Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Atabaýew Ýakup Otuzbaýewiç

Wezipesi: Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap geňeşiniň başlygy
Doglan ýyly: 1993
Komiteti:

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: