Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Nepesow Kakamammet Hemraýewiç

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap hassahanasynyň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary
Doglan ýyly: 1992
Komiteti:

Durmuş syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: