Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Amanýazowa Enejan Saparmuhamedowna

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň daşary ýurt dilini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteşdirilen 39-njy çagalar bakja bagynyň müdiri
Doglan ýyly: 1983
Komiteti:

Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: