The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

14.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygyny kabul etdi

Президент Туркменистана принял председателя Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы

The President of Turkmenistan received the Chairman of the Japanese-Turkmen Inter-Parliamentary friendship group

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiakini kabul etdi.

Myhman türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, Ýaponiýanyň Imperatory Naruhitonyň we Premýer-ministri Fumio Kisidanyň döwlet Baştutanymyza iberen mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi ýaly, Ýaponiýada oňyn daşary syýasaty alyp barýan hem-de döretmegiň, ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz myhmany mähirli mübärekläp, dostlukly ýurduň wekiliýetiniň Aşgabada şu gezekki saparynyň çäklerinde geçiriljek duşuşyklaryň däp bolan döwletara hyzmatdaşlygy, şol sanda parlamentara gatnaşyklar ýaly möhüm ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam berjekdigine ynam bildirdi. Döwlet Baştutanymyz Ýaponiýanyň Imperatoryna hem-de Premýer-ministrine salamyny, iň gowy arzuwlaryny beýan edip, iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň deňhukuklylyga, özara hormat goýmaga esaslanýandygyny, onuň uzak möhletleýin strategik häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi.

Duşuşygyň dowamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň abraýly halkara düzümleriň, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde işjeň hyzmatdaşlyk edýändikleri nygtaldy. Ýurtlarymyz halkara giňişlikde hereketlerini utgaşdyryp, birek-biregiň ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen başlangyçlaryny goldaýarlar. Iki döwletiň “Merkezi Aziýa — Ýaponiýa” dialogynyň çäklerindäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy hem ösüş häsiýetine eýedir. Bu dialog hyzmatdaşlygyň netijeli guraly hökmünde özüni görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy hormatly Prezidentimizi bu formata gatnaşyjy ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ilkinji sammitinde görmäge şat boljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sammitiň umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli döwletara gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny belledi.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, durnukly we uzak möhletleýin häsiýete eýedir. Şunda Türkmen-ýapon ykdysady hyzmatdaşlyk komitetiniň işine uly ähmiýet berilýär. Ol hyzmatdaşlygyň bar bolan uly kuwwatyny iş ýüzünde durmuşa geçirmäge ýardam bermäge gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we iri ýapon kompaniýalarynyň dürli ulgamlarda, şol sanda gaz pudagynda, himiýa senagatynda hyzmatdaşlygyň köpýyllyk tejribesini toplandyklary nygtaldy.

Şeýle hem geljek ýyl Ýaponiýada “EKSPO — 2025” Bütindünýä sergisiniň geçiriljekdigi aýdyldy. Bu serginiň Günüň dogýan ýurdunda geçirilmegini goldap ses beren Türkmenistan onuň işine gatnaşmaga uly gyzyklanma bildirýär. Şu maksat bilen, ýörite guramaçylyk topary döredildi we häzirki wagtda degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Ýaponiýanyň ösüşinde we bütindünýä sergileriniň taryhynda möhüm waka boljak “EKSPO — 2025-iň” üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi.

Jenap Endo Toşiaki hoşniýetli sözler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy bu sergä gatnaşmaga çagyrdy.

Söhbetdeşligiň dowamynda medeni-ynsanperwer ulgamyň türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýandygy bellenildi. Iki ýurtda yzygiderli geçirilýän sergiler, Medeniýet günleri we beýleki çäreler bu ugurdaky özara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy döwletara hyzmatdaşlygyň özara hoşmeýilli erk esasynda ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de depginli ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

***

Türkmenistanyň Mejlisinde Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň agzasy Endo Toşiaki bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda kanun çykaryjy edaralaryň ugry boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklarda bu ugra aýratyn ähmiýet berilýär. Şunda sebit derejesinde parlamentara gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Aşgabatda “Merkezi Aziýa — Ýaponiýa” formatynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Ýaponiýanyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň ilkinji duşuşygyny geçirmek başlangyjynyň ähmiýeti bellenildi. Mälim bolşy ýaly, bu başlangyç Ýaponiýa amala aşyran iş saparynyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürüldi.

Hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny hem-de geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagyň çäklerinde ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy. Hususan-da, Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaralaryň iki halkyň arasynda medeni gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirildi.

Dostlukly ýurduň wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň kanun çykaryjy edaralarynyň wekillerini birleşdirýän parlamentara dostluk toparynyň nobatdaky duşuşygy hem geçirildi.

Parlamentleriň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy köpugurly türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmekde möhüm ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, duşuşyga gatnaşyjylar kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak işini dowam etdirmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Şeýle hem toparyň işiniň ileri tutulýan ugurlary, ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde parlament diplomatiýasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо.

Выразив искреннюю признательность за гостеприимство, оказанное на туркменской земле, гость передал главе государства сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Императора Японии Нарухито и Премьер-министра Фумио Кисида. Как отмечалось, в Стране восходящего солнца придают большое значение укреплению плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, претворяющим в жизнь конструктивный внешнеполитический курс и уверенно идущим по пути созидания и прогресса.

Тепло приветствуя гос­тя, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что встречи, проведённые в рамках нынешнего визита делегации дружественной страны в Ашхабад, будут способствовать успешному развитию традиционного межгосударственного диалога, в том числе на таком важном направлении, как связи по линии парламентов. Адресовав ответные приветствия и наилучшие пожелания Императору и Премьер-министру Японии, глава Туркменистана с удовлетворением констатировал, что отношения между двумя государствами основываются на равноправии, взаимном уважении и носят долгосрочный, стратегический характер.

В продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным аспектам туркмено-японского партнёрства. Отмечалось, что Туркменистан и Япония также активно сотрудничают в формате авторитетных международных структур и прежде всего Организации Объединённых Наций. Координируя свою деятельность на международной арене, наши страны поддерживают инициативы друг друга, направленные на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития.

Поступательная динамика присуща взаимодействию на многосторонней основе, в рамках диалога «Центральная Азия+Япония», который зарекомендовал себя эффективным механизмом сотрудничества. В этой связи председатель Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы сказал, что будет рад видеть Президента Сердара Бердымухамедова на Саммите глав государств-участников данного формата.

Президент Туркменистана отметил значение Саммита для наращивания эффективного межгосударственного сотрудничества, отвечающего общим интересам.

Одним из ключевых векторов туркмено-японских отношений является торгово-экономическое партнёрство, носящее устойчивый и долгосрочный характер. Здесь большое значение придаётся деятельности совместного Комитета, призванного способствовать практической реализации имеющегося солидного потенциала сотрудничества. В этом контексте подчёркивалось, что Туркменистан и крупные японские компании накопили многолетний опыт взаимодействия в различных сферах, в том числе в газовой отрасли и химической промышленности.

Отмечалось также, что, как известно, в следующем году Япония будет принимать Всемирную выставку «EXPO-2025». Туркменистан, отдавший голос в поддержку её проведения в Стране восходящего солнца, проявляет огромный интерес к активному участию в глобальном Форуме. В этих целях создан специальный Оргкомитет, и в настоящее время проводится соответствующая подготовительная работа.

Пользуясь представившейся возможностью, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал Японии успехов в проведении «EXPO-2025», которая станет важным событием в истории страны и Всемирных выставок.

Высказав искреннюю признательность за добрые слова, г-н Тошиаки Эндо пригласил главу государства посетить Всемирную выставку.

В ходе беседы также отмечалось, что неотъемлемой составляющей туркмено-японских отношений выступает гуманитарная сфера. О плодотворном характере взаимодействия в данной области свидетельствуют регулярно проводимые в обеих странах выставки, Дни культуры и различные другие мероприятия.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Японо-турк­менской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо выразили уверенность, что конструктивный межгосударственный диалог будет и впредь динамично развиваться по всему своему спектру, опираясь на обоюдную добрую волю и обретая новое наполнение.

* * *

Перспективы двустороннего сотрудничества по линии законо­творческих органов, которому отводится важная роль в традиционно дружественных межгосударственных отношениях, были обсуждены в ходе встречи с председателем Японо-турк­менской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей Парламента Японии Тошиаки Эндо, состоявшейся в Меджлисе Туркменистана.

При этом также подчёркивалось значение инициативы проведения в Ашхабаде первой встречи руководителей Парламентов центральноазиатских государств и Японии в формате диалога «Центральная Азия+Япония» в контексте развития межпарламентского взаимодействия на региональном уровне. Как известно, эта идея была выдвинута Национальным ­Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках рабочего визита в Страну восходящего солнца.

В рамках обсуждения нынешнего состояния и возможностей дальнейшего сотрудничества констатировалось наличие большого потенциала для углубления гуманитарных контактов. В частности, отмечалось, что мероприятия, проводимые по случаю 300-летия со дня рождения основоположника туркменской классической литературы, великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, содействуют укреплению культурных, дружественных и братских связей между народами.

В рамках визита делегации дружественной страны в Медж­лисе также состоялась очередная встреча Межпарламентской группы дружбы, объединяющей представителей законотворческих органов Туркменистана и Японии.

Как отмечалось, упрочение взаимодействия по линии парламентов играет важную роль в совершенствовании договорно-правовой базы многопланового туркмено-японского партнёрства. В этом контексте участники встречи выразили готовность к продолжению практики обмена опытом в области законотворчества. Были также обсуждены прио­ритетные направления дея­тельности Межпарламентской группы дружбы, перспективы реализации возможностей и продвижения парламентской дипломатии в целях укрепления двусторонних и многосторонних связей.

On May 14, 2024, President Serdar Berdimuhamedov received the Chairman of the Japan-Turkmen Interparliamentary friendship group Toshiaki Endo.

Expressing sincere gratitude for the hospitality provided on Turkmen soil, the guest conveyed greetings and best wishes to the head of state from Emperor Naruhito of Japan and Prime Minister Fumio Kishida.

Addressing return greetings and best wishes to the Emperor and Prime Minister of Japan, the head of Turkmenistan stated with satisfaction that relations between the two states are based on equality, mutual respect and are of a long-term, strategic nature.

Continuing the meeting, an interested exchange of views took place on priority aspects of the Turkmen-Japanese partnership. It was noted that Turkmenistan and Japan also actively cooperate in the format of authoritative international structures and, above all, the UN. By coordinating their activities in the international arena, our countries support each other’s initiatives aimed at ensuring global peace and sustainable development.

Progressive dynamics are inherent in interaction on a multilateral basis, within the framework of the “Central Asia + Japan” dialogue, which has proven to be an effective mechanism of cooperation. In this regard, the Chairman of the Japan-Turkmen Interparliamentary friendship group said that he would be glad to see President Serdar Berdimuhamedov at the Summit of Heads of State participating in this format.

The President of Turkmenistan noted the importance of the Summit for building up effective interstate cooperation that meets common interests.

One of the key vectors of Turkmen-Japanese relations is trade and economic partnership, which is sustainable and long-term. Here, great importance is attached to the activities of the joint Committee, designed to facilitate the practical implementation of the existing solid potential for cooperation.

It was also noted that, as is known, next year Japan will host the World Exhibition EXPO-2025. Turkmenistan, which voted in support of its holding in the Land of the Rising Sun, is showing great interest in active participation in the global Forum.

Taking this opportunity, President Serdar Berdimuhamedov wished Japan success in hosting EXPO 2025, which will become an important event in the history of the country and World Exhibitions.

During the conversation, it was also noted that the humanitarian sphere is an integral component of Turkmen-Japanese relations. The fruitful nature of interaction in this area is evidenced by regularly held exhibitions, Culture Days and various other events in both countries.

At the end of the meeting, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov and Chairman of the Japanese-Turkmen Inter-Parliamentary friendship group Toshiaki Endo expressed confidence that constructive interstate dialogue will continue to develop dynamically across its entire spectrum, relying on mutual goodwill and acquiring new content.