Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler, şeýle hem Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny baýram etmäge görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzy syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan mundan beýläk-de ösdürmek, raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalary yzygiderli işlenip taýýarlanylýar. Parlamentara gatnaşyklary giňeltmegiň çäklerinde Täze Zelandiýanyň hem-de Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyklaryň barşynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly toýy mynasybetli ýurdumyzyň durmuşynyň syýasy, ykdysady, medeni ugurlarynda ýokary zähmet üstünliklerini gazanan raýatlarymyzy döwlet sylaglaryna hödürlemek hem-de resminamalary taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler we iri jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada maglumat berildi.

Şeýle hem Mejlisiň deputatlarynyň döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň, döwletiň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak boýunça geçirilýän işleriň, kabul edilýän möhüm çözgütleriň many-mazmunyny, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň jemgyýetçilik-syýasy ähmiýetini ilata düşündirmek maksady bilen, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde yzygiderli çykyş edýändikleri barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işlerini netijeli dowam etdirmegiň möhümdigini belledi.

16.09.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gündelik wezipeleri hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalary bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu geçen döwürde Mejlisiň maslahatlarynyň 3-si geçirilip, Türkmenistanyň Kanunlarynyň 30-sy, şeýle hem Mejlisiň kararlarynyň 36-sy kabul edildi. Hereket edýän kanunlar zerur bolan üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek arkaly Konstitusion kanunlaryň hem-de halkara kadalaryň talaplaryna laýyk getirildi.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde degişli hünärmenleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda döredilen iş toparlarynda milli hukuk binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylýar.

Şu ýylyň sekiz aýynyň dowamynda halkara we parlamentara gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, dürli duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Deputatlar kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça okuw maslahatlaryna gatnaşdylar, daşary ýurtlaryň birnäçesine iş saparlaryny amala aşyrdylar.

Halk Maslahaty, degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler, syýasy partiýalar we jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görlüşi barada hem aýdyldy.

Şeýle hem deputatlaryň ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň, Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikleriň taryhy ähmiýetini ilata düşündirmek boýunça dürli çärelere gatnaşandyklary barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kanunlary döwrüň talabyna laýyklykda mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, degişli möhüm kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak we kabul etmek işlerini çaltlandyrmagyň zerurdygyna üns çekildi.

08.09.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kaninetiniň Mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa täze kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak we hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Parlamentara gatnaşyklary giňeltmegiň çäklerinde Palestina Döwletiniň daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan palestinalylaryň işleri boýunça ministri, şeýle hem ABŞ-nyň Kongresiniň Wekiller palatasynyň wekiliýeti bilen duşuşyklar geçirildi. Mundan başga-da, Jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Halkara konwensiýanyň kadalarynyň ýerine ýetirilişi boýunça geçirilen çärä gatnaşmak üçin Mejlisiň deputaty ýurdumyzyň wekiliýetiniň düzüminde Ženewa şäherinde iş saparynda boldy.

Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler we iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem maglumat berildi. Bellenilişi ýaly, halkyň saýlanlary içeri we daşary döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny, Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda dürli ulgamlarda gazanylýan üstünlikleri, kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny, ähmiýetini düşündirmek hem-de wagyz etmek, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň hukuk binýadyny pugtalandyrmagyň Watanymyzy syýasy, ykdysady we medeni taýdan ösdürmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi. Şeýle hem Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine talabalaýyk taýýarlyk görmegiň zerurdygyna üns çekildi.

31.08.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda wise-premýerleriň şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlary diňlenildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipelerine garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol şu ýylyň ýedi aýynda ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu döwürde Mejlisiň maslahatlarynyň 3-si geçirilip, Türkmenistanyň Kanunlarynyň 30-sy hem-de Mejlisiň kararlarynyň 35-si kabul edildi. Hereket edýän kanunlary Konstitusion kanunlaryň we halkara kadalaryň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen, birnäçe hukuk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.

Häzirki wagtda raýat-hukuk hem-de daşary ykdysady gatnaşyklar, gidrometeorologiýa, gümrük işi, harby borçlulyk we harby gulluk, taryhy-medeni mirasy goramagyň meselelerini kadalaşdyrmaga gönükdirilen Kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak üçin ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleri öwrenilýär.

Halkara we parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmagyň çäklerinde dürli duşuşyklar geçirildi. Milli parlamentariler okuw maslahatlaryna gatnaşdylar, iş saparlaryny amala aşyrdylar.

Şeýle hem Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada aýdyldy.

Bellenilişi ýaly, deputatlar döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň maksatlaryny hem-de wezipelerini Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň gazanan üstünlikleriniň ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek boýunça dürli çärelere gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisine gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça zerur işleri geçirmegiň wajypdygyny aýtdy.

25.08.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir meselelerine hem-de resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny baýram etmäge görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, durmuşa geçirilýän özgertmeleriň hukuk esasyny döretmek boýunça milli parlamentiň öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerinde degişli işler alnyp barylýar. Raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen, häzirki döwrüň talaplaryndan hem-de oňyn halkara tejribeden ugur alyp, Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň we “Gidrometeorologiýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň taslamalaryny taýýarlamak we käbir kanunlara degişli üýtgetmeleri hem-de goşmaçalary girizmek boýunça işler alnyp barylýar.

Dürli döwletleriň parlamentleri, daşary ýurtlaryň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalary, halkara guramalar bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Halk Maslahaty, degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, iri jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hem aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz milli kanunçylygy kämilleşdirmekde Mejlisiň öňünde goýlan wezipelerden ugur almagyň möhümdigini belledi.

28.07.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzy mundan beýläk-de syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmek, raýatlaryň hukuklaryny, bähbitlerini goramak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalaryny işläp taýýarlamak işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç haty kabul edildi. ÝHHG-niň wekili, Ýaponiýanyň daşary işler ministriniň parlament işleri boýunça orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň agzalary hem-de Eýranyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen geçirilen duşuşyklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň halkara guramalar bilen bilelikde geçiren birnäçe çärelerine gatnaşdylar. Şunuň bilen birlikde, Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde bellenilen wezipeleriň, döwletimizde amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň maksatlaryny, kabul edilýän möhüm çözgütleriň many-mazmunyny, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini ilata düşündirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz hereket edýän kanunlary mundan beýläk-de yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

21.07.2023 Giňişleýin