The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

24.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

Президент Туркменистана принял Премьер-министра Республики Таджикистан

The President of Turkmenistan received the Prime Minister of the Republic of Tajikistan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Kohir Rasulzodany kabul etdi.

Döwlet Baştutanymyz myhmany gadymy türkmen topragynda mähirli mübärekläp, şu gezekki mejlisiň GDA-nyň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, şeýle-de öňde boljak duşuşyklaryň türkmen-täjik hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmak üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna ynam bildirdi.

Myhman wagt tapyp kabul edilendigi hem-de döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik, şeýle hem Arkalaşygyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza we Gahryman Arkadagymyza Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan GDA-nyň mümkinçilikleriniň artdyrylmagyny hemmetaraplaýyn goldaýar, özara bähbitli gatnaşyklaryň häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, täze anyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna ýardam berýär.

Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň has işjeňleşendigini kanagatlanma bilen belläp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň türkmen we täjik halklarynyň gadymdan gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk däplerine esaslanýandygyny aýtdy. Iki ýurduň arasyndaky hoşniýetli gatnaşyklaryň ýokary derejesini belläp, hormatly Prezidentimiz geçen ýylyň sentýabrynda Täjigistana bolan iş saparynyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň aprelinde dostlukly ýurda amala aşyran resmi saparynyň ähmiýetine ünsi çekdi. Şunda şol saparlaryň barşynda gazanylan ylalaşyklaryň, gol çekilen resminamalaryň strategik häsiýete eýe bolan türkmen-täjik dialogynyň mundan beýläk-de ilerledilmegine uly itergi berendigi bellenildi.

Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri hormatly Prezidentimiziň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň Täjigistana amala aşyran saparlarynyň döwletara gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmakda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny aýtdy.

Söwda-ykdysady ulgam döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Täjigistanyň özara söwdanyň, maýa goýumlaryň möçberini artdyrmak, dürli pudaklarda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak, hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynda, şol sanda senagat, ulag, energetika, oba hojalygy ýaly pudaklarda bar bolan mümkinçilikleri kesgitlemek üçin ýeterlik kuwwatynyň bardygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz medeni-ynsanperwer ulgamyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolup durýandygyny nygtap, ýurtlarymyzyň medeniýet, sungat, ylym, bilim ulgamlarynda bilelikde işlemek we tejribe alyşmak üçin uly mümkinçiliklere eýedigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, myhman Täjigistanyň Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynda Magtymguly adyndaky umumybilim berýän orta mekdebiň gurulmagynyň bilim ulgamyndaky netijeli gatnaşyklaryň aýdyň mysaly bolup durýandygyny belledi.

Pursatdan peýdalanyp, Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri döwlet Baştutanymyzy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar bilen gutlap, “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynda beýleki halklaryň görnükli wekilleriniň heýkelleri bilen birlikde, täjik şahyry Saýido Nasafiniň hem heýkeliniň ýerleşdirilmeginiň örän guwandyryjydygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz doganlyk halklaryň abadançylygynyň bähbidine Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy ugur edinýändigini belläp, Prezident Emomali Rahmona mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Duşuşygyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz hem-de myhman birek-birege berk jan saglyk, abadançylyk, işlerinde üstünlikleri arzuw etdiler.

* * *

Şu gün Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda Arkadag şäherine baryp gördi. Bu ýerde Täjigistanyň Hökümetiniň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow bilen duşuşdy.

Söhbetdeşligiň dowamynda bellenilişi ýaly, täze şäher türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan hem-de häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň anyk netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri doganlyk Türkmenistanda häzirki zaman şäher gurşawyny döretmek boýunça baý tejribäniň toplanandygyny aýtdy. Munuň özi “akylly” şäher konsepsiýasyny durmuşa geçirmek babatda özara tejribe alyşmak hem-de netijeli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Soňra Täjigistanyň Hökümetiniň Başlygy üçin Arkadag şäheri boýunça tanyşlyk gezelenji guraldy. Bu şäheriň keşbinde milli binagärligiň iň gowy ýörelgeleri häzirki zaman binagärlik we dizaýn ulgamynyň öňdebaryjy meýilleri bilen sazlaşykly utgaşýar. Köpetdagyň eteginde ýerleşýän şäheriň durmuşynyň ähli ulgamlaryna innowasion sanly tehnologiýalar ornaşdyrylandyr.

Premýer-ministr Kohir Rasulzoda Arkadag şäheri bilen tanyşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, bu ýere gelip görmegiň özünde ýatdan çykmajak täsirleri galdyrandygyny aýtdy.

Şeýle hem belent mertebeli myhman paýtagtymyzdaky “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumyna bardy hem-de dürli ýurtlaryň meşhur ýazyjy-şahyrlarynyň heýkelleri ýerleşdirilen seýilgähi synlady. Şol şahsyýetleriň hatarynda täjik şahyry Saýido Nasafi hem mynasyp orun eýeleýär.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода, прибывшего в нашу страну для участия в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Поприветствовав гостя на гостеприимной туркменской земле, глава государства отметил, что заседание Содружества предоставит хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия в рамках СНГ, выразив уверенность, что предстоящие переговоры откроют большие возможности для вывода туркмено-таджикского сотрудничества на качественно новый уровень.

Выразив глубокую признательность за уделённое для встречи время и возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества на приоритетных направлениях, а также за организацию на высоком уровне заседания Совета глав правительств СНГ, гость передал главе государства и Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Как подчёркивалось, Туркменистан всемерно поддерживает развитие потенциала Содружества, содействует наполнению взаимовыгодных отношений новым конкретным содержанием в соответствии с объективными требованиями дня.

Глава государства с удовлетворением отметил, что в последнее время отношения между Туркменистаном и Таджикистаном заметно активизировались, подчеркнув, что развитие двусторонних связей опирается на давние традиции дружбы и добрососедства туркменского и таджикского народов.

Констатируя высокий уровень добрых и искренних отношений между нашими странами, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на своём рабочем визите в сентябре прошлого года и официальном визите Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в апреле текущего года в Республику Таджикистан. При этом отмечалось, что достигнутые в ходе визитов договорённости и подписанные документы придали мощный импульс дальнейшему динамичному развитию туркмено-таджикского диалога, которому придан стратегический характер.

Премьер-министр Республики Таджикистан также отметил, что визиты Президента Туркменистана и Героя-Аркадага в Таджикистан имеют большое значение в выводе межгосударственных отношений на качественно новый уровень.

Приоритетным направлением межгосударственного партнёрства является торгово-экономическая сфера. В данном контексте отмечалось, что Туркменистан и Таджикистан располагают достаточным потенциалом для увеличения объёмов взаимной торговли, инвестиций, осуществления совместных проектов в различных отраслях, определения новых сфер взаимодействия, в том числе по таким направлениям, как промышленность, транспорт, энергетика и сельское хозяйство.

Неотъемлемой составляющей двусторонних отношений выступает и культурно-гуманитарная сфера, подчеркнул глава государства, выразив убеждённость, что наши страны имеют большие перспективы для совместной работы и обмена опытом в области культуры и искусства, науки и образования.

В этой связи гость подчеркнул, что строительство общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в районе Дусти Хатлонской области является ярким примером братских отношений в сфере образования.

Пользуясь случаем, Премьер-министр Республики Таджикистан поздравил главу государства с торжествами по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, выразив удовлетворение, что в культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy», наряду с памятниками выдающихся представителей разных народов, установлена статуя таджикского поэта Сайидо Насафи.

Отметив, что Туркменистан намерен и далее укреплять конструктивное сотрудничество с Республикой Таджикистан во благо братских народов, Президент Сердар Бердымухамедов передал тёплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Эмомали Рахмону.

В завершение встречи глава Туркменистана и его гость обменялись пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности.

* * *

В этот же день Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода посетил город Аркадаг. Здесь состоялась встреча руководителя Правительства Таджикистана с председателем Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразовым.

Как подчёркивалось в ходе беседы, новый город – конкретный результат грандиозных реформ, развёрнутых в Туркменистане по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и ныне успешно реализуемых под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

В данной связи Премьер-министр Республики Таджикистан отметил, что в братском Туркменистане наработан большой опыт по созданию современного городского пространства. Это открывает широкие возможности для взаимополезного обмена опытом и плодотворного сотрудничества в области реализации концепции «умных городов».

Затем для руководителя Правительства Таджикистана была организована ознакомительная поездка по городу Аркадаг, в облике которого лучшие традиции национального зодчества гармонично сочетаются с передовыми тенденциями в области архитектуры и дизайна. Во все сферы жизнедеятельности города, расположенного в живописных предгорьях Копетдага, внедрены инновационные цифровые технологии, обеспечивающие оптимально комфортные условия для жизни людей.

Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода выразил признательность за предоставленную возможность ознакомления с «умным» городом Аркадаг, который произвёл на него незабываемое впечатление.

Высокий гость также посетил столичный культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy», где воздвигнут монумент великому туркменскому поэту и мыслителю. Здесь Премьер-министр Республики Таджикистан осмотрел аллею, где установлены скульптуры известных деятелей литературы разных стран, достойное место среди которых занимает таджикский поэт Сайидо Насафи.

On May 24, 2024, President Serdar Berdimuhamedov received the Prime Minister of the Republic of Tajikistan Kohir Rasulzoda, who arrived in our country to participate in the regular meeting of the Council of Heads of Government of the Commonwealth of Independent States.

Expressing deep gratitude for the time devoted to the meeting and the opportunity to discuss topical issues of interstate cooperation in priority areas in a personal conversation, as well as for organizing a high-level meeting of the Council of Heads of Government of the CIS, the guest conveyed his heartfelt messages to the head of state and the National Leader of the Turkmen people, the Chairman of the Halk Maslakhaty of Turkmenistan greetings and best wishes from the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon.

The head of state noted with satisfaction that recently relations between Turkmenistan and Tajikistan have noticeably intensified, emphasizing that the development of bilateral ties is based on the long-standing traditions of friendship and good neighborliness of the Turkmen and Tajik peoples.

The cultural and humanitarian sphere is also an integral component of bilateral relations, the head of state emphasized. In this regard, the guest emphasized that the construction of a secondary school named after Magtymguly in the Dusti district of Khatlon region is a striking example of fraternal relations in the field of education.

Taking this opportunity, the Prime Minister of the Republic of Tajikistan congratulated the head of state on the celebrations on the occasion of the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Pyragy, expressing satisfaction that in the cultural and park complex “Magtymguly Pyragy”, along with monuments of outstanding representatives of different nations, a statue of the Tajik poet Sayido Nasafi was erected.

Noting that Turkmenistan intends to further strengthen constructive cooperation with the Republic of Tajikistan for the benefit of the fraternal peoples, President Serdar Berdimuhamedov conveyed warm greetings and best wishes to President Emomali Rahmon.

At the end of the meeting, the head of Turkmenistan and his guest exchanged wishes for good health, prosperity and success in their activities.

* * *

On the same day, the Prime Minister of the Republic of Tajikistan Kohir Rasulzoda visited the city of Arkadag. Here a meeting took place between the head of the Government of Tajikistan and the Chairman of the State Committee for the Construction of the City of Arkadag under the President of Turkmenistan D. Orazov.

Then, a study tour of the city of Arkadag was organized for the head of the Government of Tajikistan.

Prime Minister of the Republic of Tajikistan Kohir Rasulzoda expressed gratitude for the opportunity to get acquainted with the “smart” city of Arkadag, which made an unforgettable impression on him.

The distinguished guest also visited the capital’s cultural and park complex “Magtymguly Pyragy”. Here, the Prime Minister of the Republic of Tajikistan examined the alley where sculptures of famous literary figures from different countries are installed, among which the Tajik poet Sayido Nasafi occupies a worthy place.