Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Şirmämmedow Jumamuhamet Hudaýberdiýewiç

Wezipesi: Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndaky 35-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1970
Komiteti:

Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: