​Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский

МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

Русский
16.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumyndaky çykyşy

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана на XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана на XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»

(Kazan şäheri, 2024-nji ýylyň 16-njy maýy)

Hormatly Rustam Nurgaliýewiç!

Hormatly foruma gatnaşyjylar!

Hanymlar we jenaplar!

Ilki bilen, şu ýere ýygnananlary mähirli mübäreklemäge hem-de Tatarystan Respublikasynyň Baştutany hormatly Rustam Nurgaliýewiç Minnihanowa foruma gatnaşmaga we onda çykyş etmäge çakylygy üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň!

Mümkinçilikden peýdalanyp, Rustam Nurgaliýewiçiň Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmekdäki möhüm ornuny hem-de ykdysady, medeni, ylym, bilim, sport ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde köp ýyllaryň dowamynda bitiren şahsy hyzmatlaryny bellemek isleýärin. Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň ähli türkmen halkynyň arasynda uly hormatdan we abraýdan peýdalanýandygy kanunalaýyk ýagdaýdyr. Biz oňa diňe bir ýurdumyz bilen köp ýyllaryň dowamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürýän Russiýanyň iň ösen sebitleriniň biriniň ýolbaşçysy hökmünde garaman, eýsem, ony wepaly dost, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilmeginiň möhüm şerti hökmünde türkmen-tatar doganlyk gatnaşyklarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagynyň tarapdary hökmünde görýäris. Munuň üçin, hormatly Rustam Nurgaliýewiç, Size ägirt uly minnetdarlygymy bildirmäge rugsat ediň!

Elbetde, Tatarystanyň Baştutanynyň Russiýanyň yslam dünýäsi bilen gatnaşyklaryny berkitmekde, özara düşünişmegi, hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, uzak möhletleýin bähbitleri hem-de maksatlary utgaşdyrmakda uly goşandyny aýratyn nygtamak gerek. Rustam Minnihanowyň syýasatçy we diplomat hökmünde başarnyklary köp döwletleriň Baştutanlary bilen özara hormat goýmak, ynanyşmak, açyklyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga ýardam etdi. Bu ugurda uly üstünlikleriň gazanylandygyny görýäris. Şu gezekki geçirilýän foruma gatnaşyjylaryň giň wekilçilikli düzümi hem munuň aýdyň netijesidir.

Gadyrly dostlar!

Häzirki wagtda Russiýa bilen yslam dünýäsiniň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejä çykýandygy äşgärdir. Ol okgunly, yzygiderli ösdürilýär, täze ulgamlary öz içine alýar, has anyk häsiýete we ösüş kuwwatyna eýe bolýar. Munuň özi kanunalaýyk ýagdaýdyr diýip hasaplaýaryn. Bu gatnaşyklaryň esasyny taryhyň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan geografik taýdan goňşuçylygyň, medeni hem ruhy taýdan özara ýakynlaşmagyň we baýlaşmagyň köpasyrlyk tejribesi, Russiýanyňdyr yslam döwletleriniň halklaryna mahsus ruhy-ahlak gymmatlyklaryna birmeňzeş garaýyşlar emele getirýär.

Ýüzýyllyklaryň dowamynda Russiýa we musulman ýurtlary Ýuwaş ummanyndan Atlantik ummana çenli Gündogary hem-de Günbatary birleşdirýän siwilizasion gurşawy döredipdirler. Özara hormat goýmak, birek-biregiň garaýyşlaryny, bähbitlerini ykrar etmek esasynda guralýan gatnaşyklaryň aýratyn görnüşleri kemala geldi. Bu taryhy tejribe häzirki zaman şertlerinde has-da aýratyn ähmiýete we zerurlyga eýe bolýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa we yslam ýurtlary döwletleriňdir halklaryň arasynda hormat goýmak, deňhukuklylyk gatnaşyklaryny nähili gurmagyň nusgasyny görkezýärler, birek-birege wehim salmazdan, bir pursatlyk bähbitleri peýdalanmazdan, hyzmatdaşyň zerurlyklaryna düşünmek bilen garaýarlar. Biziň güýç-kuwwatymyzyň, artykmaçlyklarymyzyň hem-de mümkinçiliklerimiziň hut şunda jemlenendigine ynanýaryn. Bu çemeleşmäniň dünýäde tarapdarlarynyň barha artýandygy äşgärdir. Bu agzalan ýörelgelerden başga-da, Russiýa we yslam dünýäsi hyzmatdaşlygyň netijeli, özüne çekiji ykdysady hem-de tehnologik nusgasyny görkezmelidirler diýip hasap edýärin. Biziň üçin ahlak sütünleri bolan ozaldan gelýän gymmatlyklara, parahatçylyga, durmuş adalatlylygyna ygrarlylyk häzirki zaman meýillerine goşulyşmak, ykdysadyýete, gündelik durmuşa innowasion usullaryň ornaşdyrylmagy bilen utgaşdyrylmalydyr. Şunda bilelikdäki iş üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna ynanýaryn.

Russiýanyň kuwwatly tehnologik, ylym-bilim mümkinçilikleri yslam dünýäsiniň aglaba döwletleriniň ösen infrastrukturasy, baý tebigy serişdeleri, ýaş we işjeň ilaty hem-de ösüş üçin beýleki jedelsiz artykmaçlyklary bilen birlikde, giň gerimli bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek, senagat-energetika, ulag hyzmatdaşlygy, ylmy we bilim alyşmalary, intellektual kuwwaty, öňdebaryjy çözgütleri birleşdirmek babatda durnukly gatnaşyklary ýola goýmak üçin oňyn şertleri döredýär.

Umuman, Russiýanyň we musulman ýurtlarynyň tutuş dünýä üçin hyzmatdaşlyga açyk bolmak bilen, öz ägirt uly mümkinçiliklerini birleşdirip, syýasatda, ykdysadyýetde, ahlak-aňyýet babatynda milli özboluşlylygyny, mertebesini hem-de taryhy tejribesini peseltmezden, hoşniýetli erk-islegi, parahatçylyk söýüjiligi, ösüşe ygrarlylygy görkezmek bilen, ählumumy meýillere oňyn täsir etmäge, döwletleriň we halklaryň arasyndaky gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup galmaga ukyplydyklaryna ynanýaryn. Bu ýeke-täk dogry ýörelgedir. Türkmenistan dünýä bileleşiginiň jogapkärli agzasy hem-de yslam dünýäsiniň bir bölegi hökmünde anyk çäreleridir hereketleri teklip etmek bilen, şeýle çemeleşmä ýardam bermegi öz wezipesi hasaplaýar.

Mälim bolşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda Türkmenistanyň Prezidenti Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Bitaraplygyň we öňüni alyş diplomatiýasynyň mümkinçilikleriniň ulanylmagy bu strategiýanyň aýrylmaz bölegi bolup biler. Türkmenistanyň BMG-ä agza döwletleriň 86-synyň awtordaşlygynda 2025-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan etmek hakynda teklip eden Kararnamasynyň şu ýylyň 21-nji martynda Baş Assambleýa tarapyndan biragyzdan kabul edilmegi ýene-de bir möhüm waka boldy. Bu örän uly we ähmiýetli wakadyr. Pursatdan peýdalanyp, ähli ýurtlara, aýratyn-da, awtordaş döwletlere bu resminamany işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşandyklary hem-de goldandyklary üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bu ýurtlaryň köp sanly wekilleri Kazandaky şu foruma gatnaşýarlar.

Parahatçylygy we ynanyşmagy ilerletmek işinde musulman ýurtlary wajyp orny eýeläp bilerler diýip hasaplaýaryn. Olar dünýädäki gapma-garşylyklary gepleşikler arkaly çözmäge, özara hormat goýmaga esaslanýan dialog üçin şertleri döretmäge, halkara işlerde diňe bir gatnaşyk medeniýetini däl, eýsem, ylalaşyk medeniýetini hem berkarar etmäge berk we ynamly çagyrmalydyrlar. Şu forumda Parahatçylygyň, özara düşünişmegiň we ynanyşmagyň hatyrasyna yslam başlangyjyny işläp taýýarlamak mümkinçiligine seretmegi teklip edýärin. Biz bu başlangyjy çemeleşmeleriňdir teklipleriň ylalaşykly toplumy, parahatçylygyň, hoşniýetliligiň, adalatlylygyň dini bolan yslam dininiň ýörelgeleri esasynda dünýä halklaryna ýüzlenýän özboluşly “Ýol kartasy” hökmünde görýäris. Bu teklibi Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, gyzyklanma bildirýän beýleki halkara düzümler bilen ara alyp maslahatlaşmagy, onuň üstünde bilelikde işlemegi hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň biriniň resminamasy hökmünde öňe sürmegi maksadalaýyk hasaplaýaryn.

Yslam başlangyjynyň ähli döwletleriň oňa goşulyşmagy üçin açyk bolmagy möhümdir. Bu başlangyjyň dünýä jemgyýetçiliginiň ähli jogapkär taraplarynyň, diňe bir syýasatçylaryň däl, eýsem, beýleki adamlaryň hem goldawyna eýe boljakdygyna, musulman ymmatynyň çetde durman, jebisleşendigini we beýleki döwletleriňdir halklaryň goldaw bermeginde dünýädäki işleriň ýagdaýyna işjeň hem-de netijeli täsir etmäge, ylalaşygy gazanmak üçin ýardam bermäge taýýardygyny habar berjekdigine berk ynanýaryn.

Hormatly foruma gatnaşyjylar!

Yslam dini Russiýanyň köpmilletli halkyny we musulman döwletleriniň halklaryny asyrlaryň dowamynda baglanyşdyryp gelýän berk hem durnukly ruhy sütünleriň biridir. Russiýanyň we yslam ýurtlarynyň şahyrlarynyň, filosoflarynyň, akyldarlarynyň, aň-bilim ýaýradyjylarynyň öçmejek eserlerinde öz beýanyny tapan ýokary medeniýetlilik, ahlak güýji, çuňňur ruhy mazmun biziň umumy baýlygymyzdyr. Biz özümizi beýik rus medeniýetinden, edebiýatyndan, sazyndan, kinematografiýasyndan üzňe tutmaýarys, çünki olaryň hem yslamyň paýhas çeşmesinden, biliminden we dünýägaraýşyndan gözbaş alandygyny bilýäris. Şoňa görä-de, olar Russiýa hem musulman ýurtlaryna deň derejede degişlidir.

Şu ýyl Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda beýik türkmen nusgawy şahyry, Gündogaryň akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden bellenilýär. Russiýada, hususan-da, Moskwada, Tatarystan Respublikasynda, Sankt-Peterburgda, Astrahan oblastynda, yslam dünýäsiniň köp ýurtlarynda bu şanly senä bagyşlanan çäreler geçirilýär. Munuň üçin ähli dostlarymyza çuňňur minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Türkmenistanda şeýle goldawa ýokary baha berilýär we oňa diňe bir biziň milli akyldarymyza däl, eýsem, tutuş türkmen halkyna hormat goýmagyň, Türkmenistan bilen ruhy-medeni gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem taýýarlygyň nyşany hökmünde garalýar. Şunuň bilen baglylykda, ýene-de bir möhüm pikiri aýtmagy zerur hasaplaýaryn. Magtymgulynyň ýubileýiniň diňe bir dabaralar bilen çäklenmezligini isleýärin.

Hormatly dostlar!

Goý, bu ýubileý Türkmenistanyň we Russiýanyň, yslam dünýäsiniň ýurtlarynyň arasynda medeni-ynsanperwer, ruhy, ylmy hyzmatdaşlygyň täze tapgyryny kemala getirmek üçin başlangyç bolup hyzmat etsin! Biziň edebiýatçylarymyzy, neşirýatçylarymyzy, alymlarymyzy taryhy-edebi, filosofik temalaryň giň gerimi boýunça bilelikdäki täze taslamalara ruhlandyrsyn! Ýaş zehinleriň bilelikdäki döredijiligine, bilim edaralarynyň ugry boýunça mowzuklaýyn maksatnamalary işläp taýýarlamaga ýardam bersin! Munuň özi geljege goşant bolup, biziň ýurtlarymyza hyzmatdaşlygyň, ösüşiň, özara düşünişmegiň möhüm strategik mümkinçilikleriniň birini üpjün eder, Russiýanyň we yslam dünýäsiniň asylly maksatlarynyň umumylygyny has-da pugtalandyrar.

Üns bereniňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin hem-de mejlise gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglyk, jogapkärli işlerinde üstünlikleri arzuw edýärin. Pursatdan peýdalanyp, Tatarystanyň doganlyk halkyna parahatçylyk, abadançylyk baradaky arzuwlarymy beýan edýärin. Sözümiň ahyrynda hormatly Rustam Nurgaliýewiç Minnihanowyň Russiýa Federasiýasynyň we yslam dünýäsi ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşýan uly goşandyny ýene-de bir gezek bellemek bilen, bu ugurda edilýän tagallalar üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin.

(г.Казань, 16 мая 2024 года)

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Уважаемые участники!

Дамы и господа!

Прежде всего позвольте тепло поприветствовать всех собравшихся и выразить слова благодарности Раису Республики Татарстан, уважаемому Рустаму Нургалиевичу Минниханову за приглашение принять участие и выступить на этом важном Форуме.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы отметить огромную роль Рустама Нургалиевича в укреплении братских отношений между Туркменистаном и Республикой Татарстан, его личные многолетние заслуги в расширении экономических, культурных, научных, образовательных, спортивных связей c нашей страной.

Закономерно, что Раис Республики Татарстан пользуется большим уважением и авторитетом у всего туркменского народа. Мы видим в его лице не просто руководителя одного из самых развитых регионов России, с которым наша страна на протяжении многих лет развивает взаимовыгодные отношения, но и верного, преданного друга, неуклонного и всестороннего прагматика братских туркмено-татарстанских связей как важнейшего фактора успешного наращивания стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией. Позвольте выразить Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, за это огромную признательность.

И конечно, следует особо отметить выдающийся вклад Раиса Татарстана в укрепление связей России с Исламским миром, наведение мостов взаимопонимания и сотрудничества, сопряжение долгосрочных интересов и целей.

Во многом благодаря деятельности Рустама Минниханова, его умению как политика и дипломата выстраивать уважительные, доверительные, открытые отношения с руководителями многих государств мы видим значительные успехи в этом направлении. Одним из результатов является и проведение нынешнего Форума, широкий и представительный состав его участников.

Уважаемые друзья!

Очевидно, что сегодня отношения России с Исламским миром находятся на подъёме. Они обретают динамику и последовательность, охватывают новые сферы, имеют всё более чёткие ориентиры и растущий потенциал. Считаю, что это закономерный и объективный процесс.

В основе его лежат глубокий исторический контекст, многовековой опыт географического соседства, взаимного культурного и духовного проникновения и обогащения, схожее понимание подлинных ценностей и нравственных установок, присущих народам России и исламских государств.

На протяжении столетий Россия и мусульманские страны создавали цивилизационный пояс, соединявший Восток и Запад от Тихого океана до Атлантики. Формировались уникальные формы взаимоотношений, которые в основе своей строились на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга.

Этот исторический опыт в нынешних условиях вновь приобретает особую значимость и необходимость.

В данном контексте Россия и исламские страны демонстрируют пример того, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами – уважительно, равноправно, вникая и понимая потребности и нужды партнёра, не прибегая к давлению, угрозам, использованию сиюминутных выгод. Убеждён, именно в этом наша сила, преимущество и перспектива. Также очевидно, что такой подход приобретает всё больше сторонников в мире.

Вместе с тем, помимо упомянутых принципов, считаю, что Россия и Исламский мир призваны показать образцы эффективных и привлекательных экономических и технологических моделей сотрудничества. Приверженность традиционным ценностям, миру и социальной справедливости, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, должна сочетаться с приобщением к современным тенденциям, инновационным внедрениям в экономику, повседневную жизнь. И здесь, я убеждён, есть огромное поле для совместной деятельности.

Мощный технологический, научный, образовательный потенциал России в совокупности с такими неоспоримыми преимуществами многих государств Исламского мира, как развитая инфраструктура, наличие обширных природных ресурсов, молодого и мобильного населения, других факторов роста, создаёт условия для масштабных совместных проектов, выстраивания устойчивых линий промышленного, энергетического, транспортного сотрудничества, научных и образовательных обменов, объединения интеллектуальных сил и передовых, прорывных решений.

В целом убеждён, что, будучи открытыми к партнёрству для всего мира, Россия и исламские страны, объединив свои огромные возможности, способны самым серьёзным образом и в позитивном ключе повлиять на глобальные тенденции – в политике, экономике, в нравственном и психологическом плане, демонстрируя, что добрая воля, миролюбие, уважение и стремление к прогрессу не в ущерб самобытности, национальному достоинству и историческому опыту должны оставаться краеугольным камнем в отношениях между государствами и народами. Альтернативы здесь нет.

Туркменистан как ответственный член мирового сообщества и часть Исламского мира видит своей целью содействие такому подходу, предлагая конкретные шаги и действия.

Как известно, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Туркменистана выступил с инициативой разработки Стратегии глобальной безопасности, органичной частью которой стало бы использование потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Ещё одним важным событием стало единогласное, при соавторстве 86 государств-членов ООН, принятие 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей предложенной Туркменистаном Резолюции об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Это большое, значимое событие. И я бы хотел, пользуясь случаем, выразить признательность всем странам, и особенно государствам-соавторам, многие представители которых участвуют в нынешнем форуме в Казани, за понимание и активное участие в подготовке и одобрении этого документа.

Считаю, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире, перевода конфликтов в переговорное русло, создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах не только культуры общения, но и культуры консенсуса.

Предлагаю на этом Форуме рассмотреть возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия». Видим её как согласованный комплекс подходов и предложений, своеобразную Дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости, и обращённой к народам планеты.

Считаю целесообразным обсудить это предложение с Организацией исламского сотрудничества, другими заинтересованными международными структурами, вместе поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа.

Важный момент: «Исламская инициатива» должна быть открыта для присоединения к ней всех государств. Уверен, что в таком виде она найдёт отклик у всех здравомыслящих и ответственных сторон мирового сообщества, не только у политиков, но и у простых людей, даст чёткий и мощный сигнал: исламская умма не стоит в стороне, а консолидированно и при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намерена влиять на положение дел в мире, содействовать достижению согласия и компромиссов.

Уважаемые участники!

Ислам – это одна из тех прочных и устойчивых духовных скреп, которые веками связывают многонациональный народ России и народы мусульманских государств.

Высочайшая культура, нравственная сила, глубокая духовность, отражённые в бессмертных творениях поэтов, философов, мыслителей, просветителей России и исламских стран – это наше общее достояние. Мы не отделяем себя от великой русской культуры, литературы, музыки, кинематографа, знаем, что они питались в том числе из источника мудрости, знаний и мировоззрения ислама и потому принадлежат в равной степени и России, и мусульманским странам.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами широко отмечается 300-летие со дня рождения великого классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В России, в частности, в Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Астраханской области, во многих странах Исламского мира проходят мероприятия, посвящённые этому юбилею. Хочу выразить за это огромную благодарность всем нашим друзьям. В Туркменистане высоко ценят такую поддержку и рассматривают её не просто как дань памяти нашему национальному гению, но и как знак уважения к туркменскому народу, готовности укреплять культурные и духовные связи с Туркменистаном.

В этой связи считаю нужным высказать ещё одну важную, на мой взгляд, мысль. Хотелось бы, чтобы юбилей Махтумкули не закончился вместе с самими торжествами.

Уважаемые друзья!

Пусть он станет отправной точкой для формирования нового этапа культурного, гуманитарного, духовного, научного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, странами Исламского мира, воодушевит наших литераторов, издателей, учёных, исследователей на новые совместные проекты по широкому кругу историко-литературных, философских тем, помогает совместному творчеству молодых дарований, выработке тематических программ по линии учебных заведений.

Это вклад в будущее, который обеспечит нашим странам одну из важнейших стратегических перспектив сотрудничества, прогресса, взаимопонимания и симпатии, ещё более упрочит общность благородных помыслов и устремлений России и Исламского мира.

Благодарю за внимание и желаю всем участникам заседания крепкого здоровья, успехов в их ответственной деятельности.

Пользуясь случаем, передаю братскому народу Татарстана пожелания мира и благополучия.

В заключение хочу ещё раз отметить весомый вклад уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и странами Исламского мира и выразить признательность за предпринимаемые усилия в этом направлении.

(г.Казань, 16 мая 2024 года)

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Уважаемые участники!

Дамы и господа!

Прежде всего позвольте тепло поприветствовать всех собравшихся и выразить слова благодарности Раису Республики Татарстан, уважаемому Рустаму Нургалиевичу Минниханову за приглашение принять участие и выступить на этом важном Форуме.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы отметить огромную роль Рустама Нургалиевича в укреплении братских отношений между Туркменистаном и Республикой Татарстан, его личные многолетние заслуги в расширении экономических, культурных, научных, образовательных, спортивных связей c нашей страной.

Закономерно, что Раис Республики Татарстан пользуется большим уважением и авторитетом у всего туркменского народа. Мы видим в его лице не просто руководителя одного из самых развитых регионов России, с которым наша страна на протяжении многих лет развивает взаимовыгодные отношения, но и верного, преданного друга, неуклонного и всестороннего прагматика братских туркмено-татарстанских связей как важнейшего фактора успешного наращивания стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией. Позвольте выразить Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, за это огромную признательность.

И конечно, следует особо отметить выдающийся вклад Раиса Татарстана в укрепление связей России с Исламским миром, наведение мостов взаимопонимания и сотрудничества, сопряжение долгосрочных интересов и целей.

Во многом благодаря деятельности Рустама Минниханова, его умению как политика и дипломата выстраивать уважительные, доверительные, открытые отношения с руководителями многих государств мы видим значительные успехи в этом направлении. Одним из результатов является и проведение нынешнего Форума, широкий и представительный состав его участников.

Уважаемые друзья!

Очевидно, что сегодня отношения России с Исламским миром находятся на подъёме. Они обретают динамику и последовательность, охватывают новые сферы, имеют всё более чёткие ориентиры и растущий потенциал. Считаю, что это закономерный и объективный процесс.

В основе его лежат глубокий исторический контекст, многовековой опыт географического соседства, взаимного культурного и духовного проникновения и обогащения, схожее понимание подлинных ценностей и нравственных установок, присущих народам России и исламских государств.

На протяжении столетий Россия и мусульманские страны создавали цивилизационный пояс, соединявший Восток и Запад от Тихого океана до Атлантики. Формировались уникальные формы взаимоотношений, которые в основе своей строились на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга.

Этот исторический опыт в нынешних условиях вновь приобретает особую значимость и необходимость.

В данном контексте Россия и исламские страны демонстрируют пример того, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами – уважительно, равноправно, вникая и понимая потребности и нужды партнёра, не прибегая к давлению, угрозам, использованию сиюминутных выгод. Убеждён, именно в этом наша сила, преимущество и перспектива. Также очевидно, что такой подход приобретает всё больше сторонников в мире.

Вместе с тем, помимо упомянутых принципов, считаю, что Россия и Исламский мир призваны показать образцы эффективных и привлекательных экономических и технологических моделей сотрудничества. Приверженность традиционным ценностям, миру и социальной справедливости, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, должна сочетаться с приобщением к современным тенденциям, инновационным внедрениям в экономику, повседневную жизнь. И здесь, я убеждён, есть огромное поле для совместной деятельности.

Мощный технологический, научный, образовательный потенциал России в совокупности с такими неоспоримыми преимуществами многих государств Исламского мира, как развитая инфраструктура, наличие обширных природных ресурсов, молодого и мобильного населения, других факторов роста, создаёт условия для масштабных совместных проектов, выстраивания устойчивых линий промышленного, энергетического, транспортного сотрудничества, научных и образовательных обменов, объединения интеллектуальных сил и передовых, прорывных решений.

В целом убеждён, что, будучи открытыми к партнёрству для всего мира, Россия и исламские страны, объединив свои огромные возможности, способны самым серьёзным образом и в позитивном ключе повлиять на глобальные тенденции – в политике, экономике, в нравственном и психологическом плане, демонстрируя, что добрая воля, миролюбие, уважение и стремление к прогрессу не в ущерб самобытности, национальному достоинству и историческому опыту должны оставаться краеугольным камнем в отношениях между государствами и народами. Альтернативы здесь нет.

Туркменистан как ответственный член мирового сообщества и часть Исламского мира видит своей целью содействие такому подходу, предлагая конкретные шаги и действия.

Как известно, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Туркменистана выступил с инициативой разработки Стратегии глобальной безопасности, органичной частью которой стало бы использование потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Ещё одним важным событием стало единогласное, при соавторстве 86 государств-членов ООН, принятие 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей предложенной Туркменистаном Резолюции об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Это большое, значимое событие. И я бы хотел, пользуясь случаем, выразить признательность всем странам, и особенно государствам-соавторам, многие представители которых участвуют в нынешнем форуме в Казани, за понимание и активное участие в подготовке и одобрении этого документа.

Считаю, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире, перевода конфликтов в переговорное русло, создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах не только культуры общения, но и культуры консенсуса.

Предлагаю на этом Форуме рассмотреть возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия». Видим её как согласованный комплекс подходов и предложений, своеобразную Дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости, и обращённой к народам планеты.

Считаю целесообразным обсудить это предложение с Организацией исламского сотрудничества, другими заинтересованными международными структурами, вместе поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа.

Важный момент: «Исламская инициатива» должна быть открыта для присоединения к ней всех государств. Уверен, что в таком виде она найдёт отклик у всех здравомыслящих и ответственных сторон мирового сообщества, не только у политиков, но и у простых людей, даст чёткий и мощный сигнал: исламская умма не стоит в стороне, а консолидированно и при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намерена влиять на положение дел в мире, содействовать достижению согласия и компромиссов.

Уважаемые участники!

Ислам – это одна из тех прочных и устойчивых духовных скреп, которые веками связывают многонациональный народ России и народы мусульманских государств.

Высочайшая культура, нравственная сила, глубокая духовность, отражённые в бессмертных творениях поэтов, философов, мыслителей, просветителей России и исламских стран – это наше общее достояние. Мы не отделяем себя от великой русской культуры, литературы, музыки, кинематографа, знаем, что они питались в том числе из источника мудрости, знаний и мировоззрения ислама и потому принадлежат в равной степени и России, и мусульманским странам.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами широко отмечается 300-летие со дня рождения великого классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В России, в частности, в Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Астраханской области, во многих странах Исламского мира проходят мероприятия, посвящённые этому юбилею. Хочу выразить за это огромную благодарность всем нашим друзьям. В Туркменистане высоко ценят такую поддержку и рассматривают её не просто как дань памяти нашему национальному гению, но и как знак уважения к туркменскому народу, готовности укреплять культурные и духовные связи с Туркменистаном.

В этой связи считаю нужным высказать ещё одну важную, на мой взгляд, мысль. Хотелось бы, чтобы юбилей Махтумкули не закончился вместе с самими торжествами.

Уважаемые друзья!

Пусть он станет отправной точкой для формирования нового этапа культурного, гуманитарного, духовного, научного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, странами Исламского мира, воодушевит наших литераторов, издателей, учёных, исследователей на новые совместные проекты по широкому кругу историко-литературных, философских тем, помогает совместному творчеству молодых дарований, выработке тематических программ по линии учебных заведений.

Это вклад в будущее, который обеспечит нашим странам одну из важнейших стратегических перспектив сотрудничества, прогресса, взаимопонимания и симпатии, ещё более упрочит общность благородных помыслов и устремлений России и Исламского мира.

Благодарю за внимание и желаю всем участникам заседания крепкого здоровья, успехов в их ответственной деятельности.

Пользуясь случаем, передаю братскому народу Татарстана пожелания мира и благополучия.

В заключение хочу ещё раз отметить весомый вклад уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и странами Исламского мира и выразить признательность за предпринимаемые усилия в этом направлении.