The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

16.09.2023

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler, şeýle hem Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny baýram etmäge görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzy syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan mundan beýläk-de ösdürmek, raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalary yzygiderli işlenip taýýarlanylýar. Parlamentara gatnaşyklary giňeltmegiň çäklerinde Täze Zelandiýanyň hem-de Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyklaryň barşynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly toýy mynasybetli ýurdumyzyň durmuşynyň syýasy, ykdysady, medeni ugurlarynda ýokary zähmet üstünliklerini gazanan raýatlarymyzy döwlet sylaglaryna hödürlemek hem-de resminamalary taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler we iri jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada maglumat berildi.

Şeýle hem Mejlisiň deputatlarynyň döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň, döwletiň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak boýunça geçirilýän işleriň, kabul edilýän möhüm çözgütleriň many-mazmunyny, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň jemgyýetçilik-syýasy ähmiýetini ilata düşündirmek maksady bilen, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde yzygiderli çykyş edýändikleri barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işlerini netijeli dowam etdirmegiň möhümdigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli geçiriljek «Senagat-innowasiýa modeli — ýurdumyzyň esasy strategik ugry» atly ylmy-amaly maslahata taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

21-nji sentýabrda geçirilmegi meýilleşdirilýän bu forumy Maliýe we ykdysadyýet ministrligi gurar. Oňa degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, bank ulgamynyň, ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşarlar. Maslahatyň esasy meseleleri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşine gönükdirilen giň gerimli özgertmeler, maliýe-salgyt, pul-karz syýasaty, zähmet gatnaşyklary, maýa goýumlar, sanly ykdysadyýeti ösdürmek ugrunda amala aşyrylýan çäreler, durnukly ösüşi üpjün etmekde innowasiýalaryň ähmiýeti hem-de beýleki ugurlar bilen baglanyşykly bolar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, täze taryhy eýýamda amala aşyrylýan ykdysady strategiýanyň ýurdumyzyň ähli pudaklaryny düýpli döwrebaplaşdyrmaga, senagat taýdan ösüşe, sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga we halkymyzyň abadançylygyny yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow özgertmeleriň anyk netijeleri berip, milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmäge, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge, şol sanda ýurdumyzyň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna işjeň goşulyşmagyna mümkinçilik berýändigini belläp, Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek ylmy-amaly maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän ulgamlarynda, hususan-da, «Türkmengaz» döwlet konserniniň kärhanalarynda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň içerki sarp edijileri tarapyndan tebigy gazyň rejeli peýdalanylmagyny gazanmak, konserniň kärhanalaryny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, olara dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda degişli işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baý uglewodorod serişdelerini netijeli we rejeli ulanmagyň Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmek, senagat pudagynyň okgunly ösüşini gazanmak hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak üçin amatly şertleri döretmekde gaz pudagynyň möhüm orun eýeleýändigini belläp, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişi dowam edýär, möwsümi bellenen möhletlerde geçirmek ugrunda degişli guramaçylyk işleri amala aşyrylýar. Mundan başga-da, kärendeçileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny, bugdaý ekijileri netijeli ulanmak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Bugdaý ekişi geçirilen meýdanlarda gögeriş suwy tutulýar. Şunuň bilen birlikde, pagta ýygymyny gysga möhletde tamamlamak boýunça guramaçylyk işleri ýaýbaňlandyryldy. Ýetişdirilen hasyly pagta ýygýan kombaýnlaryň kömegi bilen ýygnap almak üçin gowaçalaryň ýapragyny düşürmek işleri dowam edýär. «Ak altyny» bökdençsiz kabul etmek we oba hojalyk tehnikalaryny netijeli peýdalanmak, tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary geçirmek ugrunda zerur çäreler görülýär.

Halkymyzy gök we bakja önümleri bilen doly üpjün etmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynda güýzlük ýeralma, gök we beýleki azyklyk ekinler ekilen meýdanlarda ideg işleriniň alnyp barylýandygy barada aýdyldy. Bellenilişi ýaly, suw serişdelerini rejeli we netijeli peýdalanmak, ekerançylyk ýerlerini suw bilen üpjün etmek, ýurdumyzyň sebitlerinde suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak işleri dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişini bellenilen agrotehniki möhletlerde tamamlamak, pagta ýygymy möwsümini üstünlikli geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri, kärendeçi pagtaçylar bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz güýzlük ýeralma we beýleki oba hojalyk ekinleri ekilen meýdanlarda geçirilýän ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylmalydygyny belledi we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow himiýa senagatyny ösdürmek we öndürilýän önümleriň önümçiligini giňeltmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistany senagat taýdan ösen döwlete öwürmäge hem-de senagat ulgamyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilen syýasatynyň netijesinde, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly täze himiýa kärhanalary gurulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň himiýa senagatyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, himiýa önümleriniň öndürilýän möçberini we görnüşlerini artdyrmak boýunça görülýän çäreleriň ähmiýetini belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere baý ýerli serişdeleriň esasynda uly islegden peýdalanýan önümleri öndürmäge ýöriteleşdirilen täze önümçilikleri döretmek bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamak tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisini guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Sergide hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan özgertmeler, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak boýunça gazanylan üstünlikler öz beýanyny tapar. Şeýle hem serginiň çäklerinde Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan ösüşlere, ýetilen sepgitlere bagyşlanan dürli çäreler meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, täze önümleriň, maýa goýum taslamalarynyň, ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny ösdürmegiň geljegi uly maksatnamalarynyň tanyşdyrylyş dabaralaryny geçirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny, pudaklarda giň gerimli işleriň geçirilendigini we uly üstünlikleriň gazanylandygyny belledi. Häzirki wagtda Türkmenistan ýokary tehnologiýalara we innowasiýalara daýanýan, okgunly ösýän döwlet hökmünde uly abraýa eýe bolýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Sergi ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini görkezmek bilen çäklenmän, eýsem, içerki we daşarky bazarlarda önümleri hem-de hyzmatlary ilerletmäge ýardam edýän toplumlaýyn çärä öwrülmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we wise-premýere bu giň gerimli gözden geçirilişiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Arkadag şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda «Arkadagyň säheri» atly kinofestiwaly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan döredijilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzda kinematografiýa işiniň kämilleşdirilmegi, täze filmleriň döredilmegi we köpçülige görkezilmegi, bu ugurda dürli çäreleriň guralmagy, Türkmenistanyň wekilleriniň halkara kinofestiwallara gatnaşmagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär.

Şu ýylyň 14-15-nji oktýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän kinofestiwalyň esasy maksady ýaş zehinleri ýüze çykarmakdan, türkmen kino sungatyny ösdürmekden, ösüp gelýän ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemekden, dünýä jemgyýetçiligini sanly ulgamyň mümkinçilikleri we iň häzirki zaman tehnologiýalar ornaşdyrylan Arkadag şäheri bilen tanyşdyrmakdan, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şeýle forumlaryň geçirilmeginiň olara gatnaşýanlara öz ukyp-başarnyklaryny görkezmäge mümkinçilik berýändigini, ýaşlary sungat bilen meşgullanmaga höweslendirýändigini, hünär taýdan ösmek, tejribe alyşmak üçin mümkinçilikleri döredýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Arkadag şäherinde meýilleşdirilýän kinofestiwal Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we halklarynyň arasynda däp bolan dost-doganlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga hyzmat eder, sebit hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň baýlaşdyrylmagyna ýardam eder. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýtmak bilen, kinofestiwala ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergini we ylmy maslahaty hem-de beýleki möhüm ähmiýetli çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şeýle hem Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanyp, 8-9-njy oktýabrda tutuş ýurdumyzda «Türkmenistan — bagtyýar, sagdyn we ruhubelent ýaşlaryň ýurdy» atly şygar bilen bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çärelerini guramak meýilleşdirilýär. 10 — 12-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda milli saglygy goraýyş, bilim, ylym we sport ulgamlarynda gazanylanlara bagyşlanan halkara sergi we ylmy maslahat guralar. Her ýyl geçirilýän sergä derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri, lukmançylyk hem-de sport enjamlaryny, bilim tehnologiýalaryny öndürýän daşary ýurt kompaniýalary çagyrylar. Utgaşykly görnüşde geçiriljek ylmy maslahata türkmen alymlary we lukmanlary, olaryň daşary ýurtly kärdeşleri gatnaşarlar.

Şeýle hem Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigiň jemlerini jemlemek göz öňünde tutulýar. Sanly ulgam arkaly iki tapgyrda geçirilen halkara bäsleşige ýurdumyzdan we dünýäniň birnäçe ýurtlaryndan ýaş alymlaryň dürli ugurlara degişli ylmy-barlag işleri hem-de taslamalary gelip gowuşdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara sergileri we maslahatlary yzygiderli geçirmegiň wajypdygyny belledi. Bu çäreler dünýä jemgyýetçiligini möhüm durmuş ulgamlarynda gazanylýan üstünlikler barada tanyşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, özara gyzyklanma bildirilýän halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we tejribe alyşmaga hem ýardam edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmagy üçin görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, BMG bilen köpugurly hyzmatdaşlyk oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan döwletimiziň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 5-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasy açyldy. Mejlisiň çäklerinde 19 — 26-njy sentýabr aralygynda ýokary derejeli çäreleriň geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň 17 — 20-nji sentýabr aralygynda Nýu-Ýork şäherine amala aşyrjak iş saparyna taýýarlyk görülýär.

Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň işine, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşmagy meýilleşdirilýär. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini, şol sanda BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirer.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bitarap Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen gatnaşyklarynyň strategik häsiýetini belläp, ýurdumyzyň geljekde-de dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, ählumumy durnukly ösüş üçin şertleri üpjün etmek maksady bilen, BMG-niň çäklerinde oňyn halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam bermäge taýýardygyny nygtady. Türkmenistan sebit we ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň deňagramly hem-de özara kabul ederlikli çözgütlerini işläp taýýarlamaga yzygiderli gatnaşmak bilen, anyk başlangyçlary öňe sürýär, BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygy barha berkidýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerindäki gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryna geljegi nazarlaýan garaýyşlarymyzy, umumy abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýän oňyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerini açyp görkezýän Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlaryny dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek boýunça yzygiderli işleri geçirmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şular barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Nýu-Ýork şäherine iş saparyna taýýarlygynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi wise-premýere tabşyrdy. Şol sessiýada Türkmenistanyň netijeli halkara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam berjek täze, oňyn başlangyçlary beýan ediler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew demir ýol düzümini mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde, Ahal welaýatynyň Kaka we Bäherden etraplarynda hem-de Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde degişli demir ýol menzillerinde döwrebap binalary gurmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň demir ýol ulgamyny ösdürmegiň häzirki döwürde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümi döwrebaplaşdyrmagyň, täze desgalaryň gurluşygynda iň täze tehnologiýalary ulanmagyň wajypdygyny nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провёл по цифровой системе очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены некоторые вопросы государственной жизни.

Первой слово было предоставлено Председателю Меджлиса Д.Гулмановой, проинформировавшей о предпринимаемых практических шагах по модернизации законодательства страны, а также о подготовке к празднованию 32-й годовщины священной независимости Родины.

Как сообщалось, в настоящее время последовательно осуществляется разработка законопроектов, связанных с дальнейшим политическим, социально-экономическим и культурным развитием Отчизны, защитой прав и интересов граждан, повышением уровня жизни населения.

В рамках расширения межпарламентского взаимодействия были приняты верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Новой Зеландии и Социалистической Республики Вьетнам в Туркменистане. В ходе состоявшихся встреч с представителями бизнес-кругов Федеративной Республики Германия обсуждены перспективы укрепления партнёрства.

В ознаменование 32-й годовщины независимости Отчизны ведётся соответствующая работа по подготовке документов к представлению граждан, добившихся высоких трудовых достижений в политической, экономической и культурной сферах жизни страны, к государственным наградам.

Наряду с этим прозвучала информация о ведущейся совместно с министерствами, отраслевыми ведомствами, хякимликами и крупными общественными объединениями подготовке к заседанию Халк Маслахаты в честь Дня независимости Туркменистана.

Также сообщалось, что народные избранники выступают в средствах массовой информации с целью разъяснения населению осуществляемых в нашем государстве социально-экономических преобразований, укрепления демократических основ государства, принимаемых важных решений, а также общественно-политической значимости священной независимости Родины.

Резюмируя прозвучавшую информацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность эффективного продолжения осуществляемой деятельности национального парламента по совершенствованию законодательства страны.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о подготовке к научно-практической конференции «Индустриально-инновационная модель – основной стратегический курс страны», посвящённой 32-й годовщине независимости Туркменистана.

Организатором форума, который планируется провести 21 сентября, выступает министерство финансов и экономики. В нём примут участие представители соответствующих министерств и отраслевых ведомств, банковского сектора, высших учебных заведений.

Ключевыми темами конференции станут осуществляемые под руководством Президента Сердара Бердымухамедова масштабные преобразования, нацеленные на поступательный социально-экономический прогресс Отчизны, предпринимаемые шаги по дальнейшему совершенствованию финансово-налоговой, денежно-кредитной и инвестиционной политики, трудовых отношений, значение цифровизации и инноваций для достижения устойчивого развития, другие актуальные аспекты.

Заслушав отчёт, глава Туркменистана подчеркнул, что экономическая стратегия, претворяемая в жизнь в нашей стране в новую историческую эпоху, направлена на коренную модернизацию всех отраслей народнохозяйственного комплекса, индустриальный рост, широкое внедрение цифровых технологий и в конечном итоге на систематическое повышение благосостояния народа.

Отметив, что реализуемые реформы дают конкретные результаты, позволяя обеспечить устойчивую динамику развития и диверсификацию национальной экономики, успешное решение поставленных важных задач, в том числе по активной интеграции страны в современную систему мирохозяйственных связей, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить высокий организационный уровень проведения научно-практической конференции, приуроченной к Празднику независимости.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов доложил о предпринимаемых шагах в курируемой сфере, в частности, на предприятиях Государственного концерна «Türkmengaz».

Как отмечалось, ведётся соответствующая работа по достижению экономного использования природного газа отечественными потребителями, дальнейшей модернизации предприятий концерна, а также выполнению поставленных перед ними задач по внедрению передовых технологий.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одним из ключевых аспектов экономической стратегии Туркменистана является эффективное и рациональное использование богатейших углеводородных ресурсов. Отметив важность газовой отрасли, которой отводится значимая роль в создании условий для поступательного развития индустриального сектора, обеспечения социально-экономического роста страны и дальнейшего улучшения условий жизни населения, глава государства дал вице-премьеру соответствующие поручения.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев отчитался о ходе сезонных сельскохозяйственных работ в регионах страны.

Отмечалось, что в целях получения урожая будущего года организованно продолжается сев пшеницы, осуществляются соответствующие мероприятия по его своевременному проведению. Кроме того, предпринимаются оперативные шаги по снабжению производителей качественным семенным материалом и эффективному задействованию сеялок, вегетационному поливу засеянных пшеницей полей.

Наряду с этим продолжается кампания по сбору в установленные сроки хлопка. Для проведения механизированной уборки осуществляется дефолиация хлопчатника. Предпринимаются меры для обеспечения бесперебойной работы пунктов приёма «белого золота», эффективного задействования транспортной техники, а также своевременного расчёта с производителями за сданный хлопок-сырец.

Сообщалось, что в целях дальнейшего обеспечения продовольственного изобилия и снабжения населения овощебахчевой продукцией в велаятах продолжается уход за посевами озимого картофеля, овощей и других сельхозкультур.

Прозвучала информация о проведении надлежащих работ по рациональному и эффективному использованию водных ресурсов и орошению земельных угодий. В регионах страны осуществляется очистка оросительных каналов и дренажных сетей.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что высокое качество сезонных сельскохозяйственных работ является важнейшим требованием сегодняшнего дня. В данной связи глава государства поручил вице-премьеру обеспечить контроль за севом пшеницы в установленные агротехнические сроки, а также успешным завершением сезона уборки хлопка, своевременным урегулированием расчётов с арендаторами-хлопкоробами.

Президент Туркменистана отметил, что работы по уходу за полями, засеянными озимыми и другими сельскохозяйственными культурами, должны проводиться в соответствии с нормами агротехники, дав в этой связи вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о проводимой работе по развитию химической промышленности, расширению выпускаемой продукции.

Как отмечалось, в результате усилий Президента Сердара Бердымухамедова, нацеленных на превращение Туркменистана в индустриально развитое государство и диверсификацию промышленного сектора, строятся новые химические предприятия с внедрением передовых технологий.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул значение предпринимаемых шагов по всестороннему развитию отечественной химической промышленности, наращиванию объёмов и ассортимента производимой в стране химической продукции, пользующейся повышенным спросом.

В данной связи вице-премьеру было дано указание держать под контролем вопросы, связанные с созданием новых производств, специализирующихся на выпуске продукции на основе богатейших местных ресурсов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о ведущейся работе по организации выставки экономических достижений, посвящённой Дню независимости Туркменистана.

В экспозиции смотра найдут отражение преобразования, осуществляемые под руководством Президента Сердара Бердымухамедова во всех сферах государственной и общественной жизни в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также достижения, направленные на дальнейшее повышение уровня жизни народа.

В рамках выставки запланированы различные мероприятия, посвящённые прогрессу и достижениям страны за годы независимости.

Кроме того, предусмотрены организация презентаций новинок, инвестиционных проектов и перспективных программ развития различных отраслей экономики.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что во всех областях народнохозяйственного комплекса осуществляются коренные преобразования, проведена масштабная работа, достигнуты большие успехи. Сегодня Туркменистан получил широкую известность как быстро развивающееся государство, опирающееся на высокие технологии и инновации, где успешно реализуются грандиозные проекты, отметил глава государства.

Выставка должна стать не только демонстрацией достижений страны, но и комплексным мероприятием, способствующим продвижению продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках, сказал Президент Туркменистана, адресовав вице-премьеру конкретные поручения по обеспечению высокого уровня проведения предстоящего масштабного смотра.

Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась по вопросу подготовки к проведению в городе Аркадаг кинофестиваля «Arkadagyň säheri» с участием стран Центральной Азии.

Как отмечалось, благодаря реализуемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым созидательной политике в нашей стране создаются широкие возможности для совершенствования кинематографической деятельности, съёмок и демонстрации новых кинофильмов, организации различных мероприятий в данном направлении, а также для участия представителей Туркменистана в международных киносмотрах.

Основная цель кинофестиваля, который намечено провести 14–15 октября текущего года, – выявление молодых талантов, развитие туркменского киноискусства, патриотическое воспитание молодёжи, а также ознакомление мировой общественности с возможностями цифровой системы и оснащённостью передовыми технологиями города Аркадаг, расширение плодотворного взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что проведение подобных форумов позволяет их участникам продемонстрировать свои способности, стимулирует молодёжь к занятиям искусством, создаёт возможности для профессионального роста, а также для творческого общения и обмена опытом.

В данном контексте кинофестиваль, запланированный в городе Аркадаг, послужит дальнейшему укреплению традиционно дружественных, братских отношений между странами и народами Центральной Азии, будет способствовать обогащению культурно-гуманитарных связей, являющихся неотъемлемой и важной составляющей регионального сотрудничества. Говоря об этом, глава Туркменистана поручил обеспечить высокий уровень подготовки к проведению предстоящего
киносмотра.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов доложил о подготовке к международной выставке и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

К Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности также приурочены физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия, которые запланировано провести 8–9 октября по всей стране под девизом «Туркменистан – страна счастливой, здоровой и высокодуховной молодёжи!».

Международная выставка и научная конференция, посвящённые достижениям в сферах здравоохранения, образования, науки и спорта, будут организованы в Торгово-промышленной палате Туркменистана 10–12 октября.

К участию в ежегодном смотре будут приглашены ведущие иностранные компании, специализирующиеся в производстве лекарственных препаратов и средств медицинского назначения, медицинского и спортивного оборудования, разработке образовательных технологий. В научном форуме, который пройдёт в гибридном формате, примут участие туркменские учёные и медики, а также их коллеги из зарубежных стран.

Планируется подвести итоги международного научного конкурса «Высокие технологии и инновационные разработки», проведённого среди молодёжи в году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Молодые учёные из нашей страны и ряда других государств приняли участие в международном конкурсе, проходившем в два этапа посредством цифровой системы.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность регулярного проведения международных выставок и конференций, призванных не только знакомить мировую общественность с успехами и достижениями важнейших социальных сфер, но и способствовать налаживанию взаимозаинтересованного международного сотрудничества и обмену накопленным опытом.

В данной связи глава государства поручил вице-премьеру обеспечить контроль за проведением всех намеченных мероприятий на высоком организационном уровне.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов доложил о подготовке к участию делегации Туркменистана во главе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Как подчёркивалось, многовекторное сотрудничество с ООН является одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Отчизны, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и конструктивного международного партнёрства.

Как известно, 5 сентября текущего года в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. С 19 по 26 сентября в её рамках предусматривается проведение мероприятий высокого уровня.

В настоящее время ведётся подготовка к рабочему визиту Президента Туркменистана в Нью-Йорк, намеченному на 17–20 сентября.

В рамках визита запланировано участие Президента Туркменистана в работе 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, а также в первой встрече в формате многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии и Соединённых Штатов Америки «С5+1». Наряду с этим глава государства проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарём ООН.

Резюмируя отчёт и подчеркнув стратегический характер партнёрства нейтрального Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность нашей страны и впредь содействовать наращиванию позитивного международного взаимодействия в формате ООН в целях упрочения всеобщего мира и безопасности, обеспечения условий для всеобщего устойчивого развития. Принимая активное участие в выработке сбалансированных и взаимоприемлемых решений актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, наша страна выдвигает конкретные инициативы, последовательно укрепляет сотрудничество со специализированными учреждениями ООН.

В данной связи глава государства отметил важность проведения планомерной работы по разъяснению мировой общественности приоритетных позиций Туркменистана, отражающих перспективное видение ключевых направлений взаимодействия на платформе Организации Объединённых Наций, возможностей дальнейшего развития эффективного партнёрства, отвечающего интересам общего благополучия.

Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить высокий организационный уровень подготовки к рабочему визиту Правительственной делегации нашей страны в Нью-Йорк в целях участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будут озвучены новые конструктивные инициативы Туркменистана, призванные способствовать наращиванию плодотворного международного сотрудничества.

Затем генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил об осуществляемой работе по реализации планов дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры.

В частности, сообщалось, что в соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» планируется строительство на соответствующих железнодорожных станциях города Байрамали Марыйского велаята, Каахкинского и Бахерденского этрапов Ахалского велаята, а также города Балканабат Балканского велаята современных зданий.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что развитие железнодорожной сети в Туркменистане – один из важнейших приоритетов государственной политики в современную эпоху.

В данном контексте глава государства указал на необходимость модернизации отраслевой инфраструктуры, внедрения новейших технологий при строительстве объектов, дав руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

На заседании были рассмотрены также другие важные вопросы государственной жизни.

Завершая очередное заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во благо родной Отчизны.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провёл по цифровой системе очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены некоторые вопросы государственной жизни.

Первой слово было предоставлено Председателю Меджлиса Д.Гулмановой, проинформировавшей о предпринимаемых практических шагах по модернизации законодательства страны, а также о подготовке к празднованию 32-й годовщины священной независимости Родины.

Как сообщалось, в настоящее время последовательно осуществляется разработка законопроектов, связанных с дальнейшим политическим, социально-экономическим и культурным развитием Отчизны, защитой прав и интересов граждан, повышением уровня жизни населения.

В рамках расширения межпарламентского взаимодействия были приняты верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Новой Зеландии и Социалистической Республики Вьетнам в Туркменистане. В ходе состоявшихся встреч с представителями бизнес-кругов Федеративной Республики Германия обсуждены перспективы укрепления партнёрства.

В ознаменование 32-й годовщины независимости Отчизны ведётся соответствующая работа по подготовке документов к представлению граждан, добившихся высоких трудовых достижений в политической, экономической и культурной сферах жизни страны, к государственным наградам.

Наряду с этим прозвучала информация о ведущейся совместно с министерствами, отраслевыми ведомствами, хякимликами и крупными общественными объединениями подготовке к заседанию Халк Маслахаты в честь Дня независимости Туркменистана.

Также сообщалось, что народные избранники выступают в средствах массовой информации с целью разъяснения населению осуществляемых в нашем государстве социально-экономических преобразований, укрепления демократических основ государства, принимаемых важных решений, а также общественно-политической значимости священной независимости Родины.

Резюмируя прозвучавшую информацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность эффективного продолжения осуществляемой деятельности национального парламента по совершенствованию законодательства страны.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о подготовке к научно-практической конференции «Индустриально-инновационная модель – основной стратегический курс страны», посвящённой 32-й годовщине независимости Туркменистана.

Организатором форума, который планируется провести 21 сентября, выступает министерство финансов и экономики. В нём примут участие представители соответствующих министерств и отраслевых ведомств, банковского сектора, высших учебных заведений.

Ключевыми темами конференции станут осуществляемые под руководством Президента Сердара Бердымухамедова масштабные преобразования, нацеленные на поступательный социально-экономический прогресс Отчизны, предпринимаемые шаги по дальнейшему совершенствованию финансово-налоговой, денежно-кредитной и инвестиционной политики, трудовых отношений, значение цифровизации и инноваций для достижения устойчивого развития, другие актуальные аспекты.

Заслушав отчёт, глава Туркменистана подчеркнул, что экономическая стратегия, претворяемая в жизнь в нашей стране в новую историческую эпоху, направлена на коренную модернизацию всех отраслей народнохозяйственного комплекса, индустриальный рост, широкое внедрение цифровых технологий и в конечном итоге на систематическое повышение благосостояния народа.

Отметив, что реализуемые реформы дают конкретные результаты, позволяя обеспечить устойчивую динамику развития и диверсификацию национальной экономики, успешное решение поставленных важных задач, в том числе по активной интеграции страны в современную систему мирохозяйственных связей, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить высокий организационный уровень проведения научно-практической конференции, приуроченной к Празднику независимости.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов доложил о предпринимаемых шагах в курируемой сфере, в частности, на предприятиях Государственного концерна «Türkmengaz».

Как отмечалось, ведётся соответствующая работа по достижению экономного использования природного газа отечественными потребителями, дальнейшей модернизации предприятий концерна, а также выполнению поставленных перед ними задач по внедрению передовых технологий.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одним из ключевых аспектов экономической стратегии Туркменистана является эффективное и рациональное использование богатейших углеводородных ресурсов. Отметив важность газовой отрасли, которой отводится значимая роль в создании условий для поступательного развития индустриального сектора, обеспечения социально-экономического роста страны и дальнейшего улучшения условий жизни населения, глава государства дал вице-премьеру соответствующие поручения.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев отчитался о ходе сезонных сельскохозяйственных работ в регионах страны.

Отмечалось, что в целях получения урожая будущего года организованно продолжается сев пшеницы, осуществляются соответствующие мероприятия по его своевременному проведению. Кроме того, предпринимаются оперативные шаги по снабжению производителей качественным семенным материалом и эффективному задействованию сеялок, вегетационному поливу засеянных пшеницей полей.

Наряду с этим продолжается кампания по сбору в установленные сроки хлопка. Для проведения механизированной уборки осуществляется дефолиация хлопчатника. Предпринимаются меры для обеспечения бесперебойной работы пунктов приёма «белого золота», эффективного задействования транспортной техники, а также своевременного расчёта с производителями за сданный хлопок-сырец.

Сообщалось, что в целях дальнейшего обеспечения продовольственного изобилия и снабжения населения овощебахчевой продукцией в велаятах продолжается уход за посевами озимого картофеля, овощей и других сельхозкультур.

Прозвучала информация о проведении надлежащих работ по рациональному и эффективному использованию водных ресурсов и орошению земельных угодий. В регионах страны осуществляется очистка оросительных каналов и дренажных сетей.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что высокое качество сезонных сельскохозяйственных работ является важнейшим требованием сегодняшнего дня. В данной связи глава государства поручил вице-премьеру обеспечить контроль за севом пшеницы в установленные агротехнические сроки, а также успешным завершением сезона уборки хлопка, своевременным урегулированием расчётов с арендаторами-хлопкоробами.

Президент Туркменистана отметил, что работы по уходу за полями, засеянными озимыми и другими сельскохозяйственными культурами, должны проводиться в соответствии с нормами агротехники, дав в этой связи вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о проводимой работе по развитию химической промышленности, расширению выпускаемой продукции.

Как отмечалось, в результате усилий Президента Сердара Бердымухамедова, нацеленных на превращение Туркменистана в индустриально развитое государство и диверсификацию промышленного сектора, строятся новые химические предприятия с внедрением передовых технологий.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул значение предпринимаемых шагов по всестороннему развитию отечественной химической промышленности, наращиванию объёмов и ассортимента производимой в стране химической продукции, пользующейся повышенным спросом.

В данной связи вице-премьеру было дано указание держать под контролем вопросы, связанные с созданием новых производств, специализирующихся на выпуске продукции на основе богатейших местных ресурсов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о ведущейся работе по организации выставки экономических достижений, посвящённой Дню независимости Туркменистана.

В экспозиции смотра найдут отражение преобразования, осуществляемые под руководством Президента Сердара Бердымухамедова во всех сферах государственной и общественной жизни в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также достижения, направленные на дальнейшее повышение уровня жизни народа.

В рамках выставки запланированы различные мероприятия, посвящённые прогрессу и достижениям страны за годы независимости.

Кроме того, предусмотрены организация презентаций новинок, инвестиционных проектов и перспективных программ развития различных отраслей экономики.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что во всех областях народнохозяйственного комплекса осуществляются коренные преобразования, проведена масштабная работа, достигнуты большие успехи. Сегодня Туркменистан получил широкую известность как быстро развивающееся государство, опирающееся на высокие технологии и инновации, где успешно реализуются грандиозные проекты, отметил глава государства.

Выставка должна стать не только демонстрацией достижений страны, но и комплексным мероприятием, способствующим продвижению продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках, сказал Президент Туркменистана, адресовав вице-премьеру конкретные поручения по обеспечению высокого уровня проведения предстоящего масштабного смотра.

Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась по вопросу подготовки к проведению в городе Аркадаг кинофестиваля «Arkadagyň säheri» с участием стран Центральной Азии.

Как отмечалось, благодаря реализуемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым созидательной политике в нашей стране создаются широкие возможности для совершенствования кинематографической деятельности, съёмок и демонстрации новых кинофильмов, организации различных мероприятий в данном направлении, а также для участия представителей Туркменистана в международных киносмотрах.

Основная цель кинофестиваля, который намечено провести 14–15 октября текущего года, – выявление молодых талантов, развитие туркменского киноискусства, патриотическое воспитание молодёжи, а также ознакомление мировой общественности с возможностями цифровой системы и оснащённостью передовыми технологиями города Аркадаг, расширение плодотворного взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что проведение подобных форумов позволяет их участникам продемонстрировать свои способности, стимулирует молодёжь к занятиям искусством, создаёт возможности для профессионального роста, а также для творческого общения и обмена опытом.

В данном контексте кинофестиваль, запланированный в городе Аркадаг, послужит дальнейшему укреплению традиционно дружественных, братских отношений между странами и народами Центральной Азии, будет способствовать обогащению культурно-гуманитарных связей, являющихся неотъемлемой и важной составляющей регионального сотрудничества. Говоря об этом, глава Туркменистана поручил обеспечить высокий уровень подготовки к проведению предстоящего
киносмотра.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов доложил о подготовке к международной выставке и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

К Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности также приурочены физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия, которые запланировано провести 8–9 октября по всей стране под девизом «Туркменистан – страна счастливой, здоровой и высокодуховной молодёжи!».

Международная выставка и научная конференция, посвящённые достижениям в сферах здравоохранения, образования, науки и спорта, будут организованы в Торгово-промышленной палате Туркменистана 10–12 октября.

К участию в ежегодном смотре будут приглашены ведущие иностранные компании, специализирующиеся в производстве лекарственных препаратов и средств медицинского назначения, медицинского и спортивного оборудования, разработке образовательных технологий. В научном форуме, который пройдёт в гибридном формате, примут участие туркменские учёные и медики, а также их коллеги из зарубежных стран.

Планируется подвести итоги международного научного конкурса «Высокие технологии и инновационные разработки», проведённого среди молодёжи в году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Молодые учёные из нашей страны и ряда других государств приняли участие в международном конкурсе, проходившем в два этапа посредством цифровой системы.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность регулярного проведения международных выставок и конференций, призванных не только знакомить мировую общественность с успехами и достижениями важнейших социальных сфер, но и способствовать налаживанию взаимозаинтересованного международного сотрудничества и обмену накопленным опытом.

В данной связи глава государства поручил вице-премьеру обеспечить контроль за проведением всех намеченных мероприятий на высоком организационном уровне.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов доложил о подготовке к участию делегации Туркменистана во главе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Как подчёркивалось, многовекторное сотрудничество с ООН является одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Отчизны, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и конструктивного международного партнёрства.

Как известно, 5 сентября текущего года в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. С 19 по 26 сентября в её рамках предусматривается проведение мероприятий высокого уровня.

В настоящее время ведётся подготовка к рабочему визиту Президента Туркменистана в Нью-Йорк, намеченному на 17–20 сентября.

В рамках визита запланировано участие Президента Туркменистана в работе 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, а также в первой встрече в формате многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии и Соединённых Штатов Америки «С5+1». Наряду с этим глава государства проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарём ООН.

Резюмируя отчёт и подчеркнув стратегический характер партнёрства нейтрального Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность нашей страны и впредь содействовать наращиванию позитивного международного взаимодействия в формате ООН в целях упрочения всеобщего мира и безопасности, обеспечения условий для всеобщего устойчивого развития. Принимая активное участие в выработке сбалансированных и взаимоприемлемых решений актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, наша страна выдвигает конкретные инициативы, последовательно укрепляет сотрудничество со специализированными учреждениями ООН.

В данной связи глава государства отметил важность проведения планомерной работы по разъяснению мировой общественности приоритетных позиций Туркменистана, отражающих перспективное видение ключевых направлений взаимодействия на платформе Организации Объединённых Наций, возможностей дальнейшего развития эффективного партнёрства, отвечающего интересам общего благополучия.

Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить высокий организационный уровень подготовки к рабочему визиту Правительственной делегации нашей страны в Нью-Йорк в целях участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будут озвучены новые конструктивные инициативы Туркменистана, призванные способствовать наращиванию плодотворного международного сотрудничества.

Затем генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил об осуществляемой работе по реализации планов дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры.

В частности, сообщалось, что в соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» планируется строительство на соответствующих железнодорожных станциях города Байрамали Марыйского велаята, Каахкинского и Бахерденского этрапов Ахалского велаята, а также города Балканабат Балканского велаята современных зданий.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что развитие железнодорожной сети в Туркменистане – один из важнейших приоритетов государственной политики в современную эпоху.

В данном контексте глава государства указал на необходимость модернизации отраслевой инфраструктуры, внедрения новейших технологий при строительстве объектов, дав руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

На заседании были рассмотрены также другие важные вопросы государственной жизни.

Завершая очередное заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во благо родной Отчизны.