The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

02.10.2023

Ýurdumyzyň milli Parlamentiniň agzalary Arkadag şäheri bilen tanyşdylar

Ýurdumyzyň milli Parlamentiniň agzalary Arkadag şäheri bilen tanyşdylar

Ýurdumyzyň milli Parlamentiniň agzalary Arkadag şäheri bilen tanyşdylar

 

Arkadag şäheri türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň netijesidir. Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri bilen tanyşmaga Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryna hem mümkinçilik döredildi. Deputatlar şäheriň ýol-ulag düzüminde ekologik taýdan arassa jemgyýetçilik ulagy bolan elektrobusda şähere gezelenç edip,               «Arkadag Binasyna», Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasyna, Arkadag şäher taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, «Akhan» binasyna, Ruhyýet köşgüne, Bagt köşgüne, seýilgählere baryp gördüler. Şeýle hem parlamentariler täze ýaşaýyş jaýlary, çagalar bakja-baglary, ýöriteleşdirilen mekdepler we okuw-terbiýeçilik toplumlary, saglygy goraýyş  edaralary  bilen tanyşdylar.

Ýurdumyzyň Parlamentiniň agzalary hukuk ulgamyny kämilleşdirmek, kanunçykaryjylyk işiniň  iň oňat dünýä tejribesini milli kanunçylyga ornaşdyrmak, halkymyzy abadan durmuşda ýaşatmak, ýaş nesillerimiz barada edýän çäksiz tagallalary üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdýarlar.

 

 

Arkadag şäheri türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň netijesidir. Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri bilen tanyşmaga Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryna hem mümkinçilik döredildi. Deputatlar şäheriň ýol-ulag düzüminde ekologik taýdan arassa jemgyýetçilik ulagy bolan elektrobusda şähere gezelenç edip,               «Arkadag Binasyna», Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasyna, Arkadag şäher taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, «Akhan» binasyna, Ruhyýet köşgüne, Bagt köşgüne, seýilgählere baryp gördüler. Şeýle hem parlamentariler täze ýaşaýyş jaýlary, çagalar bakja-baglary, ýöriteleşdirilen mekdepler we okuw-terbiýeçilik toplumlary, saglygy goraýyş  edaralary  bilen tanyşdylar.

Ýurdumyzyň Parlamentiniň agzalary hukuk ulgamyny kämilleşdirmek, kanunçykaryjylyk işiniň  iň oňat dünýä tejribesini milli kanunçylyga ornaşdyrmak, halkymyzy abadan durmuşda ýaşatmak, ýaş nesillerimiz barada edýän çäksiz tagallalary üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdýarlar.

 

 

Arkadag şäheri türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň netijesidir. Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri bilen tanyşmaga Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryna hem mümkinçilik döredildi. Deputatlar şäheriň ýol-ulag düzüminde ekologik taýdan arassa jemgyýetçilik ulagy bolan elektrobusda şähere gezelenç edip,               «Arkadag Binasyna», Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasyna, Arkadag şäher taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, «Akhan» binasyna, Ruhyýet köşgüne, Bagt köşgüne, seýilgählere baryp gördüler. Şeýle hem parlamentariler täze ýaşaýyş jaýlary, çagalar bakja-baglary, ýöriteleşdirilen mekdepler we okuw-terbiýeçilik toplumlary, saglygy goraýyş  edaralary  bilen tanyşdylar.

Ýurdumyzyň Parlamentiniň agzalary hukuk ulgamyny kämilleşdirmek, kanunçykaryjylyk işiniň  iň oňat dünýä tejribesini milli kanunçylyga ornaşdyrmak, halkymyzy abadan durmuşda ýaşatmak, ýaş nesillerimiz barada edýän çäksiz tagallalary üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdýarlar.