Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Hasanow Zahid Ýusupowiç

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň hojalyk müdiri
Doglan ýyly: 1989
Komiteti:

Kada-kanunçylyk baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: