The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

List of Deputies of VII convocation of the Mejlis of Turkmenistan

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Моллабердиев Ениш Джумагелдиевич Кулыев Максат Ходжамырадович Базаров Реджеп Gurbanmyradov Allamyrat Charyyev Arslan Hayydov Arslan Ashyrov Gurbanmyrat Maksat Berdimuhammedovich Babaniyazov Ayjemal Tachnazarovna Allanova Begench Kerimovich Gurbangeldiyev Ali Muradovich Rahmedov Orazgeldi Shamyradovich Saparov Senem Sapargeldiyevna Berdiyeva Shirin Seyitkuliyevna Baymyradova Charshakov Saparmyrat Kerven Garlyyevich Zyrryyev Maral Atamyradovna Garagulova Atamyrat Yagmyrovich Amandurdyyev Suleyman Muhammetamanovich Nurymov Tirkishmyrat Amanmuhammedovich Yomudov Atamyrat Agamyradovich Kossekov Jumamuhammet Hudayberdiyevich Shirmammedov Dovran Atajanovich Hapbayev Akmuhammet Nurmuhammedovich Bekmyradov Yusupguly Ashyrgulyyevich Eshayev Bashim Durdyyevich Annagurbanov Artyk Charyyevich Bashimov Maksat Charymyradovich Janmyradov Orazdurdy Abdyyewich Abdyýew Chary Annamyradovich Gurbanmyradov Yusup Orazberdiyevich Annayev Merdan Artykovich Orazmeredov Hatyja Muratovna Mustakova Erkin Charyyevich Allakulyyev Nepes Janmuradovich Rozyyev Amangeldi Kerimgulyyevich Hezziyev Intizar Dovrankulyyevich Awlyakulyyev Toyly Jorakulovich Berkeliyev Gadam Meretkulyyevich Hemrayev Durdyguly Nazargulyyevich Meredov Nepes Narbayevich Charyyev Ogulnur Narkulyyevna Hayydova Bayram Jomartovich Ilov Bayram Astanagulyyevich Owlyagulyyev Chemen Jumamyrat gyzy Akyyeva Bahadur Babakulyyevich Shadiyev Zuleyha Rozybayevna Jorayeva Bossan Bashimovna Akyyeva Atajan Isayevich Jumadurdyyev Bahar Hojamuradovna Seyidova Zahid Yusupovich Hasanov Gahryman Owlyakulyyevich Rozyyev Babamurat Kemalovich Jumayev Jahan Jorakulyyevna Yarova Serdar Bayramovich Yumitov Merdan Hudayberenovich Dosmedov Allayar Hydyrovich Omarov Lachin Haydarova Hangeldiyev Arazmyrat Serdar Ashirovich Gayypov Rasul Kamilovich Sadullayev Dovran Arazovich Artykov Nurgeldi Babageldiyevich Meredov Amanmyrat Shyhyyevich Mashalayev Ogulshad Sapardurdyyevna Durdymedova Yenish Sultanmuradovich Hayytjanov Kakamammet Hemrayevich Nepesov Enejan Saparmuhammedovna Amanyazova Baymyrat Atanayevich Babayev Maysa Yegenmyradovna Jumayeva Jumamyrat Paltabayevich Shaherov Shatlyk Meretdurdyyevich Gurbandurdiyev Mahriban Satybaldyyevna Kurambayeva Aynabat Gayypovna Toyliyeva Aygozel Akmuradovna Kutliyeva Gurbangylych Arazovich Durdyyev Bayly Toyliyevich Seyilov Atageldi Amangeldiyevich Musayev Merdan Bayramdurdyyevich Tuvakov Ashyr Hudaynazarovich Toyliyev Atamyrat Otuzbayevich Kanjanov Magsat Nurgylyjovich Otuzov Yakup Otuzbaevich Atabayev Serdar Arazdurdyyevich Arazov Jeren Ashyrgeldiyevna Gylychmyradova Yazpolat Nurpoladovich Keriyev Guwanch Amanmammedovich Chendirov Bayrammyrat Amanaliyevich Hajymammedov Shemshat Gylychdurdyyevna Mamiyeva Wezirgeldi Gazakbayevich Ashyrov Muhammetberdi Tanrygulyyevich Geldimammedov Tuwakgylych Dowletgylych ogly Weliyev Annabagt Amangulyyevna Mayeva Eziz Nyyazgurbanovich Matdiyev Mengli Abalakovna Divanova Ata Oveznepesovich Serdarov Ogulmaral Gurbansahedovna Hojayeva Gurbangeldi Jumamyradovich Ashirov Aysoltan Atamyradovna Shamyradova Akgayev Orazgeldy Sahedov Gayypgeldi Begmyradov Serdar Enejan Meredovna Atayeva Gurbangozel Atayevna Muhammedova Maya Annageldiyevna Hojyyeva Orayev Movlam Annamuhammet Atayevich Sarjayev Begenchgeldi Merdanovich Bayrammyradov Kerimguly Gurbangulyyevich Geldiyev Resul Gurbangulyyevich Ishanguliyev Maksatberdi Yslamberdiyevich Gurbanov Chemen Saparmyradovna Rejepova Sahyberdi Jelilberdiyevich Jepbarov Akmammet Halmuhammedovich Annamanov Mammedov Dovranguly Azat Nurberdiyevich Seydibayev Jeren Tachmyradovna Geldiyeva Bayramgozel Myratmuhammedovna Myradova Serdar Gulmuhammedovich Durdiyev Batyr Orazdurdyyevich Baylyyev Gurbanmyrat Bayrammyradovich Gormekov Guwanchmyrat Bagybekovich Agayev Dunyagozel Akmuhammedovna Gulmanova Saparmyrat Esenovich Ovganov Jenet Yazberdiyevna Ovekova