Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
14.09.2023

DERWAÝYS WEZIPELER KESGITLENILDI

Türkmen ili Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne gadam basmak bilen hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda bagtyýar geljeginiň binýadyny berkden tutýar. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan belent maksatlaryny Arkadagly Serdarymyz üstünlikli dowam etdirýär. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda amala aşyrylýan syýasy özgertmeler ykdysady ösüş-özgerişler bilen sazlaşykly utgaşdyrylýar. Şeýlelikde, Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz bedew bady bilen öňe barýar. 

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 18-nji iýulynda paýtagtymyz Aşgabat  şäherindäki Maslahatlar merkezinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi. Bu mejlis jemgyýetimiziň durmuşynda wajyp waka bolup, onda öňde durýan taryhy wakalar bilen bagly derwaýys meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisde Gahryman Arkadagymyz giňişleýin çykyş etdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri taryhy çykyşynda, ilki bilen, agzybir türkmen halkynyň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň baş baýramy bolan beýik Garaşsyzlygymyzyň baýramyny buýsanç duýgusy bilen garşylaýandygyny belledi. Bu senäniň taryhy ähmiýetini, onuň il-günümizi belent maksatlara galkyndyrýandygyny nygtady. 

Şeýle hem mejlisde Milli Liderimiz baýramçylyk günleriniň öň ýanynda geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini ýokary derejede geçirmek bilen bagly guramaçylyk meseleleriniň üstünde durup geçdi. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ösüş menzilleri, bolup geçen syýasy wakalar barada aýdyp, şu ýylyň sentýabrynda boljak taryhy wakalar bilen bagly öňde durýan wajyp wezipeleri kesgitledi. Şu wezipeleriň oňyn çözgüdi bolsa, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini, Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň baýramyny ýokary derejede guramaçylykly geçirmäge mümkinçilik berer. 

Toýlary toýlara ulaşýan türkmen ili uly toýuna barýar. Möhüm taryhy wakanyň yz ýanynda toýy uludan tutuljak beýik Garaşsyzlygymyzyň baýramçylygy halkymyzy belent sepgitlere ruhlandyrar. 

 

Döwran HAPBAÝEW. 

Wekilbazar etrabyndaky 23-nji orta mekdebiň müdiri, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty