The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

24.05.2024

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств

Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi.

Bitarap Türkmenistan GDA-nyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Arkalaşygyň giňişliginde deňhukukly, netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny görkezýär. Bu bolsa türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýär. Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara, sebit guramalarynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek bu strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridir. Türkmenistan GDA agza döwletler bilen gatnaşyklary, umuman, Arkalaşygyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy dostlugyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, taryhyň dowamynda emele gelen gatnaşyklaryň berk binýadynda ýola goýup, GDA-nyň formatyndaky möhüm duşuşyklara we forumlara yzygiderli gatnaşýar, şeýle-de olaryň geçirilýän ýerine öwrülýär. Ýurdumyz döwletara hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň orny eýelemek bilen, bu ugurda yzygiderli ädimleri ädýär, anyk başlangyçlary öňe sürýär.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gurama agza ýurtlaryň wekiliýetleri geldiler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow ýolbaşçylyk etdi. Mejlisiň geçirilýän ýeri paýtagtymyzdaky “Garagum” myhmanhanasy boldy. Bu döwrebap toplumda daşary ýurtly myhmanlary kabul etmek, iri halkara çäreleri geçirmek üçin ähli şertler göz öňünde tutulypdyr.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, hormatly Prezidentimiziň mähirli salamyny we mejlisiň işiniň üstünlikli geçmegi baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Ýygnananlara Arkalaşygyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen Aşgabada gelmäge çakylygy kabul edendikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi. Şunda Türkmenistanyň umumy abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýän, köpugurly kuwwata eýe bolan döwletara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi maksat edinýändigi nygtaldy.

Soňra Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy, 2024-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Başlygy Mihail Mişustine söz berildi. RF-niň Hökümetiniň ýolbaşçysy çäkli düzümde öz işine başlan mejlisi açyp, Aşgabat duşuşygynyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin hormatly Prezidentimize hoşallygyny bildirdi.

Mihail Mişustin şu gezekki mejlise GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň agzasy hökmünde ilkinji gezek Gazagystan Respublikasynyň wezipä täze bellenen Premýer-ministri Olžas Bektenowyň gatnaşýandygyny aýdyp, ýygnananlaryň adyndan oňa alyp barýan jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedewe söz berildi. Ol mejlisiň gün tertibi boýunça degişli maglumat bilen çykyş etdi. Gün tertibi tassyklanandan soňra, GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri, hususan-da, ykdysady ulgamdaky gatnaşyklaryň mümkinçilikleri barada gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy.

Türkmenistanyň şu günki geçirilýän mejlise döwletara hyzmatdaşlyga täze itergi bermäge gönükdirilen waka hökmünde garaýandygyny bellemek gerek. GDA-nyň giňişliginde geljegi nazarlaýan ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynda gatnaşyjy ýurtlaryň tagallalaryny we mümkinçiliklerini birleşdirmek häzirki wagtda esasy wezipe bolup durýar. Türkmenistan bu ugurdaky gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga we diwersifikasiýalaşdyrmaga uly üns berýär. Ýurdumyz tarapyndan teklip edilen hem-de 2019-njy ýylyň oktýabrynda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň sammitiniň jemleri boýunça kabul edilen Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Jarnama munuň aýdyň güwäsidir. Mälim bolşy ýaly, bu konseptual resminama türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanyldy.

Jarnama her bir döwletiň, umuman, Arkalaşygyň ykdysady kuwwatyny netijeli durmuşa geçirmäge, GDA-nyň giňişliginde toplumlaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge, milli ykdysadyýetleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, bilelikdäki täze, giň gerimli taslamalary amala aşyrmaga ýardam bermäge gönükdirilendir. Bu resminama soňra kabul edilen GDA-nyň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ykdysady ösüş Strategiýasynyň esasyny düzdi. Jarnamanyň kabul edilmegi hyzmatdaşlygyň gün tertibini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. Türkmenistan tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýän ulag, ýangyç-energetika, aragatnaşyk, kommunikasiýalar, senagat taýdan goşulyşmak, söwda, innowasiýalar, tehnologiýalar ýaly ulgamlar hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hataryndadyr. Özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak, senagat ulgamynda uzak möhletleýin gatnaşyklary ösdürmek, sanly geçiş, maýa goýum, işewürlik işjeňligini höweslendirmek häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň hataryndadyr. Şunda gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek, geljek üçin meýilnamalary işläp taýýarlamak maksady bilen, bilelikdäki işi utgaşdyrmagyň netijeli guraly hökmünde GDA-nyň Ykdysady Geňeşine ähmiýetli orun degişlidir.

Energetika, ulag-kommunikasiýa hyzmatdaşlygy barada aýdylanda, Türkmenistanyň bu ugurlardaky bar bolan ägirt uly kuwwaty has oňaýly herekete getirmek boýunça başlangyçlarynyň möhümdigi äşgärdir. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň dünýä giňişliginde işjeň öňe sürýän energetika we ulag diplomatiýasynyň ähmiýeti hem artýar. Türkmenistan ulag ulgamynda Demirgazyk — Günorta, Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça ulag geçelgelerini ösdürmek, Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça anyk teklipleri öňe sürýär. Kuwwatly serişde binýady, çäk we üstaşyr taýdan amatly ýerleşmegiň artykmaçlyklary sebit hem-de halkara derejeli giň möçberli infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça tagallalary birleşdirmek üçin giň mümkinçilikleri açýar. Şeýle-de ýurdumyz energetika pudagynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegi berk maksat edinýär. Şunda Türkmenistan bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyň açyk we aýdyň ýörelgeler, birek-birege hormat goýmak, bähbitleri nazara almak, gazanylan ylalaşyklary berk berjaý etmek arkaly ýola goýulmalydygyndan ugur alýar.

Duşuşygyň gün tertibiniň çäklerinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň geçiriljek ýeri we senesi bilen bagly meselä hem seredildi. Kabul edilen çözgüde laýyklykda, mejlis 2024-nji ýylyň noýabrynda Russiýa Federasiýasynda geçiriler.

Soňra mejlis giňişleýin düzümde dowam etdi. Onuň öňüsyrasynda wekiliýetleriň ýolbaşçylarynyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň resmi banneriniň, Arkalaşyga agza ýurtlaryň Döwlet baýdaklarynyň hem-de GDA-nyň baýdagynyň öňünde bilelikde surata düşmek dabarasy boldy.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary S.Lebedew çäkli düzümde geçen duşuşykda garalan meseleler, mejlisiň geljekki işiniň tertibi baradaky maglumat bilen çykyş etdi.

Mejlisiň dowamynda energetika we ulag ulgamyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary boýunça pikir alşyldy.

Ykdysadyýet bilen bir hatarda, medeni-ynsanperwer ulgamdaky ýakyn özara gatnaşyklar GDA-nyň formatyndaky hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup çykyş edýär. Bu ugurda bilelikdäki işiň baý tejribesi toplandy. Sport ulgamy hem möhüm ugurlaryň biri bolup durýar. Bu ugurda ýurdumyz başlangyçly orny eýeleýär. Sportuň, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň höweslendirilmegi we ösdürilmegi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Watanymyzyň paýtagtynda hem-de sebitlerinde bedenterbiýe, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredildi. Türgenlerimiziň halkara ýaryşlarda mynasyp bolan köp sanly medallary, şol sanda 2021-nji ýylda Tokioda geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda agyr atletika boýunça zenanlaryň arasyndaky ýaryşda gazanylan kümüş medal olaryň üstünligine şaýatlyk edýär.

Bu gün Türkmenistan halkara derejedäki ýaryşlary guramakda we geçirmekde baý tejribe toplady. Soňky ýyllarda ýurdumyz ençeme gezek iri sport ýaryşlaryny, şol sanda 2014-nji ýylda windsörfing boýunça dünýä Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlaryň tapgyryny, 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny, 2018-nji ýylda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny, “Amul — Hazar” halkara awtorallisini, 2023-nji ýylda Kuraş boýunça dünýä çempionatyny, tennis boýunça 12 ýaşa çenli ýaş türgenleriň arasynda Merkezi Aziýanyň toparlaýyn ýaryşyny kabul etdi. Şu ýylyň aprel aýynda bolsa Aşgabatda GDA döwletleriniň we beýleki ýurtlaryň toparlarynyň gatnaşmagynda hokkeý boýunça halkara ýaryş üstünlikli geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň oktýabrynda Astanada geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň sammitinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň çäklerinde sport hyzmatdaşlygyny giňeltmek maksady bilen, GDA-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça geňeşiniň howandarlygynda halkara sport ýaryşlaryny geçirmek boýunça utgaşdyryjy komiteti döretmegi teklip etdi, şeýle hem yzygiderli esasda Dostluk oýunlaryny guramak başlangyjyny öňe sürdi. Döwlet Baştutanymyzyň pikirine görä, bu oýunlar diňe bir GDA ýurtlarynyň däl, eýsem, beýleki ýurtlaryň hem türgenleriniň gatnaşmagy üçin açyk bolmalydyr. Şunda Türkmenistanyň ilkinji Dostluk oýunlaryny kabul etmäge taýýardygy tassyklanyldy. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzyň başlangyjy boýunça GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine Aşgabady “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýip yglan etmek baradaky mesele girizildi. Bu teklip duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisi tarapyndan biragyzdan goldanyldy.

Şu ýyl Türkmenistanda we onuň çäginden daşarda türkmen nusgawy şahyry, Gündogaryň akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy dabaraly bellenilýär. GDA döwletleriniň ählisinde bu şanly senä bagyşlanyp çäreler geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň adyndan Arkalaşygyň ýurtlarynyň ählisine akyldar şahyryň hormatyna guralýan dabaralara işjeň gatnaşýandyklary üçin hoşallyk bildirildi. Magtymguly Pyragynyň şanly ýubileýi diňe bir GDA-nyň medeni durmuşyndaky ähmiýetli waka bolmak bilen çäklenmän, eýsem, halklarymyzyň arasyndaky dost-doganlygy, özara düşünişmegi, raýdaşlygy pugtalandyrmagyň hem möhüm şertine öwrülýär.

Mejlisiň jemleri boýunça birnäçe resminama, şol sanda Aşgabat şäherini “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýip yglan etmek hakyndaky Çözgüde gol çekildi.

Bildirilen myhmansöýerlik we GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň ýokary derejede guralandygy üçin türkmen tarapyna çuňňur hoşallyk beýan edildi.

Mejlis tamamlanandan soňra, metbugat maslahatynda onuň netijeleri beýan edildi. Habar berlişi ýaly, çäkli we giňişleýin düzümde geçen duşuşyklarda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň formatyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça giňişleýin pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, mejlisiň ýokary guramaçylyk derejesi we netijeliligi nygtaldy. Gün tertibine girizilen ähli meseleler boýunça degişli çözgütler kabul edildi. GDA-nyň çäklerinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de depginli ösdürmäge gönükdirilen möhüm resminamalara gol çekildi.

Mejlise gatnaşyjylar Aşgabat şäherini “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýip yglan etmek baradaky Çözgüdi biragyzdan kabul etdiler. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine uly goşant goşýar. Bu bolsa özara ýakynlaşmagyň möhüm şerti bolmak bilen, halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna-da ýardam berýär. Şeýle hem Nurlan Seýtimowy (Gazagystan Respublikasy) GDA-nyň Baş sekretarynyň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky çözgüt kabul edildi.

Şu gezekki mejlisi guramaga beren goldawlary, bilelikdäki netijeli işlemek babatda döredilen şertler üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur hoşallyk beýan edildi. Şunda ýurdumyzyň GDA-nyň formatynda köpugurly hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna goşýan saldamly goşandy nygtaldy. Türkmenistan tarapyndan işlenip taýýarlanylan we ýurdumyzyň başlangyjy boýunça kabul edilen hem-de häzirki wagtda üstünlikli durmuşa geçirilýän Arkalaşyga agza döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Jarnamanyň we GDA ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça Hereketleriň maksatnamasynyň ähmiýeti bellenildi.

Şeýlelikde, Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi Bitarap Türkmenistanyň Arkalaşygyň giňişliginde özara gatnaşyklary ösdürmek meselelerinde işjeň we başlangyçly orny eýeleýändigini görkezdi, şeýle-de gatnaşyjy ýurtlaryň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna, umumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydyklaryny tassyklady.

Сегодня в туркменской столице состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Являясь ассоциированным членом СНГ, нейтральный Туркменистан демонстрирует приверженность равноправному плодотворному диалогу на пространстве Содружества, что отвечает приоритетам внешнеполитического курса Отчизны, инициированного Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и ныне успешно претворяемого в жизнь Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Одним из ключевых векторов этой стратегии выступает широкое конструктивное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных и региональных организаций и структур.

Выстраивая отношения с государствами-членами СНГ и в целом партнёрство в рамках Содружества на прочном фундаменте дружбы и добрососедства, исторически сложившихся связей, Туркменистан регулярно участвует в важных встречах и форумах в формате СНГ, а также является местом их проведения. Занимая активную позицию в вопросах межгосударственного взаимодействия, наша страна предпринимает в данном направлении последовательные шаги и выдвигает конкретные инициативы.

Для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП СНГ) в Ашхабад прибыли представительные делегации стран-членов СНГ. По поручению Президента Сердара Бердымухамедова делегацию Туркменистана возглавил заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов.

Местом проведения заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств стал столичный отель «Garagum». В этом современном комплексе предусмотрены все условия как для приёма зарубежных гостей, так и для организации крупных международных мероприятий.

Обращаясь к участникам заседания, руководитель делегации Туркменистана передал слова приветствия и пожелания успешной работы от имени Президента Сердара Бердымухамедова.

В адрес собравшихся была выражена искренняя признательность за принятое приглашение посетить Ашхабад для обсуждения приоритетных направлений взаимодействия в рамках Содружества. При этом подчёркивалась нацеленность Туркменистана на активизацию традиционного межгосударственного сотрудничества, располагающего совокупным разноплановым потенциалом и отвечающего интересам общего благополучия.

Затем слово было предоставлено Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, являющемуся Председателем Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в 2024 году. Открывая заседание, начавшее свою работу в узком формате, руководитель Правительства РФ выразил в адрес Президента Туркменистана признательность за высокий организационный уровень ашхабадской встречи.

Отметив, что в нынешнем заседании в качестве члена Совета глав правительств Содружества Независимых Государств впервые участвует вновь назначенный Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Председатель СГП СНГ от имени всех присутствующих пожелал ему успехов в осуществляемой ответственной деятельности.

Далее слово было предоставлено Генеральному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, который выступил с соответствующей информацией по повестке дня заседания и его регламенту. После их утверждения состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в формате СНГ, в частности, о перспективах продуктивного партнёрства в экономической сфере.

В данном контексте следует отметить, что Туркменистан рассматривает проведение сегодняшнего заседания в качестве события, призванного придать межгосударственному взаимодействию новые стимулы и импульсы. В свете современных реалий главными задачами видятся укрепление экономической составляющей сотрудничества на пространстве СНГ с проекцией на будущее, концентрация усилий и потенциалов стран-участниц на приоритетных направлениях партнёрства.

Туркменистан уделяет большое внимание углублению и диверсификации продуктивных связей в этой сфере. Подтверждением тому является инициированная нашей страной Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, которая была принята по итогам Саммита СНГ, состоявшегося в Ашхабаде в октябре 2019 года. Как известно, этот концептуальный документ был разработан по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Декларация призвана способствовать оптимальной реализации экономического потенциала каждого государства и Содружества в целом, расширению взаимовыгодного комплексного сотрудничества на пространстве СНГ, повышению конкурентоспособности национальных экономик, выходу на новые масштабные совместные проекты. Этот документ лёг в основу Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, принятие которой придало новую содержательную повестку всему ходу партнёрства, в число приоритетов которого включены такие особо выделяемые Туркменистаном направления, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии.

Также в ряду ключевых задач настоящего времени – наращивание взаимной торговли, увеличение объёмов товарооборота, развитие долгосрочных связей в индустриальном секторе, цифровая трансформация, стимулирование инвестиционной и деловой активности.

При этом значимая роль отводится Экономическому совету СНГ как эффективному механизму координации совместной деятельности в целях практической реализации достигнутых договорённостей, выработке перспективных планов на будущее.

Что касается энергетического и транспортно-коммуникационного сотрудничества, то здесь очевидна актуальность и востребованность инициатив Туркменистана по оптимальному задействованию имеющегося внушительного потенциала в данных секторах. В этом аспекте также возрастает роль энергетической и транспортной дипломатии, которую наша страна активно продвигает на мировой арене.

В сфере транспорта Туркменистан выдвигает конкретные предложения по развитию коридоров по маршрутам Север–Юг и Восток–Запад, возрождению в новом формате Великого Шёлкового пути. Мощная ресурсная база, географические и транзитные преимущества обуславливают возможности для успешного сложения усилий по реализации крупномасштабных инфраструктурных стратегий и проектов регионального и международного значения.

Наша страна также твёрдо настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере. При этом как ответственное государство Туркменистан исходит из того, что международное партнёрство в данном сегменте должно строиться на открытых и ясных критериях, взаимном уважении и учёте интересов, строгом соблюдении достигнутых договорённостей.

В рамках повестки дня встречи также был рассмотрен вопрос о дате и месте проведения очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Согласно принятому решению, оно состоится в ноябре 2024 года в Российской Федерации.

Далее заседание продолжилось в расширенном составе. Перед его началом состоялось совместное фотографирование глав делегаций на фоне официального баннера заседания СГП СНГ, Государственных флагов стран-членов Содружества и флага СНГ.

С информацией о вопросах, рассмотренных на встрече в узком составе, о порядке дальнейшей работы заседания выступил Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств С.Лебедев.

В ходе заседания темами конструктивного обмена мнениями также стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.

Наряду с экономическим сектором неотъемлемой составляющей взаимодействия в формате СНГ выступает гуманитарно-культурное направление, где накоплен солидный опыт совместной работы.

Одним из важных элементов этого сотрудничества является спортивная сфера, где наша страна также занимает инициативную позицию. Стимулирование и развитие спорта и массового физкультурно-оздоровительного движения определено в ряду приоритетов государственной политики Туркменистана. В столице и регионах Отчизны созданы все условия для занятий физкультурой и различными видами спорта. В копилке достижений наших спортсменов – многочисленные награды, в том числе серебряная медаль, завоёванная в женских состязаниях по тяжёлой атлетике на XXXII летних Олимпийских играх, состоявшихся в Токио в 2021 году.

Сегодня Туркменистан обладает значительным опытом для организации и проведения соревнований международного уровня. За последние годы наша страна неоднократно принимала крупные спортивные состязания. В их числе – этап Кубка мира по виндсёрфингу в 2014 году, V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году, Чемпионат мира по тяжёлой атлетике и Международное авторалли «Амуль–Хазар» в 2018 году, Чемпионат мира по борьбе кураш и командное первенство Центральной Азии по теннису среди юных спортсменов в возрастной категории до 12 лет в 2023 году. А в апреле нынешнего года в Ашхабаде с успехом прошёл Международный турнир по хоккею, в котором приняли участие команды из государств СНГ и других стран.

Как известно, в октябре 2022 года на Саммите Содружества Независимых Государств в Астане Президент Сердар Бердымухамедов выступил с предложением придать спортивному сотрудничеству СНГ широкий и системный характер, создав Координационный комитет по проведению международных спортивных игр под эгидой Совета СНГ по физической культуре и спорту, а также выдвинул инициативу по организации регулярных Игр дружбы. По идее главы Туркменского государства, эти Игры должны быть открытыми для участия спортсменов не только из СНГ, но и из других стран. При этом была подтверждена готовность Туркменистана принять первые Игры дружбы.

Исходя из этого, по инициативе нашей страны в повестку дня текущего заседания СГП СНГ внесён вопрос об объявлении Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества. Данное предложение получило единогласную поддержку всех участников встречи.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами торжественно отмечается 300-летие со дня рождения основоположника туркменской классической литературы и выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. Во всех государствах СНГ проходят мероприятия, посвящённые знаменательной дате.

В этой связи от имени туркменской стороны была выражена благодарность всем странам Содружества за активное участие в торжествах в честь гениального поэта, творческое наследие которого является неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Юбилей Махтумкули Фраги стал не только значимым событием в культурной жизни СНГ, но и важным фактором укрепления дружбы и братства, взаимопонимания и солидарности между нашими народами, объединёнными общностью высоких духовных и гуманистических ценностей.

По итогам заседания подписан ряд документов, в том числе Решение об объявлении города Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества.

В адрес Туркменистана была выражена глубокая признательность за оказанный радушный приём и прекрасную организацию заседания Совета СГП СНГ, которое прошло в деловом ключе и на высоком уровне.

По завершении заседания его итоги были озвучены на пресс-конференции. Как сообщалось, в ходе встреч в узком и расширенном составе состоялся заинтересованный предметный обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств. В данном контексте подчёркивались высокий организационный уровень заседания и его результативность. По всем вопросам, вынесенным на повестку дня, приняты соответствующие решения. Подписан ряд важных документов, нацеленных на дальнейшее поступательное развитие обоюдовыгодного партнёрства в рамках СНГ.

Участниками заседания единогласно принято Решение об объявлении города Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества. Как отмечалось, Туркменистан вносит большой вклад в активизацию взаимодействия в области спорта, что является важным интеграционным фактором, способствуя упрочению дружественных уз и позитивного общения между народами.

Было также принято Решение о назначении на должность заместителя Генерального секретаря СНГ Нурлана Сейтимова (Республика Казахстан).

В адрес Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова была выражена глубокая признательность за оказанное содействие в организации нынешнего заседания, создание всех условий для плодотворной совместной работы. При этом подчёркивался весомый вклад нашей страны в укрепление и расширение многопланового партнёрства в формате СНГ.

В данной связи отмечалось значение разработанных и принятых по инициативе Туркменистана Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества и Программы действий по активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ, которые успешно выполняются.

Таким образом, состоявшееся в Ашхабаде заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств вновь наглядно продемонстрировало активную и инициативную позицию нейтрального Туркменистана в вопросах развития конструктивного сотрудничества на пространстве СНГ, а также подтвердило приверженность стран-участниц отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного взаимодействия, отвечающего целям общего благополучия.

Сегодня в туркменской столице состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Являясь ассоциированным членом СНГ, нейтральный Туркменистан демонстрирует приверженность равноправному плодотворному диалогу на пространстве Содружества, что отвечает приоритетам внешнеполитического курса Отчизны, инициированного Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и ныне успешно претворяемого в жизнь Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Одним из ключевых векторов этой стратегии выступает широкое конструктивное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных и региональных организаций и структур.

Выстраивая отношения с государствами-членами СНГ и в целом партнёрство в рамках Содружества на прочном фундаменте дружбы и добрососедства, исторически сложившихся связей, Туркменистан регулярно участвует в важных встречах и форумах в формате СНГ, а также является местом их проведения. Занимая активную позицию в вопросах межгосударственного взаимодействия, наша страна предпринимает в данном направлении последовательные шаги и выдвигает конкретные инициативы.

Для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП СНГ) в Ашхабад прибыли представительные делегации стран-членов СНГ. По поручению Президента Сердара Бердымухамедова делегацию Туркменистана возглавил заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов.

Местом проведения заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств стал столичный отель «Garagum». В этом современном комплексе предусмотрены все условия как для приёма зарубежных гостей, так и для организации крупных международных мероприятий.

Обращаясь к участникам заседания, руководитель делегации Туркменистана передал слова приветствия и пожелания успешной работы от имени Президента Сердара Бердымухамедова.

В адрес собравшихся была выражена искренняя признательность за принятое приглашение посетить Ашхабад для обсуждения приоритетных направлений взаимодействия в рамках Содружества. При этом подчёркивалась нацеленность Туркменистана на активизацию традиционного межгосударственного сотрудничества, располагающего совокупным разноплановым потенциалом и отвечающего интересам общего благополучия.

Затем слово было предоставлено Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, являющемуся Председателем Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в 2024 году. Открывая заседание, начавшее свою работу в узком формате, руководитель Правительства РФ выразил в адрес Президента Туркменистана признательность за высокий организационный уровень ашхабадской встречи.

Отметив, что в нынешнем заседании в качестве члена Совета глав правительств Содружества Независимых Государств впервые участвует вновь назначенный Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Председатель СГП СНГ от имени всех присутствующих пожелал ему успехов в осуществляемой ответственной деятельности.

Далее слово было предоставлено Генеральному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, который выступил с соответствующей информацией по повестке дня заседания и его регламенту. После их утверждения состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в формате СНГ, в частности, о перспективах продуктивного партнёрства в экономической сфере.

В данном контексте следует отметить, что Туркменистан рассматривает проведение сегодняшнего заседания в качестве события, призванного придать межгосударственному взаимодействию новые стимулы и импульсы. В свете современных реалий главными задачами видятся укрепление экономической составляющей сотрудничества на пространстве СНГ с проекцией на будущее, концентрация усилий и потенциалов стран-участниц на приоритетных направлениях партнёрства.

Туркменистан уделяет большое внимание углублению и диверсификации продуктивных связей в этой сфере. Подтверждением тому является инициированная нашей страной Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, которая была принята по итогам Саммита СНГ, состоявшегося в Ашхабаде в октябре 2019 года. Как известно, этот концептуальный документ был разработан по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Декларация призвана способствовать оптимальной реализации экономического потенциала каждого государства и Содружества в целом, расширению взаимовыгодного комплексного сотрудничества на пространстве СНГ, повышению конкурентоспособности национальных экономик, выходу на новые масштабные совместные проекты. Этот документ лёг в основу Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, принятие которой придало новую содержательную повестку всему ходу партнёрства, в число приоритетов которого включены такие особо выделяемые Туркменистаном направления, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии.

Также в ряду ключевых задач настоящего времени – наращивание взаимной торговли, увеличение объёмов товарооборота, развитие долгосрочных связей в индустриальном секторе, цифровая трансформация, стимулирование инвестиционной и деловой активности.

При этом значимая роль отводится Экономическому совету СНГ как эффективному механизму координации совместной деятельности в целях практической реализации достигнутых договорённостей, выработке перспективных планов на будущее.

Что касается энергетического и транспортно-коммуникационного сотрудничества, то здесь очевидна актуальность и востребованность инициатив Туркменистана по оптимальному задействованию имеющегося внушительного потенциала в данных секторах. В этом аспекте также возрастает роль энергетической и транспортной дипломатии, которую наша страна активно продвигает на мировой арене.

В сфере транспорта Туркменистан выдвигает конкретные предложения по развитию коридоров по маршрутам Север–Юг и Восток–Запад, возрождению в новом формате Великого Шёлкового пути. Мощная ресурсная база, географические и транзитные преимущества обуславливают возможности для успешного сложения усилий по реализации крупномасштабных инфраструктурных стратегий и проектов регионального и международного значения.

Наша страна также твёрдо настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере. При этом как ответственное государство Туркменистан исходит из того, что международное партнёрство в данном сегменте должно строиться на открытых и ясных критериях, взаимном уважении и учёте интересов, строгом соблюдении достигнутых договорённостей.

В рамках повестки дня встречи также был рассмотрен вопрос о дате и месте проведения очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Согласно принятому решению, оно состоится в ноябре 2024 года в Российской Федерации.

Далее заседание продолжилось в расширенном составе. Перед его началом состоялось совместное фотографирование глав делегаций на фоне официального баннера заседания СГП СНГ, Государственных флагов стран-членов Содружества и флага СНГ.

С информацией о вопросах, рассмотренных на встрече в узком составе, о порядке дальнейшей работы заседания выступил Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств С.Лебедев.

В ходе заседания темами конструктивного обмена мнениями также стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.

Наряду с экономическим сектором неотъемлемой составляющей взаимодействия в формате СНГ выступает гуманитарно-культурное направление, где накоплен солидный опыт совместной работы.

Одним из важных элементов этого сотрудничества является спортивная сфера, где наша страна также занимает инициативную позицию. Стимулирование и развитие спорта и массового физкультурно-оздоровительного движения определено в ряду приоритетов государственной политики Туркменистана. В столице и регионах Отчизны созданы все условия для занятий физкультурой и различными видами спорта. В копилке достижений наших спортсменов – многочисленные награды, в том числе серебряная медаль, завоёванная в женских состязаниях по тяжёлой атлетике на XXXII летних Олимпийских играх, состоявшихся в Токио в 2021 году.

Сегодня Туркменистан обладает значительным опытом для организации и проведения соревнований международного уровня. За последние годы наша страна неоднократно принимала крупные спортивные состязания. В их числе – этап Кубка мира по виндсёрфингу в 2014 году, V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году, Чемпионат мира по тяжёлой атлетике и Международное авторалли «Амуль–Хазар» в 2018 году, Чемпионат мира по борьбе кураш и командное первенство Центральной Азии по теннису среди юных спортсменов в возрастной категории до 12 лет в 2023 году. А в апреле нынешнего года в Ашхабаде с успехом прошёл Международный турнир по хоккею, в котором приняли участие команды из государств СНГ и других стран.

Как известно, в октябре 2022 года на Саммите Содружества Независимых Государств в Астане Президент Сердар Бердымухамедов выступил с предложением придать спортивному сотрудничеству СНГ широкий и системный характер, создав Координационный комитет по проведению международных спортивных игр под эгидой Совета СНГ по физической культуре и спорту, а также выдвинул инициативу по организации регулярных Игр дружбы. По идее главы Туркменского государства, эти Игры должны быть открытыми для участия спортсменов не только из СНГ, но и из других стран. При этом была подтверждена готовность Туркменистана принять первые Игры дружбы.

Исходя из этого, по инициативе нашей страны в повестку дня текущего заседания СГП СНГ внесён вопрос об объявлении Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества. Данное предложение получило единогласную поддержку всех участников встречи.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами торжественно отмечается 300-летие со дня рождения основоположника туркменской классической литературы и выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. Во всех государствах СНГ проходят мероприятия, посвящённые знаменательной дате.

В этой связи от имени туркменской стороны была выражена благодарность всем странам Содружества за активное участие в торжествах в честь гениального поэта, творческое наследие которого является неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Юбилей Махтумкули Фраги стал не только значимым событием в культурной жизни СНГ, но и важным фактором укрепления дружбы и братства, взаимопонимания и солидарности между нашими народами, объединёнными общностью высоких духовных и гуманистических ценностей.

По итогам заседания подписан ряд документов, в том числе Решение об объявлении города Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества.

В адрес Туркменистана была выражена глубокая признательность за оказанный радушный приём и прекрасную организацию заседания Совета СГП СНГ, которое прошло в деловом ключе и на высоком уровне.

По завершении заседания его итоги были озвучены на пресс-конференции. Как сообщалось, в ходе встреч в узком и расширенном составе состоялся заинтересованный предметный обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств. В данном контексте подчёркивались высокий организационный уровень заседания и его результативность. По всем вопросам, вынесенным на повестку дня, приняты соответствующие решения. Подписан ряд важных документов, нацеленных на дальнейшее поступательное развитие обоюдовыгодного партнёрства в рамках СНГ.

Участниками заседания единогласно принято Решение об объявлении города Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества. Как отмечалось, Туркменистан вносит большой вклад в активизацию взаимодействия в области спорта, что является важным интеграционным фактором, способствуя упрочению дружественных уз и позитивного общения между народами.

Было также принято Решение о назначении на должность заместителя Генерального секретаря СНГ Нурлана Сейтимова (Республика Казахстан).

В адрес Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова была выражена глубокая признательность за оказанное содействие в организации нынешнего заседания, создание всех условий для плодотворной совместной работы. При этом подчёркивался весомый вклад нашей страны в укрепление и расширение многопланового партнёрства в формате СНГ.

В данной связи отмечалось значение разработанных и принятых по инициативе Туркменистана Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества и Программы действий по активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ, которые успешно выполняются.

Таким образом, состоявшееся в Ашхабаде заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств вновь наглядно продемонстрировало активную и инициативную позицию нейтрального Туркменистана в вопросах развития конструктивного сотрудничества на пространстве СНГ, а также подтвердило приверженность стран-участниц отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного взаимодействия, отвечающего целям общего благополучия.