The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

12.05.2024

Arkadagly ýaş nesil at — myrat bilen geljege!

Молодое поколение с Аркадагом: в будущее со стремительностью скакуна!

Молодое поколение с Аркадагом: в будущее со стремительностью скакуна!

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna baryp gördi. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde atçylyk sportuny ösdürmek babatda wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada gyzyklandy hem-de milli atşynaslyk ýörelgelerine höwes bildirýän çagalar bilen duşuşyp, olar bilen atçylyk däpleriniň özboluşly aýratynlyklary hakynda söhbet etdi.

Gahryman Arkadagymyz akademiýanyň ýapyk manežine geldi. Bu ýerde atşynaslyga we atçylyk sportuna höwesli ýaşlar Milli Liderimizi şatlyk-şowhun bilen garşyladylar. Gahryman Arkadagymyz ösüp gelýän ýaş nesliň ata bolan höwesini mübärekläp, olar bilen söhbetdeş boldy. Ýaş nesilleriň bedew atlara bolan söýgüsiniň halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden atşynaslyk ýörelgeleriniň döwrebap derejede dowamata atarylýandygynyň mysalydygyny belledi.

Ussat halypa atşynas hormatly Arkadagymyz körpeleriň manežiň içinde bedewlerde gezim edýän pursatlarynda olara atçylyk däpleri, onuň taryhy we bu ugruň häzirki döwürde ösdürilişi barada gürrüň berdi hem-de olaryň höwes edýän ugurlary bilen gyzyklandy. Çagalaryň arasynda seýis, çapyksuwar, atçylyk boýunça ylmy iş alyp barýan hünärmen, atçylyk lukmany bolmaga höwes edýänleriň bardygy aýratyn buýsançlydyr.

Bedewlere çäksiz hormaty bolan Milli Liderimiz atçylyga höwes edýän çagalaryň geljekde ussat atşynaslar bolup ýetişip, ahalteke bedewleriniň şöhratynyň artmagyna, milli atşynaslyk däpleriniň ylmy esasda ösdürilmegine goşant goşjakdyklaryna, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalary hem bolup biljekdiklerine ynam bildirdi.

Ahalteke bedewleriniň gadymy mekany hasaplanýan ajaýyp künjekleriň birinde türkmen halkynyň Milli Lideriniň ägirt uly tagallalarynyň netijesinde innowasion häsiýetli binagärlik çözgütlerine esaslanýan täze şäher emele geldi. Bu şäherde gurlup ulanmaga berlen we häzirki wagtda üstünlikli hereket edýän Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda, Atçylyk ylmy-önümçilik merkezinde, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hem-de 600 baş bedewe niýetlenen döwrebap athana toplumynda alnyp barylýan işler pudagyň ylmy esasda ösdürilmegine we onuň netijeli häsiýete eýe bolmagyna kuwwatly itergi berýär.

Akademiýanyň manežinde bedewe atlanyp gezim eden körpeler halypa atşynas Gahryman Arkadagymyzyň manyly hem-de gyzykly gürrüňlerini höwes bilen diňlediler. Şeýle-de olar milli atçylyk sportunyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşjakdyklaryna ynandyrdylar.

Bu gün peder ýoluny dowam etdirmäge höwesek çagalar Milli Liderimiz bilen duşuşyp, milli atşynaslygyň dünýäsine degişli gyzykly gürrüňleri diňlediler. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň halkymyzyň döreden atşynaslyk ýörelgeleriniň dünýä nusgalykdygy barada aýdanlary körpeleri bu hünäri çuňňur özleşdirmäge we bu ugurda belent sepgitlere ýetmäge ruhlandyrdy.

Soňra ussat atşynas Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow çapyksuwarlyk hünärine höwes bildirýän çagalara sowgatlary gowşurdy. Körpeler sowgatlar üçin hoşallyk bildirip, Milli Liderimizden özleri bilen ýadygärlik surata düşmegini haýyş etdiler.

Hormatly Arkadagymyz çagalaryň haýyşlaryny kanagatlandyryp, olar bilen ýadygärlik surata düşdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ýaş nesliň milli atşynaslyk ýörelgelerine ygrarly bolmagynyň guwandyryjy ýagdaýdygyny aýdyp, täze, ýaş atşynaslar toparyny döretmek baradaky teklibi öňe sürdi. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz bu topara Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan goldaw berilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiziň öňe süren teklibi uly höwes bilen makullanyldy. Şeýlelikde, halypa atşynas hormatly Arkadagymyz täze toparyň işine ak pata berip, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň wise-prezidenti B.Rejebowa atçylyga höwes bildirýän çagalara goldaw bermek we bu ugra höwesli ýaşlary toparyň agzalygyna çekmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Gahryman Arkadagymyz çagalaryň her hepdede ata erk etmek boýunça türgenleşik geçmekleri üçin zerur şertleriň döredilmelidigine ünsi çekdi. Atçylyk bilen meşgullanmaga höwes bildirýän çagalaryň hünär eýesi bolmagyna gazna tarapyndan yzygiderli goldawyň beriljekdigini aýtdy. Bu bolsa halypa atşynas Milli Liderimiziň asylly hünäre söýgüsi bolan çagalar baradaky atalyk aladasynyň aýdyň nyşanydyr.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde “Biz — Arkadagly Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri” atly surat çekmek bäsleşiginiň geçirilýändigini, oňa ahalteke bedewleriniň çeper keşbini şekillendirmäge höwes edýän köp sanly çagalaryň gatnaşýandygyny belledi. Munuň özi ösüp gelýän ýaş nesilleriň bedewlere bolan söýgüsini alamatlandyrýar.

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň wise-prezidenti Gahryman Arkadagymyzyň şu gün Halkara atçylyk akademiýasyna gelip görmeginiň, şeýle hem ata erk etmegiň öz şahsy tejribesine esaslanýan aýratynlyklary barada öwüt-ündewlerini bermeginiň çagalaryň bu ugra höwesini has-da artdyrandygyny, olaryň ruhuny belende göterendigini nygtady.

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň wise-prezidenti Gahryman Arkadagymyza bu ýere gelip, ata höwesek ýaşlaryň hünärine badalga berendigi hem-de çagalary atşynaslyk dünýäsiniň ak ýoluna atarandygy üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, “At — myrat” diýlişi ýaly, çagalaryň asylly maksatlarynyň Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen amal boljakdygyna ynam bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, halypa atşynas Gahryman Arkadagymyz asylly käre höwes edýän çagalara saýlap alan hünärlerinde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где посетил Международную академию коневодства имени Аба Аннаева. Здесь Герой-Аркадаг ознакомился с ходом выполнения задач по развитию конного спорта и встретился с детьми, интересующимися традициями национального коневодства, побеседовал с ними об уникальных особенностях ахалтекинцев.

Герой-Аркадаг посетил крытый манеж Академии. Здесь дети, увлечённые коневодством и конным спортом, с радостью встретили Аркадага. Национальный Лидер туркменского народа с удовлетворением отметил интерес подрастающего поколения к коням и побеседовал с ребятами. Увлечение молодёжи скакунами свидетельствует о продолжении на современном уровне традиций коневодства, которые наш народ совершенствовал на протяжении своей истории.

Мастер-коневод Герой-Аркадаг во время конной прогулки детей по манежу рассказал об особенностях конного спорта, его истории и нынешнем развитии, а также поинтересовался увлечениями ребят. Особенно отрадно, что нашлись те из них, кто решил стать сейисом, наездником, научным специалистом в этой области, ветеринаром.

Безгранично почитающий скакунов Герой-Аркадаг выразил уверенность, что дети, которые любят проводить свободное время, ухаживая за лошадьми, в будущем станут известными сейисами, приумножат славу ахалтекинцев, усовершенствуют на научной основе национальные традиции коневодства, а может будут членами группы национальных конных игр «Galkynyş».

Здесь в одном из живописных уголков, считающихся издревле местом обитания всемирно известных ахалтекинских коней, благодаря огромным усилиям Национального Лидера туркменского народа вырос новый город, основанный на инновационных архитектурных решениях. Построенные и ныне действующие в городе Международная академия коневодства имени Аба Аннаева, Научно-производственный центр коневодства, Государственный конный цирк имени Гёроглы, Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс и современная конюшня для содержания 600 ахалтекинских скакунов придали мощный импульс дальнейшему эффективному развитию профильной отрасли на базе передовых достижений науки.

Дети с интересом слушали мастера-коневода Аркадага. Катаясь верхом на ретивых скакунах на таких современных аренах, как в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, они заверили, что внесут достойный вклад в развитие национального конного спорта.

И вот сегодня представители молодого поколения, заинтересованного в продолжении дела отцов, встретились с Национальным Лидером туркменского народа и с большим вниманием слушали рассказы об особенностях национального коневодства. Слова Героя-Аркадага об образцовых для всего мира принципах коневодства, созданных нашим народом, вдохновили ребят на глубокое освоение выбранных профессий, достижение высоких рубежей в данной области.

Затем мастер-коневод Гурбангулы Бердымухамедов подарил детям, увлекающимся верховой ездой, подарки. Ребята с радостью и благодарностью приняли их и попросили Героя-Аркадага сделать с ними памятное фото.

Национальный Лидер туркменского народа удовлетворил просьбу детей и сфотографировался с ними.

Как отметил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, отрадно, что подрастающее поколение интересуется принципами национального коневодства, и выдвинул предложение о создании новой группы молодых коневодов. Также Аркадаг подчеркнул целесообразность поддержки этой группы со стороны Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Предложение Героя-Аркадага было принято с энтузиазмом. Мастер-коневод Аркадаг, благословив деятельность новой группы, адресовал ряд поручений вице-президенту Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Б.Реджепову по поддержке детей, увлекающихся верховой ездой, и привлечению в группу ребят, интересующихся конным спортом.

Также Герой-Аркадаг сделал акцент на том, что следует создавать необходимые условия для еженедельной тренировки детей, занимающихся верховой ездой. В этой связи отмечалось, что Фонд будет оказывать последовательную поддержку в получении детьми профессий, связанных с коневодством. Это является ярким свидетельством отеческой заботы мастера-коневода Аркадага о подрастающем поколении, которое хочет связать свою жизнь со скакунами.

В продолжение беседы Герой-Аркадаг отметил, что в конкурсе рисунков «Biz, Arkadagly Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri», проводимом при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, участвует много ребят, которые изображают в своих работах великолепных ахалтекинских скакунов. Это свидетельствует об увлечённости подрастающего поколения конями.

Вице-президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства подчеркнул, что нынешнее посещение Героем-Аркадагом Академии, а также его ценные советы по управлению скакунами, скачкам, основанные на собственном опыте, подняли дух молодёжи, увлекающейся верховой ездой.

Вице-президент Ассоциации выразил сердечную признательность Национальному Лидеру туркменского народа за благословение молодёжи на получение специальностей в области коневодства и детей на занятия верховой ездой. Вице-президент Ассоциации, приведя поговорку «At – myrat», выразил уверенность, что благодаря заботе Героя-Аркадага и Президента Туркменистана мечты ребят о желаемой профессии сбудутся, и ещё раз высказал Герою-Аркадагу признательность за проявляемую поистине отеческую заботу.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана мастер-коневод Аркадаг пожелал успехов детям в избранной профессии и отбыл с места события.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где посетил Международную академию коневодства имени Аба Аннаева. Здесь Герой-Аркадаг ознакомился с ходом выполнения задач по развитию конного спорта и встретился с детьми, интересующимися традициями национального коневодства, побеседовал с ними об уникальных особенностях ахалтекинцев.

Герой-Аркадаг посетил крытый манеж Академии. Здесь дети, увлечённые коневодством и конным спортом, с радостью встретили Аркадага. Национальный Лидер туркменского народа с удовлетворением отметил интерес подрастающего поколения к коням и побеседовал с ребятами. Увлечение молодёжи скакунами свидетельствует о продолжении на современном уровне традиций коневодства, которые наш народ совершенствовал на протяжении своей истории.

Мастер-коневод Герой-Аркадаг во время конной прогулки детей по манежу рассказал об особенностях конного спорта, его истории и нынешнем развитии, а также поинтересовался увлечениями ребят. Особенно отрадно, что нашлись те из них, кто решил стать сейисом, наездником, научным специалистом в этой области, ветеринаром.

Безгранично почитающий скакунов Герой-Аркадаг выразил уверенность, что дети, которые любят проводить свободное время, ухаживая за лошадьми, в будущем станут известными сейисами, приумножат славу ахалтекинцев, усовершенствуют на научной основе национальные традиции коневодства, а может будут членами группы национальных конных игр «Galkynyş».

Здесь в одном из живописных уголков, считающихся издревле местом обитания всемирно известных ахалтекинских коней, благодаря огромным усилиям Национального Лидера туркменского народа вырос новый город, основанный на инновационных архитектурных решениях. Построенные и ныне действующие в городе Международная академия коневодства имени Аба Аннаева, Научно-производственный центр коневодства, Государственный конный цирк имени Гёроглы, Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс и современная конюшня для содержания 600 ахалтекинских скакунов придали мощный импульс дальнейшему эффективному развитию профильной отрасли на базе передовых достижений науки.

Дети с интересом слушали мастера-коневода Аркадага. Катаясь верхом на ретивых скакунах на таких современных аренах, как в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, они заверили, что внесут достойный вклад в развитие национального конного спорта.

И вот сегодня представители молодого поколения, заинтересованного в продолжении дела отцов, встретились с Национальным Лидером туркменского народа и с большим вниманием слушали рассказы об особенностях национального коневодства. Слова Героя-Аркадага об образцовых для всего мира принципах коневодства, созданных нашим народом, вдохновили ребят на глубокое освоение выбранных профессий, достижение высоких рубежей в данной области.

Затем мастер-коневод Гурбангулы Бердымухамедов подарил детям, увлекающимся верховой ездой, подарки. Ребята с радостью и благодарностью приняли их и попросили Героя-Аркадага сделать с ними памятное фото.

Национальный Лидер туркменского народа удовлетворил просьбу детей и сфотографировался с ними.

Как отметил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, отрадно, что подрастающее поколение интересуется принципами национального коневодства, и выдвинул предложение о создании новой группы молодых коневодов. Также Аркадаг подчеркнул целесообразность поддержки этой группы со стороны Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Предложение Героя-Аркадага было принято с энтузиазмом. Мастер-коневод Аркадаг, благословив деятельность новой группы, адресовал ряд поручений вице-президенту Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Б.Реджепову по поддержке детей, увлекающихся верховой ездой, и привлечению в группу ребят, интересующихся конным спортом.

Также Герой-Аркадаг сделал акцент на том, что следует создавать необходимые условия для еженедельной тренировки детей, занимающихся верховой ездой. В этой связи отмечалось, что Фонд будет оказывать последовательную поддержку в получении детьми профессий, связанных с коневодством. Это является ярким свидетельством отеческой заботы мастера-коневода Аркадага о подрастающем поколении, которое хочет связать свою жизнь со скакунами.

В продолжение беседы Герой-Аркадаг отметил, что в конкурсе рисунков «Biz, Arkadagly Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri», проводимом при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, участвует много ребят, которые изображают в своих работах великолепных ахалтекинских скакунов. Это свидетельствует об увлечённости подрастающего поколения конями.

Вице-президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства подчеркнул, что нынешнее посещение Героем-Аркадагом Академии, а также его ценные советы по управлению скакунами, скачкам, основанные на собственном опыте, подняли дух молодёжи, увлекающейся верховой ездой.

Вице-президент Ассоциации выразил сердечную признательность Национальному Лидеру туркменского народа за благословение молодёжи на получение специальностей в области коневодства и детей на занятия верховой ездой. Вице-президент Ассоциации, приведя поговорку «At – myrat», выразил уверенность, что благодаря заботе Героя-Аркадага и Президента Туркменистана мечты ребят о желаемой профессии сбудутся, и ещё раз высказал Герою-Аркадагу признательность за проявляемую поистине отеческую заботу.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана мастер-коневод Аркадаг пожелал успехов детям в избранной профессии и отбыл с места события.