The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

23.06.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершил рабочую поездку в город Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершил рабочую поездку в город Аркадаг

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň şekil taslamalary, olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy hem-de degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen binýat bolan täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda alnyp barylýan işleriň depgini barha ýokarlanýar. Munuň özi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda giň möçberli şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar.

Ir bilen Milli Liderimiz Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän “akylly” şähere geldi. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyz bu ýerde döwrüň talabyna laýyklykda ýokary depginde alnyp barylýan gurluşyk işleri bilen tanyşdy. Şunda öňdebaryjy tehnologiýalaryň, iň gowy tejribäniň işjeň ulanylmagy arkaly dürli maksatly desgalaryň, şol sanda önümçilik toplumlarynyň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýär.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow gurulmagy meýilleşdirilýän dürli desgalar, hususan-da, Çeperçilik haly kärhanasynyň taýýarlanylan taslamasy, onuň ýerleşjek ýerleri we gurluşyk işlerinde ulanyljak serişdeleriň görnüşleri barada hasabat berdi. Şeýle-de kärhananyň umumy görnüşiniň içki hem daşky bezeg aýratynlyklarynyň şekili görkezildi.

Mälim bolşy ýaly, täze şäheriň köp sanly ýaşaýjylarynyň ýüztutmalary we haýyşlary esasynda bu ýerde halyçylyk kärhanasyny gurmak boýunça döwlet derejesindäki çözgüt kabul edildi. Munuň özi türkmen gelin-gyzlarynyň döreden dünýä nusgalyk el işleriniň, halyçylyk sungatynyň häzirki döwürde dowam etdirilmeginde we täze iş orunlarynyň döredilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolar. Halyçylyk pudagynyň bu desgasy täze şäheriň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirip, türkmen halylarynyň dünýä nusgalyk görnüşleriniň dokalmagynda mynasyp orny eýelär.

Gahryman Arkadagymyz görkezilen taslamalar bilen tanşyp, olara birnäçe belliklerini aýtdy. Bellenilişi ýaly, bu ýerde haly kärhanasynyň bina edilmeginde çuňňur many bar. Türkmen halylary, olary dokamak sungaty asyrlar aşyp gelýän edep-terbiýe mekdebidir. Bu sungatyň ösdürilmegi möhüm wezipe hökmünde kesgitlenendir. Şunuň bilen baglylykda, halyçylyk sungatynyň dowamata atarylmagy asyrlar aşyp gelýän ýagşy ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhuna kybap rowaçlyklara beslenmegini şertlendirýär.

Täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina ediljek Çeperçilik haly kärhanasynda döredijilikli işlemek we oňaýly dynç almak, boş wagtyňy peýdaly geçirmek üçin ähli zerur şertleriň döredilmelidigini aýdyp, Milli Liderimiz halyçylaryň zähmetiniň aýratynlyklaryny nazarda tutup, olaryň arakesme pursatlarynda rahat dynç almaklary babatda zerur mümkinçilikleriň döredilmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara görkezmeleri berdi.

Önümçilik toplumy birnäçe bölümden ybarat bolup, olarda uly göwrümli halylar, tebigatyň görnüşlerini janlandyrýan halylar bölümi, surat halylar bölümi, portret we sowgatlyk halylar bölümleri döredilmelidir. Hormatly Arkadagymyz döwrebap haly kärhanasynda ähli bölümler bilen bir hatarda, haly dokalanda ulanylýan gaýçy, syndy, keser, darak ýaly enjamlaryň hemişe gurat saklanmagy üçin, gadymy döwürlerden gelýän ajaýyp ýörelgelerimize laýyklykda, halyçylaryň ýörite ussahanasynyň hem bolmalydygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde, önümçilik toplumynda türkmen halylarynyň taryhy, olaryň dokalyş aýratynlyklary, reňkleriniň sazlaşygy baradaky maglumatlary özünde jemleýän interaktiw enjamyň oturdylmagy maksadalaýyk bolar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi. Onda halyçylyga degişli ähli maglumatlar elektron görnüşde toplanmalydyr, gyzyklanma bildirýän islendik adamyň onuň mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmegi üçin şertler döredilmelidir. Haly önümleri dokalanda häzirki zaman dizaýnerçilik çözgütleriniň peýdalanylmalydygy hem nygtaldy.

Türkmen halylary uzak wagtlap ulanyp bolýandygy we gaýtalanmajak gözelligi bilen dünýä halyşynaslarynyň ünsüni özüne çekýär. Munuň özi türkmen gelin-gyzlarynyň taryhyň dowamynda döreden milli sungatynyň asyrlar geçse-de ähmiýetini ýitirmeýändiginiň, olaryň kaşaň ymaratlaryň, toý-baýramlaryň bezegi hökmünde dünýä derejesinde ykrar edilýändiginiň aýdyň güwäsidir. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, Milli Liderimiz önümçilik toplumynyň çäginde ýörite bassyrmalaryň döredilip, olarda haly dokamak üçin şertleriň üpjün edilmelidigini belledi. Çünki halynyň erişleriniň, argajynyň açyk howadan täsirlenmeginde, Gün şöhlesiniň bolsa ajaýyp halylaryň reňk sazlaşygynda ähmiýetli bolýandygyny köp ýyllaryň tejribesi subut etdi.

Gahryman Arkadagymyz ir döwürlerde haly dokalanda, otaglarda kakylýan daraklardan, tebigy boýaglardan tozan çykandygyny belläp, bu ýagdaýlary aradan aýyrmak bilen, häzirki wagtda ýörite kämil enjamlar arkaly haly dokalýan ýerde durnukly howany saklamaga mümkinçilikleriň bardygy barada aýdyp, guruljak haly kärhanasynda-da şeýle enjamlaryň göz öňünde tutulmalydygyny aýtdy.

Soňra Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze şäherde gurulmagy meýilleşdirilýän seýilgähiň taslamasy, onuň bezeg şekilleri bilen tanşyp, birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Behişdi bedewleriň heýkelleriniň suw çüwdürimleri bilen utgaşýandygyny belläp, hormatly Arkadagymyz seýilgähde ady rowaýata öwrülen bedewleriň heýkelleriniň oturdylmagyny, olaryň her birine degişli ýazgylarda bedewleriň taryhyna we görkezen netijelerine bagyşlanan maglumatlaryň ýerleşdirilmelidigini aýtdy. Munuň özi şöhraty dünýä dolan bedewlere ählihalk söýgüsiniň aýdyň nyşanyna öwrüler.

Halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden ahalteke bedewleri, ynsanyň hemişelik hemrasyna öwrülen alabaýlar, arşyň nepisligini özünde jemleýän türkmen halylary bilen bir hatarda, özboluşly gylykly arwana düýeleri hem milli buýsanjymyz bolup durýar. Arwana düýeleri ahalteke bedewleriniň gadymy mekanynyň üstünden geçýän kerwen ýollarynda esasy ulag serişdesi hökmünde peýdalanylypdyr we häzirki döwürde-de türkmenleriň durmuşynda möhüm orny eýeleýär. Hut şonuň üçin-de arwana düýeleriniň milli gymmatlyklarymyzyň biridigini bellemek ýakymlydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli, toplumlaýyn esasda çemeleşmegi tabşyrdy.

Halk Maslahatynyň Başlygy bu ýerde taslamalaryň we çyzgylaryň hatarynda görkezilýän lukmançylyk klasterine degişli düzümlere berlen halkara güwänamalaryň we olaryň haryt nyşanlaryna degişli bellige alyş resminamalarynyň ähmiýetine ünsi çekip, olaryň ýurdumyzda alnyp barylýan işleriň ýokary halkara görkezijilere laýyk derejede ýerine ýetirilýändiginiň aýdyň nyşanydygyny belledi. Hormatly Arkadagymyz ähli ugurlar boýunça alnyp barylýan işleriň, aýratyn-da, bu şäheriň gurluşygynyň ýokary hil derejesine laýyk gelmelidigini aýtdy. Şunda gurluşyklarda häzirki zamanyň ösen tejribesi we täzeçil tehnologiýalar netijeli ulanylmalydyr. Bu işlerde ekologik meselä aýratyn orun degişli bolmalydyr. Bina ediljek desgalar milli binagärlik ýörelgeleriniň häzirki zaman nusgasyny özünde jemlemelidir.

Soňra Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi G.Mämmedowanyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda täze şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda alnyp barylýan işler, şanly senelere taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Arkadag şäherinde ýerine ýetirilýän işleriň hem ekologiýa syýasatyna laýyk gelmelidigini, binalaryň taslamalary taýýarlanylanda, ýerli tebigy aýratynlyklaryň göz öňünde tutulmalydygyny belledi. Şunda ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň täzeçil pikirlerini we garaýyşlaryny öwrenmek, taýýarlan tekliplerini işjeň ulanmak möhümdir.

Desgalar gurlanda, timarlaýyş işleri geçirilende, ýokary hilli serişdeler ulanylmalydyr. Şol serişdeler ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologik we bezeg aýratynlyklaryny nazara almak bilen, berkligi göz öňünde tutulyp seçilip alynmalydyr. Binalaryň we desgalaryň keşbinde, içki bezeginde binagärlik, bezeg ulgamyndaky gazanylanlar milli binagärligiň ajaýyp däpleri bilen sazlaşykda öz beýanyny tapmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Iş maslahatynyň dowamynda Arkadag şäherinde ilkinji gezek geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň ýokary guramaçylyk derejesinde badalga alandygy we bu çäräniň degişli medeni maksatnamasynyň taýýarlanylandygy barada hasabat berildi. 29-njy iýunda “akylly” şäheriň dabaraly ýagdaýda açylmagyna bir ýyl dolýar. Şu mynasybetli täze şäherde baýramçylyk dabaralary meýilleşdirildi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde täze şäheriň ýaşaýyş jaýlaryna ilaty göçürip getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tutuş ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan Medeniýet hepdeliginiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi ugrunda ähli tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde, Arkadag şäheriniň açylmagynyň bir ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çärelerde täze şäheriň sazlaşykly ösüşi, ilatyň bagtyýar durmuşy, bu künjegiň ajaýyplyklary öz beýanyny tapmalydyr. Şunda dabaralaryň döwrüň ruhuna laýyk gelmegi üpjün edilmelidir.

Hormatly Arkadagymyz şäheriň ikinji tapgyrynda bina ediljek ugurdaş desgalardaky mümkinçilikleriň häzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelmelidigini belledi. Täze, döwrebap şäheriň durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösmegi ugrunda köptaraply işler amala aşyrylýar. Şunda şäher ilatynyň abadan, bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine, şäherde öndürijilikli zähmet çekmek, oňaýly dynç almak, saglygy berkitmek ugrunda zerur şertleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Gahryman Arkadagymyz iş maslahatyny tamamlap, täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda alnyp barylýan işleri synlady. Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň binagärlik keşbiniň ýerli tebigy aýratynlyklar bilen sazlaşmalydygyny, ýerine ýetirilýän işlerde milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşmalydygyny belledi. Munuň özi şäheriň özboluşly binagärlik keşbiniň has-da gözelleşmeginde ähmiýetlidir. Halk Maslahatynyň Başlygy desgalar bina edilende, olaryň ýanaşyk ýerleriniň göwnejaý abadanlaşdyrylmagyna, gurluşyk we bezeg işlerine wajyp ähmiýet berilmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с проектами зданий, запланированных к возведению в рамках очередного этапа строительства, чертежами мест их расположения, а также провёл рабочее совещание с соответствующими руководителями.

В настоящее время благодаря усилиям Героя-Аркадага в новом городе повышаются темпы работ по возведению объектов второй очереди. Это является ярким символом начатой Национальным Лидером туркменского народа и успешно реализуемой Аркадаглы Героем Сердаром широкомасштабной градостроительной программы.

Ранним утром Герой-Аркадаг прибыл в «умный» город, расположенный в пред­горьях Копетдага. Заслуженный архитектор Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с развернувшимися здесь строи­тельными работами, осуществляемыми высокими темпами и в соответствии с требованиями времени.

При возведении объектов различного назначения, в том числе производственных комплексов, большое значение придаётся применению передовых технологий и лучших практик.

Затем Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о планируемых к строительству различных объектах, в частности, о подготовленном проекте Предприятия художественного ковроделия, об их месторасположении и используемых стройматериалах.

Также были представлены макет общего вида Предприятия художественного ковроделия, особенности его внешнего и внутреннего обустройства.

Как известно, в связи с обращениями и просьбами жителей нового города на государственном уровне было принято решение о строительстве здесь коврового предприятия, которое будет иметь большое значение для продолжения в современную эпоху традиций ковроткачества, увеличения ассортимента ковров и ковровых изделий, сотканных руками туркменских мастериц, а также для повышения занятости населения. Этот объект ковровой отрасли составит единую гармонию с архитектурным обликом нового города, займёт достойное место среди профильных предприятий, выпускающих продукцию мирового уровня.

Герой-Аркадаг, ознакомившись с представленными проектами, внёс некоторые коррективы. Как отмечалось, возведение здесь коврового предприятия имеет важное значение. Ковроткачество – школа воспитания, уходящая в глубь веков. Развитие этого искусства обозначено в числе важных задач современности, поскольку его благородные традиции, прошедшие сквозь тысячелетия, актуальны и в настоящее время.

Подчеркнув, что на Предприятии художественного ковроделия, возводимом в рамках второй очереди застройки нового города, должны быть созданы все условия для творческой деятельности работниц, с учётом особенностей труда ковровщиц им следует предоставлять надлежащие возможности для комфортного отдыха, Герой-Аркадаг дал поручения соответствующим руководителям.

В комплексе, состоящем из нескольких цехов, будут созданы отделы производства ковров большого размера, полотен с изображением природы, картин, портретов, а также подарочных ковровых изделий.

Герой-Аркадаг также отметил, что наряду с вышеперечисленным на современном ковровом предприятии должно быть специальное помещение для хранения ножниц, досок, пил и других материалов, используемых в ковроткачестве.

При этом целесообразно установить интерактивное устройство, включающее информацию об истории туркменских ковров, особенностях их создания и сочетания цветов, отметил Герой-Аркадаг. Тогда все сведения, касающиеся искусства ковроткачества, будут собраны в электронном виде, и каждый заинтересованный человек сможет этим воспользоваться.

Как отмечалось, при изготовлении ковровых полотен должны применяться современные дизайнерские разработки.

Долговечность туркменских ковров и их красота привлекают внимание ценителей. Это свидетельство того, что созданные турк­менскими женщинами на протяжении всей истории ковровые полотна не теряют своего великолепия, сколько бы столетий ни прошло, и признаны во всём мире главным украшением фешенебельных домов, величественных дворцов и праздничных торжеств.

Национальный Лидер туркменского народа сказал, что внутри производственного комплекса следует создать специальные цеха и обеспечить все условия для процесса ткачества. Многолетний опыт доказал, что воздействие открытого воздуха важно для ковровых волокон, а солнечный свет – для цветовой гаммы.

Как отметил Герой-Аркадаг, в прежние времена в помещениях при изготовлении ковров выделялось большое количество пыли, подчеркнув, что в настоящее время имеются все возможности для поддержания чистоты воздуха за счёт спецоборудования, и дал поручение обеспечить решение этого вопроса на строящемся ковровом предприятии.

Затем, ознакомившись с проектом планируе­мого к возведению в новом городе парка и с его оформлением, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов сделал несколько замечаний и внёс соответствующие коррективы.

«Небесные» кони ассоциируются с фонтанами, отметил Национальный Лидер туркменского народа, предложив разместить здесь статуи легендарных коней, а также надписи, содержащие информацию об их истории и достижениях. Это станет ярким символом всенародной любви к скакунам, слава о которых распространилась по всему миру.

Созданные нашими предками в течение истории ахалтекинские кони, наряду с верными спутниками человека туркменскими алабаями, туркменскими коврами, вобравшими в себя «красоту небесную», верблюдами породы арвана, обладающими своеобразным нравом, являются национальным достоянием нашего народа.

Верблюды арвана, которые использовались в качестве основного транспортного средства на караванных маршрутах, пролегающих через древний край ахалтекинских коней, и сегодня занимают особое место в жизни туркмен, а также среди национальных ценностей, подчеркнул Герой-Аркадаг, поручив ответственно и комплексно подойти к решению задач в этой области.

Национальный Лидер туркменского народа также подчеркнул важность международных сертификатов, соответствующих удостоверений и регистрационных документов на товарные знаки, выдаваемых структурам медицинского кластера, представленных здесь среди проектов и чертежей. Это является ярким свидетельством того, что проводимая в стране деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами.

Герой-Аркадаг отметил, что работы, проводимые по всем направлениям, особенно при строительстве города, должны соответствовать высокому уровню качества. Необходимо эффективно применять передовой опыт и инновационные технологии. Особое внимание при строительстве объектов нового города следует уделять вопросам экологии. Великолепные здания, которые здесь будут возведены, должны воплотить в себе современную модель национальных архитектурных традиций.

Затем Герой-Аркадаг провёл здесь рабочее совещание с участием Председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова и хякима города Аркадаг Г.Маммедовой, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с очередным этапом застройки нового города и подготовкой мероприятий по случаю знаменательных дат.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты отметил, что, как и во всех регионах страны, проводимая в городе Аркадаг деятельность должна соответствовать экологическим требованиям, при подготовке проектов зданий должны учитываться природные особенности этого уголка. В данной связи важно изучать инновационные идеи и разработки студентов профильных вузов, активно использовать их предложения.

При строительстве и обслуживании соо­ружений следует применять высококачественные материалы с учётом их прочности и климатических условий страны, особенностей национального дизайна. Достижения в области архитектуры и декора должны найти отражение во внешнем и внутреннем облике зданий и сооружений, гармонично сочетаться с традициями народного зодчества, сказал Герой-Аркадаг.

Также сообщалось, что Неделя культуры, впервые проводимая в городе Аркадаг, стартовала на высоком организационном уровне, подготовлена обширная культурная программа. 29 июня исполняется год со дня торжественного открытия «умного» города. По этому случаю запланированы торжественные мероприятия. Прозвучала также информация о проводимой работе по заселению жилых домов нового города.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для проведения на высоком уровне Недели культуры, имеющей большое значение в жизни страны. В мероприятиях, запланированных к годовщине открытия города Аркадаг, должны найти отражение такие темы, как его гармоничное развитие, счастливая жизнь населения и уникальные особенности этой местности. При этом особое внимание следует уделить их соответствию духу времени.

Герой-Аркадаг отметил, что в настоящее время принимаются надлежащие меры для того, чтобы предусмотренные в рамках второй очереди застройки нового города объекты отвечали высоким требованиям сов­ременности. Осуществляется комплексная работа в целях гармоничного социально-экономического развития города Аркадаг. В связи с этим большое значение придаётся обеспечению благополучной жизни населения, созданию необходимых условий для продуктивной работы, комфортного отдыха и укрепления здоровья.

Завершая рабочее совещание, Герой-Аркадаг ознакомился с ходом работ в рамках второй очереди строительства нового города.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что важным требованием является гармоничное сочетание архитектурного облика города Аркадаг с природными особенностями местности, традиций национального зодчества с передовым опытом современности. Это необходимо для повышения привлекательности нового города.

Подчеркнув, что при строительстве зданий различного назначения следует уделять внимание благоустройству прилегающих территорий, качеству работ и декоративным особенностям, Герой-Аркадаг дал ряд поручений соответствующим руководителям.

Пожелав всем успехов в выполнении поставленных задач, Национальный Лидер туркменского народа отбыл с места события.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с проектами зданий, запланированных к возведению в рамках очередного этапа строительства, чертежами мест их расположения, а также провёл рабочее совещание с соответствующими руководителями.

В настоящее время благодаря усилиям Героя-Аркадага в новом городе повышаются темпы работ по возведению объектов второй очереди. Это является ярким символом начатой Национальным Лидером туркменского народа и успешно реализуемой Аркадаглы Героем Сердаром широкомасштабной градостроительной программы.

Ранним утром Герой-Аркадаг прибыл в «умный» город, расположенный в пред­горьях Копетдага. Заслуженный архитектор Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с развернувшимися здесь строи­тельными работами, осуществляемыми высокими темпами и в соответствии с требованиями времени.

При возведении объектов различного назначения, в том числе производственных комплексов, большое значение придаётся применению передовых технологий и лучших практик.

Затем Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о планируемых к строительству различных объектах, в частности, о подготовленном проекте Предприятия художественного ковроделия, об их месторасположении и используемых стройматериалах.

Также были представлены макет общего вида Предприятия художественного ковроделия, особенности его внешнего и внутреннего обустройства.

Как известно, в связи с обращениями и просьбами жителей нового города на государственном уровне было принято решение о строительстве здесь коврового предприятия, которое будет иметь большое значение для продолжения в современную эпоху традиций ковроткачества, увеличения ассортимента ковров и ковровых изделий, сотканных руками туркменских мастериц, а также для повышения занятости населения. Этот объект ковровой отрасли составит единую гармонию с архитектурным обликом нового города, займёт достойное место среди профильных предприятий, выпускающих продукцию мирового уровня.

Герой-Аркадаг, ознакомившись с представленными проектами, внёс некоторые коррективы. Как отмечалось, возведение здесь коврового предприятия имеет важное значение. Ковроткачество – школа воспитания, уходящая в глубь веков. Развитие этого искусства обозначено в числе важных задач современности, поскольку его благородные традиции, прошедшие сквозь тысячелетия, актуальны и в настоящее время.

Подчеркнув, что на Предприятии художественного ковроделия, возводимом в рамках второй очереди застройки нового города, должны быть созданы все условия для творческой деятельности работниц, с учётом особенностей труда ковровщиц им следует предоставлять надлежащие возможности для комфортного отдыха, Герой-Аркадаг дал поручения соответствующим руководителям.

В комплексе, состоящем из нескольких цехов, будут созданы отделы производства ковров большого размера, полотен с изображением природы, картин, портретов, а также подарочных ковровых изделий.

Герой-Аркадаг также отметил, что наряду с вышеперечисленным на современном ковровом предприятии должно быть специальное помещение для хранения ножниц, досок, пил и других материалов, используемых в ковроткачестве.

При этом целесообразно установить интерактивное устройство, включающее информацию об истории туркменских ковров, особенностях их создания и сочетания цветов, отметил Герой-Аркадаг. Тогда все сведения, касающиеся искусства ковроткачества, будут собраны в электронном виде, и каждый заинтересованный человек сможет этим воспользоваться.

Как отмечалось, при изготовлении ковровых полотен должны применяться современные дизайнерские разработки.

Долговечность туркменских ковров и их красота привлекают внимание ценителей. Это свидетельство того, что созданные турк­менскими женщинами на протяжении всей истории ковровые полотна не теряют своего великолепия, сколько бы столетий ни прошло, и признаны во всём мире главным украшением фешенебельных домов, величественных дворцов и праздничных торжеств.

Национальный Лидер туркменского народа сказал, что внутри производственного комплекса следует создать специальные цеха и обеспечить все условия для процесса ткачества. Многолетний опыт доказал, что воздействие открытого воздуха важно для ковровых волокон, а солнечный свет – для цветовой гаммы.

Как отметил Герой-Аркадаг, в прежние времена в помещениях при изготовлении ковров выделялось большое количество пыли, подчеркнув, что в настоящее время имеются все возможности для поддержания чистоты воздуха за счёт спецоборудования, и дал поручение обеспечить решение этого вопроса на строящемся ковровом предприятии.

Затем, ознакомившись с проектом планируе­мого к возведению в новом городе парка и с его оформлением, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов сделал несколько замечаний и внёс соответствующие коррективы.

«Небесные» кони ассоциируются с фонтанами, отметил Национальный Лидер туркменского народа, предложив разместить здесь статуи легендарных коней, а также надписи, содержащие информацию об их истории и достижениях. Это станет ярким символом всенародной любви к скакунам, слава о которых распространилась по всему миру.

Созданные нашими предками в течение истории ахалтекинские кони, наряду с верными спутниками человека туркменскими алабаями, туркменскими коврами, вобравшими в себя «красоту небесную», верблюдами породы арвана, обладающими своеобразным нравом, являются национальным достоянием нашего народа.

Верблюды арвана, которые использовались в качестве основного транспортного средства на караванных маршрутах, пролегающих через древний край ахалтекинских коней, и сегодня занимают особое место в жизни туркмен, а также среди национальных ценностей, подчеркнул Герой-Аркадаг, поручив ответственно и комплексно подойти к решению задач в этой области.

Национальный Лидер туркменского народа также подчеркнул важность международных сертификатов, соответствующих удостоверений и регистрационных документов на товарные знаки, выдаваемых структурам медицинского кластера, представленных здесь среди проектов и чертежей. Это является ярким свидетельством того, что проводимая в стране деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами.

Герой-Аркадаг отметил, что работы, проводимые по всем направлениям, особенно при строительстве города, должны соответствовать высокому уровню качества. Необходимо эффективно применять передовой опыт и инновационные технологии. Особое внимание при строительстве объектов нового города следует уделять вопросам экологии. Великолепные здания, которые здесь будут возведены, должны воплотить в себе современную модель национальных архитектурных традиций.

Затем Герой-Аркадаг провёл здесь рабочее совещание с участием Председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова и хякима города Аркадаг Г.Маммедовой, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с очередным этапом застройки нового города и подготовкой мероприятий по случаю знаменательных дат.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты отметил, что, как и во всех регионах страны, проводимая в городе Аркадаг деятельность должна соответствовать экологическим требованиям, при подготовке проектов зданий должны учитываться природные особенности этого уголка. В данной связи важно изучать инновационные идеи и разработки студентов профильных вузов, активно использовать их предложения.

При строительстве и обслуживании соо­ружений следует применять высококачественные материалы с учётом их прочности и климатических условий страны, особенностей национального дизайна. Достижения в области архитектуры и декора должны найти отражение во внешнем и внутреннем облике зданий и сооружений, гармонично сочетаться с традициями народного зодчества, сказал Герой-Аркадаг.

Также сообщалось, что Неделя культуры, впервые проводимая в городе Аркадаг, стартовала на высоком организационном уровне, подготовлена обширная культурная программа. 29 июня исполняется год со дня торжественного открытия «умного» города. По этому случаю запланированы торжественные мероприятия. Прозвучала также информация о проводимой работе по заселению жилых домов нового города.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для проведения на высоком уровне Недели культуры, имеющей большое значение в жизни страны. В мероприятиях, запланированных к годовщине открытия города Аркадаг, должны найти отражение такие темы, как его гармоничное развитие, счастливая жизнь населения и уникальные особенности этой местности. При этом особое внимание следует уделить их соответствию духу времени.

Герой-Аркадаг отметил, что в настоящее время принимаются надлежащие меры для того, чтобы предусмотренные в рамках второй очереди застройки нового города объекты отвечали высоким требованиям сов­ременности. Осуществляется комплексная работа в целях гармоничного социально-экономического развития города Аркадаг. В связи с этим большое значение придаётся обеспечению благополучной жизни населения, созданию необходимых условий для продуктивной работы, комфортного отдыха и укрепления здоровья.

Завершая рабочее совещание, Герой-Аркадаг ознакомился с ходом работ в рамках второй очереди строительства нового города.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что важным требованием является гармоничное сочетание архитектурного облика города Аркадаг с природными особенностями местности, традиций национального зодчества с передовым опытом современности. Это необходимо для повышения привлекательности нового города.

Подчеркнув, что при строительстве зданий различного назначения следует уделять внимание благоустройству прилегающих территорий, качеству работ и декоративным особенностям, Герой-Аркадаг дал ряд поручений соответствующим руководителям.

Пожелав всем успехов в выполнении поставленных задач, Национальный Лидер туркменского народа отбыл с места события.