​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
27.03.2024

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ÄNEW ŞÄHERINDÄKI TÄZE METJIDIŇ AÇYLYŞYNA GATNAŞDY

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ НОВОЙ МЕЧЕТИ ГОРОДА АНАУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ НОВОЙ МЕЧЕТИ ГОРОДА АНАУ

AHAL WE­LA­ÝA­TY, 27-nji mart (TDH). Şu gün Ak bugdaý etrabynyň çäginde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze metjidiň açylyşy boldy we hajy Arkadagymyz bu ýerde agzaçar sadakasyny berdi. Bu çäräniň mübärek Oraza aýynda geçirilmeginde, şeýle hem Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guralýan medeni-köpçülikleýin çäreler bilen utgaşmagynda çuň­ňur many bar. Munuň özi halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden ýagşy dessurlarynyň dünýä nusgalyk ynsanperwer ýörelgeler bilen utgaşýandygynyň aýdyň beýanydyr. 

Ak bugdaý etrabynyň çäginde täze metjidiň bina edilmegi ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly ýörelgeleriniň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde haýyr işleriň dowamata atarylýandygyna şaýatlyk edýär. Bu bolsa zähmetsöýer halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara ygrarlylygyny alamatlandyrýar. Şanly wakalaryň dabaralandyrylýan günlerinde geçirilýän bu çäre ýurdumyzyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösüş ýoluna düşendigini, şunda halkymyzyň döreden gymmatlyklarynyň dünýä giňişliginde ykrar edilýändigini görkezýär. 

Hajy Arkadagymyz täze metjidiň çägine geldi. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzy ýurdumyzyň müftüsi, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular ge­ňeşiniň we Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanynda döredilen Ýaşulular ge­ňeşiniň agzalary, hormatly ýaşulular garşyladylar. 

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýygnananlary ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar bilen gutlap, täze metjidiň açylyşynyň halkara ähmiýetli çäreler bilen utgaşmagynda çuňňur manynyň bardygyny aýtdy. Bellenilişi ýaly, metjit toplumynyň düzümine sadaka bermek we beýleki däp-dessurlary geçirmek üçin ýörite bina hem-de ugurdaş desgalar girýär. Metjidiň özboluşly binagärlik çözgüde eýe bolan binasynyň gurluşygynda ýokary hilli gurluşyk we bezeg serişdeleri ulanyldy. Onuň ýanaşyk ýerleri göwnejaý derejede abadanlaşdyryldy. 

Hajy Arkadagymyz bu ýere ýygnananlar bilen bilelikde täze metjidiň içine girýär. Metjidiň daşky görnüşinde bolşy ýaly, onuň içki timarlaýyş işlerinde-de mermer, granit ýaly gymmat bahaly daşlar ýokary derejede peýdalanylypdyr. Keramatly Gurhanyň sürelerini beýan edýän ýazgylar binanyň bezeginde aýratyn orun eýeleýär. 

Soň­ra Milli Liderimiz Türkmenistanyň müftüsine Arkadagly hajy Gahryman Serdarymyzyň adyndan täze metjidiň hyzmatlary üçin niýetlenen awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy. 

Müfti ulaglaryň açarlaryny aýratyn hormat hökmünde kabul edip, täze metjidiň işiniň degişli derejede ýola goýulmagy ugrunda edilýän alada üçin hajy Arkadagymyza we Arkadagly hajy Serdarymyza hoşallyk bildirdi. 

Soň­ra Milli Liderimiz ýygnananlar bilen bilelikde täze metjidiň sadaka jaýyna bardy. Bu ýerde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy şanly waka mynasybetli çykyş etdi. 

Mukaddes Oraza aýynyň şu sogaply gününde Änew şäherindäki täze metjitde agzaçar sadakasynyň berilýändigini aýdyp, hajy Arkadagymyz halkymyzda ýol çekmegiň, köpri, metjit gurmagyň sogap iş hasaplanýandygyny belledi. Arkadagly Serdarymyzyň döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinde Änew topragynda düýbi tutulan bu metjit döwrebap görnüşde bina edilipdir. 

Täze metjidiň «Remezan diýerler aýyň ýagşysyn» diýen akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň bellenilýän ýylynyň Oraza aýynda ulanmaga berilmegi çuň­ňur many-mazmuna eýedir. Munuň özi parasatly ata-babalarymyzdan miras galan haýyrly işleri ýagşy günler bilen baglanyşdyrmak, mukaddeslikleri sarpalamak ýaly däplerimiziň rowaçlanýandygyny görkezýär diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri asyrlaryň dowamynda dünýäniň ylmy jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekip gelýän Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli çärelere badalga bermek dabarasyna gatnaşmak üçin köp sanly myhmanlaryň gelendigini belläp, şanly günlerde mukaddes Änew topragynda gadymy hem-de häzirki zaman binagärlik däplerine laýyk gelýän täze, döwrebap metjidiň ulanmaga berilmeginiň parz işleriň dowamat-dowam bolýandygyny aýdyň görkezýändigini aýtdy. 

Bu metjidiň umumy meýdany 6 gektara barabar. Onda bir wagtyň özünde 500 adam namaz okap bilýär. Dört minarasynyň her biriniň boýy 50 metre ýetýär. Gümmeziniň beýikligi bolsa 30 metre deň bolup, ol bir aýyň gün sanyny aň­ladýar. Uly gümmeziň gyrasynda 24 penjire bolup, ol bir gije-gündizi alamatlandyrýar. Metjitdäki we bu ýerde gurlan 500 orunlyk sadaka jaýyndaky çyralaryň şekilleri, gümmeziniň, diwarlarynyň nagyşlary bugdaý şekilinde bolup, ol Änewiň ak bugdaýyň we ekerançylygyň ilkinji mekany bolandygyny aň­ladýar diýip, hajy Arkadagymyz belledi. 

Metjidiň we sadaka jaýynyň içiniň gök nagyşlarynyň Seýit Jemaleddin metjidinde ulanylan şekilleriň reň­kindedigine ünsi çekip, Gahryman Arkadagymyz diwarlaryna nesilbaşymyz Oguz hanyň nyşanyny aň­ladýan sekizburçly nagyşlar çekilen metjidiň mährabynyň ýokarsyndaky ýaşyl reňkli uly yşyklandyryjyda arapça «Alla» diýen ýazgynyň bardygyny aýtdy. Metjidiň we sadaka jaýynyň içindäki halylardaky nagyşlar hem Oguz hanyň nyşanlaryndan alyndy. 

Türkmenler öz milli däp-dessurlaryny, medeni gymmatlyklaryny saklap we gorap gelýän halkdyr. Yslam dini halkymyzyň medeni gymmatlyklarynyň aýrylmaz bölegidir. Adamlary halallyk, ynsanperwerlik, ak ýüreklilik ruhunda terbiýelemekde, ýagşylyga çagyrmakda yslam dininiň ähmiýeti uludyr. Nesip bolsa, ýakyn günlerde mukaddes Oraza aýynyň Gadyr gijesiniň hormatyna ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda şunuň ýaly täze metjitler açylyp, olarda ýagşy doga-dilegler ediler diýip, Milli Liderimiz sözüni dowam etdi. 

Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz döwletimiziň haj parzyny berjaý etmäge isleg bildirýän adamlara uly goldaw berýändigini belläp, her ýyl ildeşlerimiziň müň­lerçesiniň mukaddes ýerlere zyýarata gidýändiklerini, Oraza aýynda agyz bekläp, agzaçar sadakalaryny berip, ýagşy doga-dilegler edýändiklerini, ýurdumyzda mukaddes Oraza we Gurban baýramlarynyň döwlet derejesinde giň­den bellenilip geçilýändigini aýtdy. 

“Goý, Gudraty Güýçli Allatagala ähli ýagşy arzuw-niýetleri­ňizi hasyl edip, il-ýurt bähbitli, haýyrly işleri­ňizde hemişe medet bersin!” diýip, hajy Arkadagymyz sözüni jemledi. 

Türkmenistanyň müftüsi tebärek çykýar. Tebärek çykylandan soňra, sadaka gatnaşýanlara nahar çekildi. Mübärek Oraza aýynyň ýagşy dessurlarynyň biri bolan agzaçar sadakasyna gatnaşanlar milli aşhananyň dürli tagamlaryndan dadyp, ýurdumyzda halkymyzyň döreden dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleriniň döwrebap derejede ösdürilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. 

Nahardan soň, Türkmenistanyň müftüsi aýat-töwir okady. Onda mukaddes Oraza aýynda edilen doga-dilegleriň, berlen sadakalaryň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagy, ýurdumyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edýän Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagy dileg edildi. 

Hajy Arkadagymyz berlen sadakalaryň, edilen aýat-töwirleriň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny dileg edip, agzaçar sadakasyna gatnaşyjylara ýüzlendi. 

Geliň, häzir çaý başynda il-ýurt bähbitli soraglary ara alyp maslahatlaşalyň! Ýaňy belläp geçişim ýaly, taryhda gadymy Änew topragy rysgal-berekediň mekany bolupdyr. Ak bugdaýyň, ilkinji ekerançylygyň dörän ýeri hasaplanýan bu mukaddes toprak bu günki gün hem gülläp ösüşleri başdan geçirýär diýip, hajy Arkadagymyz söze başlady. 

Halk arasynda “Seýit Jemaleddin metjidi” ady bilen belli bolan bu ymaratyň galyndylary, bilşi­ňiz ýaly, Änew şäheriniň gündogarynda ýerleşýär. Metjidiň ýokarsynda Horasanyň hökümdary soltan Abul Kasym Babyryň (1446 — 1457 ýý.) ady getirilipdir. Şol ýazgyda bolsa: «Bu gurluşyk beýik soltan, öz halklarynyň eýeleri, ýurtlaryň we asyrlaryň penakäri Abul Kasym Babyr Bahadur han patyşalyk süren wagtynda boldy, hemmeden Beýigiň özi onuň häkimiýetini we patyşalygyny ebedileşdirsin!» diýlip bellenilýär. Beýleki ýazgylarda «Gözellik öýüni» Horasandaky ýerli häkimleriň biri bolan Muhammediň öz kakasy Jemal-ed-dünýä-we-d-diniň hatyrasyna öz serişdeleri bilen 1455-1456-njy ýyllarda gurdurandygy hakyndaky maglumat getirilýär diýip, Milli Liderimiz belledi. 

Taryhçy alymlaryň Seýit Jemaleddiniň yslam dinini düşündirmekde meşhur alym bolandygyny, şonuň üçin oňa «dünýäniň we diniň bezegi» diýen derejäniň berlendigini tassyklaýandyklaryny aýdyp, alym Arkadagymyz oňat bişen kerpiçden bina edilen Änew metjidi barada il içinde dürli rowaýatlaryň bardygyna ünsi çekdi. 

Bu metjit keramiki şekiller we syrça bilen gowy bezelipdir. Metjidiň inli girelgesi howla tarap bakýan eken. Girelgäniň arkasynda gümmez bilen örtülen, taraplary on ýarym metrlik inedördül giň otag bolupdyr. Bu otagyň iç ýüzüniň günorta diwarynda syrçalar bilen bezelen mährap ýerleşipdir. Onuň gapdallarynda daş ýüzüne çykyp duran tekjeler goýlupdyr. 

Hajy Arkadagymyz metjidiň özboluşly bezeginiň çeperçilik taýdan uly ähmiýetiniň bolandygyny aýdyp, onuň bezeginde arkanyň üstünde biri-birine tarap kellelerini uzadyp, süýnüp gelýän iki aždarhanyň şekiliniň çekilendigine ünsi çekdi. Jaýyň öň ýüzünde meň­zeş aždarhalaryň şeýle şekiliniň nusgasynyň Merkezi Aziýada başga ýerde gabat gelmeýändigini taryhçylardyr etnograflar belleýärler. 

Metjitde şekili çekilen aždarhalar barada rowaýatyň bardygyny belläp, alym Arkadagymyz bir gezek adalatly we parasatly patyşa zenanyň ýurdy dolandyrýan wagtynda adamlaryň ja­ňyň gaty hem howsalaly kakylýandygyny eşidendiklerini, olaryň derwezäniň agzyna ylgaşyp gelenlerinde, ägirt uly aždarhanyň ja­ňy kakandygyny görendiklerini gürrüň berdi. 

Ol aždarha bir zady görkezýän ýaly edip, daga tarap ümläpdir. Soň­ra bolsa märekäniň arasynda elleri paltaly we byçgyly duran iki ussa tarap ümläp, daga tarap ugrapdyr. Patyşa zenan ussalara aždarhanyň yzy bilen gitmegi buýrupdyr. Bular daga baranlarynda, uly dag goçuny diriligine ýuwdup, agyr jebir çekip ýatan başga bir aždarhany görüpdirler. Dag goçunyň şahlary bogazyndan geçmän, aždarhanyň bokurdagyna ilişip galypdyr. Edermen ussalar aždarhanyň açylyp ýatan agzyna girip, goçuň şahlaryny byçgy bilen kesip aýryp, ony böleklere bölüpdirler hem-de aždarhany jebirden halas edipdirler. 

Şundan soň, birinji aždarha ussalary hazynadan doly bir derä eltipdir we olara şol baýlykdan göterip bilenlerini almaga ygtyýar beripdir. Ertesi şäheriň ilatyny ýene-de ja­ňyň sesi oýarypdyr. Olar galadan çykanlarynda, şol iki aždarhany görüpdirler. Aždarhalar köp altyn we gymmat baha daşlary alyp gelen ekenler. Olar bu zatlary patyşa zenanyň öňünde goýup, özleri ýene daga tarap gidipdirler. Zenan patyşa şol gymmat baha daşlardan uly metjit gurmagy we onda şu baýlyklary beren aždarhalaryň şekilini çekmegi buýrupdyr. Rowaýatda aždarhalar Änewiň ilatyna hossarlyk eden jandarlar hökmünde görkezilýär diýip, alym Arkadagymyz rowaýaty jemledi. 

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabymda belleýşim ýaly, Seýit Jemaleddin metjidini 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýertitremesi weýran etdi. Onuň ownujak bölejiklere bölünen diwarynyň üýşmekleriniň aşagynda galan şekil bezegleri bolsa ýarym asyrdan gowrak wagt ýeriň astynda ýatdy. 

Biziň ata-babalarymyzyň döreden şekillendiriş sungatynyň ajaýyp eseriniň böleklerini ýumrulan haraba üýşmekleriniň aşagyndan çykarmak we çigit ýaly bölejikleri ýygnap dikeltmek di­ňe ýurt Garaşsyzlygy ýyllary içinde türkmen hünärmenlerine başartdy diýip bellemek bilen, hajy Arkadagymyz Seýit Jemaleddin metjidiniň dikeldilen bu bezeg bölejikleriniň Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde köpçülige görkezilýändigini aýtdy. Änewdäki Seýit Jemaleddin metjidiniň şekilleri boýunça geçirilen ylmy der­ňewler onuň hytaý şekillendiriş sungaty bilen meň­zeşliginiň bardygyny tassyklaýar. 

Şunuň bilen baglylykda, birnäçe alymlar “Bu meň­zeşlik orta asyrlarda türkmen we hytaý ussalarynyň arasynda işjeň hünär gatnaşyklarynyň bolandygyna şaýatlyk edýär” diýip çaklaýarlar. Elbetde, gatnaşyklar Beýik Ýüpek ýoly boýunça amala aşyrylyp, şol döwrüň döredijilik wekilleri alysdaky Çyn-Maçyn illerine barandyr. Hytaýyň ökde ussalary bolsa türkmen topragynyň şöhratly şäherlerini gözi bilen görmek we kärdeşleri bilen tejribe alyşmak üçin güneşli ülkämize gelendir diýip, alym Arkadagymyz belledi. 

Türkmen-hytaý dost-doganlyk gatnaşyklarynyň gözbaşyny taryhyň çuň­luklaryndan alyp gaýdýandygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu babatda ata-babalarymyzyň biziň eýýamymyzdan öň­ki 49-njy ýylda hytaý halky bilen «Kasam şertnamasy» diýlip atlandyrylan şertnamany baglaşandyklaryny aýtdy. Şeýle ylalaşyk iki halkyň birek-birege ýakynlygyny görkezipdir. Şertnamada: «Goý, biziň ogullarymyz we agtyklarymyz nesillerden-nesillere bu şertnama wepaly bolsun!» diýlip nygtalýar. 

Alym Arkadagymyz gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmeginiň ýöne ýerden däldigini belläp, Gündogar müçenamasy boýunça şu ýylyň luw (balyk) ýylydygyny, hytaý halkynda bolsa 2024-nji ýylyň aždarha ýylydygyny aýtdy. Aždarhanyň şekili bolsa Seýit Jemaleddin metjidiniň girelgesiniň ýüzünde ýerleşdirilipdir. Bu getiren mysallarym Gahryman Serdarymyzyň ýa­ňy-ýakynda sowgat eden «Änew — müň­ýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynda gi­ňişleýin beýan edilýär diýip, alym Arkadagymyz belledi. 

Umuman, şu ýyl bizde luw ýyly, dostlukly hytaý halkynda aždarha ýyly bolansoň, gadymy Änew şäheriniň-de dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolmagy uly ähmiýete eýedir. Bu biziň halkymyzyň bütin dünýäniň halklary bilen bir hatarda, hytaý halky bilen hem has irki döwürlerden bäri ýakyn hyzmatdaşlygy, esasan-da, medeni gatnaşyklary saklandygyny görkezýär diýip, Milli Liderimiz aýtdy. 

Şeýle ýadygärlikleriň biri bolan Seýit Jemaleddin metjidi umumadamzat mirasynyň gymmatlyklarynyň hatarynda bolmak bilen, eldegrilmesiz hasaplanýar. Metjidiň golaýyndaky gymmatlyklaryň goralýandygy sebäpli, ol ýerde düýpli abatlaýyş işlerini geçirip bolmaýar. Munuň özi onuň asyl durkuny ýitirmezlik we geljek nesillere ýetirmek üçin örän möhümdir. 

Bu baradaky gürrü­ňi dowam edip, hajy Arkadagymyz çärä gatnaşyjylaryň şu keramatly toprakda bina edilen täze metjidi ata-babalarymyza we geçmiş mirasymyza sarpa goýmak, şeýle hem taryhda öçmejek yz galdyran şahsyýetlerimizi hormatlamak bilen, “Seýit Jemaleddin metjidi” diýip atlandyrylmagyny nähili görýändikleri bilen gyzyklandy. 

Agzaçar sadakasyna gatnaşýan hormatly ýaşulular Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren teklibini tüýs ýürekden makulladylar we goldadylar hem-de pederlerimiziň atlaryny ebedileşdirýändigi üçin Milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. 

Hajy Arkadagymyz şu gün — mukaddes Remezan aýynda täze metjitde agzaçar sadakasynyň geçirilendigini, onda ýagşy doga-dilegler edilip, aýat okalandygyny aýtdy. 

“Täze Seýit Jemaleddin metjidi haýyrly işlerde halkymyza hyzmat etsin!” diýip, Milli Liderimiz sözüni jemledi we hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

 

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 марта (TDH). Сегодня на территории этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии новой мечети, где Хаджи Аркадаг дал садака-агзачар. Глубокий смысл заключён в том, что нынешнее открытие приходится на месяц Ораза и дополняет культурно-массовые мероприятия по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Это – яркое свидетельство преемственности образцовых исконных традиций и гуманистических принципов нашего народа. 

Возведение в этрапе Ак бугдай новой мечети благодаря успешной реализации в стране под руководством Президента Сердара Бердымухамедова благородных начинаний, инициированных Героем-­Аркадагом, является подтверждением того, что в настоящее время и благие дела достойно продолжаются. Это символизирует приверженность нашего трудолюбивого народа добрым традициям, передаваемым из поколения в поколение. Мероприятия по случаю празднования славных событий демонстрируют, что наша страна следует по пути гармоничного развития по всем направлениям, а ценности, созданные нашим народом, признаны во всём мире. 

Хаджи Аркадаг прибыл на территорию новой мечети. Здесь Национального Лидера туркменского народа встретили муфтий страны, члены Совета старейшин Халк Маслахаты Туркменистана и Совета старейшин, созданного при бла­готворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, уважаемые представители старшего поколения. 

Поздравив собравшихся со знамена­тельными событиями, имеющими важное значение в жизни Отчизны, Герой-Аркадаг подчеркнул, что совпадение открытия новой мечети с проводимыми мероприя­тиями международного значения имеет глубокий смысл. 

 

Как отмечалось, в структуру комплекса входят специальное здание для садака и осуществления обрядов, а также другие сооружения. При возведении мечети, в архитектурном воплощении которой ор­ганично сочетаются исконные традиции национального зодчества и современный опыт, были использованы высококачественные строительные и декоративные материалы. Прилегающая к объекту тер­ритория благоустроена. 

Хаджи Аркадаг вошёл в новую мечеть вместе с участниками торжества. 

Как во внешнем оформлении мечети, так и в её внутренней отделке использованы такие ценные материалы, как мрамор и гранит. Особое место в декоре мечети занимают надписи, запечатлевшие суры из Священного Корана. 

Выйдя из мечети, Хаджи Аркадаг вручил муфтию Туркменистана от имени Аркадаглы Хаджи Сердара ключи от автотранспортных средств, предназначенных для нового комплекса. 

От имени участников торжества муфтий выразил Хаджи Аркадагу и Аркадаглы ­Хаджи Сердару глубокую признательность за проявляемую заботу о сохранении исконных духовно-нравственных ценностей народа. 

Затем Хаджи Аркадаг вместе с участни­ками торжества проследовал в помещение, предназначенное для садака. 

Здесь Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Мас­лахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил по случаю знаменательного события.

Поприветствовав собравшихся, Хаджи Аркадаг сказал, что в этот благословенный день священного месяца Ораза мы участвуем в садака-агзачар в новой мечети города Анау. 

Как отметил Герой-Аркадаг, возводить дороги, мосты и мечети считается у туркмен благим делом. Данное культовое сооружение, строительство которого было заложено в первые дни вступления Аркадаглы Сердара на пост главы государства, отвечает современным требованиям. 

Как писал Махтумкули Фраги: «Remezan diýerler aýyň ýagşysyn». Поэтому весьма символично, что открытие новой мечети пришлось на месяц Ораза нынешнего года, ознаменованного торжествами по случаю 300-летия поэта и мыслителя. Само мероприятие демонстрирует преемственность традиций наших мудрых предков – совершать добрые дела в благословенные дни и почитать святыни, продолжил Герой-Аркадаг. 

Город Анау вот уже много столетий привлекает внимание мирового научного сообщества. Он объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году, и по случаю этого славного события организована церемония старта тематических мероприятий. Для участия в ней прибыли многочисленные гости, отметил Национальный Лидер туркменского народа, подчеркнув, что открытие в эти насыщенные событиями дни новой современной мечети на священной земле Анау, сочетающей в своём облике и древние традиции, и современные тенденции в области архитектуры, наглядно проявляет приверженность священным обязанностям. 

Общая площадь культового сооружения составляет 6 гектаров, и здесь могут одновременно молиться 500 человек. Высота каждого из четырёх минаретов 50 метров, купола – 30 метров, что символизирует длительность месяца по дням, а 24 окна, расположенных по основанию купола – продолжительность суток. Установленные в мечети и помещении для проведения садака на 500 мест светильники выполнены в форме пшеничных колосьев, как и узоры под куполом и на стенах сооружения. Это указывает, что Анау является родиной пшеницы «ak bugdaý» и очагом зарождения земледельческой культуры, отметил Хаджи Аркадаг. 

Заострив внимание на цветовом решении орнаментов внутри мечети и помещения при ней, которое идентично цветам изображений на мечети Сейита Джемалетдина, Герой-Аркадаг подчеркнул, что на стенах новой мечети имеются октаграммы – символ родоначальника Огузхана, а в верхней части её михраба расположена подсвеченная большая надпись зелёного цвета на арабском языке «Alla». Символика времён Огузхана также послужила прообразом орнаментов на коврах в мечети и помещении для проведения садака. 

Туркмены – народ, который охраняет и оберегает свои национальные традиции и обычаи, культурные ценности, неотъемлемой частью которых является исламская религия. Её роль значительна в деле воспитания в духе честности, гуманизма и благородства, она призывает быть добродетельными. В ближайшие дни по случаю Гадыр гиджеси священного месяца Ораза в регионах страны откроются такие же новые мечети, где будут возносить молитвы, продолжил Хаджи Аркадаг. 

Как отметил Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, государство оказывает большую поддержку тем, кто намеревается совершить хадж. Ежегодно тысячи наших соотечественников отправляются на паломничество в святые места, а также соблюдают пост, дают садака-агзачар и читают молитвы в месяц Ораза. В Туркменистане на государственном уровне отмечаются священные праздники Ораза и Курбан байрам. 

Да осуществит Всемогущий Аллах ваши добрые помыслы и намерения и да поможет вам в благих деяниях в интересах государства и общества, пожелал Хаджи Аркадаг и обратился к муфтию Туркменистана прочитать молебен «tebärek». 

Затем участникам садака-агза­чар, являющегося одним из обрядов священного месяца Ораза, были поданы блюда национальной кухни. Собравшиеся выразили признательность Герою-Аркадагу и Аркадаглы Герою Сердару за прилагаемые усилия по сохранению образцовых благородных принципов, созданных нашим народом. Д

алее муфтий Туркменистана прочитал аят-товир, вознеся молитвы о принятии Всевышним данных в священный месяц Ораза садака, о ниспослании крепкого здоровья и долголетия Герою Аркадагу и главе государства Сердару Бердымухамедову, проявляющим неустанную заботу о благополучии страны и счастливой жизни нашего народа. 

Обращаясь к участникам садака-агзачар, Хаджи Аркадаг пожелал, чтобы Всевышний принял все данные садака и прочитанные молитвы. 

Затем Национальный Лидер туркменского народа предложил за чашкой чая обсудить ряд важных вопросов. Как отмечалось, в древности Анау считался процветающим краем. Ныне эта священная земля, где впервые зародилась земледельческая культура, вновь переживает расцвет.

Руины сооружения, именуемого в народе мечеть Сейита Джемалетдина, как известно, находятся на юге Анау. Надпись на портале мечети указывала на имя правителя Хорасана (1446– 1457 гг.) – султана Абул-Касима Бабура и гласила: «Случилась эта постройка во время царствования султана великого, владыки своих народов, убежища стран и века Абул-Касим Бабура Бахадур-хана, да увековечит Всевышний его власть и его царство». В других надписях приводились сведения о том, что «дом красоты» построил на свои средства визирь правителя Хорасана Мухаммед в 1455–1456 годах в память о своём отце Джемал-ад-дунья-ва-д-дине, продолжил Хаджи-Аркадаг. 

Историки подтверждают, что Сейит Джемалетдин был выдающимся исламским учёным-бого­словом, за что удостоился титула «украшение мира и религии», отметил учёный Аркадаг, сделав акцент на бытующих среди народа разных легендах о мечети Анау, построенной из великолепного обожжённого кирпича. 

Данное сооружение, имевшее превосходную полихромную кера­мическую декорацию, выходило на просторный парадный двор. Квадратный зал пролётом 10,5 метра был перекрыт куполом. В толще южной стены зала находился украшенный изразцами михраб. По сторонам от него были узкие ниши с выходами наружу. 

Отметив, что наибольшую ценность и художественное своеобразие имела декорация мечети, ­Хаджи Аркадаг заострил внимание на великолепных изображени­ях над аркой двух извивающихся драконов, головы которых обра­щены друг к другу. Изображение драконов на фасаде не имеет ана­лога в декорации архитектурных памятников Центральной Азии, что отмечается и историками, и этнографами. 

Как подчеркнул учёный Аркадаг, существует легенда о тех самых драконах. Так, однажды, в пору правления справедливой и мудрой царицы, люди услышали громкий и тревожный звон колокола. Со­бравшись у ворот, они увидели, что колокол сотрясал огромный дракон. 

При этом он словно указывал то в сторону гор, то на двух мастеров с топорами и пилами, стоявших в толпе. Царица приказала мастерам следовать за драконом, который стал удаляться в горы. 

Там они увидели другого драко­на, который испытывал страшные муки: он проглотил горного коз­ла, рога которого застряли в его глотке. Отважные мастера вошли в раскрытую пасть, перепилили рога и разрубили на части тушу козла, освободив дракона от мучений. 

Тогда первый дракон привёл мастеров в пещеру, полную сокровищ, и позволил им набрать их столько, сколько они могли унести. На следующий день жителей снова разбудил звон колокола. Выйдя, они увидели обоих драконов, которые принесли золото и много драгоцен­ных камней. Сложив всё это у ног царицы, они удалились в горы. 

Царица приказала на эти дра­гоценности построить большую мечеть и на её портале изобразить дарителей – драконов. По легенде, драконы были покровителями жителей Анау, завершил пересказ легенды учёный Аркадаг. 

Как сказал Национальный Лидер туркменского народа, в его книге «Туркменистан – сердце Великого шёлкового пути» подчёркивается, что мечеть Сейита Джемалетдина была разрушена Ашхабадским землетрясением в 1948 году. Под руинами тогда оказались и фрагменты декора, которые более полувека пролежали под землёй. 

Лишь в годы независимости отечественным специалистам удалось достать из-под развалин и по крупицам восстановить фрагменты великолепного произведе­ния изобразительного искусства, созданного нашими предками, отметил Хаджи Аркадаг, подчеркнув, что отреставрированные декоративные элементы мечети Сейита Джемалетдина выставлены в Музее изобразительных искусств Туркменистана. Научный анализ изображений на мечети Сейита Джемалетдина в Анау подтверждает, что они имеют сходство с китайским изобразительным ис­кусством. 

– Ряд учёных предполагает, что это сходство свидетельствует о существовании в Средневеко­вье активных контактов между туркменскими и китайскими мастерами. Конечно, тогда этому процессу способствовал Великий шёлковый путь, через который мастера добирались до Китая, а китайские – приезжали в наш солнечный край, чтобы посетить славные города на туркменской земле и обменяться опытом, – от­метил учёный Аркадаг. 

Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что туркмено-китайские узы дружбы и братства уходят корнями в глубь истории, сказал Герой-Аркадаг, отметив, что в 49 году до нашей эры предки туркмен подписали с народом Китая договор, получивший название «Клятвенный договор». Подобное соглашение свидетельствовало о близости двух народов. В нём ут­верждалось: «Пусть наши сыновья и внуки будут верны этому договору из поколения в поколение».

 – Хочу ещё отметить, что древ­ний город Анау не просто так объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году: по восточному календарю нынешний год у нас считается годом Рыбы, а у китайского народа – годом Дракона, изображения которого и располагались на портале мечети Сейита Джемалетдина, – подчеркнул учёный Аркадаг. 

Приведённые примеры подробно освещаются в недавно вышедшей в свет книге Героя Сердара «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet», сказал Герой Аркадаг. 

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, тот факт, что нынешний год у нас считается годом Рыбы, а у дружественного народа Китая – годом Дракона, имеет большое значение в контексте повышенного внимания мирового сообщества к древнему городу Анау. В то же время это демонстрирует, что наш народ с незапамятных времён поддерживает тесное сотрудничество, особенно культурные связи, с народом Китая, как и с другими народами планеты. 

Мечеть Сейита Джемалетдина, являясь одной из таких историко-культурных ценностей общечеловеческого масштаба, считается неприкосновенной. 

Поскольку ценности рядом с мечетью находятся под охраной, проведение капитальной реконструкции невозможно, и это весьма важно в плане сохранения её в первозданном виде для грядущих поколений. 

Говоря об этом, Хаджи Аркадаг обратился к собравшимся с предложением, если одобрят, в знак проявления почтения к предкам и наследию прошлого, а также уважения личности тех, кто оставил яркий след в истории, новое культовое сооружение, воздвигнутое на этой священной земле, назвать «Мечеть Сейита Джемалетдина». 

Почтенные старейшины, участвующие в садака-агзачаре, одобрили и поддержали предложение Героя-Аркадага, поблагодарив за увековечение имён наших пред­ков, и выразили наилучшие по­желания.

Отметив, что сегодня в новой мечети был дан садака-агзачар, вознесены молитвы и прочитали аяты в священный месяц Ораза, Хаджи-Аркадаг пожелал: «да примет Всевышний наши молитвы!».

«Пусть новая мечеть Сейита Джемалетдина послужит нашему народу в добрых начинаниях!» – сказал Национальный Лидер туркменского народа и, пожелав всем успехов, отбыл с места события.

 

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 марта (TDH). Сегодня на территории этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии новой мечети, где Хаджи Аркадаг дал садака-агзачар. Глубокий смысл заключён в том, что нынешнее открытие приходится на месяц Ораза и дополняет культурно-массовые мероприятия по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Это – яркое свидетельство преемственности образцовых исконных традиций и гуманистических принципов нашего народа. 

Возведение в этрапе Ак бугдай новой мечети благодаря успешной реализации в стране под руководством Президента Сердара Бердымухамедова благородных начинаний, инициированных Героем-­Аркадагом, является подтверждением того, что в настоящее время и благие дела достойно продолжаются. Это символизирует приверженность нашего трудолюбивого народа добрым традициям, передаваемым из поколения в поколение. Мероприятия по случаю празднования славных событий демонстрируют, что наша страна следует по пути гармоничного развития по всем направлениям, а ценности, созданные нашим народом, признаны во всём мире. 

Хаджи Аркадаг прибыл на территорию новой мечети. Здесь Национального Лидера туркменского народа встретили муфтий страны, члены Совета старейшин Халк Маслахаты Туркменистана и Совета старейшин, созданного при бла­готворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, уважаемые представители старшего поколения. 

Поздравив собравшихся со знамена­тельными событиями, имеющими важное значение в жизни Отчизны, Герой-Аркадаг подчеркнул, что совпадение открытия новой мечети с проводимыми мероприя­тиями международного значения имеет глубокий смысл. 

 

Как отмечалось, в структуру комплекса входят специальное здание для садака и осуществления обрядов, а также другие сооружения. При возведении мечети, в архитектурном воплощении которой ор­ганично сочетаются исконные традиции национального зодчества и современный опыт, были использованы высококачественные строительные и декоративные материалы. Прилегающая к объекту тер­ритория благоустроена. 

Хаджи Аркадаг вошёл в новую мечеть вместе с участниками торжества. 

Как во внешнем оформлении мечети, так и в её внутренней отделке использованы такие ценные материалы, как мрамор и гранит. Особое место в декоре мечети занимают надписи, запечатлевшие суры из Священного Корана. 

Выйдя из мечети, Хаджи Аркадаг вручил муфтию Туркменистана от имени Аркадаглы Хаджи Сердара ключи от автотранспортных средств, предназначенных для нового комплекса. 

От имени участников торжества муфтий выразил Хаджи Аркадагу и Аркадаглы ­Хаджи Сердару глубокую признательность за проявляемую заботу о сохранении исконных духовно-нравственных ценностей народа. 

Затем Хаджи Аркадаг вместе с участни­ками торжества проследовал в помещение, предназначенное для садака. 

Здесь Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Мас­лахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил по случаю знаменательного события.

Поприветствовав собравшихся, Хаджи Аркадаг сказал, что в этот благословенный день священного месяца Ораза мы участвуем в садака-агзачар в новой мечети города Анау. 

Как отметил Герой-Аркадаг, возводить дороги, мосты и мечети считается у туркмен благим делом. Данное культовое сооружение, строительство которого было заложено в первые дни вступления Аркадаглы Сердара на пост главы государства, отвечает современным требованиям. 

Как писал Махтумкули Фраги: «Remezan diýerler aýyň ýagşysyn». Поэтому весьма символично, что открытие новой мечети пришлось на месяц Ораза нынешнего года, ознаменованного торжествами по случаю 300-летия поэта и мыслителя. Само мероприятие демонстрирует преемственность традиций наших мудрых предков – совершать добрые дела в благословенные дни и почитать святыни, продолжил Герой-Аркадаг. 

Город Анау вот уже много столетий привлекает внимание мирового научного сообщества. Он объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году, и по случаю этого славного события организована церемония старта тематических мероприятий. Для участия в ней прибыли многочисленные гости, отметил Национальный Лидер туркменского народа, подчеркнув, что открытие в эти насыщенные событиями дни новой современной мечети на священной земле Анау, сочетающей в своём облике и древние традиции, и современные тенденции в области архитектуры, наглядно проявляет приверженность священным обязанностям. 

Общая площадь культового сооружения составляет 6 гектаров, и здесь могут одновременно молиться 500 человек. Высота каждого из четырёх минаретов 50 метров, купола – 30 метров, что символизирует длительность месяца по дням, а 24 окна, расположенных по основанию купола – продолжительность суток. Установленные в мечети и помещении для проведения садака на 500 мест светильники выполнены в форме пшеничных колосьев, как и узоры под куполом и на стенах сооружения. Это указывает, что Анау является родиной пшеницы «ak bugdaý» и очагом зарождения земледельческой культуры, отметил Хаджи Аркадаг. 

Заострив внимание на цветовом решении орнаментов внутри мечети и помещения при ней, которое идентично цветам изображений на мечети Сейита Джемалетдина, Герой-Аркадаг подчеркнул, что на стенах новой мечети имеются октаграммы – символ родоначальника Огузхана, а в верхней части её михраба расположена подсвеченная большая надпись зелёного цвета на арабском языке «Alla». Символика времён Огузхана также послужила прообразом орнаментов на коврах в мечети и помещении для проведения садака. 

Туркмены – народ, который охраняет и оберегает свои национальные традиции и обычаи, культурные ценности, неотъемлемой частью которых является исламская религия. Её роль значительна в деле воспитания в духе честности, гуманизма и благородства, она призывает быть добродетельными. В ближайшие дни по случаю Гадыр гиджеси священного месяца Ораза в регионах страны откроются такие же новые мечети, где будут возносить молитвы, продолжил Хаджи Аркадаг. 

Как отметил Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, государство оказывает большую поддержку тем, кто намеревается совершить хадж. Ежегодно тысячи наших соотечественников отправляются на паломничество в святые места, а также соблюдают пост, дают садака-агзачар и читают молитвы в месяц Ораза. В Туркменистане на государственном уровне отмечаются священные праздники Ораза и Курбан байрам. 

Да осуществит Всемогущий Аллах ваши добрые помыслы и намерения и да поможет вам в благих деяниях в интересах государства и общества, пожелал Хаджи Аркадаг и обратился к муфтию Туркменистана прочитать молебен «tebärek». 

Затем участникам садака-агза­чар, являющегося одним из обрядов священного месяца Ораза, были поданы блюда национальной кухни. Собравшиеся выразили признательность Герою-Аркадагу и Аркадаглы Герою Сердару за прилагаемые усилия по сохранению образцовых благородных принципов, созданных нашим народом. Д

алее муфтий Туркменистана прочитал аят-товир, вознеся молитвы о принятии Всевышним данных в священный месяц Ораза садака, о ниспослании крепкого здоровья и долголетия Герою Аркадагу и главе государства Сердару Бердымухамедову, проявляющим неустанную заботу о благополучии страны и счастливой жизни нашего народа. 

Обращаясь к участникам садака-агзачар, Хаджи Аркадаг пожелал, чтобы Всевышний принял все данные садака и прочитанные молитвы. 

Затем Национальный Лидер туркменского народа предложил за чашкой чая обсудить ряд важных вопросов. Как отмечалось, в древности Анау считался процветающим краем. Ныне эта священная земля, где впервые зародилась земледельческая культура, вновь переживает расцвет.

Руины сооружения, именуемого в народе мечеть Сейита Джемалетдина, как известно, находятся на юге Анау. Надпись на портале мечети указывала на имя правителя Хорасана (1446– 1457 гг.) – султана Абул-Касима Бабура и гласила: «Случилась эта постройка во время царствования султана великого, владыки своих народов, убежища стран и века Абул-Касим Бабура Бахадур-хана, да увековечит Всевышний его власть и его царство». В других надписях приводились сведения о том, что «дом красоты» построил на свои средства визирь правителя Хорасана Мухаммед в 1455–1456 годах в память о своём отце Джемал-ад-дунья-ва-д-дине, продолжил Хаджи-Аркадаг. 

Историки подтверждают, что Сейит Джемалетдин был выдающимся исламским учёным-бого­словом, за что удостоился титула «украшение мира и религии», отметил учёный Аркадаг, сделав акцент на бытующих среди народа разных легендах о мечети Анау, построенной из великолепного обожжённого кирпича. 

Данное сооружение, имевшее превосходную полихромную кера­мическую декорацию, выходило на просторный парадный двор. Квадратный зал пролётом 10,5 метра был перекрыт куполом. В толще южной стены зала находился украшенный изразцами михраб. По сторонам от него были узкие ниши с выходами наружу. 

Отметив, что наибольшую ценность и художественное своеобразие имела декорация мечети, ­Хаджи Аркадаг заострил внимание на великолепных изображени­ях над аркой двух извивающихся драконов, головы которых обра­щены друг к другу. Изображение драконов на фасаде не имеет ана­лога в декорации архитектурных памятников Центральной Азии, что отмечается и историками, и этнографами. 

Как подчеркнул учёный Аркадаг, существует легенда о тех самых драконах. Так, однажды, в пору правления справедливой и мудрой царицы, люди услышали громкий и тревожный звон колокола. Со­бравшись у ворот, они увидели, что колокол сотрясал огромный дракон. 

При этом он словно указывал то в сторону гор, то на двух мастеров с топорами и пилами, стоявших в толпе. Царица приказала мастерам следовать за драконом, который стал удаляться в горы. 

Там они увидели другого драко­на, который испытывал страшные муки: он проглотил горного коз­ла, рога которого застряли в его глотке. Отважные мастера вошли в раскрытую пасть, перепилили рога и разрубили на части тушу козла, освободив дракона от мучений. 

Тогда первый дракон привёл мастеров в пещеру, полную сокровищ, и позволил им набрать их столько, сколько они могли унести. На следующий день жителей снова разбудил звон колокола. Выйдя, они увидели обоих драконов, которые принесли золото и много драгоцен­ных камней. Сложив всё это у ног царицы, они удалились в горы. 

Царица приказала на эти дра­гоценности построить большую мечеть и на её портале изобразить дарителей – драконов. По легенде, драконы были покровителями жителей Анау, завершил пересказ легенды учёный Аркадаг. 

Как сказал Национальный Лидер туркменского народа, в его книге «Туркменистан – сердце Великого шёлкового пути» подчёркивается, что мечеть Сейита Джемалетдина была разрушена Ашхабадским землетрясением в 1948 году. Под руинами тогда оказались и фрагменты декора, которые более полувека пролежали под землёй. 

Лишь в годы независимости отечественным специалистам удалось достать из-под развалин и по крупицам восстановить фрагменты великолепного произведе­ния изобразительного искусства, созданного нашими предками, отметил Хаджи Аркадаг, подчеркнув, что отреставрированные декоративные элементы мечети Сейита Джемалетдина выставлены в Музее изобразительных искусств Туркменистана. Научный анализ изображений на мечети Сейита Джемалетдина в Анау подтверждает, что они имеют сходство с китайским изобразительным ис­кусством. 

– Ряд учёных предполагает, что это сходство свидетельствует о существовании в Средневеко­вье активных контактов между туркменскими и китайскими мастерами. Конечно, тогда этому процессу способствовал Великий шёлковый путь, через который мастера добирались до Китая, а китайские – приезжали в наш солнечный край, чтобы посетить славные города на туркменской земле и обменяться опытом, – от­метил учёный Аркадаг. 

Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что туркмено-китайские узы дружбы и братства уходят корнями в глубь истории, сказал Герой-Аркадаг, отметив, что в 49 году до нашей эры предки туркмен подписали с народом Китая договор, получивший название «Клятвенный договор». Подобное соглашение свидетельствовало о близости двух народов. В нём ут­верждалось: «Пусть наши сыновья и внуки будут верны этому договору из поколения в поколение».

 – Хочу ещё отметить, что древ­ний город Анау не просто так объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году: по восточному календарю нынешний год у нас считается годом Рыбы, а у китайского народа – годом Дракона, изображения которого и располагались на портале мечети Сейита Джемалетдина, – подчеркнул учёный Аркадаг. 

Приведённые примеры подробно освещаются в недавно вышедшей в свет книге Героя Сердара «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet», сказал Герой Аркадаг. 

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, тот факт, что нынешний год у нас считается годом Рыбы, а у дружественного народа Китая – годом Дракона, имеет большое значение в контексте повышенного внимания мирового сообщества к древнему городу Анау. В то же время это демонстрирует, что наш народ с незапамятных времён поддерживает тесное сотрудничество, особенно культурные связи, с народом Китая, как и с другими народами планеты. 

Мечеть Сейита Джемалетдина, являясь одной из таких историко-культурных ценностей общечеловеческого масштаба, считается неприкосновенной. 

Поскольку ценности рядом с мечетью находятся под охраной, проведение капитальной реконструкции невозможно, и это весьма важно в плане сохранения её в первозданном виде для грядущих поколений. 

Говоря об этом, Хаджи Аркадаг обратился к собравшимся с предложением, если одобрят, в знак проявления почтения к предкам и наследию прошлого, а также уважения личности тех, кто оставил яркий след в истории, новое культовое сооружение, воздвигнутое на этой священной земле, назвать «Мечеть Сейита Джемалетдина». 

Почтенные старейшины, участвующие в садака-агзачаре, одобрили и поддержали предложение Героя-Аркадага, поблагодарив за увековечение имён наших пред­ков, и выразили наилучшие по­желания.

Отметив, что сегодня в новой мечети был дан садака-агзачар, вознесены молитвы и прочитали аяты в священный месяц Ораза, Хаджи-Аркадаг пожелал: «да примет Всевышний наши молитвы!».

«Пусть новая мечеть Сейита Джемалетдина послужит нашему народу в добрых начинаниях!» – сказал Национальный Лидер туркменского народа и, пожелав всем успехов, отбыл с места события.