Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşiniň aýdyň nyşanyna öwrülen Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz saparyň dowamynda bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary, gurluşygyna başlanan binalardaky işleriň ýagdaýy, olarda ulanylýan gurluşyk we bezeg serişdeleriniň aýratynlyklary bilen tanyşdy hem-de degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

...Ir bilen türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine geldi.

Häzirki döwürde milli şähergurluşyk maksatnamasynyň we dünýä binagärlik tejribesiniň ajaýyp nusgasyna öwrülen Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda alnyp barylýan işleriň depginleri barha ýokarlanýar. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy netijesinde batly depginlerde dowam edýän giň möçberli şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, bu ýerde görkezilen şekil taslamalary, gurluşygy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary we gurluşyk işlerinde ulanylýan dürli bezeg serişdeleriniň, yşyklandyryş ulgamynyň görnüşleri bilen tanyşdy. Bular barada Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hasabat berdi.

Görkezilýän taslamalaryň hatarynda Arkadag şäheriniň çagalar seýilgähiniň baş meýilnamasy, Arkadag şäherinde gurulýan Döwlet muzeýiniň şekil taslamasy, binanyň içki bezeg işleri, Arkadag şäherinde guruljak Oba hojalyk uniwersitetiniň binalar toplumynyň teklip edilýän görnüşleri bar.

Gahryman Arkadagymyz bu ýerde görkezilýän taslamalar, gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary, olaryň bezeg aýratynlyklarynyň görnüşleri bilen tanşyp, bular barada birnäçe belliklerini aýtdy.

Gurluşyk işlerinde öňdebaryjy tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň işjeň ulanylmagy, bina edilýän dürli maksatly desgalaryň döwrebap enjamlaşdyrylmagy möhüm talap hökmünde kesgitlenildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän çagalar seýilgähiniň gurluşygynyň, onuň bezeg aýratynlyklarynyň ösüp gelýän ýaş nesilleriň dünýäsine mahsus bolmalydygyna ünsi çekdi. Aýratyn-da, seýilgähiň yşyklandyryş ulgamynda, onuň bezeg işlerinde, olaryň reňk sazlaşygynda çagalar üçin özüne çekiji görnüşleriň bolmalydygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu babatda halk ertekilerinden ugur alynmagynyň wajypdygyny aýtdy. Bu işlere Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary hem çekilmelidir, olaryň täzeçil garaýyşlarynyň we teklipleriniň ulanylmagy babatda degişli işler geçirilmelidir. Gahryman Arkadagymyz Döwlet muzeýiniň taslamasyna hem birnäçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişlerini girizdi.

Arkadag şäheriniň metjidiniň gurluşygynda hem-de onuň bezeg işlerinde ulanyljak serişdeleriň berklik, uzak möhletleýinlik babatda häzirki zamanyň ösen talaplaryna we halkara görkezijilere laýyk gelmelidigine ünsi çekip, Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Arkadag şäherinde ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň-de ýokary hil derejesine eýe bolmalydygyny, işlere häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň we täzeçil tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm üns berilmelidigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, gurluşyk işlerinde täze şäheriň ýokary ekologik derejesiniň saklanylmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidir.

Görkezilen taslamalar bilen tanyşlygyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň sazlaşykly we hemmetaraplaýyn ösüşinde möhüm ähmiýeti bolan desgalaryň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmalydygyny belledi. Bu ugurda ýaýbaňlandyrylan we meýilleşdirilen maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy bolsa Arkadag şäheriniň hemmetaraplaýyn ösüşiniň baş şertini emele getirýär.

Täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda dürli maksatly önümçilik toplumlarynyň meýilleşdirilendigini belläp, Gahryman Arkadagymyz lukmançylyk klasterine degişli toplumlaryň gurluşygynda ulanylýan serişdeleriň ýerli tebigy-howa şertlerine we ýokary ekologik kadalara hem-de bildirilýän talaplara, şol sanda bezeg işleriniň milli ýörelgelerine doly laýyk gelmelidigini aýtdy. Munuň özi häzirki döwrüň wajyp talaplarynyň biri hökmünde ykrar edildi.

Gahryman Arkadagymyza täze şäheriň lukmançylyk klasteriniň nyşany görkezildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri bu nyşanyň milli ýörelgelere laýyk hem-de nyşanda ýerleşdirilen şekilleriň many taýdan häzirki döwrüň ruhuna doly kybap gelmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, lukmançylyk nyşanynyň halkara derejede ykrar edilmegi babatda degişli işleriň geçirilmelidigi bellenildi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda alnyp barylýan işler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän binalar üçin kesgitlenen ýer bölekleri, gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyz hasabaty diňläp, bu ugurda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunda lukmançylyk klasterine degişli desgalar toplumynyň gurluşyk işleriniň hil derejesine we olaryň bellenilen möhletlerde gurlup ulanylmaga tabşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Täze şäheri ösdürmegiň ikinji tapgyrynda önümçilik maksatly desgalar toplumynyň gurluşyklarynyň amala aşyrylmagynyň şäheriň ykdysady taýdan kuwwatlanmagy bilen bir hatarda, täze iş orunlarynyň döredilmegini şertlendirjekdigine hem üns çekildi. Bu bolsa häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.

Gurluşyklarda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň işjeň ulanylmagy we önümçilik toplumlarynyň dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň täze, kämil enjamlary bilen üpjün edilmegi ugrunda toplumlaýyn işleriň amala aşyrylmalydygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu wezipeleriň hormatly Prezidentimiz tarapyndan kesgitlenendigini, olaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini aýtdy.

Soňra Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew häzirki döwürde täze şäheriň döwrebap ýaşaýyş jaýlaryna göçüp gelen maşgalalaryň sanawy hem-de ilaty täze jaýlara göçürip getirmek işleriniň dowam edýändigi barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň durmuş üpjünçiligi meseleleri bilen gyzyklanyp, ýaşaýyş jaýlarynda agyz suwy, elektrik energiýasy we beýleki ugurlar bilen baglanyşykly meselelerde bökdençliklere ýol berilmeli däldigini, bu ugurda zerur tagallalaryň ýola goýulmalydygyny belledi hem-de degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra bu ýere oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary çagyryldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň hatarynda Oba hojalyk uniwersitetiniň täze binalar toplumynyň, ylmy-önümçilik we ylmy-barlag institutlarynyň gurluşyklarynyň meýilleşdirilendigini belläp, obasenagat toplumynyň ýolbaşçylarynyň bu baradaky hasabatlaryny diňledi.

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň rektory häzirki döwürde ýokary okuw mekdebinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bu bilim ojagynyň täze binalar toplumynyň gurluşygyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şeýle hem ol döredilip berilýän giň mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi.

Gahryman Arkadagymyz täze şäherde gurulmagy meýilleşdirilýän ýokary okuw mekdebiniň dolandyryş düzüminiň işini talabalaýyk ýola goýmagyň wajypdygyny belledi we bu işleri yzygiderli kämilleşdirmek babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Munuň özi onuň dolandyryş we hojalyk işleriniň bildirilýän talaplara laýyk gelmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Talyp ýaşlaryň häzirki zaman tehnologiýalaryny, ylmyny we sanly ulgamlary özleşdirmek arkaly özlerini kämilleşdirmekleri ugrunda tagallalaryň edilmegi zerurdyr.

Oba hojalyk ministri ýurdumyzyň ylmy-önümçilik merkezleriniň ylmy-barlag ekerançylyk, däneçilik institutlarynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramak ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler hem-de pudagyň düzümine sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Alym Arkadagymyz oba hojalyk pudagyna degişli ylmy-barlag institutlarynyň işini talabalaýyk guramak, talyplaryň ylmy merkezler bilen yzygiderli gatnaşyklaryny ýola goýmak meselelerine zerur üns berilmelidigini belläp, talyplaryň amaly okuwlaryny tejribede utgaşdyrmaklary bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny tabşyrdy. Şunda ýer kadastrynyň talabalaýyk taýýarlanylmagyna, ýurdumyz tarapyndan älem giňişligine uçurylan emeli hemramyzdan işjeň peýdalanylmagyna, pudagyň ähli düzümlerine sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna zerur üns berilmelidir. Şeýle hem ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydyr. Bular barada aýtmak bilen, alym Arkadagymyz ylmy-önümçilik merkezleriniň we pudaga degişli ylmy-barlag institutlarynyň işinde dünýäniň ösen tejribesiniň we halkara hyzmatdaşlygyň ugurlaryna möhüm ornuň degişli bolmalydygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki zamanyň ösen ylmynyň gazananlarynyň pudaga ornaşdyrylmagyna, tohumçylyk işinde ylmy işläp taýýarlamalaryň işjeň ulanylmagyna, daýhanlar bilen alymlaryň bilelikdäki tagallalarynyň ýola goýulmagyna ähmiýet berilmelidigi bellenilip, degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklar berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew häzirki döwürde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza ähli oba hojalykçylaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Şeýle hem wise-premýer bu ugurda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi babatda degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň ýola goýulýandygyny nygtady.

Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina ediljek Oba hojalyk uniwersitetiniň gurluşygynda bolşy ýaly, onuň enjamlaşdyrylyşynda, bezeg işlerinde hem häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmalydygyna ünsi çekdi. Şonuň ýaly-da, oba hojalyk pudagynda öçmejek yz goýan beýik şahsyýetleriň, ägirt uly tejribe toplan oba hojalykçylaryň heýkelleriniň oturdylmagy bilen baglanyşykly meseleleri öwrenmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeler berildi.

Gahryman Arkadagymyz, hormatly Prezidentimiziň kabul eden Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda pagtanyň we bugdaýyň döwlet satyn alyş nyrhlarynyň ýokarlanandygyny belläp, bu çözgüdiň daýhanlaryň işe höwesiniň artmagynda möhüm ähmiýetiniň bolandygyny nygtady. Şunuň bilen birlikde, degişli ugur boýunça bilim alýan talyplaryň häzirki zamanyň sanly ulgamyny netijeli özleşdirmekleri üçin zerur tagallalar edilmelidir.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa täze şäherde alnyp barylýan işleri oba hojalyk toplumyna degişli hünärmenler bilen bilelikde ýola goýmagy tabşyrdy. Munuň özi ýurdumyzda azyk üpjünçiliginiň berkidilmeginde aýratyn ähmiýetlidir.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş maslahatyna gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde uly üstünlikleri arzuw etdi we Arkadag şäheriniň oba hojalyk toplumyna ugrady.

Ýeri gelende bellesek, Arkadag şäheriniň oba hojalyk toplumynyň binasynda şu gün hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň ylmy-önümçilik merkezleriniň ylmy-barlag ekerançylyk we däneçilik institutlary öz işine başlady.

Gahryman Arkadagymyz toplumyň binalarynyň enjamlaşdyrylyşy, bu ýerde oba hojalyk pudagyny ylmy esasda ösdürmek üçin döredilen şertler we mümkinçilikler bilen tanyşdy. Milli Liderimiz toplumda döredilen mümkinçilikleriň netijeli ulanylmagy, bu ýerde sanly ulgamyň özleşdirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we toplumyň ähli işgärlerine alyp barýan asylly işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine geldi.

Bu ýerde lukman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory R.Bazarowyň we Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory M.Öküzowanyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Çagalaryň saglygyny goramak, olaryň sazlaşykly ösüşini üpjün etmek döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Munuň özi ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn bolmagy ugrunda ähli zerur şertleriň döredilýändigini görkezýär. Bu bolsa lukman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly maksatlarynyň hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

Bu ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory R.Bazarow gaznanyň soňky döwürde ýerine ýetiren işleriniň jemleri, aýratyn goldawa mätäç çagalara berlen lukmançylyk kömekleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gazna döredilen döwründen bäri näsag çagalarda birnäçe çylşyrymly operasiýalary geçirmäge ýardam etdi.

Lukman Arkadagymyz ýurdumyzda adamlaryň, şol sanda ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny goramak, olaryň sazlaşykly ösüşini üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işleriň mundan beýläk-de yzygiderli dowam etdiriljekdigini belläp, bu babatda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň tagallalaryna möhüm ornuň degişlidigini aýtdy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de güýçlendirmegi tabşyrdy.

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory M.Öküzowa merkezde alnyp barylýan işler, bu ýerde çagalaryň saglygyny dikeltmek ugrunda döredilen mümkinçilikler we merkeziň ähli bölümlerinde işleýän lukmanlaryň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, hojalyk işlerini talabalaýyk alyp barmak ugrunda edilýän tagallalar barada hasabat berdi.

Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory döwrebap toplumy gurdurandygy we bu ýerde işlemek üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi üçin hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan edip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

Ýurdumyzda näsag çagalaryň saglyklaryny dikeltmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, lukman Arkadagymyz merkeziň bölümlerinde ornaşdyrylan lukmançylyk enjamlarynyň netijeli ulanylmalydygyna ünsi çekdi hem-de bu ýerde ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň häzirki zamanyň ýokary görkezijilerine laýyk gelmelidigini belledi. Şunda lukmanlaryň hünärini kämilleşdirmek, sagaldyş çäreleriniň derejesini we hilini artdyrmak meselelerine zerur üns berilmelidir.

Şeýle hem lukman Arkadagymyz bu ýerde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde ýaşaýan saglygyny dikeltmek üçin kömege mätäç çagalaryň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde saglygyny dikeltmek boýunça geçirilmeli işleriň meýilnamasyny tassyklady. Munuň özi saglygyny dikeltmäge mätäç çagalaryň doly derejeli sagdyn bolmaklary ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Gahryman Arkadagymyz çagalaryň saglygyny dikeltmek işlerinde lukmanlaryň tejribesiniň ähmiýetlidigini belläp, bu merkezde alnyp barylýan saglygy goraýyş çäreleriniň, şeýle hem merkeziň guramaçylyk we hojalyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi ugrunda sazlaşykly işleriň ýola goýulmalydygyny belledi. Munuň özi merkeziň işiniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede alnyp barylmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna kömege mätäç çagalara lukmançylyk hyzmatlarynyň berlendigi we olaryň ýagty geljege bolan umytlaryny pugtalandyrmaga bolan goşandy üçin güwänamanyň gowşurylmagynyň aýratyn ähmiýetini belledi.

Iş maslahatynda, şeýle hem ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň meselelerine garaldy.

24.02.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berildi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlaryny bermek hakynda Buýrugyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, bu ugurda netijeli işler geçirildi. Bellenilişi ýaly, bu maksatlar üçin maliýe serişdeleriniň zerur bolan möçberi göz öňünde tutuldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde zenanlaryň uly işleri bitirýändiklerini belledi. Mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmak baradaky ata-babalarymyzyň asylly däplerini dowam etdirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyz degişli Buýruga gol çekdi. Hormatly Prezidentimiz resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, Halkara zenanlar güni mynasybetli gelin-gyzlara pul sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet konserni nebitgaz ýataklarynda degişli işleri amala aşyrýar. Nebitiň çykarylyşyny artdyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň günbatar sebitinde işlenip geçilýän geljegi uly ýataklarda täze meýdançalary özleşdirmek işi dowam etdirilýär. Häzirki wagtda guýularyň birnäçesi hereket edýär we meýilnama laýyklykda, täze guýular burawlanylýar. Bu işlerde öňdebaryjy usullar hem-de halkara tejribeler giňden ulanylýar. Şeýle-de guýularyň önümliligini ýokarlandyrmak, täze guýulary netijeli burawlamak üçin döwrebap abatlaýyş hyzmatlary amala aşyrylýar we ugurdaş enjamlar bilen üpjün edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda nebitiň çykarylyşyny artdyrmaga möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. «Türkmennebit» döwlet konserniniň bu ugurdaky işi ylmy esasda alnyp barylmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz konserniň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligini yzygiderli gowulandyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi hem-de wise-premýere bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew obasenagat toplumynda we ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gowaça ekiljek meýdanlarda ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli çäreler görülýär, oba hojalyk tehnikalary hem-de tohumlyk gowaça çigitleri taýýarlanylýar. Şunuň bilen bir hatarda, bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri dowam edýär, ilatymyzy ýurdumyzda öndürilen ýeralma, gök-bakja önümleri bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, gowaça ekiljek meýdanlarda ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamagyň, bugdaý meýdanlarynda ideg işleriniň geçirilişine möhüm ähmiýet bermegiň, bu işleri agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk ekinlerini suw bilen ýeterlik möçberde üpjün etmegiň wajypdygy barada aýdyp, wise-premýere ýurdumyzyň howdanlarynda suw toplamak işlerine uly üns bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Mälim bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, atçylyk pudagyny ösdürmek, atlary ösdürip ýetişdirmek, olaryň baş sanyny artdyrmak üçin ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Taslama laýyklykda, atçylyk sport toplumynyň çäginde goşmaça täze athanalary, weterinar dermanhanany we at esbaplar dükanyny, açyk görnüşli awtoduralgany, suw howdanlaryny, tehniki binalary gurmak, dürli ölçegdäki monitorlary, döwrebap enjamlary gurnamak göz öňünde tutulýar. Bulardan başga-da, ozaldan bar bolan athanalaryň, esasy girelgäniň, tomaşaçylar münberiniň, karantin binasynyň, sport meýdançasynyň, açyk manežiň durkuny täzelemek we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ahalteke bedewleriniň halkymyzyň milli buýsanjydygyny nygtady. Ýurdumyzda atçylygy, şol sanda atçylyk sportuny ösdürmäge uly üns berýäris diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemegi, bu ugurda alnyp barylýan işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew dokma senagatyny ösdürmek, pudagyň kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edilen kärhanalarda ýokary hilli dokma önümleriniň öndürilýändigini, olara içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, dokma senagaty kärhanalarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, önümçilikleri doly kuwwatynda işletmek we eksportyň möçberini artdyrmak maksady bilen, degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň düşewüntliliginiň ýokarlandyrylmagyny hem-de pudagyň maliýe-ykdysady işiniň hemişe kämilleşdirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň mart aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmeginiň tertibi barada hasabat berdi.

Geljek aýda dürli maslahatlary, duşuşyklary, mediaforumlary, wagyz-nesihat çärelerini, sergileri we aýdym-sazly dabaralary, gezelençleri guramak, ozal yglan edilen döredijilik bäsleşikleriniň jemini jemlemek göz öňünde tutulýar. Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy hem-de Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli surata düşürilen kino we dokumental filmleri görkezmek meýilleşdirilýär.

Däp bolşy ýaly, ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri we dabaralar guralar. «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň öňündäki baýramçylyk meýdançalarynda, “Nowruz ýaýlasynda”, Arkadag şäherindäki baýramçylyk meýdançasynda Milli bahar baýramy mynasybetli dabaralary geçirmek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda «Türkmen topragy — gadymy medeniýetleriň merkezi» atly metbugat maslahatyny guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, mart aýynda göz öňünde tutulan esasy çäreleri we medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyş dabaralaryny guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere badalga bermek dabarasyny geçirmegiň guramaçylyk meseleleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan Meýilnama laýyklykda, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 26-njy martynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynda bu waka mynasybetli guraljak çärelere badalga bermek dabarasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Dabaranyň çäklerinde türki halklaryň wekilleriniň gatnaşmaklarynda birnäçe çäreleri, konserti, şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň hem-de fotosuratçylaryň eserleriniň sergisini, halkara ylmy maslahaty, TÜRKSOÝ-na agza ýurtlaryň döwlet we milli muzeýleriniň ýolbaşçylarynyň maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen birlikde, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda metbugat maslahatyny guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Änew şäheriniň gadymy taryhynyň bardygyny nygtady. Bu taryh halkymyzyň geçmişi bilen berk baglydyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Änewiň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli halkara derejeli çäreleriň ýokary derejede guralmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli mertebäniň we buýsanjyň gymmatly çeşmelerine öwrülen şöhratly taryhymyz, maddy hem-de ruhy mirasymyz ylmy esasda düýpli öwrenilýär. Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletler tarapyndan gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli şu ýylyň 27-nji martynda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Oňa ýurdumyzdan, şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Russiýa Federasiýasyndan, Türkiýe, Özbegistan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyz Respublikalaryndan we beýleki daşary ýurtlardan görnükli taryhçylaryň, arheologlaryň, Gündogary öwrenijileriň, professor-mugallymlaryň, ýaş alymlaryň, muzeý işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Forumyň myhmanlary bu şäheriň şu ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli Änew şäherinde guraljak dabaralara we çärelere hem gatnaşarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň taryhynyň müňýyllyklara uzap gidýändigini belledi. Änew türkmen topragynyň gadymy medeniýetleriniň mekany bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň şöhratly geçmişi bilen bagly halkara ylmy maslahatyň wajypdygyny belläp, wise-premýere ony guramaçylykly we ýokary derejede geçirmegi, bu işe alymlaryň giňden gatnaşmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2024-nji ýyl üçin iş meýilnamasy barada hasabat berdi.

Abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şolaryň hatarynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy hem bar. Bu düzüm bilen gatnaşyklar netijeli, yzygiderli häsiýete eýe bolup, giň ugurlary öz içine alýar. Köpýyllyk hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, Bitarap Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny ilerletmek maksady bilen, degişli toplumlaýyn çäreler görülýär. Hususan-da, şu ýylyň martynda ÝHHG-niň Baş sekretarynyň ýurdumyza saparyny guramak, bu saparyň çäklerinde Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygyny geçirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Mälim bolşy ýaly, 1999-njy ýyldan bäri paýtagtymyzda ÝHHG-niň merkezi hemişelik esasda öz işini alyp barýar. Bilelikdäki meýilnamalaryň çäklerinde soňky 25 ýylyň dowamynda dürli ugurlar boýunça 500-den gowrak taslama durmuşa geçirildi. Häzirki wagtda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi we ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dowamynda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän taslamalaryň meýilnamasy taýýarlanyldy. Bu resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen guramanyň özara gatnaşyklarynyň esasy ugurlary boýunça anyk çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Umuman, şu ýylyň dowamynda 37 sany taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Syýasy ulgamda parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga, öňüni alyş diplomatiýasyny ösdürmäge, häzirki döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy durmaga gönükdirilen taslamalaryň birnäçesini durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Ykdysady we ekologiýa ugurlarynda meýilleşdirilýän taslamalar ykdysadyýeti, sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge, energiýa netijeliligini ýokarlandyrmaga, ekologik howpsuzlygy berkitmäge, howanyň üýtgemegi bilen bagly möhüm meseleleri çözmäge ýardam eder. Ynsanperwer ulgamda hem birnäçe taslamalary amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Şol taslamalarda ylym we bilim, adamyň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, ýurdumyzyň demokratik institutlarynyň esaslaryny kämilleşdirmek, gender deňligini üpjün etmek, raýatsyzlyk meselelerini çözmek, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini ösdürmek ýaly ugurlarda çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli meýilnamanyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýandygyny nygtady. ÝHHG bilen üstünlikli köpýyllyk hyzmatdaşlyk munuň aýdyň güwäsidir. Döwlet Baştutanymyz işlenip taýýarlanan, bu gurama bilen mundan beýläk-de netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen meýilnamanyň syýasy, ykdysady, ekologiýa we ynsanperwer ulgamlary öz içine alýandygyny belläp, wise-premýer, daşary işler ministrine ÝHHG bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, portuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, hödürlenilýän ulag hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek we hilini ýokarlandyrmak, özara söwdany ösdürmek, üstaşyr gatnawlary artdyrmak boýunça zerur çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dünýäniň möhüm ulag geçelgeleriniň çatrygynda ýerleşýändigine ünsi çekdi hem-de agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

23.02.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi. «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler mejlisiň esasy meselesi boldy. Şeýle hem onuň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde şu ýyl ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlary boýunça çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleler girizildi.

Irden Gahryman Arkadagymyz Maslahatlar merkeziniň binasyna geldi. Bu ýere ýygnananlar Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyny ör turup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi açyp, ýakynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Garaşsyz Watanymyzy maksatnamalaýyn esasda ösdürmek boýunça 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleriniň jemlenendigini hem-de Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylandygyny, degişli Kararlaryň kabul edilendigini belledi.

Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Arkadagly Gahryman Serdarymyz «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» tassyklady diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy depginli ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini iň ýokary derejelere çykarmak maksady bilen kabul edilen bu Maksatnamany öz tarapymyzdan doly goldamak bilen, biz Prezidiumyň şu günki mejlisiniň gün tertibinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda döwlet Baştutanymyz tarapyndan tassyklanan Maksatnamada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylmaly işler bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşarys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady. Şunuň bilen birlikde, Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary babatda Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna serediler.

Şu mejlise Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň we Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki çagyrylanlar gatnaşýarlar.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlaryň öňünde maksatnamalaýyn çykyş etdi.

Türkmen halky — nusgawy ösüş ýoluny emele getiren, beýik şahsyýetleri dünýä beren halk. Şu ýyl ýurdumyzda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýi giňden bellenilip geçiler. Beýik söz ussadynyň dünýä nusgalyk döredijiligine çäksiz buýsanç, söýgi we hormat bilen, şeýle hem halkymyzyň isleg-arzuwlary göz öňünde tutulyp, 2024-nji ýyl «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edildi diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.

Şahyr öz ynsanperwer garaýyşlary bilen her bir ynsana, bütin adamzada söýginiň, ählumumy sazlaşygyň dogry ýoluny salgy berýär. Bu gün Magtymgulynyň ömür-döredijiligini, edebi mirasyny ýurdumyzda we daşary ýurtlarda öwrenmek hem-de giňden wagyz etmek ugrunda alnyp barylýan işler örän möhüm ähmiýete eýedir. Ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli şu ýyl Arkadag şäherinde ilkinji gezek Medeniýet hepdeligini geçireris diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy.

Magtymguly Pyragy türkmen halkyny beýgelden, abraý-mertebesini dünýäde belende göteren nusgawy şahyrdyr. Men öz ýazan goşgymda: «Barymyzy şärik edýär ägirt şöhrat-şanyna,//Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýmek bilen, beýik şahyryň dünýä dolan şan-şöhratynyň, belentliginiň bu gün türkmen halkynyň taryhyny, at-abraýyny, medeni mirasyny hem beýgeldýändigine buýsanjymy beýan etdim diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Beýik akyldaryň arzuwlan berkarar döwletiň täze eýýamynda türkmen döwleti gün-günden kuwwatlanyp, dünýäde abraýly ornuny has-da pugtalandyrdy. Bu üstünliklere dana Magtymgulynyň wesýetlerine wepaly halkymyzyň agzybirligi, tutanýerliligi, maksada okgunlylygy, ata Watanyna bolan beýik söýgüsi bilen ýetildi.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda» Kanuna hem gol çekdi. Bu başlangyçlary döredijilikli dowam etdirip, biz geljekde Magtymguly Pyragynyň medeni mirasyny kanun esasynda berkidip, ebedileşdirsek hem maksadalaýyk bolar diýip hasap edýärin diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady.

Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam edip, dünýä ykdysadyýetiniň çalt depginler bilen ösýän, özgerýän, üýtgäp duran we täze wehimleriň ýüze çykýan häzirki şertlerinde ykdysady ösüşi üpjün etmegiň uzak möhletleýin ösüş strategiýasynyň baş maksady bolup durýandygyny nygtady. Şunda oýlanyşykly ölçenen syýasy garaýyş, anyk maksatly kabul edilen dolandyryş çözgütleri, hasaplanylyp taýýarlanan meýilnamalar depginli ösüşiň esasy şertidir. Ýurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň Maksatnamasynda göz öňünde tutulan esasy wezipeleriň ählisi üstünlikli durmuşa geçirildi. Geçen ýyl döwletiň kuwwatyny, halkyň parasadyny, abraý-şöhratyny, agzybirligini, maksatlaryň birligini görkezen şanly wakalara örän baý boldy diýip, kanagatlanma bilen belledi.

2023-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş depgini durnukly saklandy. Maýa goýum syýasaty hem üstünlikli amala aşyryldy. Önümçilik pudaklaryny, durmuş we hyzmatlar ulgamyny ösdürmäge köp möçberde serişdeler gönükdirildi. Iň ýokary amatlyklar döredilen Arkadag şäheri dabaraly açyldy. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan bu «akylly» şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna hem badalga berildi. 2023-nji ýylda depginli ösýän döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe düzümlerine saýlandy, şeýle hem onlarça halkara resminamalar kabul edildi. Milli gymmatlyklarymyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawy has-da artdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, şöhratly pederlerimiziň halk häkimiýeti baradaky däplerine, hakyky halk demokratiýasyna daýanyp, Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretdik. Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda Halk Maslahatynyň taryhy mejlisini geçirip, ýurdumyzyň içeri we daşary syýasaty bilen bagly möhüm çözgütleri kabul etdik. Bäsleşik, açyklyk, aýdyňlyk esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny hem guramaçylykly geçirdik.

Geçen ýyllarda gazanylan üstünlikleriň binýadynda Hökümetimiz tarapyndan «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy» işlenip taýýarlanyldy hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Karary bilen tassyklanyldy.

Şu ýerde biz bir zady berk bellemelidiris, ýagny Garaşsyz Watanymyzyň ykdysady binýady tutulanda, her bir pudagyň, sebitiň, edara-kärhanalaryň görkezijileriniň jikme-jik seljerilip, hasaplanyp jemlenilmegi ýola goýuldy. Şeýle çemeleşilip toplanan maglumatlar gysga, orta we uzak geljegi öňünden görmek, takyk hasaplap, anyk çaklamak we meýilnamalaşdyrmak işiniň alnyp barylmagy üçin zerur şertleri emele getirdi. Şonuň netijesinde, ykdysadyýeti gurnamagyň, dolandyrmagyň, netijeliligi gazanmagyň oýlanyşykly tejribesi kemala geldi diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. 2024-nji ýyl üçin işlenen Maksatnama hem şeýle usullar bilen durmuşa geçirilýän «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan» ugur alnyp düzülendir.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Maksatnamanyň takyk hasaplamalara, ýetilen sepgitlere daýanmak bilen, maliýe-ykdysady taýdan, maýa goýumlaryň maksadalaýyklygy nukdaýnazaryndan esaslandyrylandygyny belläp, onda öňde goýlan wezipelerden we maksatlardan gelip çykýan aýratynlyklar barada aýdyp, birinjiden, ykdysady, senagat, önümçilik häsiýetli maksatlara ünsi çekdi.

Nygtalyşy ýaly, ilkinji nobatda, ýurduň içerki mümkinçiliklerini doly ulanmak bilen, döwletimiziň durnukly ösmegini üpjün etmäge, pudaklaryň we sebitleriň ösüşine gönükdirilen çäreler göz öňünde tutulýar. Önümçilik kärhanalarynyň kuwwatlyklarynyň doly işledilmegini gazanmak, gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, eksporty artdyrmak we importyň ornuny tutýan önümçilikleri ösdürmek, ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk we beýleki azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak, amatly işewürlik gurşawyny döretmek esasy maksatlaryň hatarynda görkezilendir. Maýa goýumlaryň esasy ugurlarynda bolsa senagat pudaklaryny ösdürmek, innowasion kärhanalary, täze önümçilikleri döretmek, oba hojalygyny özgertmek we azyk üpjünçiligini has-da gowulandyrmak, gaýtadan işleýän ugurlary ösdürmek esasy maksatlaryň hatarynda bellenildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nygtaýşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tagallalary we ýadawsyz aladasy netijesinde, gurluşyk syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň ençemesi, şol sanda halkara, sebit ähmiýetli uly taslamalaryň onlarçasy bar. Şeýle hem geljegiň şäheri bolan Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşyklary dowam etdiriler.

Ikinjiden, ol söwda we hyzmatlar ulgamyny ösdürmek üçin maksatlardan ybaratdyr. Ykdysadyýetiň netijeli işlemegi, önüm öndürijileriň düşewüntli bolmagy, täze iş ýerleriniň döredilmegi, aýlyk zähmet haklarynyň we ilatyň girdejileriniň ýokarlanmagy tölege ukyplylygyň ösmegine, bazarlarda harytlary sarp edijilik isleginiň ýokarlanmagyna, dürli hyzmatlardan peýdalanýanlaryň artmagyna getirýär. Hormatly Prezidentimiziň syýasatynda bu ugurlara hem uly üns berilýär. Şunda azyk önümlerine, ilatyň ilkinji sarp edýän harytlaryna ösýän islegleri kanagatlandyrmak maksady bilen, söwdany, ulag, ýaşaýyş jaý-jemagat, durmuş we beýleki hyzmatlar ulgamyny ösdürmek esasy wezipeleriň biri bolup galýar.

Üçünjiden, Maksatnamanyň durmuş häsiýetli maksatlary öňe sürülýär. Täze iş orunlarynyň döredilmegine we ilatymyzyň durmuş taýdan goraglylygynyň berk üpjün edilmegine gönükdirilen çärelere uly üns berilýär. Maýa goýumlar durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, aýratyn mätäçlik çekýän raýatlar üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň, saglygy goraýyş desgalarynyň, orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň, awtomobil ýollarynyň, suw, gaz, elektrik geçirijileriň, aragatnaşyk ulgamlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň, ulag we beýleki durmuş hyzmatlarynyň ösdürilmegine gönükdirilýär.

Dördünjiden, Maksatnamada ähli ugurlar boýunça amala aşyrylmaly işler, öňdebaryjy tehnologiýalary, sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak, amatly işewürlik gurşawyny döretmek, döwlete dahylsyz bölegi ösdürmek esasy maksat edilip goýlan.

Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň içerki ösüşi bilen bagly käbir görkezijilere üns çekildi. Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artýar. Dünýäde bolup geçen ykdysady çökgünliklere garamazdan, jemi içerki önümiň ösüş depgini durnukly saklandy. 2009-njy ýyldan bäri ortaça 6 göterimden ýokary ösüş emele geldi. Soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň görnüşleriniň barha artýandygy hem-de hil babatda dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigi aýdyldy. Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende, 2023-nji ýylda öndürilen senagat önümleriniň möçberi 3 esseden gowrak köpeldi. Mundan başga-da, içerki bazarda haryt üpjünçiligi doly kanagatlandyrylýar. Bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 2008-nji ýylda 16 million manat bolan bolsa, 2023-nji ýylda bu görkeziji 8,5 esse artyp, 140 million manada barabar boldy.

2022-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçirilip, 7 milliondan gowrak adam sany hasaba alyndy. Bu, 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2 milliona golaý ilatyň artandygyny görkezýär. Demografik ösüş ilatymyzyň hal-ýagdaýynyň hem-de ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagynyň hasabyna üpjün edildi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri halk maslahatlarynyň, Mejlisiň agzalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň ünsüni geljegi uly wezipelere çekdi. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tassyklan Maksatnamasynda ykdysady, maliýe, durmuş, önümçilik we beýleki wezipeler bilen bir hatarda, kanunçylyk ulgamyna degişli wezipeler hem goýulýar diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we bu ugurda ýerine ýetirmeli işleriň möhüm ugurlary barada durup geçdi.

Ýurdumyzda maýa goýumlary çekmek hem-de maýadarlary goramak we goldamak, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy hereket etmek, salgydy dolandyrmak, salgytlaryň ýygnalyşynyň hilini ýokarlandyrmak, intellektual eýeçiligi goramak, intellektual eýeçilik hukuklaryny döwlet we halkara derejede goramagyň kepilliklerini üpjün etmek ýaly ugurlarda kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmek gaýragoýulmasyz çäreleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulýan ýurt bolup durýandygyny nazara alyp, bu guramanyň düzgünlerine we ýörelgelerine laýyklykda milli kanunçylygy kämilleşdirmek zerurdyr.

Bank amallaryny, töleg tabşyryklaryny kämilleşdirmekde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işleri tehnologiýalar we kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bildirilýän talaplara laýyklykda amala aşyrmak, milli ykdysadyýetiň dünýä bazaryna goşulyşmagy üçin işewürlik gurşawynyň kämilleşdirilmegi, bazar ykdysadyýetinde maliýeleşdirmegiň kadalaşdyryjy hukuk esasynyň dünýä tejribesine laýyk getirilmegi wajypdyr. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, ylmy barlaglaryň depginini ýokarlandyrmak, «emeli aňy» düýpli we netijeli öwrenmek, ylym we önümçilik babatda işewürligiň hem-de täjirçiligiň täze usullaryny döretmek, ösdürmek, bu ugurda degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny, innowasiýa ulgamynyň netijeli işlemegi üçin kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak möhümdir.

Öňde goýlan wezipeler bilen bir hatarda, Türkmenistanyň Prezidentiniň içeri we daşary syýasy başlangyçlaryny kanunçylyk taýdan goldamak, şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň gün tertibinde duran soraglar bilen bagly geçirmeli işlerimiz hem köp diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, raýat-hukuk gatnaşyklary babatda kanunçylygy kämilleşdirmek, halkara hususy hukugynyň kadalaryny ornaşdyrmak, döwre görä emläk, eýeçilik, şertnama-hukuk, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak bilen bagly kanunçylygy kämilleşdirmek, döwlet hyzmatlaryny sanly ulgamlar arkaly amala aşyrmak, hukuk kömegini bermek, telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak, ykdysady işjeňligi üpjün etmek, ulag we logistika, dürli pudaklarda sanly hyzmatlary ösdürmek, kärhanalaryň işini, harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek, gurluşyk işleriniň kadalaryny düzgünleşdirýän kanunçylygy kämilleşdirmek, oba hojalyk önüm öndürijileri, tohumçylyk işini höweslendirmek, howanyň üýtgemegi, ekologiýa ýaly meselelere degişli kanunçylygy seljerip, möhüm işleri geçirmegiň wajypdygy bellenildi.

Halk Maslahatynyň Başlygy durmuş syýasaty barada aýdyp, iş üpjünçiligini we zähmet gatnaşyklaryny döwrebap kadalaşdyrmak, maşgalany, eneligi we çagalygy goramak, ýaşlary goldamak, saglygy goramak ýaly meselelere degişli kanunçylygy yzygiderli seljerip, degişli işleri geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Durmuş goraglylygyny üpjün etmegiň çäklerinde howandarlyga mätäçlere hemaýat bermek işini ösdürmek, döwletiň her bir adamyň, ylaýta-da, çagalaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek babatdaky başlangyçlaryny, ägirt uly aladalaryny kanunçylyk taýdan berkitmek möhüm meseleleriň biridir diýip nygtady. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda «Hossarlyk we howandarlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen kesgitlenen Hossarlyk we howandarlyk edaralary hakynda Düzgünnamanyň, Hossarlygy we howandarlygy amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnamanyň döwrüň talabyna laýyk işlenip taýýarlanylmagynyň kanunyň talaplarynyň ýerine ýetirilmegi nukdaýnazardan uly ähmiýete eýedigine üns çekildi. Bu ugurda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hem oňyn tejribe toplandygy bellenildi.

Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam edip, ösüp gelýän ýaşlarymyzy goramak, olary goldamak babatda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň meseleleri bilen bagly gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmegiň wagtynyň gelendigini nygtady. Şunda türkmeniň mukaddes maşgala ojagynyň eýesi bolan enelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň mertebesini belentde tutmak, olar barada döwletiň düýpli aladalaryny, kanuny bähbitlerini goramak ugrunda döredilýän şertlerini, maşgalanyň goragyny we bitewüligini, çagalaryň iň gowy bähbitlerini üpjün etmegiň hukuk usullaryny berkitmegiň döwrüň zerur talaplarynyň biridigine ýygnananlaryň ünsüni çekdi.

«Döwlet adam üçindir!» hem-de «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgelerimize laýyklykda, netijeli durmuş-ykdysady syýasaty üstünlikli amala aşyrmak ýurdumyzyň strategik maksatlary bolup durýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady. Ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek biziň ählimiziň gündelik üns bermeli möhüm meselelerimiziň biridir.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň we jemgyýetçilik birleşikleriniň jemgyýetimizde täze syýasy, hukuk garaýyşlaryny hem-de medeniýetini kemala getirmek, milli döwletlilik ýörelgelerimizi ösdürmek, halkymyzy umumymilli maksatlaryň töwereginde jebisleşdirmek, agzybirligimizi pugtalandyrmak babatda möhüm işleri alyp barmagynyň zerurdygy nygtaldy. Täze taryhy döwrüň belent maksatlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin bilelikdäki işleriň döredijilikli, anyk meýilnama esasynda dowam etdirilmegi örän ähmiýetli bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň hem taýýarlanylandygyny belledi. Meýilnama laýyklykda, ilkinji nobatda, kanun çykaryjylyk başlangyçlaryna bolan hukugyň esasynda kanunçylygy kämilleşdirmek işlerini guramaçylykly dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, kanun taslamalaryny taýýarlamak boýunça döredilýän iş toparlarynyň düzümine öňdebaryjy pikirleri, döwrebap teklipleri öňe sürmek üçin ökde, tejribeli hünärmenleri, bilermenleri giňden çekmegiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren başlangyçlaryny, tabşyryklaryny hem-de kabul eden çözgütlerini kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça çäreleri görmegiň wajypdygy nygtaldy.

Hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça seljerme işlerini geçirmek, teklipleri işläp taýýarlamak üçin Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynda deputatlardan, beýleki döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekillerinden ybarat hukuk-bilermenler toparyny döretmek barada hem aýdyldy. Kanunlardan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň öz wagtynda işlenip taýýarlanylmagyny üpjün etmek we degişli edaralar tarapyndan gözegçilik, usuly, amaly, maslahat beriş toparlaryny döretmek, olaryň işini guramak geljegi uly ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen birlikde, kanun çykaryjylyk işiniň nazary we amaly meseleleri boýunça alymlaryň, hünärmenleriň, bilermenleriň Halk Maslahatynyň agzalary we Mejlisiň deputatlary bilen duşuşyklaryny guramagyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütleriň, berlen tabşyryklaryň, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň esasy ugurlaryna degişli kabul eden Kararlarynyň, tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, ýurdumyzy ösdürmegiň orta we uzak möhletli Maksatnamalarynyň maksatlary we ileri tutulýan ugurlary barada maslahatlary geçirmegiň wajypdygy bellenildi.

Gahryman Arkadagymyz alnyp barylýan işleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň we olary Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlislerinde ara alyp maslahatlaşmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Bu işleri geçirmek üçin Prezidiumyň mejlisiniň gün tertibine Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem-de Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde kabul edilen çözgütler, berlen tabşyryklar bilen öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda durmuşa geçirmek boýunça soraglary işläp taýýarlamak we girizmek möhümdir.

Olar beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara derejede giňden belläp geçmek; Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň jemgyýetimiziň agzybirligini has-da berkitmek, maksatnamalarda öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmaklaryny üpjün etmek; ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, her bir zähmetkeşi üstünlikli işlere ruhlandyrmak, ykdysadyýetiň hususy pudagyny we hyzmatlar bölegini ösdürmegiň, importyň ornuny tutýan önümçiligi goldamagyň hem-de gurluşyk işleriniň konsepsiýalaryny, eksport ugurly senagaty goldamagyň, şäherleri ösdürmegiň strategiýasynyň taýýarlanylmagyna işjeň gatnaşmak; ýaşlar bilen işleşýän ýöriteleşdirilen guramalaryň işini güýçlendirmek; ýurdumyzda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny, ylym ulgamyny ösdürmegiň Strategiýasyny işläp taýýarlamak; täze kanunçylyk namalaryny kabul etmek hem-de kanunlary yzygiderli kämilleşdirmek babatda degişli işleri alyp barmakdan ybaratdyr.

Döwletimiziň syýasatynda we durmuşa geçirilýän maksatnamalarda sebitleýin ösüş meselelerine, ýerli wekilçilikli häkimiýet, öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ösüşine hem-de mümkinçilikleriniň artmagyna, olara guramaçylyk hem-de usuly taýdan kömek bermek işlerine uly üns berilýär. Şonuň üçin hem biziň esasy wezipelerimiziň hatarynda raýatlarymyzdan we edaralardan gelip gowuşýan tekliplere we ýüztutmalara garamak boýunça welaýatlarda, Aşgabat we Arkadag şäherlerinde duşuşyklary hem-de ýerli edaralar, guramalar bilen maslahatlary geçirmegi netijeli alyp barmak, ýurdumyzyň oba zähmetkeşleri bilen meýdan şertlerinde duşuşyklary geçirmek, alnyp barylýan möwsümleýin işler bilen tanyşmak, olaryň armasyny ýetirmek çärelerini geçirmek zerurdyr diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslahatlaryna Geňeşlere kanunçylyk babatda guramaçylyk we usuly taýdan kömek bermek işlerini kämilleşdirmegiň, olar bilen amaly-usuly maslahatlary geçirmegiň, obalaryň we şäherleriň ýaşaýjylaryna kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmegiň, adamlaryň isleg-arzuwlaryny, zerurlyklaryny öwrenmegiň we ýerli döwlet edaralary bilen bilelikde durmuş-ykdysady wezipeleriň hem-de ilatyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagyna degişli meseleleriň çözülmegine, raýatlaryň ýüztutmalary boýunça kabul edişliklere ýakyndan gatnaşmagyň wajypdygy bellenildi.

Milli Liderimiz çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň beren tabşyryklaryny, öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, kanunçylygyň dürli ugurlaryna degişli teklipleri öwrenmek maksady bilen, welaýatlaryň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň jogapkär wekilleriniň, jemgyýetçilik birleşikleriniň gatnaşmagynda Halk Maslahatynyň we Mejlisiň komitetleriniň göçme maslahatlaryny geçirmek zerurdyr diýip nygtady. Ilatymyzy döredijilikli işlere has-da ruhlandyrmak, durmuşa geçirilýän taryhy işleriň daşynda jebisleşdirmek, Watanymyzyň gazanan üstünliklerini giňden wagyz-nesihat etmek alyp barjak işlerimiziň meýilnamasynda esasy wezipe hökmünde kesgitlenilmeli. Şunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň, hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän taryhy başlangyçlarynyň, halk bähbitli işleriň, kabul edilen resminamalaryň jemgyýetçilik-syýasy ähmiýetini düşündirmek, wagyz-nesihat etmek boýunça duşuşyklary, maslahatlary geçirmek bilen, halky olar barada gyzgyny bilen habarly etmek, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde täsirli çykyşlary guramak möhümdir diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy. Şunuň bilen birlikde, jemgyýetde kanunlaryň hökmürowanlygy, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, hukuk medeniýetini ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini, adamlaryň halal zähmet çekmegi, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin döwletimiz tarapyndan döredilýän giň mümkinçilikleri, milli medeniýetimizi, maşgala gymmatlyklaryny, däp-dessurlarymyzy, jemgyýetçilik ahlagyny wagyz-nesihat etmek işlerini hem dowam etdirmegiň wajypdygyna üns çekildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan tassyklanan Maksatnamadan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça 2024-nji ýylda bilelikde ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasy «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda edilmeli tagallalaryň özenini düzer. Biziň alyp barýan işlerimizde diňe bir ykdysady ösüşi üpjün etmek däl-de, eýsem, ösüşiň uzak möhletleýin we durnukly depgininiň saklanylmagy hem möhüm wezipe bolup durýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi. Nygtalyşy ýaly, täze döwrüň ykdysady ösüş nusgasy bolsa, ilkinji nobatda, işewürlik gurşawyny döretmek, telekeçilik başlangyçlaryny goldamak bilen, hususy maýa goýumlaryň köpelmeginde jemlenendir. Biz geljekde hukuk ulgamynyň işewürlik üçin özüne çekijiligini üpjün etmelidiris.

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynda şeýle ajaýyp jümleler bar: «Owal-ahyr hemişelik badalgamyz Watandyr». Şeýle hem onda: «Döwlet sarsmaz, tükenmez uly güýçdür. Biz döwletimiziň güýjünden güýç alýarys. Döwletimiziň ady bilen buýsanýarys, abraýy bilen beýgelýäris» diýlip parasatlylyk bilen Watanyň gymmatlygyna üns çekilýär diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde halkymyz bilen bilelikde tutanýerli zähmet çekip, 2024-nji ýylda bellenen sepgitlere, maksatlara ýetiljekdigine berk ynam bildirendigi bellenildi. Halk Maslahatynyň Başlygy çykyşynyň ahyrynda: “Biziň ählimiziň iň esasy maksadymyz jandan eziz görýän Watanymyzy beýik geljege tarap ynamly öňe alyp barmakdan ybaratdyr. Şoňa görä-de, mukaddes Watanymyzy beýgeldýän beýik başlangyçlary wagyz etmek, halkymyzy bu işlere ruhlandyrmak borjumyzdyr” diýip belledi.

Mejlisiň dowamynda Bäherden etrabyndaky 28-nji orta mekdebiň müdiri, Ahal welaýat halk maslahatynyň başlygy M.Berdiýewe söz berildi.

Çykyş edeniň belleýşi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasaty netijesinde ösüş ýoly bilen beýik geljege tarap ynamly öňe barýar. Gahryman Arkadagymyzyň döwlet doktrinasy şu syýasatyň esasyny düzýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp ýörelgesine esaslanýan maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrmagy netijesinde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Obalaryň, şäherleriň, etraplaryň keşbi özgerýär, müňlerçe täze iş orunlary döredilýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy boýunça we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen döwrebap Arkadag şäheriniň gurulmagynyň şanly waka öwrülendigi, bu wakanyň Türkmenistanyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylandygy bellenildi. Bu ýerde “akylly” şäher konsepsiýasyna laýyklykda, iň öňdebaryjy sanly tehnologiýalar jemlenendir.

Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýylda ähli ulgamlarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisiniň barşynda kabul edilen çözgütleriň ähmiýetine aýratyn üns berildi. Hususan-da, «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» tassyklanylmagynyň milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek meselelerine toplumlaýyn çemeleşilýändiginiň aýdyň subutnamasydygy nygtaldy. M.Berdiýew bilim ulgamynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler barada aýdyp, diňe geçen ýylyň dowamynda orta mekdepleriň hem-de çagalar baglarynyň 40-a golaýynyň, şol sanda Ahal welaýatynda 11 sany bilim edarasynyň, şeýle hem beýleki saglyk, sport maksatly binalaryň gurlup ulanmaga berlendigini aýdyň mysal hökmünde görkezdi. Şunuň bilen birlikde, 2024-nji ýyl üçin degişli Maksatnamada bu ugra milliardlap manat möçberinde serişdeleriň goýberilmegi göz öňünde tutulýar.

Bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideriniň kyblasy, hormatly Prezidentimiziň atasy Mälikguly Berdimuhamedowyň durmuş ýoly ösüp gelýän nesli terbiýelemek üçin nusga bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, çykyş eden ýaşlary watançylyk, zähmet we ruhy-ahlak taýdan terbiýelemekde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň ägirt uly ähmiýetini nygtady. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň geçen ýyl «Arçman» şypahanasyna baryp görmegi hem-de bu sagaldyş edarasynyň täze binasyny gurmak we öňden bar bolanlarynyň durkuny täzelemek baradaky teklibi adamyň saglygy baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygynyň aýdyň güwäsidir.

Çykyşynyň ahyrynda M.Berdiýew welaýatyň ýaşaýjylarynyň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge uly üns berýändigi we türkmenistanlylaryň ýagty geljegi barada bimöçber alada edýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary B.Mämiýewa çykyş etdi. Ol Gahryman Arkadagymyzyň Watanymyzy dünýäniň iň ösen döwletleriniň birine öwürmek baradaky ägirt uly işleriniň häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan mynasyp dowam etdirilýändigini belledi. Şu ýylyň beýik türkmen şahyrynyň ady hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň ajaýyp zehininden we pähim-paýhasyndan dörän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgy bilen baglanyşykly şygarynyň ähmiýeti aýratyn nygtaldy. Munuň özi türkmen halkynyň beýik ogluna, onuň baý edebi mirasyna çuňňur hormat-sarpanyň aýdyň nyşanydyr.

Çykyşyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideriniň watançylyk, jebislik we agzybirlik baradaky taglymatyndan, «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgesinden, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ajaýyp şygaryndan ugur alnyp, Watanymyzyň häzirki wagtda ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly barýandygy bellenildi. Ýurdumyz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny öz içine alýan maksatnamalary durmuşa geçirip hem-de düýpli özgertmeleri amala aşyryp, ägirt uly üstünlikleri gazanýar. Gahryman Arkadagymyzyň oňyn başlangyçlarynyň, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda işlenip taýýarlanylan “Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň” möhümdigine aýratyn üns berildi. Öňde goýlan wezipeleriň durmuşa geçirilmegi eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmaga, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga, ýurdumyzyň halkara giňişlikdäki abraýyny ýokarlandyrmaga ýardam eder.

Şeýle hem B.Mämiýewa şu mejlisiň ähmiýetini belledi. Onda Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny amala aşyrmak meseleleri bilen baglylykda, Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen geçirilmeli işleriň bilelikdäki Meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Munuň özi döwletiň we jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy diýlip yglan edilen adamyň abadançylygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny tassyklaýar.

Çykyşynyň ahyrynda günbatar sebitiň wekili türkmen halkynyň Milli Liderine we Arkadagly Gahryman Serdarymyza zenanlaryň jemgyýetdäki ornuny ýokarlandyrmaga, eneligi goldamaga, maşgalany goramaga uly üns berýändikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra Daşoguz şäher häkimliginiň işgärler we ýerli öz-özüni dolandyryş edaralary bilen işleşmek boýunça bölüminiň müdiri, Daşoguz welaýat halk maslahatynyň başlygy A.Kakyşowa söz berildi. Ol çykyşynda kabul edilen döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipelere ünsi çekdi.

Bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda dowam etdirilýän demokratik özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde täze belentliklere ýetýär. Ýurdumyzda halk häkimiýetlilik ýörelgeleri, raýat jemgyýetiniň esaslary yzygiderli berkidilýär. Şunuň bilen baglylykda, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gatnaşmagynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen çözgütleriň wajypdygy bellenildi. Ählihalk forumynyň jemleriniň hem-de kabul edilen resminamalaryň ähmiýetini düşündirmek babatda halk maslahatynyň agzalary hormatly ýaşulular, Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ilatyň arasynda wagyz-nesihat çärelerini alyp barýarlar.

Çykyş eden «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy» ýaly möhüm resminamalarda bellenen wezipeleri üstünlikli çözmek üçin welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Bellenilişi ýaly, şu günki mejlisiň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlaryna degişli we halkymyzyň bähbitlerini üpjün etmäge, ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga, ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen meseleleriň giň toplumy girizildi. Şunuň bilen baglylykda, A.Kakyşow Halk Maslahatynyň agzalarynyň Gahryman Arkadagymyzyň gymmatly maslahatlaryndan we tekliplerinden ugur alyp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda öz öňlerinde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmek üçin güýç-gaýratyny, yhlasyny, bilimini gaýgyrmajakdyklaryny ýene-de bir gezek nygtady.

Çykyşynyň ahyrynda Daşoguz welaýatynyň wekili Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna hem-de hormatly Prezidentimize Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň gülläp ösmegi, türkmenistanlylaryň bagtyýar durmuşy barada edýän ýadawsyz aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we berk jan saglyk, uzak ömür, giň gerimli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary O.Berdiliýewa çykyş edip, Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilýän Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eziz Watanymyzyň bagtyýar şu güni we nurana geljegi üçin uly ähmiýete eýe bolan meselelere garalýandygyny belledi.

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, ýurdumyzyň gündogar sebitinde hem durmuşyň ähli ulgamlarynda toplumlaýyn özgertmeler ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan giň gerimli işleri häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýar.

O.Berdiliýewanyň belleýşi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp eserlerinde «medeniýet» düşünjesiniň giňdigine we köpugurlydygyna, özboluşly milli däp-dessurlary, gadymdan gelýän maşgala gymmatlyklaryny aýawly saklamaga, ýaşlar syýasatyna, ösüp gelýän nesli terbiýelemäge aýratyn üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejede baýram edilmegi uly ähmiýete eýedir. Şahyryň baý döredijilik mirasynda türkmen halkynyň durmuşynyň filosofiýasy, belent ruhy-ahlak ýörelgeleri öz aýdyň beýanyny tapdy.

Nygtalyşy ýaly, türkmenistanlylar Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyrýan asylly işlerinden çuňňur hoşaldyr. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmegi munuň aýdyň mysallarynyň biridir. Ýaş nesil barada hemmetaraplaýyn alada etmäge gönükdirilen bu gaznanyň işinde ata-babalarymyzyň ynsanperwer ýörelgeleri öz beýanyny tapýar.

Çykyş eden welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň Gahryman Arkadagymyzyň tabşyryklaryndan we gymmatly maslahatlaryndan ugur alyp, öz öňlerinde goýlan wezipeleri çözmäge örän jogapkärli çemeleşjekdiklerine ynandyrdy.

Mejlisiň dowamynda Mary welaýat häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiriniň orunbasary, Mary welaýat halk maslahatynyň başlygy M.Atajanow çykyş etdi. Ol türkmen halkynyň Milli Lideriniň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ähli ulgamlarda durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň ähmiýetini belledi. Şol işleriň netijesinde döwrüň talaplaryna laýyklykda, döwletiň demokratik esaslary we halk häkimiýetliligi pugtalandyrylýar. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçen 2023-nji ýylda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi munuň aýdyň güwäsidir.

Çykyşynyň dowamynda M.Atajanow «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň Mary welaýatyna bolan iş saparynyň döwletimiziň sebitleriniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine ägirt uly üns berýändiginiň subutnamasydygyny we welaýatyň ýaşaýjylaryny täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrandygyny belledi. Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän ykdysady syýasat döwletimiziň ösüşiň has belent sepgitlerine ýetmegine, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Soňky ýyllarda gazanylan makroykdysady görkezijiler, ilkinji nobatda, jemi içerki önümiň ösüşiniň durnukly saklanmagy munuň aýdyň mysalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanan «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy» barada aýdyp, çykyş eden onuň durmuşa geçirilmeginiň döwlet dolandyryş ulgamynyň öňdebaryjy usullaryny ulanmagyň, ähli önümçilik pudaklaryna döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, milli, sebit we halkara ähmiýetli taslamalary amala aşyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň ykdysady taýdan mundan beýläk-de durnukly ösmegini üpjün etmäge ýardam bermelidigini belledi. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygy, ilatyň durmuş goraglylygy ýokarlanar, umuman, raýatlarymyzyň abadan hem-de bagtyýar durmuşy üpjün ediler.

M.Atajanow türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýurdumyzy 2024-nji ýylda syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmek bilen bagly öňde goýan wezipeleriniň wajypdygyna aýratyn ünsi çekdi. Hususan-da, amala aşyrylýan işjeň maýa goýum syýasaty, milli we daşary ýurt pulunda iri maýa goýumlaryň goýulmagy senagat we medeni maksatly desgalaryň — täze kärhanalaryň, zawodlaryň, fabrikleriň, ýaşaýyş jaýlarynyň, obalaryň we şäherleriň has köp sanlysynyň gurulmagyna ýardam eder. Durmuş ulgamyny ösdürmäge uly serişdeleriň gönükdirilmegi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyny üpjün eder. Bularyň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgesiniň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň güwäsine öwrüler.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasy hakynda» Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Kararyna gol çekdi.

Gahryman Arkadagymyz mejlisiň dowamynda täze taryhy döwürde durmuş-ykdysady maksatnamalar bilen kesgitlenen wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, durmuşa geçirilýän beýik işleri giňden wagyz etmek boýunça öňümizde uly wezipeleriň durýandygyny belledi. Biz siziň bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny doly goldamak bilen, 2024-nji ýylda öňümizde durýan wezipeleri anyk kesgitledik diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy.

Ýurdumyzda demokratik, hukuk, dünýewi döwlet, ynsanperwer, adalatly jemgyýet has-da berkeýär. Adam hukuklaryny, azatlyklaryny, bähbitlerini mundan beýläk-de üpjün etmek, goramak barada häkimiýet düzümleriniň işleri barha kämilleşýär. Türkmenistan demokratiýanyň, kanunlaryň rüstemliginiň, raýat agzybirliginiň we bitewüliginiň mizemez ýörelgeleriniň esasynda ösýär. Biz bu işleri «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda täze görnüşde, has ýokary derejede alyp baryp, geçmişiň beýikligine, şu günüň haýran galdyryjy üstünliklerine daýanmak, geljegiň röwşen gözýetimine nazar salmak arkaly ýurdumyzyň täze belentliklere tarap okgunly öňe gitmegini üpjün ederis diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi.

Gahryman Arkadagymyz şu gün mejlisde göz öňünde tutulan ähli meselelere seredilendigini aýdyp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hemmeleriň durmuşa geçirilýän işlere mynasyp goşant goşjakdygyna berk ynam bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşyny: “Goý, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz agzybirlik, asudalyk, abadançylyk ýoly bilen mundan beýläk-de gülläp össün! Goý, Ýer ýüzüniň ähli ýurtlary bilen dostluga we hyzmatdaşlyga açyk eziz Watanymyzyň dünýädäki şan-şöhraty has-da belende galsyn!” diýen sözler bilen jemledi.

Soňra S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor, Hormatly il ýaşulusy I.Saparlyýew çykyş edip, Gahryman Arkadagymyza Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdi we halkymyz bilen bilelikde öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmagyň ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän ýörelgesi bolup durýandygyny hem-de häzirki döwürde bu ýörelgäniň mynasyp dowam etdirilýändigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolup durýan obasenagat toplumyny ösdürmäge aýratyn üns berýär. Oba hojalyk önümleriniň satyn alyş nyrhlarynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, daýhanlara hemmetaraplaýyn goldaw berilmegi, olaryň netijeli zähmet çekmegi üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegi, pudagyň kuwwatynyň artdyrylmagy Watanymyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge ýardam berýär.

Şunuň bilen baglylykda, ýaşlaryň arasynda ýurdumyzda bu ugurda görülýän çäreler, ykdysadyýetiň senagat we beýleki pudaklaryny ösdürmek, bilim ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça wagyz-nesihat işleriniň geçiriljekdigi bellenildi. Çykyşynyň ahyrynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň professory Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek, öňde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy.

Soňra Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň partiýa guramaçysy O.Annadurdyýewa söz berildi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we hormatly Prezidentimiziň ýaşlara bildirýän ynamy olary nurana geljegiň bähbidine döredijilikli zähmete, döwrebap bilim we ylym almaga ruhlandyrýar. Täze döredilen Arkadag şäheri ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň okgunly ösüşiniň aýdyň nyşanydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen bu şäheriň sebitde deňi-taýy ýokdur. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly eserleri, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Ýaşlar — Watanyň daýanjy” atly ajaýyp kitaby ýaş türkmenistanlylary tutanýerli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmek, ýaş nesliň bagtyýar durmuşy üçin ähli şertleri döretmek, şu günki mejlisde öňde goýlan wezipeler adam hakdaky aladanyň ýurdumyzda ileri tutulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Ol ýaş hünärmenleriň hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatyny doly goldamak bilen, türkmen halkynyň Milli Lideriniň gymmatly maslahatlaryndan ugur alyp, mundan beýläk-de maksada okgunly zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy we Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza ýadawsyz aladalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

22.02.2024

Türkmenistanyň parlament wekiliýeti Ýaponiýada türkmen talyp ýaşlary bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Parlamentiniň wekilýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň çäklerinde, Tokio şäherinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Mejlisiniň agzalary Ýaponiýada bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdylar.

Duşuşygyň barşynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň şygarynyň düýp pikir we ähmiýeti hem-de ýurdumyzda ýaşlara döredilýän mümkinçilikler barada söhbet edildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda edilen çykyşlarda ýaşlaryň ýokary hilli bilim almaklary üçin döredilýän mümkinçilikler, Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine girizilen kadalara laýyklykda ýaşlara işlemäge we mynasyp durmuş şertlerine eýe bolmaklary ugrunda döredilýän ýeňillikler barada bellenildi.

Gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar-Watanyň daýanjy» atly kitabynyň mazmuny bilen tanyşdyryldy.

Mundan başga-da, Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýapon diline tejime edilen «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynda beýan edilen türkmen-ýapon dostlukly gatnaşyklary dogrusynda bellenilip geçildi.

Talyp ýaşlar hem öz gezeginde Ýaponiýada okamaklary we bilimlerini artdyrmaklary üçin ýurdumyz tarapyndan döredilen giň mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmen halkynyň Milli Liderine minnetdarlyk bildirdiler.

22.02.2024

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda «Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň» binasynda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi.

Mejlise Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň we Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki çagyrylanlar gatnaşdylar.

«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler mejlisiň esasy meselesi boldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde şu ýyl ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlary boýunça çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleler girizildi.

22.02.2024

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň Başlygy bilen duşuşygy

2024-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň Ýaponiýada saparda bolmagynyň çäklerinde bu ýurduň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň Başlygy Fukuşiro Nukaga bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň  parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýa saparynyň dowamynda bu ýurduň parlament ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşyklarynda öňe süren teklipleriniň ähmiýeti barada belledi. 

Şunlukda, iki ýurduň arasynda hereket edýän Parlamentara dostluk toparynyň işini güýçlendirmek, ýaşlaryň parlamentara gatnaşyklaryny döretmek, parlamentara gatnaşyklarda zenanlaryň ornuny ýokarlandyrmak we parlamentara hyzmatdaşlykda durnukly ösüşi gazanmak babatda nygtaldy. 

Hususan-da, taraplar «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» dialogynyň çäklerinde Aşgabat şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýaponiýanyň parlament ýolbaşçylarynyň birinji duşuşygyny geçirmek baradaky başlangyjyň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns çekdiler.

Şeýle hem, ýakynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen Bitaraplygyň dostlary toparyna agza ýurtlaryň parlament ýolbaşçylarynyň birinji duşuşygynyň geçirilendigi barada bellenildi. Bu babatda, iki ýurduň parlamentarileriniň halkara guramalarynyň çäklerinde birek-biregiň dostlukly başlangyçlaryny goldamaklarynyň ähmiýeti dogrusynda pikir alşyldy.

Şunuň bilen bir hatarda, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmekde möhüm orun eýeleýän parlamentleriň derejesinde iki ýurduň gatnaşyklarynyň ähmiýeti nygtaldy. 

Taraplar bu ugurda türkmen-ýapon gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga we döwletara hyzmatdaşlygyny parlament diplomatiýasynyň üsti bilen goldamaga hem-de parlament we kanunçykaryjylyk işinde tejribe alyşmaga hemişe taýýardyklaryny nygtadylar. 

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň wekiliýeti Ýaponiýanyň Parlamentiniň binasy we alyp barýan işleri bilen tanyşdyryldy. 

22.02.2024

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ WEKILLERI AWSTRIÝA RESPUBLIKASYNA IŞ SAPARYNY AMALA AŞYRDY

2024-nji ýylyň 22-23-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde geçirilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasynyň gyşky mejlisine gatnaşdylar. 

Mejlisiň dowamynda Ýaş parlamentariler torunyň işini kämilleşdirmek, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, korrupsiýa garşy göreşmek ýaly ugurlara seredildi. 

 

21.02.2024

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ WEKILLERI AZERBAÝJAN RESPUBLIKASYNA IŞ SAPARYNY AMALA AŞYRDY

2024-nji ýylyň 21-24-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde geçirilen Aziýa Parlament Assambleýasynyň 14-nji mejlisine gatnaşdylar. 

Aziýa Parlament Assambleýasynyň 14-nji mejlisi «Aziýada durnukly ösüş üçin sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmek» atly temada geçirildi. 

 

Mejlisiň dowamynda Adam hukuklarynyň we demokratik gymmatlyklaryň esasy ýörelgelerini goramaga goşant goşmagyň ähmiýeti, şeýle hem halkara hukugynyň kadalarynyň we ýörelgeleriniň  ýerine ýetirilmeginiň wajyplygy nygtaldy.

21.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

Hormatly Prezidentimiz BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministrini türkmen topragynda mähirli mübärekläp, netijeli döwletara gatnaşyklaryň däp bolan dostluk, birek-birege hormat goýmak häsiýetine eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryňdyr düzümleriň çäklerinde yzygiderli ösdürilýär.

Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan mähirli kabul edilendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirdi we Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň hem-de BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň mähirli salamyny ýetirdi. Nygtalyşy ýaly, özüni ygtybarly we jogapkärli hyzmatdaş hökmünde görkezen doganlyk Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine BAE-de aýratyn ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryna salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan edip, ýurtlarymyzyň köpýyllyk hyzmatdaşlyk tejribesiniň hem-de uly mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Munuň özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek we diwersifikasiýalaşdyrmak, täze anyk mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin berk binýat bolup durýandygyny belledi.

Duşuşygyň barşynda okgunly ösüşe eýe bolan hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary barada gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki gatnaşyklaryň türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda möhüm ähmiýeti bellenildi. Şeýle hem geçen ýylyň dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna (COP28) gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran iş sapary, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň ýanwarynda BAE-de iş saparynda bolmagy döwletara dialogyň taryhyndaky möhüm wakalara öwrüldi. Yzygiderli geçirilýän duşuşyklaryň we gepleşikleriň uzak möhletleýin geljege gönükdirilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesgitlemäge, gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin bilelikdäki hereketleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýändigi nygtaldy.

Ynsanperwer ulgam hem türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegidir. Ylym, bilim, medeniýet, sport ulgamlary boýunça özara hyzmatdaşlyk, bu ugurda bilelikdäki çäreleriň geçirilmegi iki halky ýakynlaşdyrmagyň, dostluk we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklary pugtalandyrmagyň möhüm şertidir. Şeýlelikde, özara bähbitlilige we ynanyşmaga esaslanýan hyzmatdaşlygyň köpýyllyk tejribesi taraplaryň hoşniýetliliginiň aýdyň görkezijisi bolup, däbe öwrülen gatnaşyklary hil taýdan täze, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän derejä çykarmak babatdaky maksatlaryny açyp görkezýär.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan netijeli döwletara gatnaşyklaryň geljekde-de umumy bähbitleriň hatyrasyna işjeň ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Döwlet Baştutanymyz we belent mertebeli myhman hoşlaşyp, birek-birege hem-de iki ýurduň doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

21.02.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşygy

Şu gün paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy boldy. Ýurdumyza sapar bilen gelen belent mertebeli myhman türkmen myhmansöýerliginiň iň gowy däplerine laýyklykda mähirli garşylanyldy.

Gahryman Arkadagymyz we BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan mähirli salamlaşyp, iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler. Görkezilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, belent mertebeli myhman türkmen topragynda ýene-de saparda bolýandygyna örän şatdygyny belledi.

Ýokary wezipeli wekil Milli Liderimize Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň hem-de BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň mähirli salamyny ýetirdi hem-de Türkmenistan bilen döwletara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmeginiň ähmiýetini aýratyn nygtap, onuň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, hususan-da, iri halkara guramalaryň, abraýly sebit düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýändigini belledi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de Türkmenistanyň Ýakyn Gündogaryň döwletleri, ilkinji nobatda, Birleşen Arap Emirlikleri bilen hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Yzygiderli esasda geçirilýän ikitaraplaýyn gepleşikleriň ýokary netijeliligi durmuş-ykdysady ösüşiň we taraplaryň her biriniň ileri tutýan ugurlaryna doly laýyk gelýär hem-de däp bolan hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmak ugrunda umumy tagallalary açyp görkezýär.

Şunuň bilen baglylykda, Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň şu ýylyň ýanwar aýynda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran saparynyň möhüm ähmiýetini belledi. Nygtalyşy ýaly, saparyň dowamynda geçirilen duşuşyklaryň we gepleşikleriň barşynda gazanylan ylalaşyklar türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyna täze itergi berip, iki ýurduň halklarynyň arasynda däp bolan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has-da pugtalandyrylmagyna şert döretdi.

Söhbetdeşler ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de giňeltmek üçin uly mümkinçiliklere eýe bolan köpýyllyk döwletara hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen bellediler.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan birek-birek bilen mähirli hoşlaşyp, iki ýurduň we doganlyk halklaryň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

21.02.2024

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary bilen duşuşygy

 

2024-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary Ýoşimasa Haýaşi bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky syýasy-parlamentara, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Türkmenistanyň döwlet syýasatynda dünýä döwletleri, hususan-da Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ähli ugurlarda yzygiderli ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini belledi.

Şeýle-de, türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýändigi nygtaldy. Bu ugurda, «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» dialogynyň işine aýratyn üns çekildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary barada pikir alyşmak bilen ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda giň gerimli we uzak möhletleýin maksatnamalaryň durmuşa geçirilendigini nazara alyp, geljegi uly taslamalar boýunça işleri mundan beýläk-de amala aşyrmagyň zerurdygyny bellediler.

Medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň yzygiderli häsiýetde ösdürilýändigine üns çekildi. Bu babatda, iki ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde türkmen we ýapon dilleriniň okadylmagynyň ähmiýeti dogrusynda bellenilip geçildi.

Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary Ýoşimasa Haýaşi Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysynyň dowamaty” kitabynyň “Ýagşy adam ýatdan çykmaz” atly bölüminde türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyna ýokary we oňyn baha berilýändigi barada aýratyn belledi. 

Mundan beýläk-de, şunuň ýaly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň dowam etdirilmeginiň ähmiýetini nygtady. 

Şunuň bilen baglylykda, türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyna berýän ünsleri üçin Türkmenistanyň hormatly Prezidentine we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna minnetdarlygyny bildirdi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýetiniň Ýaponiýa sapary dowam edýär.
 

21.02.2024

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklary tarapyndan şu ýylyň ýanwarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, şeýle hem döwlet durmuşynyň käbir möhüm meselelerine garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, şu ýylyň ilkinji aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýylyň başyndan bäri raýat-hukuk gatnaşyklaryny dünýä tejribesine laýyklykda kämilleşdirmäge gönükdirilen, şeýle hem energiýany tygşytlamak we ondan netijeli peýdalanmak, gidrometeorologiýa işi bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, maşgala gatnaşyklaryny we gymmatlyklaryny berkitmek, gorap saklamak hem-de şu meseleler boýunça kazyýetlerde işe seredilişini mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Maşgala we Raýat iş ýörediş kodekslerine täze kadalary girizmek boýunça işler dowam etdirilýär. Hereket edýän kanunlaryň birnäçesiniň kadalary döwrüň talabyna laýyk getirilýär.

Mundan başga-da, daşary ýurtlaryň parlamentleri we halkara guramalar bilen gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde anyk çäreler görülýär. Geçen döwürde duşuşyklaryň 4-si geçirildi, şol sanda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç haty kabul edildi. Şunuň bilen bir hatarda, Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek, döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň BMG-niň düzüm birlikleri we beýleki abraýly halkara guramalar bilen bilelikde guran okuw maslahatlarynyň 7-sine gatnaşdylar. Şeýle hem deputatlaryň döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, milli kanunçylygyň many-mazmunyny, 2024-nji ýylyň jemgyýetçilik-syýasy ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek, Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny öwrenmek we wagyz etmek boýunça geçirilýän çärelere gatnaşýandyklary barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrüň talaplaryna görä kämilleşdirmegi dowam etdirmegiň möhümdigini belledi. Täze kanunlar Watanymyzy depginli ösdürmäge, kabul edilen maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmaga ýardam bermelidir.

16.02.2024 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meselelere garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek babatda alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda hünär derejesini ýokarlandyrmak ugry boýunça okaýan diňleýjiler bilen önümçilik-tejribe okuwlary geçirildi.

Şeýle hem parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmak we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berildi. HHR-iň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň Başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen parlament wekiliýeti bilen bolan duşuşygyň barşynda kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) wekilleriniň ýurdumyza iş saparynyň çäklerinde “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam bermek” atly sebitleýin maksatnamanyň ýolbaşçysynyň we bilermenleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça iş toparynyň maslahaty geçirildi. Mejlisiň deputatlary ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça agentliginiň “Gender deňligi: mümkinçilikler hem-de hukuklar boýunça halkara we milli tejribe” atly, şeýle-de BMG-niň Ilat gaznasynyň Aýallaryň hukuklary baradaky Konwensiýasy boýunça Milli hasabaty işläp taýýarlamak bilen bagly ýurdumyzyň degişli edaralary bilen bilelikde geçiren okuw maslahatlaryna gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, deputatlar döwlet syýasatyny, ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri, amala aşyrylýan özgertmeleri wagyz-nesihat etmek ugrunda geçirilýän çärelere gatnaşýarlar hem-de kanunlaryň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmekde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly degişli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ugurlarynda düýpli özgertmeleriň geçirilip, kanunçylyk namalarynyň yzygiderli kämilleşdirilýändigini belledi. Kämil kanunlar bolsa döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmekde kuwwatly hukuk binýady bolup çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu ugurda netijeli işleri alyp barmagy dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

02.02.2024 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meselelere garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, amala aşyrylýan kanun çykaryjylyk işi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygyny üpjün etmegiň hukuk binýadyny has-da pugtalandyrmak, raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, energiýany tygşytlamak, energiýadan netijeli peýdalanmak, gidrometeorologiýa işiniň hukuk esaslaryny kesgitlemek bilen bagly Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Maşgala we Raýat iş ýörediş kodekslerine degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär, birnäçe kanunlaryň kadalary döwrüň talaplaryna laýyk getirilýär.

Daşary ýurtlar we halkara guramalar bilen gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç haty kabul edildi. Şonuň ýaly-da, Hytaý Halk Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň doly ygtyýarly wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi. Duşuşyklaryň barşynda parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ilerletmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Mejlisiň deputatlarynyň Garaşsyz döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, milli kanunçylygyň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek, 2024-nji ýylyň şygarynyň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini, Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny wagyz etmek boýunça geçirilýän duşuşyklara, maslahatlara gatnaşýandyklary, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýändikleri aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça işleri dowam etdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

26.01.2024 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki meselelere garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda iş toparlary tarapyndan ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda täze kanunlaryň birnäçesiniň taslamalary taýýarlanylýar, döwrüň talaplaryna laýyklykda, hereket edýän hukuk namalaryna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär. Şunuň bilen birlikde, daşary ýurtlaryň parlamentleri we abraýly halkara düzümler bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak babatda anyk çäreler görülýär. Mejlisiň deputatlary Halkara Migrasiýa Guramasynyň ýurdumyzda ýerleşýän wekilhanasy bilen bilelikde guralan adam hukuklaryny üpjün etmek meseleleri boýunça iş maslahatyna gatnaşdylar.

Deputatlar milli kanunçylygyň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek, 2024-nji ýylyň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini we Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny öwrenmek, wagyz etmek maksady bilen geçirilýän çärelere gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwrüň talap edýän täze kanunlaryny taýýarlamagyň zerurdygyny belledi. Döwletimiziň alyp barýan netijeli içeri we daşary syýasaty bu kanunlarda öz beýanyny tapmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu ugurda degişli işleri geçirmegi dowam etdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

19.01.2024 Giňişleýin

Deputatlar

Daşoguz Lebap Mary Ahal Aşgabat Balkan

Daşoguz welaýaty


Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna

44-nji «Altynýol» saýlaw okrugy


Arazow Serdar Arazdurdyýewiç

45-nji «Diýar» saýlaw okrugy


Atabaýew Ýakup Otuzbaýewiç

46-njy «Akdepe» saýlaw okrugy


Otuzow Magsat Nurgylyjowiç

47-nji «Nowruz» saýlaw okrugy


Kanjanow Atamurat Otuzbaýewiç

48-nji «Rowaçlyk» saýlaw okrugy


Toýlyýew Aşyr Hudaýnazarowiç

49-njy «Boldumsaz» saýlaw okrugy


Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç

50-nji «Görogly» saýlaw okrugy


Musaýew Atageldi Amangeldiýewiç

51-nji «Yzmykşir» saýlaw okrugy


Seýilow Baýly Toýlyýewiç

52-nji «Aksaraý» saýlaw okrugy


Durdyýew Gurbangylyç Arazowiç

53-nji «Gubadag» saýlaw okrugy


Kutlyýewa Aýgözel Akmuradowna

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy


Toýlyýewa Aýnabat Gaýypowna

55-nji «Dessan» saýlaw okrugy


Kurambaýewa Mähriban Satywaldyýewna

55-nji «Dessan» saýlaw okrugy


Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç

57-nji «Agzybirlik» saýlaw okrugy


Şäherow Jumamyrat Paltabaýewiç

58-nji «Köneürgenç» saýlaw okrugy


Jumaýewa Maýsa Ýegenmyradowna

59-njy «Derýalyk» saýlaw okrugy


Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç

60-njy «Gürgenç» saýlaw okrugy


Amanýazowa Enejan Saparmuhamedowna

61-nji «Bossan» saýlaw okrugy


Nepesow Kakamammet Hemraýewiç

62-nji «S.Rozmetow» saýlaw okrugy


Haýytjanow Ýeňiş Sultanmuradowiç

63-nji «Nowbahar» saýlaw okrugy


Durdymedowa Ogulşad Sapardurdyýewna

64-nji «S.A.Nyýazow» saýlaw okrugy


Maşalaýew Amanmyrat Şyhyýewiç

65-nji «S.Türkmenbaşy» saýlaw okrugy


Meredow Nurgeldi Babageldiýewiç

66-njy «Aýböwür» saýlaw okrugy


Artykow Döwran Arazowiç

67-nji «Sarygamyş» saýlaw okrugy


Sadullaýew Rasul Kamilowiç

68-nji «Ruhubelent» saýlaw okrugy


Gaýypow Serdar Aşyrowiç

69-njy «Daşoguz» saýlaw okrugy


Hangeldiýew Arazmyrat

70-nji «Şabat» saýlaw okrugy


Lebap welaýaty


Haýdarowa Laçyn

71-nji «Dänew» saýlaw okrugy


Omarow Allaýar Hydyrowiç

72-nji «Asuda» saýlaw okrugy


Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç

73-nji «Hojagala» saýlaw okrugy


Ýumitow Serdar Baýramowiç

74-nji «Amyderýa» saýlaw okrugy


Ýarowa Jahan Jorakulyýewna

75-nji «Zergär» saýlaw okrugy


Jumaýew Babamurat Kemalowiç

76-njy «Çärjew» saýlaw okrugy


Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç

77-nji «Farap» saýlaw okrugy


Hasanow Zahid Ýusupowiç

78-nji «Jeýhun» saýlaw okrugy


Seýidowa Bahar Hojamuradowna

79-njy «Darganata» saýlaw okrugy


Jumadurdyýew Atajan Isaýewiç

80-nji «Türkmenabat» saýlaw okrugy


Akyýewa Bossan Bäşimowna

81-nji «Lebap» saýlaw okrugy


Joraýewa Zuleýha Rozybaýewna

82-nji «Amul» saýlaw okrugy


Şadyýew Bahadur Babakulyýewiç

83-nji «Sakar» saýlaw okrugy


Akyýewa Çemen Jumamyrat gyzy

84-nji «Saýat» saýlaw okrugy


Öwlýagulyýew Baýram Astanagulyýewiç

85-nji «Garabekewül» saýlaw okrugy


Ilow Baýram Jomartowiç

86-njy «Pelwert» saýlaw okrugy


Haýydowa Ogulnur Narkulyýewna

87-nji «Halaç» saýlaw okrugy


Çaryýew Nepes Narbaýewiç

88-nji «Seýdi» saýlaw okrugy


Meredow Durdyguly Nazargulyýewiç

89-njy «Astanababa» saýlaw okrugy


Hemraýew Gadam Meretkulyýewiç

90-njy «Kerki» saýlaw okrugy


Berkeliýew Toýly Jorakulowiç

91-nji «Ýalkym» saýlaw okrugy


Awlýakulyýew Intizar Dowrankulyýewiç

92-nji «Hojambaz» saýlaw okrugy


Hezziýew Amangeldi Kerimgulyýewiç

93-nji «Döwletli» saýlaw okrugy


Rozyýew Nepes Janmuradowiç

94-nji «Köýtendag» saýlaw okrugy


Allakulyýew Erkin Çaryýewiç

95-nji «Garlyk» saýlaw okrugy


Mustakowa Hatyça Muratowna

96-njy «Magdanly» saýlaw okrugy


Mary welaýaty


Orazmeredow Merdan Artykowiç

97-nji «Mary» saýlaw okrugy


Annaýew Ýusup Orazberdiýewiç

98-nji «Şapak» saýlaw okrugy


Gurbanmyradow Çary Annamyradowiç

99-njy «Kemine» saýlaw okrugy


Abdyýew Orazdurdy Abdyýewiç

100-nji «Baýramaly» saýlaw okrugy


Janmyradow Maksat Çarymyradowiç

101-nji «Oguzhan» saýlaw okrugy


Bäşimow Artyk Çaryýewiç

102-nji «Jemgyýet» saýlaw okrugy


Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç

103-nji «Zarpçy» saýlaw okrugy


Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç

104-nji «Peşanaly» saýlaw okrugy


Bekmyradow Akmuhammet Nurmuhammedowiç

105-nji «Türkmenistan» saýlaw okrugy


Hapbaýew Döwran Atajanowiç

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy


Şirmämmedow Jumamuhamet Hudaýberdiýewiç

107-nji «Rysgally» saýlaw okrugy


Kössekow Atamyrat Agamyradowiç

108-nji «Wekilbazar» saýlaw okrugy


Ýomudow Tirkişmyrat Amanmuhammedowiç

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy


Nurymow Süleýman Muhammetamanowiç

110-njy «Garaýap» saýlaw okrugy


Amandurdyýew Atamyrat Ýagmyrowiç

111-nji «Çaşgyn» saýlaw okrugy


Garagulowa Maral Atamyradowna

112-nji «Merw» saýlaw okrugy


Zyrryýew Kerwen Garlyýewiç

113-nji «Soltan Sanjar» saýlaw okrugy


Çarşakow Saparmyrat Gündogdyýewiç

114-nji «Mekan» saýlaw okrugy


Baýmyradowa Şirin Seýitkulyýewna

115-nji «Garagum» saýlaw okrugy


Berdiýewa Senem Sapargeldiýewna

116-njy «Türkmengala» saýlaw okrugy


Saparow Orazgeldi Şamyradowiç

117-nji «Rehnet» saýlaw okrugy


Rahmedow Ali Muradowiç

118-nji «Ýolöten» saýlaw okrugy


Gurbangeldiýew Begenç Kerimowiç

119-njy «Soltanbent» saýlaw okrugy


Allanowa Aýjemal Täçnazarowna

120-nji «Murgap» saýlaw okrugy


Babanyýazow Maksat Berdimuhammedowiç

121-nji «Ylham» saýlaw okrugy


Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç

122-nji «Miras» saýlaw okrugy


Haýydow Arslan Hudaýberdiýewiç

123-nji «Tagtabazar» saýlaw okrugy


Çaryýew Arslan Meredowiç

124-nji «Pendi» saýlaw okrugy


Gurbanmyradow Allamyrat Geldimyradowiç

125-nji «Serhetabat» saýlaw okrugy


Soňky kabul edilen kanunlar

Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda

09.02.2024 Giňişleýin

Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň raýat jogapkärçiligi hakynda halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

25.11.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

25.11.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda

30.09.2023 Giňişleýin