы культуры, дальнейшему укреплению материально-технической базы профильных учреждений, стимулированию благородного труда мастеров творческого цеха. Высоко оцениваем вклад прозаиков и поэтов, журналистов, художников, деятелей театра и кино, композиторов, бахши-музыкантов, воодушевляющих наших счастливых соотечественников на добросовестный и созидательный труд, в широкую популяризацию в мире авторитета нашего государства. Мы и впредь будем обеспечивать все условия для создания творческими работниками современных произведений, вдохновляющих на новые успехи.

Уверен, что Неделя культуры станет богато содержательным творческим мероприятием, способствующим дальнейшему совершенствованию туркменской культуры и искусства, а также широко раскрывающим их многогранность.

Уважаемые деятели 

культуры и мастера искусств!

 Дорогие участники 

Недели культуры!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в городе Аркадаг. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.