Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Muhammedowa Gurbangözel Ataýewna

Wezipesi: Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň takyk ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1967
Komiteti:

Kada-kanunçylyk baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: