The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

02.10.2023

«Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi

«Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi

«Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi

 

   «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda giňden bellenilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýramçylygynyň öň ýanynda ýokary derejede geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemleri ýurdumyzyň raýatlarynda uly gyzyklanma döredýär. 

2023-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Aşgabat şäher Halk Maslahatynyň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, alymlar, ýaşuly nesliň wekilleri, şeýle hem ýaşlar gatnaşdylar.

Maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen Garaşsyzlygymyzyň 32 ýylynyň içinde gazanylan üstünlikler we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň taryhy ähmiýeti, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlygyň binýadyny has-da berkitmek ugrunda alnyp barylýan işler, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýeti, döwleti dolandyrmakda, adalatly jemgyýeti gurmakda baý tejribesi bolan türkmen halkynyň gazanan üstünlikleri barada, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasatyna bagyşlanan çykyşlar diňlenildi.

Maslahata gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini kesgitleýän milli gymmatlyklarymyza, halkymyzyň özboluşly ruhy ýörelgelerine, onuň köp asyrlyk taryhynyň dowamynda toplan baý tejribesine daýanyp, durmuşa geçirýän beýik işleri, ýurdumyzy ösüşiň täze tapgyrynda beýik derejelere ýetirmek barada edýän taýsyz tagallalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde we durmuşyň beýleki ugurlarynda gazanan beýik üstünliklerini, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýetini, döwletimiziň eýe bolan halkara abraýyny giňden wagyz etmek barada özleriniň tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy ynandyrdylar.

 

   «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda giňden bellenilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýramçylygynyň öň ýanynda ýokary derejede geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemleri ýurdumyzyň raýatlarynda uly gyzyklanma döredýär. 

2023-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Aşgabat şäher Halk Maslahatynyň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, alymlar, ýaşuly nesliň wekilleri, şeýle hem ýaşlar gatnaşdylar.

Maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen Garaşsyzlygymyzyň 32 ýylynyň içinde gazanylan üstünlikler we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň taryhy ähmiýeti, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlygyň binýadyny has-da berkitmek ugrunda alnyp barylýan işler, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýeti, döwleti dolandyrmakda, adalatly jemgyýeti gurmakda baý tejribesi bolan türkmen halkynyň gazanan üstünlikleri barada, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasatyna bagyşlanan çykyşlar diňlenildi.

Maslahata gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini kesgitleýän milli gymmatlyklarymyza, halkymyzyň özboluşly ruhy ýörelgelerine, onuň köp asyrlyk taryhynyň dowamynda toplan baý tejribesine daýanyp, durmuşa geçirýän beýik işleri, ýurdumyzy ösüşiň täze tapgyrynda beýik derejelere ýetirmek barada edýän taýsyz tagallalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde we durmuşyň beýleki ugurlarynda gazanan beýik üstünliklerini, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýetini, döwletimiziň eýe bolan halkara abraýyny giňden wagyz etmek barada özleriniň tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy ynandyrdylar.

 

   «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda giňden bellenilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýramçylygynyň öň ýanynda ýokary derejede geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemleri ýurdumyzyň raýatlarynda uly gyzyklanma döredýär. 

2023-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Aşgabat şäher Halk Maslahatynyň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, alymlar, ýaşuly nesliň wekilleri, şeýle hem ýaşlar gatnaşdylar.

Maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen Garaşsyzlygymyzyň 32 ýylynyň içinde gazanylan üstünlikler we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň taryhy ähmiýeti, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlygyň binýadyny has-da berkitmek ugrunda alnyp barylýan işler, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýeti, döwleti dolandyrmakda, adalatly jemgyýeti gurmakda baý tejribesi bolan türkmen halkynyň gazanan üstünlikleri barada, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasatyna bagyşlanan çykyşlar diňlenildi.

Maslahata gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini kesgitleýän milli gymmatlyklarymyza, halkymyzyň özboluşly ruhy ýörelgelerine, onuň köp asyrlyk taryhynyň dowamynda toplan baý tejribesine daýanyp, durmuşa geçirýän beýik işleri, ýurdumyzy ösüşiň täze tapgyrynda beýik derejelere ýetirmek barada edýän taýsyz tagallalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde we durmuşyň beýleki ugurlarynda gazanan beýik üstünliklerini, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýetini, döwletimiziň eýe bolan halkara abraýyny giňden wagyz etmek barada özleriniň tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy ynandyrdylar.